Navigációs útvonal

Frissítve 05/2015

Frissítve 05/2015

Jövedéki adó


Megosztás! 
		Megosztás Facebookon!
	
		Megosztás Twitteren!
	
		Megosztás Google-n!
	
		Megosztás LinkedIn-en!

Alapszabályok

Ha az Ön vállalkozása jövedéki termékeket (alkoholt, alkoholtartalmú italokat, energiatermékeket, villamos áramot, dohányipari termékeket) gyárt vagy forgalmaz, Önnek tisztában kell lennie az utánuk fizetendő jövedéki adóra vonatkozó szabályokkal.

Vizsgálja meg a kérdést mélyebben, országonkénti bontásban:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

A tagállamok más adókat is kivethetnek ezekre a termékekre.

Az EU alábbi régiói nem tartoznak a jövedéki adóra vonatkozó uniós szabályok hatálya alá:

 • Kanári-szigetek,
 • Csatorna-szigetek,
 • Åland-szigetek,
 • Ceuta és Melilla,
 • a Luganói-tó olaszországi vizei.

A monacói székhelyű vállalkozásoknak a franciaországi jövedékiadó-mérték szerint kell jövedéki adót fizetniük.

San Marinóban a cégeknek az olaszországi adókulcsnak megfelelően kell jövedéki adót fizetniük.

Mely termékek után kell jövedéki adót fizetni?

Alkoholtartalmú italok (92/83/EGK és 92/84/EGK irányelv):

 • sör vagy alkoholmentes italokkal kevert sörkészítmények,
 • bor,
 • egyéb erjesztett italok, például az almabor,
 • köztes alkoholtermékek, például a sherry és a portói bor,
 • etil-alkohol - kivéve, amikor más, nem emberi fogyasztásra szánt termékek előállítására használják (ha üzemanyagként vagy fűtőanyagként használják, energiaterméknek minősülhet),
 • tömény szeszesitalok.

Az uniós szabályok meghatározzák a jövedéki adó minimális mértékét pdf English [1 MB], de egyes országokban a kis sörfőzdék (amelyek évente legfeljebb 200 ezer hl sört állítanak elő) és a kis lepárlóüzemek (amelyek évente legfeljebb 10 hl tiszta alkoholt állítanak elő) kedvezményes adókulcsban részesülhetnek. A kedvezmény mértéke az általános jövedékiadó-mérték 50%-át is elérheti. A kis borászatok (amelyek évente 1000 hektoliternél kevesebb bort készítenek) szintén részesülhetnek kedvezményben vagy mentességben.

Nem kell jövedéki adót fizetni azok után a házi készítésű termékek után, amelyeket nem kereskedelmi célból készítenek - kivéve a tömény szeszesitalokat.

Az EU-szabályok lehetővé teszik, hogy a tagállamok kedvezményes adókulcsot alkalmazzanak a legfeljebb 8,5%-os alkoholtartalmú borokra és erjesztett italokra.

Energiatermékek, villamos áram (2003/96/EK irányelv):

Az energiatermékek és a villamos áram után akkor kell jövedéki adót fizetni, ha azok:

 • üzemanyagként vagy
 • fűtőanyagként kerülnek felhasználásra.

Az energiatermékek nem jövedékiadó-kötelesek abban az esetben, ha azokat nem üzemanyagként vagy fűtőanyagként használják fel.

Az uniós szabályok rögzítik az energiatermékek jövedéki adójának pdf English minimális mértékét [2 MB].

Dohánytermékek ( 2010/12/EU irányelv ):

 • cigaretta,
 • szivar,
 • szivarka (kis alakú szivar, „cigarillo”),
 • fogyasztási dohány, például a sodort cigaretta készítésére szolgáló, finomra vágott dohány.

Az uniós szabályok rögzítik a dohánytermékek jövedéki adójának pdf English minimális mértékét [852 kB].

A jövedéki termékek főszabályként mentesülnek a jövedéki adó alól a következő esetekben:

 • diplomáciai vagy konzuli kapcsolat keretében történő felhasználás,
 • a NATO tagállamainak fegyveres erői általi felhasználás,
 • nemzetközi szervezetek általi felhasználás.

Az ilyen rendeltetési célú jövedéki termékekhez adómentességi igazolást kell mellékelni.

Az EU-országok mentességet adhatnak továbbá azokra a jövedéki termékekre, amelyeket:

 • utasok vámmentes üzletben vásárolnak, és személyi poggyászukban olyan területre vagy országba visznek, mely nem tartozik az uniós jövedékiadó-szabályok hatálya alá;
 • olyan légi jármű vagy tengerjáró hajó fedélzetén értékesítenek, melynek esetében a kiindulási vagy a célállomás vagy egy nem uniós ország területén található, vagy olyan uniós területen, mely nem tartozik az uniós jövedékiadó-szabályok hatálya alá.

 

 

Kinek kell jövedéki adót fizetnie és mikor?

 

 

Közvetlenül a végfogyasztó részére történő értékesítések

Más cégek részére történő értékesítések

Jelentős időbeli különbség van a között, amikor egy termék jövedékiadó-kötelessé válik, illetve amikor ezt a jövedéki adót meg kell fizetni.

A termékek többsége az előállítás vagy a kinyerés időpontjában válik jövedékiadó-kötelessé, illetve akkor, amikor azt behozzák az EU területére.

Az adót azonban csak akkor kell megfizetni, amikor a terméket „szabad forgalomba bocsátják”, addig felfüggesztésre kerül. A szabad forgalomba bocsátásra akkor kerül sor, amikor a terméket egy másik vállalkozás (a „címzett”) átveszi, miután a jövedékiadó-köteles termék elhagyta az illetékes hatóság által engedélyezett raktárt vagy termelőüzemet („adóraktárt”). Figyelem: jövedéki terméket előállítani és tárolni jövedéki adó megfizetése nélkül csak az érintett ország français Deutsch English illetékes hatósága által kiadott különleges engedély birtokában lehet.

Ha előre nem látható okból vagy természeti katasztrófa következtében a jövedéki termék - szabad forgalomba bocsátása előtt - megsemmisül vagy helyrehozhatatlanul károsul, nem kell jövedéki adót fizetni utána.

Kinek kell jövedéki adót fizetnie?
 • Jövedékiadó-köteles annak az üzemnek vagy raktárnak (összefoglaló néven: adóraktárnak) az engedélyese, ahol a jövedéki terméket előállították, feldolgozták, tárolták, ahonnan azt elküldték, illetve ahol azt átvették, vagy
 • bármely más személy (feladó, címzett, szállító, szállítási garanciát nyújtó harmadik személy stb.), aki előidézte az adófelfüggesztés megszűnését, vagy
 • a behozatalról (importról) nyilatkozó személy, ha importtermékről van szó, és azt nem helyezték azonnal adófelfüggesztés hatálya alá.
Jövedéki termékek más EU-országokba történő szállítása jövedéki adó fizetése nélkül

Alapvetően három olyan különleges szabály létezik, mely alapján Ön - eladóként - jövedéki termékeket szállíthat úgy, hogy továbbra is érvényesüljön az adófelfüggesztés, tehát anélkül, hogy az adót meg kellene fizetnie.

Ebben az esetben az adót a vevő fizeti a célországban hatályos adómértéknek megfelelően.

1. szabály - A szállítási kockázatokra vállalt biztosíték

Az a tagállam, ahol a terméket feladják, megköveteli az EU egész területén érvényes szállítási jövedéki biztosíték nyújtását.

Ezt a biztosítékot nyújthatja Ön mint eladó (adóraktár-engedélyes vagy bejegyzett feladó), de nyújthatja a fuvarozó vagy a vevő is, sőt arra is lehetőség van, hogy a három említett fél közül kettő - vagy mindhárom közösen - egyetemleges szállítási jövedéki biztosítékot nyújtson.

A feladás helye szerinti ország eltekinthet ettől a követelménytől, ha a jövedéki termékeket csakis az ország határain belül szállítják.

Nincs szükség biztosíték nyújtására akkor sem, ha a feladó és a rendeltetés helye szerinti ország megállapodik erről.

2. szabály - Elektronikus adminisztratív okmány

A fent említett biztosíték nyújtása mellett Önnek - az egységes jövedékitermék-szállítási és felügyeleti rendszer (EMCS) français Deutsch English használatával - el kell juttatnia egy ún. „elektronikus adminisztratív okmányt” (e-TKO-t) saját országának a jövedéki adó terén illetékes hatóságához français Deutsch English (Magyarországon a NAV-hoz).

Az adóhatóság:

 • ellenőrzi az e-TKO-ban megadott adatok érvényességét (például az eladó és a vevő nyilvántartási számát), és hivatkozási kódot ad ki Önnek;
 • elküldi az e-TKO-t a vevő lakhelye/székhelye szerinti EU-ország illetékes hatóságának (amely azt továbbítja a vevőnek).

A termék elszállítása előtt Önnek ki kell nyomtatnia a hivatkozási kóddal ellátott e-TKO-t, és azt át kell adnia a fuvarozónak.

A szállítás megkezdésének időpontja előtt az e-TKO bármikor törölhető. Ha a fuvarozás már folyamatban van, az EMCS rendszer segítségével módosítani lehet a rendeltetési helyet.

Ha az EMCS rendszer nem érhető el, a termék szállítására - anélkül, hogy jövedéki adót kellene fizetni utána - továbbra is lehetőség van akkor, ha:

 • a termékhez mellékeltek egy papíralapú okmányt, amely ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint az e-TKO;
 • és a feladó erről a tényről értesíti a feladás helye szerinti ország illetékes hatóságát français Deutsch English . Egyes országok előírják, hogy a fuvarozó csak azután indulhat el a szállítmánnyal, hogy erre engedélyt kap.

3. szabály - Az áru átvétele

A vevőnek a szállítás befejeződését követő 5 munkanapon belül átvételi elismervényt kell kiállítania és benyújtania az EMCS rendszeren keresztül. Ezután a rendeltetési hely szerinti EU-ország illetékes hatósága:

 • ellenőrzi az átvételi elismervény érvényességét;
 • átvételi jelentést készít, és azt továbbítja a feladás helye szerinti ország illetékes hatóságának, ez utóbbi pedig továbbküldi azt az eladónak, vagyis Önnek.

Amikor Ön kézhez kapja ezt a jelentést, kérelmezheti a biztosíték feloldását.

Ha az eladó betartja ezt a három szabályt, nem kell jövedéki adót fizetnie a szállított termékek után.

Ügyelni kell azonban az átvételi jelentésben feltüntetett mennyiségre. Csak ezután a hatóság által visszaigazolt mennyiség után nem kell jövedéki adót fizetni!

Ha fuvarozás közben a szállítmány egy része megsemmisül vagy helyrehozhatatlanul károsul, a leszállított és az adóhatóság által visszaigazolt mennyiség kiegészíthető ezekkel a megsemmisült vagy károsodott tételekkel.

Ellenőrizze ügyfele jövedéki engedélyszámát

Azt, hogy ügyfelének jövedéki engedélyszáma érvényes-e, a jövedékitermék-szállítási és felügyeleti rendszer (SEED) honlapján tudja ellenőrizni.

Ha ügyfele érvényes jövedéki engedélyszámmal rendelkezik, a SEED adatbázisból Ön azt is megtudhatja, hogy ügyfele mely termékek adásvételére jogosult.

Magánfogyasztók részére történő értékesítés

Ha Ön saját országában közvetlenül magánszemélyek részére értékesít jövedéki termékeket, Önnek a saját országában érvényes adókulcsnak megfelelő jövedéki adót kell felszámítania.

Adómentes mennyiségek

A magánszemélyek által saját felhasználásra beszerzett és egyik tagállamból a másikba átvitt jövedéki termékek után a rendeltetés helye szerinti országban nem vethető ki jövedéki adó akkor, ha ezek mennyisége nem haladja meg az alábbi határértékeket:

 • cigaretta - 800 db,
 • szivar - 200 db,
 • szivarka („cigarillo”) - 400 db,
 • fogyasztási dohány - 1 kg,
 • tömény szeszesitalok - 10 liter,
 • bor - 90 liter (beleértve legfeljebb 60 l habzóbort),
 • sör - 110 liter.

Néhány tagállam ennél nagyobb mennyiségek adómentességét is engedélyezheti.

Ha vevője az említettnél nagyobb mennyiségeket vásárol, Önnek fel kell hívnia a figyelmét arra, hogy esetleg igazolnia kell: a terméket saját felhasználás céljából vásárolta.

Online és távolsági értékesítés

Ha Ön az interneten értékesít jövedéki termékeket magánfogyasztók részére, Önnek kell megfizetnie a jövedéki adót a vevő lakóhelye szerinti országban érvényes adókulcs szerint.

Egyes EU-országokban lehetőség van arra, hogy az Ön ottani adóügyi képviselője fizesse be a jövedéki adót Ön helyett - feltéve, hogy az adott ország illetékes hatósága français Deutsch English ehhez hozzájárul.

Az áru leszállítása előtt Önnek:

 • tájékoztatnia kell a rendeltetés helye szerinti ország hatóságát a tervezett szállítmányról;
 • biztosítania kell a hatóságot arról, hogy jövedékiadó-fizetési kötelezettségének eleget fog tenni.

A jövedéki adó visszatérítése

Ha Ön saját országában már fizetett jövedéki adót az Ön által értékesített termékek után, ezt az összeget visszaigényelheti a kettős adófizetés elkerülése érdekében. Ehhez a következőket kell tennie:

 • igazolja mindkét hatóság felé, hogy fizetett jövedéki adót a kérdéses termékek után a rendeltetési hely szerinti országban.

A dohánytermékek online értékesítésére egyes EU-országokban az alábbi követelmények vonatkoznak:

 • A rendeltetési hely szerinti ország zárjegyét vagy más adózási jelzését kell alkalmazni annak igazolására, hogy a termék után kivetett jövedéki adó befizetésre került.
 • Egészségügyi figyelmeztetésről kell gondoskodni a rendeltetési hely szerinti ország nyelvén (nyelvein).

 

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országban English működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatot Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)