Navigačný riadok

Aktualizované : 08/02/2016

shopping

Bankové účty v EÚ

Základné práva

V budúcnosti si možno budete chcieť alebo musieť otvoriť účet v inom  členskom štáte EÚ. Banka sa však môže samostatne rozhodnúť, či vašu žiadosť prijme alebo ju odmietne. Ako podnikateľský subjekt má právo slobodne sa rozhodnúť. Pred otvorením účtu je banka povinná zhromaždiť určité údaje o svojich potenciálnych klientoch. Ich overenie v prípade osôb bez trvalého pobytu v danom štáte je pre banky často omnoho náročnejšie. Niektoré banky preto odmietajú žiadateľov bez trvalého pobytu.

Problémy spojené s pobytom

Žiadosť o otvorenie účtu je často zamietnutá v prípade, že žiadateľ nežije v štáte, v ktorom banka pôsobí. Sú však aj banky, ktoré ponúkajú špeciálne produkty určené osobám bez trvalého pobytu alebo emigrantom. Skúste si spraviť prieskum trhu, aby ste zistili, ktoré banky ponúkajú takéto produkty.

Zamietnutie žiadosti je neprípustné, ak nie je podložené presvedčivým komerčným odôvodnením. Banky nemôžu diskriminovať žiadneho občana EÚ na základe jeho štátnej príslušnosti.

Príbeh

Uvedomte si, že vaša žiadosť o otvorenie bankového účtu v zahraničí môže byť odmietnutá.

Sándor začal pracovať pre firmu v Českej republike, ale naďalej býval v Maďarsku. Firma od neho požadovala, aby si otvoril bankový účet v Českej republike, na ktorý mu chcela posielať mzdu.

České banky jeho žiadosť zamietli, pretože nemal v ČR trvalý pobyt a firma mu odmietla vyplácať mzdu na jeho účet v Maďarsku.

Sándor sa rozhodol podať sťažnosť v súlade s predpismi jednej z uvedených bánk. Ak s výsledkom tohto postupu nebude spokojný, môže sa obrátiť na FIN-NET – sieť na riešenie cezhraničných mimosúdnych sťažností pre finančné služby français Deutsch English .

Osoby s krátkodobým povolením na pobyt sa takisto môžu stretnúť s problémami pri otváraní bankového účtu, pretože niektoré banky vyžadujú doklad o dlhodobom pobyte.

Príbeh

Uistite sa, že je odmietnutie podložené komerčnými dôvodmi.

Portugalčanka Rosa sa presťahovala za prácou do Spojeného kráľovstva a chcela si tam otvoriť bankový účet. Banka, ktorú si vybrala, od nej požadovala doklad o tom, že mala v Spojenom kráľovstve pobyt posledné tri roky.

Aj keď banky sa môžu slobodne rozhodnúť komu účet otvoria a komu nie, Rosa má ako občianka štátu EÚ právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci Spojeného kráľovstva.

Môže od banky požadovať písomné odôvodnenie odmietnutia svojej žiadosti.

Ak sa domnieva, že bola diskriminovaná na základe štátnej príslušnosti a rozhodnutie banky sa nezakladá na komerčných dôvodoch, môže sa so svojou sťažnosťou obrátiť na organizácie chrániace záujmy spotrebiteľov, ako je Európska sieť na riešenie cezhraničných mimosúdnych sťažností pre finančné služby français Deutsch English .

Vaše peniaze sú chránené

Finančné prostriedky na bankovom účte v EÚ sú v súčasnosti chránené pre prípad platobnej neschopnosti banky minimálne do výšky 100 000 EUR (v mnohých štátoch do vyššej sumy).

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo

    V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

    Retour au texte en cours.