Navigacijski put

Ažurirano : 08/02/2016

shopping

Bankovni računi u EU-u

Osnovna prava

Možda ćete željeti ili morati otvoriti bankovni račun u drugoj državi EU-a. Međutim, o banci ovisi hoće li prihvatiti vaš zahtjev. To je neovisna poslovna odluka banke. Prije otvaranja bankovnog računa, banka mora upoznati moguće klijente. To može značiti dublju analizu kod procjene zahtjeva za otvaranje računa u slučaju nerezidenata. Neke banke stoga mogu imati politiku neprihvaćanja nerezidentnih klijenata.

Pitanja rezidentnosti

Banke često odbijaju dopustiti osobama otvaranje bankovnih računa ako ne žive u državi u kojoj banka ima svoje sjedište. Međutim, postoje banke koje nude bankovne proizvode koji su posebno namijenjeni za nerezidente ili ekspatrijate. Molimo raspitajte se kako biste saznali koja banka nudi račune za nerezidente.

Odbijanje je prihvatljivo samo ako postoji čvrsto poslovno opravdanje. Banke ne smiju diskriminirati između državljana EU-a na temelju nacionalnosti.

Primjer

Budite svjesni toga da vam možda mogu odbiti otvaranje bankovnog računa u inozemstvu

Sándor je počeo raditi za poduzeće sa sjedištem u Češkoj Republici dok je i dalje živio u Mađarskoj. Poduzeće je od njega zahtijevalo da otvori bankovni račun u Češkoj Republici kako bi mu se na njega mogla isplaćivati plaća.

Češke banke odbile su mu omogućiti otvaranje bankovnog računa jer nije bio rezident, a poduzeće mu nije željelo isplaćivati plaću na mađarski bankovni račun.

Sándor je podnio pritužbu u okviru žalbenog postupka u predmetnoj banci. Ako ne bude zadovoljan s odgovorom, predmet može proslijediti mreži EU-a za izvansudske pritužbene postupke u vezi s financijskim uslugama français Deutsch English.

Kratkoročni rezidenti mogu naići na probleme kada pokušavaju otvoriti bankovni račun jer neke banke ustraju na dokazu dugoročne rezidentnosti.

Primjer

Provjerite je li odbijanje opravdano na komercijalnoj osnovi

Rosa, portugalska državljanka, preselila se u Ujedinjenu Kraljevinu radi posla i pokušala tamo otvoriti bankovni račun. Banka kojoj se obratila tražila je dokaz da u UK živi barem tri godine.

Iako ovisi o banci da odluči hoće li nekome dopustiti da otvori bankovni račun ili ne, Rosa, kao državljanka države EU-a ima pravo na jednako postupanje kao državljani UK-a.

Trebala bi zatražiti od banke pisanu izjavu s razlozima odbijanja.

Ako smatra da se tu radi o diskriminaciji na temelju nacionalnosti i da bankina odluka nije opravdana na temelju komercijalnih razloga, ona se može žaliti organizaciji za zaštitu potrošača kao što je Europska mreža za izvansudske pritužbene postupke u vezi s financijskim uslugama français Deutsch English.

Vaš novac je zaštićen.

Novac na vašem bankovnom računu u EU-a trenutno je zaštićen (do 100 000 eura - više u mnogim zemljama) u slučaju neispunjavanja obveza od strane banke.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje

    In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein and Norway

    Retour au texte en cours.