Navigacijski put

Ažurirano : 20/11/2015

shopping

Prekršena prava na internetu: što učiniti

Ako vjerujete da je pružatelj usluga prekršio vaša prava na internetu (ugovorni uvjeti, kvaliteta usluge itd.) ili da vas je prevario prodavač na internetu, raspolažete s nekoliko mogućnosti:

Obraćanje pružatelju usluga/prodavaču

Najprije se obratite pružatelju usluga ili prodavaču i upozorite ga da njegovo ponašanje nije u skladu sa zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom, a zatim od njega zatražite da riješi problem prije nego što budete prisiljeni poduzeti daljnje korake.

Pritom ga možete podsjetiti na njegove obveze koje su ukratko navedene na ovom web-mjestu i detaljno opisane u Kodeksu EU-a o pravima na internetu.

Primjer

Jutta iz Njemačke bila je nezadovoljna brzinom svoje internetske veze koju je smatrala sporijom od one navedene u ugovoru.

Prvo se obratila pružatelju internetske usluge, što je bilo dovoljno da ga potakne da riješi situaciju povećanjem brzine veze. Nije bilo potrebno da Jutta poduzima daljnje korake.

Obraćanje nacionalnom regulatoru (za pružatelje internetskih usluga)

To je sljedeći korak ako pružatelj usluga odbija izvršiti svoje obveze. Spor između vas i vašeg pružatelja internetskih usluga mogu riješiti nacionalna regulatorna tijela u području elektroničkih komunikacija (koje obuhvaćaju internetske usluge).

Često raspolažu već utvrđenim posebnim postupcima za pružatelje usluga u tom području i mogu riješiti sporove na pravedan i brz način.

Nacionalnim regulatornim tijelima možete podnijeti žalbe o ugovornim uvjetima, kvaliteti usluga, pristupu mrežama i uslugama itd.

Izvansudsko rješavanje sporova

Ako imate bilo koji problem s mrežnim uslugama, možete podnijeti žalbu nacionalnom tijelu za zaštitu potrošača .

Ako prodavač na internetu ima sjedište u EU-u, spor možete pokušati riješiti putem alternativnog postupka ili postupka rješavanja sporova na internetu English .

Primjer

Arvidas iz Litve od svojeg je pružatelja internetske usluge primio račun koji je bio viši od onog predviđenog ugovorom.

Nakon što je uzalud pokušao natjerati pružatelja usluge da ispravi račun, Arvidas se nije želio upuštati u dugotrajne pravne postupke. No s pomoću litvanskog sustava alternativnog rješavanja sporova, uspio je pronaći najbolje rješenje za sebe.

Sudski postupak

Posljednja je mogućnost pokrenuti sudski postupak.

Ako vjerujete da su prekršena vaša prava koja se temelje na zakonodavstvu EU-a (uključujući prava na internetu), imate pravo:

  • na pravedno i javno saslušanje u razumnom roku i na neovisnom i nepristranom sudu
  • na odvjetničke usluge (savjetovanje, obrana i zastupanje)

Ako nemate dovoljno sredstava za sudski postupak, imate pravo na pravnu pomoć English.

Čak i ako pružatelj usluge ili prodavač ima sjedište u inozemstvu, imate pravo na sudski postupak u svojoj državi ako poduzeće „poslovnu ili strukovnu djelatnost obavlja u vašoj državi ili [...] u uključuje i vašu državu".

U nekim slučajevima (koji obuhvaćaju transakcije na internetu i do 2 000 eura), možete koristiti i europski postupak za sporove male vrijednosti English (sve države članice EU-a osim Danske) - brzu, isplativu alternativu tradicionalnim sudskim postupcima. Postupak za sporove male vrijednosti pokreće se jednostavno podnošenjem standardnog obrasca za sporove male vrijednosti English.

Zakonodavstvo EU
  • English
  • English
  • English
Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje