Navigacijski put

Ažurirano : 06/04/2016

Kontakti

Služba za pomoć

Pitanja o EU-u

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

Adresa e-pošte

Informacijski centri u vašoj zemlji

Savjetujte se o pravima u EU-u / Riješite problem s tijelom javne uprave

Slanje upita i podnošenje pritužbi

Pomoć i savjetovanje za poduzetnike

Poslovna pomoć

Potrošačka pitanja

Europski potrošački centar u vašoj zemlji English

Prava putnika

Prava zrakoplovnih putnika

Prava željezničkih putnika

Problemi s osiguravajućim kućama ili bankama u inozemstvu

Izvansudske pritužbe o osiguravajućim kućama ili bankama

Prava na radu i prava socijalne sigurnosti

Obratite se europskom savjetniku za zapošljavanje

Nadležni odjel

Europska komisija

Glavna uprava za unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mali i srednji poduzetnici

Uslužni centar o jedinstvenom tržištu:

B-1049 Bruxelles

BELGIJA