Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 07/2016

Επικαιροποίηση 07/2016

Δήλωση εισαγωγών/εξαγωγών

Αν εξάγετε και/ή εισάγετε εμπορεύματα εντός της ΕΕ πάνω από μια συγκεκριμένη αξία, οφείλετε να υποβάλλετε στατιστικά στοιχεία για τις ενδοενωσιακές σας εμπορικές ροές ( Σύστημα Intrastat - περίληψη).

Τα όρια πάνω από τα οποία πρέπει να υποβάλλετε δήλωση καθορίζονται κάθε χρόνο από κάθε κράτος μέλος (συνήθως το τελευταίο τρίμηνο) και ισχύουν για όλο το επόμενο ημερολογιακό έτος. Προβλέπονται ξεχωριστά όρια (που ενδέχεται να είναι διαφορετικά) για τις εξαγωγές (αποστολές) και τις εισαγωγές (παραλαβές).

Κατώτατα όρια απαλλαγής

INTRASTAT: Κατώτατο όριο απαλλαγής (ανά χώρα)
Κράτος μέλος Κωδικός χώρας 2016 - Παραλαβή - ευρώ 2016 - Παραλαβή - εθνικό νόμισμα 2016 - Αποστολή - ευρώ 2016 - Αποστολή - εθνικό νόμισμα
Αυστρία AT  750.000  750.000  750.000  750.000
Βέλγιο BE 1.000.500 1.000.500 1.000.000 1.000.000
Βουλγαρία BG  235.194 460.000  132.936 260.000
Κύπρος CY  100.000  100.000  55.000  55.000
Τσεχική Δημοκρατία CZ  320.000 8.000.000  320.000 8.000.000
Γερμανία DE  800.000  800.000  500.000  500.000
Δανία DK  804.000 6.000.000  630.000 4.700.000
Εσθονία EE  200.000  200.000  130.000  130.000
Ελλάδα GR  150.000  150.000  90.000  90.000
Ισπανία ES  400.000  400.000  400.000  400.000
Φινλανδία FI  550.000  550.000  500.000  500.000
Γαλλία FR  460.000  460.000  460.000  460.000
Κροατία HR  236.000 1.800.000  119.000 900.000
Ουγγαρία HU  324.675 100.000.000  324.675 100.000.000
Ιρλανδία IE  500.000  500.000  635.000  635.000
Ιταλία IT  200.000  200.000  200.000  200.000
Λιθουανία LT  280.000 280.000  200.000  200.000
Λουξεμβούργο LU  200.000  200.000  150.000  150.000
Λετονία LV  180.000  180.000  130.000  130.000
Μάλτα MT   700   700   700   700
Κάτω Χώρες NL 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000
Πολωνία PL  716.812 3.000.000  358.406 1.500.000
Πορτογαλία PT  350.000  350.000  250.000  250.000
Ρουμανία RO  113.040  500.000  203.473  900.000
Σουηδία SE  990.000 9.000.000  495.000 4.500.000
Σλοβενία SI  120.000  120.000  200.000  200.000
Σλοβακία SK  200.000  200.000  400.000  400.000
Ηνωμένο Βασίλειο UK 1.860.765 1.200.000  310.128  250.000

Από πού αρχίζει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης;

Η χώρα σας καθορίζει ένα όριο το οποίο ισχύει για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

 • Αν οι εισαγωγές/εξαγωγές σας του προηγούμενου έτους έχουν υπερβεί το όριο αυτό, οφείλετε να υποβάλετε δήλωση από τον Ιανουάριο του δεδομένου αυτού έτους και μετά.     

Παράδειγμα: Η χώρα σας καθορίζει το όριο εισαγωγής για το 2016 σε 100.000 ευρώ. Εάν, το 2015 οι εισαγωγές σας ήταν πάνω από 100.000 ευρώ, πρέπει να υποβάλετε σχετική δήλωση από τον Ιανουάριο του 2016 και μετά.

 • Αν οι εισαγωγές/εξαγωγές σας του προηγούμενου έτους δεν υπερέβησαν το όριο, αλλά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους το υπερβαίνουν, θα πρέπει να αρχίσετε την υποβολή στοιχείων από τον μήνα κατά το οποίο σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου.

Παράδειγμα: Η χώρα σας είχε καθορίσει το όριο εισαγωγής για το 2015 στα 100.000 ευρώ. Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2015 οι σωρευμένες εισαγωγές σας ανήλθαν σε 90.000 ευρώ. Τον Ιούλιο, εισαγάγατε εμπορεύματα αξίας 15.000 επιπλέον ευρώ. Δεδομένου ότι υπερβήκατε το όριο τον Ιούλιο του 2015, πρέπει να υποβάλετε στοιχεία από τον μήνα αυτόν και μετά. Συνεπώς, η πρώτη σας δήλωση Intrastat θα αναφέρεται στις εισαγωγές του Ιουλίου των 15.000 ευρώ.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις;

Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που έχουν εγγραφεί στα μητρώα ΦΠΑ και αποστέλλουν ή παραλαμβάνουν εμπορεύματα — εφόσον οι αποστολές ή παραλαβές υπερβαίνουν το αντίστοιχο ετήσιο όριο.

Μπορείτε να ζητήσετε από μια ειδικευμένη εταιρεία να σας εκπροσωπήσει και να υποβάλει τη δήλωση για λογαριασμό σας

Πότε πρέπει να υποβάλλετε δήλωση;

 • Τουλάχιστον μία φορά τον μήνα για τις εμπορικές ροές του προηγούμενου μηνός.
 • Η προθεσμία υποβολής καθορίζεται από την οικεία εθνική αρχή κάθε κράτους μέλους.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων Intrastat

  Αριθμός ημερών μετά τον μήνα αναφοράς
Χώρες της ΕΕ Κωδικός χώρας Είδος ημερών Ηλεκτρονική δήλωση Έγγραφο δήλωσης
Αυστρία AT Εργάσιμες ημέρες 10 10
Βέλγιο BE Ημερολογιακές ημέρες 20 -
Βουλγαρία BG Ημερολογιακές ημέρες 14, 20 (1) -
Κύπρος CY Ημερολογιακές ημέρες 10 10
Τσεχική Δημοκρατία CZ Εργάσιμες ημέρες 12 10
Γερμανία DE Εργάσιμες ημέρες 10 -
Δανία DK Εργάσιμες ημέρες 10 10
Εσθονία EE Ημερολογιακές ημέρες 14 14
Ελλάδα EL Ημερολογιακές ημέρες 30-31 30-31
Ισπανία ES Ημερολογιακές ημέρες 12 12
Φινλανδία FI Εργάσιμες ημέρες 10 10
Γαλλία FR Εργάσιμες ημέρες 10 10
Κροατία HR Ημερολογιακές ημέρες 15 -
Ουγγαρία HU Ημερολογιακές ημέρες 15 15
Ιρλανδία IE Ημερολογιακές ημέρες 23 23
Ιταλία IT Ημερολογιακές ημέρες 25 -
Λιθουανία LT Εργάσιμες ημέρες 10 10
Λουξεμβούργο LU Εργάσιμες ημέρες 16 6
Λετονία LV Ημερολογιακές ημέρες 10 10
Μάλτα MT Εργάσιμες ημέρες 10 10
Κάτω Χώρες NL Εργάσιμες ημέρες 10 10
Πολωνία PL Ημερολογιακές ημέρες 10 10
Πορτογαλία PT Ημερολογιακές ημέρες 15 15
Ρουμανία RO Ημερολογιακές ημέρες 15 -
Σουηδία SE Εργάσιμες ημέρες 10 -
Σλοβακία SK Ημερολογιακές ημέρες 15 -
Σλοβενία SI Ημερολογιακές ημέρες 15 -
Ηνωμένο Βασίλειο UK Ημερολογιακές ημέρες 21 -- Όχι δήλωση σε χαρτί

(1) Μόνο για παρόχους στατιστικών πληροφοριών (PSI) που κάνουν δήλωση για πρώτη φορά.

Ποιες εμπορικές ροές πρέπει να δηλώνονται;

Οι πραγματικές κινήσεις εμπορευμάτων από το κράτος μέλος αποστολής στο κράτος μέλος παραλαβής (και αντιστρόφως).

Αν έχετε έγκριση για καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή Deutsch français English - και τα μη μεταποιημένα /μεταποιημένα εμπορεύματα κυκλοφορούν μεταξύ κρατών μελών - οφείλετε να δηλώσετε τις κινήσεις αυτές (από τον Μάιο του 2014).

Σημείωση: Για το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών - το οποίο δεν περιλαμβάνει διασυνοριακή διακίνηση εμπορευμάτων - δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στο πλαίσιο του συστήματος Intrastat.

Ποια στοιχεία πρέπει να δηλώνονται;

Οι μηνιαίες δηλώσεις σας στο πλαίσιο του Intrastat πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ
 • το χρονικό διάστημα (μήνα) για το οποίο κάνετε τη δήλωση
 • την κατεύθυνση της εμπορικής ροής: αποστολή ή παραλαβή
 • τον 8ψήφιο κωδικό προϊόντος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Η Συνδυασμένη Ονοματολογία δημοσιεύεται κάθε χρόνο στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ)
 • τον κωδικό της ευρωπαϊκής χώρας αποστολής/προορισμού
 • την αξία των εμπορευμάτων - χωρίς ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης

(Αν η αξία αφορά δραστηριότητες μεταποίησης, θα πρέπει να υπολογίσετε την αξία των μεταποιημένων εμπορευμάτων, και εν συνεχεία την αξία των μη μεταποιημένων εμπορευμάτων συν κάθε προστιθέμενη αξία κατά τη μεταποίηση, π.χ. για υλικά και μισθούς).

Παράδειγμα: Έχετε μια σύμβαση για την επίστρωση μεταλλικών σωλήνων οι οποίοι αποστέλλονται από ένα άλλο κράτος μέλος. Η αξία που πρέπει να δηλώσετε για τις εισαγωγές σας είναι η αξία των μη μεταποιημένων σωλήνων. Για τις εξαγωγές σας θα πρέπει να δηλώσετε την αξία των μεταποιημένων επιστρωμένων σωλήνων (η οποία θα προκύψει από την αξία των μη μεταποιημένων σωλήνων συν το ενδεχόμενο πρόσθετο κόστος: έξοδα παροχής υπηρεσιών και υλικά).

 • την ποσότητα των εμπορευμάτων σε καθαρή μάζα (μικτό βάρος μείον το βάρος της συσκευασίας)
 • τη μονάδα μέτρησης σύμφωνα με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (π.χ. λίτρο, αριθμό τεμαχίων, τετραγωνικά μέτρα)
 • τον κωδικό του συγκεκριμένου είδους συναλλαγής (που προσδιορίζει την αγορά, πώληση ή μεταποίηση).

Μπορεί επίσης να σας ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως οι όροι παράδοσης που περιλαμβάνονται στη σύμβασή σας (π.χ. EXW, CIF, FOB) ή ο τρόπος μεταφοράς (π.χ. θαλάσσια/οδική/σιδηροδρομική μεταφορά).

Παραπομπές

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνία με ειδικές υπηρεσίες βοήθειας

Συμβουλές για τα δικαιώματά σας στην ΕΕ/ Επίλυση προβλημάτων με δημόσιο φορέα