Navigatsioonitee

Ajakohastatud 05/2015

Ajakohastatud 05/2015

Aktsiis


Jaga 
		Jaga Facebook´is
	
		Jaga Twitter´is
	
		Jagage Google+ vahendusel
	
		Jaga linkedIn´is

Põhieeskirjad

Kui teie firma toodab aktsiisikaupu (alkohol, alkohoolsed joogid, energiatooted, elekter, tubakatooted) või kaupleb nendega, peate olema teadlikud nende pealt tasutavat aktsiisi käsitlevatest eeskirjadest.

Uurige lähemalt (riikide kaupa):

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Samuti võivad erinevad ELi liikmesriigid asjaomastele kaupadele kehtestada ka muud maksud.

Aktsiisi käsitlevaid ELi eeskirju ei kohaldata järgmistes ELi piirkondades:

 • Kanaari saared;
 • Kanalisaared;
 • Ahvenamaa;
 • Ceuta ja Melilla;
 • Lugano järve Itaaliale kuuluv osa.

Monaco ettevõtjad peavad aktsiisi tasuma vastavalt Prantsusmaal kehtivatele aktsiisimääradele.

San Marino ettevõtjad peavad tasuma Itaalias kehtiva määra.

Milliste kaupade puhul aktsiisi kohaldatakse?

Alkohol, alkohoolsed joogid (ELi direktiivid 92/83/EÜ ja 92/84/EÜ)

 • õlu või segu õllest ja mittealkohoolsetest jookidest;
 • vein;
 • muud kääritatud joogid, nagu siider;
 • vahetooted, nagu šerri või portvein;
 • etüülalkohol, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse muuks kui inimtoiduks ettenähtud toodete valmistamiseks (nt kütteks või jõuseadmetes - siis võidakse see klassifitseerida energiatooteks);
 • piiritusjoogid.

ELi eeskirjades on sätestatud aktsiisi miinimummäärad pdf English [1 MB], kuid teatavates riikides vähendatakse väikeste õlletehaste (mis toodavad maksimaalselt 200 000 hl õlut aastas) ja piiritusetehaste (maksimaalselt 10 hl puhast alkoholi aastas) puhul aktsiisi tavamäärasid kuni 50%. Ka väikesed veinitootjad (alla 1000 hl aastas) võivad saada maksuvähendusi või -vabastusi.

Aktsiisi ei pea tasuma isevalmistatud toodete pealt, mis ei ole toodetud kaubanduslikul eesmärgil, v.a piiritusjoogid.

Vähendatud aktsiisimäära võib kohaldada veini ja kääritatud jookide suhtes, mille alkoholisisaldus ei ületa 8,5%.

Energiatooted ja elektrienergia ( ELi direktiiv 2003/96/EÜ )

Neid maksustatakse, kui neid kasutatakse:

 • mootorikütusena;
 • kütteainena.

Energiatoodetelt ei tule aktsiisi tasuda, kui neid kasutatakse muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena.

ELi eeskirjades on sätestatud energiatoodete aktsiisi pdf English miinimummäärad [2 MB].

Tubakatooted ( ELi direktiiv 2010/12/EL )

 • sigaretid;
 • sigarid;
 • sigarillod;
 • suitsetatav tubakas, nagu isevalmistatavates sigarettides kasutatav peenekslõigatud tubakas.

ELi eeskirjades on sätestatud tubakatoodete aktsiisi pdf English miinimummäärad [852 KB].

Aktsiisikaup vabastatakse üldiselt aktsiisimaksust, kui seda kasutatakse:

 • seoses diplomaatiliste või konsulaarsuhetega;
 • mis tahes NATO liikmesriigi relvajõudude poolt;
 • rahvusvaheliste organisatsioonide poolt.

Kui aktsiisikaupu transporditakse eespool nimetatud eesmärkidel, peab nendega kaasas olema aktsiisivabastustõend.

ELi liikmesriigid võivad aktsiisikaubad aktsiisist vabastada ka juhul, kui neid müüakse:

 • maksuvabades kauplustes ning reisija viib need oma isikliku pagasi hulgas ELi mittekuuluvasse riiki või ELi territooriumil sinna, kus kogu ELis kehtivaid aktsiisieeskirju ei kohaldata;
 • lennuki või laeva pardal sellise lennu- või merereisi ajal, mille siht- või lähtekoht on ELi mittekuuluv riik või selline ELi territooriumi osa, kus kogu ELis kehtivaid aktsiisieeskirju ei kohaldata.

 

 

Kes peab tasuma ja millal?

 

 

Müük otse lõpptarbijale

Müük teistele ettevõtjatele

On oluline erinevus aja vahel, mil toode muutub aktsiisiga maksustatavaks, ning selle aja vahel, mil asjaomane aktsiis tuleb tasuda.

Enamik kaupu maksustatakse aktsiisiga kohe pärast tootmist, kaevandamist või importimist ELi.

Kuid see aktsiis on tegelikult peatatud ning seda ei tule tasuda enne, kui toode on „tarbimiseks ringlusse lubatud”. See märgib hetke, mil teine ettevõtja („kauba saaja”) on selle kätte saanud ning see on lahkunud lubatud ladustamis- või tootmiskohast. Pange tähele, et aktsiisikauba tootmiseks ja ladustamiseks ilma aktsiisi tasumata on vaja asjaomase riigi français Deutsch English eriluba.

Kui aktsiisikaubad on hävinud või kadunud ettenägematute asjaolude või loodusõnnetuste tõttu enne tarbimiseks ringlusse lubamist, ei tule aktsiisi tasuda.

Kes tasub aktsiisi?
 • Isik või ettevõtja, kes on volitatud laopidaja kohas, kus aktsiisikaubad on toodetud, kus neid on töödeldud ja ladustatud või kust nad on välja saadetud või kus nad on vastu võetud või
 • muu isik, näiteks saatja, vastuvõtja, transportija, liikumise tagatist pakkuv kolmas isik vms, kelle tegevuse tõttu ei kohaldata kaupade suhtes enam aktsiisi peatamise korda või
 • isik, kes deklareerib impordi, kui kaubad imporditakse ning kui nende suhtes ei kohaldata kohe aktsiisi peatamise korda.
Kaupade transportimine teistesse ELi liikmesriikidesse aktsiisi tasumata

On olemas kolm põhilist erireeglit, mis võimaldavad teil müüjana kaupu transportida, kuid samas säilitada aktsiisi peatamise kord ning seega vältida ise aktsiisi tasumist.

Selle asemel tasub aktsiisi ostja sihtriigis, vastavalt asjaomase riigi aktsiisimääradele.

1. reegel - tagatis transpordiga seotud ohtude vastu

ELi liikmesriik, kust kaup teele lähetatakse, nõuab, et seda hõlmaks kogu ELis kehtiv tagatis, mis katab transpordiga seotud ohud.

Seda tagatist võite pakkuda nii teie müüjana (laopidaja või registreeritud saatja) või transportija või ostja või kaks või rohkem osapoolt ühiselt.

Kauba teele lähetanud ELi liikmesriik võib sellest nõudest loobuda, kui kaupu veetakse üksnes tema oma territooriumil.

Samuti ei ole tagatist vaja, kui ELis asuvad kauba lähteriik ja sihtriik jõuavad vastavale kokkuleppele.

2. reegel - elektrooniline haldusdokument (e-HD)

Lisaks tagatisele peate saatma elektroonilise haldusdokumendi (e-HD) aktsiisi eest vastutavale asjaomase riigi ametiasutusele français Deutsch English , kasutades aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemi français Deutsch English .

Ametiasutus:

 • kontrollib e-HD andmete kehtivust (nt müüja ja ostja registreerimisnumbrid) ning annab teile selle haldusviitenumbri;
 • edastab e-HD oma vastaspooleks olevale ametiasutusele ostja asukohaks olevas ELi liikmesriigis (mis edastab selle ostjale).

Enne transportimise algust peate e-HD koos selle haldusviitenumbriga välja trükkima ning andma selle transpordiettevõtjale.

Mis tahes ajal enne transportimise algust saate e-HD tühistada. Transpordi ajal võite muuta ka sihtkohta, kasutades jälle aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemi.

Kui aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemile ei ole võimalik ajutiselt juurde pääseda, siis võite ikkagi kaupu aktsiisi tasumata transportida, kui:

 • nendega on kaasas paberkandjal dokument samade andmetega, mida sisaldab e-HD;
 • te teavitate sellest lähteriigi vastutavat ametiasutust français Deutsch English . Mõned riigid nõuavad, et kauplejale antaks luba enne, kui ta tohib lahkuda.

3. reegel - kaupade kättesaamine

Ostja peab aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemis viie tööpäeva jooksul kaupade kättesaamist kinnitama. Seejärel:

 • kontrollib sihtriigiks oleva ELi liikmesriigi vastutav ametiasutus kinnituse kehtivust;
 • registreerib ta vastuvõtmise kinnituse ja edastab selle oma vastaspooleks olevale ametiasutusele lähteriigis, mis edastab selle müüjale.

Pärast kõnealuse kinnituse saamist võite paluda oma tagatise vabastamist.

Kui järgite neid 3 reeglit, ei pea te müüjana transporditava kauba aktsiisi tasuma.

Pöörake tähelepanu vastuvõtmise kinnitusele märgitud kogusele - te ei pea aktsiisi tasuma vaid sellelt kinnitatud koguselt.

Kui mõned tooted on transpordi ajal kaduma läinud või kahjustunud, saate need lisada kättesaadud ja kinnitanud kogusele.

Kontrollige äripartneri aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumbrit

Kui soovite teada saada, kas teie äripartneri aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumber kehtib või mitte, siis võite kasutada süsteemi SEED - Aktsiisiloa kontrollimine.

Kui teie äripartneri number kehtib, näete süsteemis SEED nimekirja kaupadest, millega tal on luba kaubelda.

Müük eraklientidele

Kui müüte aktsiisikaupu vahetult eraklientidele ja müük toimub teie riigis, peate kohaldama aktsiisi vastavalt teie riigis kehtivatele määradele.

Vabastatud summad

Kui kliendid viivad kaubad, mille eest ühes ELi liikmesriigis on aktsiis juba tasutud, teise ELi liikmesriiki, siis ei tule aktsiisi tasuda vähemalt järgmiste maksimumkoguste ulatuses:

 • sigaretid - 800
 • sigarid - 200
 • sigarillod - 400
 • suitsetatav tubakas - 1kg
 • piiritusjoogid - 10 liitrit
 • vein - 90 liitrit (sh kuni 60 liitrit vahuveini)
 • õlu - 110 liitrit

Mõnes ELi riigis võivad asjaomased kogused ka suuremad olla.

Kui klient ostab eespool nimetatud kogustest rohkem, peaksite teda teavitama sellest, et temalt võidakse nõuda tõendeid selle kohta, et kaup on mõeldud isiklikuks tarbimiseks.

Müük Internetis ja kaugmüük

Kui müüte aktsiisikaupa oma eraklientide Internetis, peate tasuma aktsiisi vastavalt kliendi elukohariigis kehtivale määrale.

Mõnes ELi liikmesriigis võib teil olla maksuesindaja, kes tasub aktsiisi teie nimel - kui selle on heaks kiitnud asjaomase riigi vastutav ametiasutus français Deutsch English .

Enne kauba teelelähetamist peate:

 • teavitama sihtriigi ametiasutust saadetisest;
 • tagama, et aktsiis tasutakse.

Aktsiisi hüvitamine

Kui olete oma riigis müüdud kaupade eest aktsiisi juba tasunud, siis võidakse see teile hüvitada, et vältida topelttasumist. Selleks tuleb teil:

 • esitada neile tõendid selle kohta, et olete kaupade aktsiisi sihtriigis juba tasunud.

Mõnes ELi liikmesriigis on tubakatoodete müük Internetis piiratud järgmiste nõudmistega:

 • kasutage sihtriigi maksumärke või muud erimärgistust, mis näitab, et aktsiis on seal tasutud;
 • esitage terviseohu hoiatused sihtriigi keel(t)es.

 

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Saatke e-kiri kohalikule ettevõtlusorganisatsioonile

Euroopa Liidul on kohalike ettevõtlusorganisatsioonide võrgustik Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), mis on esindatud enamikus Euroopa riikides English ja millest võib teile abi olla.

Valige oma riik ja linn ning sisestage allpool oma küsimus.

Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.

Riik

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kreeka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Sisestage oma teade siia *

* Nõutav väli (siia tuleb midagi sisestada)