Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 06/06/2017

Prístup na internet

Pripojenie na internet

Všade v EÚ musíte mať možnosť prístupu k elektronickým komunikačným službám dobrej kvality za dostupnú cenu – vrátane základného prístupu na internet. Mali by mať k dispozícii minimálne jedného poskytovateľa internetových služieb, ktorý vám môže túto službu dodať. Ide o tzv. zásadu „univerzálnej služby".

V niektorých špecifických prípadoch, ako napr. technická uskutočniteľnosť žiadosti, sa vaša požiadavka nemusí považovať za „oprávnenú" a mohla by byť zamietnutá.

Pre viac informácií kontaktujte národný regulačný orgánEnglish vo vašej krajine. Ten vás spojí s poskytovateľom univerzálnej služby.

Príklad

Jack sa presťahoval na škótsky vidiek a vo svojom novom dome chcel mať pripojenie na internet. Spoločnosti, ktoré oslovil, nemali v jeho oblasti pokrytie. Nakoniec zistil, kto je poskytovateľom univerzálnej služby v Škótsku. Kontaktoval túto spoločnosť, ktorá mu poskytla pripojenie na internet.

Neutralita siete

Máte právo pristupovať k obsahu a službám online, ku ktorým chcete, a šíriť ich. Váš poskytovateľ nesmie blokovať, spomaľovať ani diskriminovať nijaký obsah, aplikácie ani služby online s výnimkou troch osobitných prípadov:

 • ak musia dodržiavať právne záväzky, napríklad príkaz súdu blokovať konkrétny nelegálny obsah,
 • ak musia chrániť bezpečnosť a integritu siete, napríklad pri boji proti vírusom alebo malvéru,
 • ak potrebujú riešiť výnimočné alebo dočasné preťaženie siete.

To sa nazýva neutralita siete.

Príklad

John zo Spojeného kráľovstva nedávno nastúpil do nového zamestnania v Nemecku. Chce využiť aplikáciu na videohovor, aby zavolal rodine a ušetril tak náklady na telefonický hovor. S potešením konštatoval, že má k dispozícii viacero rozličných aplikácií, ktoré môže bezplatne využívať vďaka svojmu internetovému pripojeniu.

Pravidlá EÚ o neutralite siete zakazujú poskytovateľom služby pripojenia k internetu, aby blokovali aplikácie alebo požadovali dodatočné poplatky za využívanie aplikácií na videohovory.

Zmluva s poskytovateľom internetových služieb

Váš poskytovateľ vám musí poskytnúť informácie o:

 • platných cenách, sadzbách a poplatkoch vrátane ďalších možností a balíkov,
 • štandardných zmluvných podmienkach,
 • kvalite služieb (napr. rýchlosť sťahovania dát).

Príklad

Laura z Rumunska chcela mať doma pripojenie na internet, ale nebola si istá kvalitou služieb, ktoré jej v rôznych balíkoch ponúkali.

Našťastie všetci poskytovatelia služieb podľa zákona zverejnili dostatok podrobných informácií na svojich webových sídlach. Ďalšie informácie získala Laura od rumunského regulačného orgánu pre oblasť elektronických komunikácií.

Poskytovateľ internetových služieb:

 • vás musí s predstihom upozorniť, že chce zmeniť podmienky zmluvy (napr. zvýšiť sadzby),
 • vám musí umožniť odstúpiť od zmluvy bez pokuty v prípade, že neakceptujete nové podmienky,
 • vám musí ponúknuť primerané minimálne zmluvné obdobie – zmluvu s počiatočným trvaním max. 12 mesiacov; zmluvy, ktorých trvanie presahuje 2 roky, sú nezákonné.

Príklad

Eric chcel mať počas ročného výmenného pobytu v Londýne vo svojom byte pripojenie na internet, ale niekoľko poskytovateľov chcelo, aby sa k odberu internetu zaviazal aspoň na dva roky.

Eric sa spojil s národným orgánom pre oblasť elektronických komunikácií a zistil, aké sú jeho práva. Následne opäť kontaktoval poskytovateľov a získal pripojenie na internet iba na jeden rok.

Osobitná podpora pre používateľov so zdravotným postihnutím

Osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na rovnaký rozsah a výber služieb ako ostatní používatelia.

V prípade zrakového postihnutia môžete mať nárok aj na osobitné zariadenia na zabezpečenie prístupnosti online služieb, akými sú napríklad softvér na zväčšenie textu alebo čítač obrazovky.

Národný regulačný orgánEnglish vám môže poskytnúť viac podrobností súvisiacich s právami na prístupnosť online služieb.

Príklad

Véronique z Francúzska má čiastočne poškodený zrak a na prezeranie webových sídel potrebuje pomoc.

Na základe odporúčania priateľa kontaktovala poskytovateľa univerzálnej služby vo Francúzsku, aby sa opýtala na dostupnosť čítača obrazovky. Poskytovateľ Véronique zabezpečil potrebný softvér.

Právne predpisy EÚ
 • Smernica o univerzálnej službe – neoficiálne konsolidovaná verzia (2002/22/ES) pdf English
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo