Navigačný riadok

Aktualizované 05/2015

Aktualizované 05/2015

Spotrebné dane


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

Základné pravidlá

Ak vaša spoločnosť vyrába alebo predáva tovar podliehajúci spotrebnej dani (alkohol, alkoholické nápoje, energetické výrobky, elektrickú energiu, tabakové výrobkov), mali by ste sa oboznámiť s pravidlami o platení spotrebných daní z týchto výrobkov.

Hlbšie informácie o jednotlivých štátoch:

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Niektoré krajiny EÚ môžu na tieto výrobky vyrubiť aj iné dane.

Pravidlá EÚ o spotrebnej dani sa neuplatňujú v týchto regiónoch EÚ:

 • Kanárske ostrovy
 • Normanské ostrovy
 • Alandy
 • Ceuta a Melilla
 • talianske vody jazera Lugano.

Monacké podniky musia platiť francúzske spotrebné dane.

Na podniky zo San Marína sa uplatňujú talianske spotrebné dane.

Spotrebná daň - na aké výrobky sa uplatňuje?

Alkohol, alkoholické nápoje (smernice EÚ 92/83/ES a 92/84/ES):

 • pivo alebo zmesi piva s nealkoholickými nápojmi,
 • víno,
 • ostatné kvasené nápoje, ako napr. mušt,
 • medziprodukty, ako napr. sherry alebo portské,
 • etylalkohol, okrem prípadov, ak sa používa na výrobu iných výrobkov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (ak sa používa na vykurovanie alebo ako pohonná látka, môže byť klasifikovaný ako energetický výrobok),
 • destiláty.

V predpisoch EÚ sa stanovujú minimálne sadzby spotrebných daní pdf English [1 MB], ale v niektorých krajinách môžu malé pivovary (produkujúce maximálne 200 000 hl piva ročne) a liehovary (maximálne 10 hl čistého alkoholu ročne) získať zníženie až do výšky 50 % štandardných daní. Malí producenti vína (menej ako 1 000 hl za rok) môžu tiež získať úľavy alebo oslobodenia.

Spotrebná daň sa neplatí z doma vyrábaných produktov, ktoré nie sú určené na obchodné účely, s výnimkou destilátov.

Znížené sadzby spotrebnej dane sa môžu uplatňovať na víno a kvasené nápoje s obsahom alkoholu do 8,5 %.

Energetické výrobky a elektrina ( smernica EÚ 2003/96/ES )

Tieto sa zdaňujú, ak sa využívajú ako:

 • motorové palivo,
 • vykurovacie palivo.

Na energetické výrobky sa nevzťahuje spotrebná daň, ak sa používajú na iné účely ako motorové alebo vykurovacie palivo.

V predpisoch EÚ sa stanovujú minimálne sadzby spotrebnej dane z energetických výrobkov pdf English [2 MB].

Tabakové výrobky ( smernica 2010/12/EÚ ):

 • cigarety,
 • cigary,
 • cigarky,
 • tabak na fajčenie, ako napríklad jemne rezaný tabak určený na vlastnoručné šúľanie cigariet.

V predpisoch EÚ sa stanovujú minimálne sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov pdf English [852 KB].

Tovar podliehajúci spotrebnej dani je vo všeobecnosti oslobodený od spotrebnej dane, ak sa použije:

 • v rámci diplomatických alebo konzulárnych vzťahov,
 • ozbrojenými silami členských štátov NATO,
 • medzinárodnými organizáciami.

Ak sa výrobky podliehajúce spotrebnej dani odosielajú na tieto účely, musí ich sprevádzať potvrdenie o oslobodení od dane.

Krajiny EÚ môžu oslobodiť tovar podliehajúci spotrebnej dani, ak sa predáva:

 • v bezcolných predajniach, ak ho cestujúci prevážajú v osobnej batožine do tretej krajiny alebo na územie EÚ, kde sa neuplatňujú celoeurópske pravidlá pre spotrebné dane,
 • na palube lietadla alebo lode, a to počas letu alebo plavby do tretej krajiny EÚ alebo z nej, príp. na územie EÚ, kde sa neuplatňujú celoeurópske pravidlá pre spotrebné dane, alebo z takéhoto územia.

 

 

Kto daň platí a kedy

 

 

Predaj priamo konečným spotrebiteľom

Predaj iným podnikom

Existuje dôležitý rozdiel medzi okamihom, kedy sa na výrobok začne vzťahovať spotrebná daň a kedy táto daň musí byť zaplatená.

Väčšina výrobkov podlieha spotrebnej dani od okamihu ich výroby, vyťaženia alebo dovozu do EÚ.

Zaplatenie tejto dane je však v skutočnosti pozastavené až do chvíle, kým sa výrobky uvedú na trh. To znamená do momentu, keď opustia svoj oficiálny sklad alebo výrobné miesto a prevezme ich iný obchodník (príjemca). Upozorňujeme, že na to, aby ste mohli vyrábať a skladovať tovar podliehajúci spotrebnej dani bez jej zaplatenia, je potrebné osobitné povolenie príslušnej krajiny français Deutsch English .

Ak sa výrobky podliehajúce spotrebnej dani z nepredvídateľných dôvodov alebo v dôsledku živelnej pohromy zničia alebo stratia pred tým, ako sa uvedú na trh, spotrebná daň sa nemusí zaplatiť.

Kto platí spotrebnú daň?
 • osoba alebo podnik, ktorý je oprávneným prevádzkovateľom skladu v mieste, kde sa výrobky podliehajúce spotrebnej dani vyrábajú, spracúvajú, skladujú, odosielajú alebo prijímajú,
 • akákoľvek iná osoba - odosielateľ, príjemca, prepravca, tretia strana poskytujúca zábezpeku za prepravu atď., z podnetu ktorej tovar opustil režim pozastavenia dane,
 • osoba, ktorá podala dovozné vyhlásenie, ak sa tovar dováža a bezprostredne neprechádza do režimu pozastavenia dane.
Preprava tovaru do inej krajiny EÚ bez platenia dane

Existujú 3 osobitné pravidlá, ktoré vám ako predávajúcemu umožňujú prepravovať tovar a zachovať pozastavenie spotrebnej dane, a tým predísť jej zaplateniu.

Daň namiesto vás zaplatí kupujúci v krajine určenia podľa sadzieb tejto krajiny.

Pravidlo č. 1 - Zábezpeka proti rizikám prepravy

Krajina EÚ, z ktorej sa tovar odosiela, vyžaduje, aby bol krytý zábezpekou proti rizikám prepravy platnou v celej EÚ.

Túto zábezpeku môžete poskytnúť vy ako predávajúci (prevádzkovateľ skladu alebo osoba registrovaná ako odosielateľ) alebo prepravca, príp. kupujúci, resp. dve alebo viaceré z uvedených osôb.

Krajina EÚ, ktorá je krajinou odoslania, môže upustiť od tejto požiadavky, ak sa tovar prepravuje výlučne v rámci jej hraníc.

Podobne sa zábezpeka nevyžaduje v rámci EÚ, ak krajina odoslania a krajina určenia s tým súhlasia.

Pravidlo č. 2 - Elektronický administratívny dokument (e-AD)

Tak ako záruku, aj elektronický administratívny dokument (e-AD) musíte odoslať príslušnému vnútroštátnemu orgánu spravujúcemu spotrebné dane français Deutsch English prostredníctvom kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (KSPT) français Deutsch English .

Orgán:

 • skontroluje platnosť údajov v e-AD (napríklad registračného čísla predávajúceho a kupujúceho) a poskytne vám referenčné číslo,
 • postúpi e-AD príslušnému orgánu v krajine EÚ kupujúceho (ktorý ju postúpi kupujúcemu).

Pred začatím prepravy musíte vytlačiť e-AD s referenčným číslom a odovzdať ho prepravnej spoločnosti.

Kedykoľvek pred začiatkom prepravy môžete e-AD zrušiť. Počas prepravy môžete zmeniť miesto určenia prostredníctvom systému KSPT.

Ak systém KSPT nie je k dispozícii, môžete napriek tomu prepravovať tovar bez zaplatenia spotrebnej dane, ak:

 • tovar sprevádza papierový dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako e-AD,
 • o tom informujete príslušný orgán v krajine français Deutsch English odoslania. Niektoré krajiny trvajú na tom, aby mal obchodník povolenie pred tým, ako tovar opustí krajinu.

Pravidlo č. 3 - Prevzatie tovaru

Kupujúci má 5 pracovných dní, aby potvrdil prijatie tovaru v systéme KSPT. Potom:

 • príslušný orgán v krajine EÚ určenia skontroluje platnosť potvrdenia,
 • zaregistruje správu o prevzatí a postúpi ju príslušnému orgánu - protistrane v krajine odoslania, ktorý ju postúpi vám, predávajúcemu.

Po prevzatí tejto správy môžete požiadať o uvoľnenie vašej zábezpeky.

Ak sa budete riadiť týmito 3 pravidlami, nebudete ako predávajúci povinný zaplatiť spotrebnú daň na prepravovaný tovar.

Venujte náležitú pozornosť množstvu tovaru uvedenému v správe o prevzatí, pretože daň nemusíte platiť len za toto potvrdené množstvo.

Ak sa nejaké výrobky počas prepravy stratili alebo poškodili, môžete ich zahrnúť do prevzatého a potvrdeného množstva.

Overte si číslo pre spotrebnú daň vášho obchodného partnera

Ak chcete zistiť, či je číslo pre spotrebnú daň vášho obchodného partnera platné, môžete použiť systém na overenie údajov o spotrebnej dani SEED.

Ak má váš partner platné číslo, v systéme SEED sa zobrazí zoznam výrobkov, s ktorými môže obchodovať.

Predaj súkromným zákazníkom

Ak predávate tovar podliehajúci spotrebnej dani priamo súkromným zákazníkom a miesto predaja je vo vašej krajine, musíte účtovať sadzby spotrebných daní platné vo vašej krajine.

Množstvá oslobodené od dane

Ak zákazníci prevážajú tovar, za ktorý zaplatili spotrebnú daň, z jednej krajiny EÚ do inej krajiny EÚ, nemusia (v súvislosti s týmto prevozom) zaplatiť spotrebné dane, ak neprekročia tieto množstvá:

 • cigarety - 800 ks,
 • cigary - 200 ks,
 • cigarky - 400 ks,
 • tabak na fajčenie - 1 kg,
 • destiláty - 10 litrov,
 • víno - 90 l (vrátane najviac 60 litrov šumivého vína),
 • pivo - 110 litrov.

V niektorých krajinách EÚ môžu byť tieto množstvá vyššie.

Ak zákazník kupuje viac ako uvedené množstvá, mali by ste ho informovať, že pravdepodobne bude potrebovať dôkaz o tom, že tovar je určený na vlastnú spotrebu.

Predaj cez internet a na diaľku

Ak predávate súkromným zákazníkom tovar podliehajúci spotrebnej dani cez internet, musíte zaplatiť spotrebnú daň a sadzby, ktoré sa uplatňujú v krajine, kde majú zákazníci pobyt.

V niektorých krajinách EÚ môžete mať daňového zástupcu, ktorý tam platí dane vo vašom mene, ak to schválil príslušný orgán tejto krajiny français Deutsch English .

Pred odoslaním tovaru musíte:

 • informovať orgán v krajine doručenia tovaru,
 • zaručiť sa, že spotrebnú daň zaplatíte.

Vrátenie dane

Ak ste už za predaný tovar zaplatili spotrebné dane vo vašej krajine, môžete zaplatené sumy získať naspäť a vyhnúť sa dvojitému zdaneniu. Na to musíte:

 • poskytnúť im dôkaz, že ste za tovar zaplatili spotrebnú daň v krajine určenia.

Pokiaľ ide o tabakové výrobky, internetový predaj je v niektorých krajinách EÚ obmedzený povinnosťou:

 • použiť daňové kolky krajiny určenia alebo iné daňové označenia preukazujúce zaplatenie spotrebnej dane v tejto krajine,
 • poskytnúť zdravotné výstrahy v jazyku (resp. jazykoch) krajiny určenia.

 

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieť Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚ English, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)