Cesta

Aktualizováno 05/2015

Aktualizováno 05/2015

Spotřební daně


Přidej na 
		Přidej na Facebook
	
		Přidej na Twitter
	
		Přidej na google+
	
		Přidej na linkedIn

Základní pravidla

Pokud vaše firma vyrábí zboží podléhající spotřební dani nebo s ním obchoduje (alkohol, alkoholické nápoje, energetické produkty, elektřina, tabákové výrobky), měli byste být seznámeni s předpisy o placení spotřební daně z tohoto zboží.

Hledejte dále v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi

Zvolit zemi


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

V některých zemích EU se na tyto výrobky vztahují ještě jiné druhy daní.

Předpisy EU o spotřebních daních se nevztahují na tyto regiony EU:

 • Kanárské ostrovy
 • Normanské ostrovy
 • Alandské ostrovy
 • Ceuta a Melilla
 • italské vnitrozemské vody jezera Lugano.

Podniky se sídlem v Monackém knížectví musí platit spotřební daně podle francouzských sazeb.

Pro podniky usazené v San Marinu platí italské sazby.

Kterých produktů se spotřební daň týká?

Alkohol a alkoholické nápoje (směrnice Rady 92/83/EHS a 92/84/EHS)

 • pivo nebo s pivem míchané nealkoholické nápoje
 • víno
 • ostatní fermentované nápoje, například jablečné víno (cider)
 • meziprodukty jako sherry nebo portské
 • ethanol - s výjimkou případů, kdy je použit na výrobu jiných produktů, které nejsou určeny ke konzumaci (je-li použit jako palivo může být zařazen do kategorie energetických produktů)
 • lihoviny.

Minimální sazby spotřebních daní pdf English [1 MB] stanoví předpisy EU, ale v některých zemích mohou malé pivovary (nevyrábějící více než 200 000 hl piva ročně) a lihovary (s produkcí maximálně 10 hl čistého alkoholu ročně) získat slevu na dani až do výše 50 % ze standardní sazby. Sleva na dani nebo osvobození od daně se může rovněž týkat drobných výrobců vína (méně než 1 000 hl ročně).

Spotřební daň se nemusí platit z podomácku vyrobených produktů, které nejsou vyráběny pro obchodní účely, s výjimkou lihovin.

Snížené sazby spotřební daně lze použít na víno a fermentované nápoje, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 8,5 % objemových.

Energetické produkty a elektřina ( směrnice Rady 2003/96/ES )

Jsou zdaňovány, pokud se používají jako:

 • pohonné hmoty
 • topné palivo.

U energetických produktů, které se používají k jiným účelům než jako pohonné hmoty nebo topná paliva, se žádná spotřební daň neuplatňuje.

Minimální sazby spotřební daně z energetických produktů pdf English [2 MB] stanoví předpisy EU.

Tabákové výrobky ( směrnice Rady 2010/12/EU )

 • cigarety
 • doutníky
 • doutníčky
 • tabák ke kouření, např. jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.

Minimální sazby spotřební daně z tabákových výrobků pdf English [852 KB] stanoví předpisy EU.

Zboží podléhající spotřební dani je zpravidla od daně osvobozeno, je-li určeno k použití:

 • v diplomatických nebo konzulárních vztazích
 • ozbrojenými silami kterékoli členské země NATO
 • mezinárodními organizacemi.

Je-li zboží podléhající spotřební dani přepravováno příjemcem patřícím do jedné z výše uvedených kategorií, musí být k němu přiloženo osvědčení o osvobození od spotřební daně.

Země EU mají možnost osvobodit od spotřební daně také zboží, pokud je prodáváno:

 • bezdaňových prodejnách a přepravováno v osobním zavazadle cestujícího do země mimo EU nebo na území EU, na něž se nevztahují unijní předpisy o spotřebních daních
 • na palubě letadla nebo lodi v průběhu letu či plavby do nečlenské nebo z nečlenské země nebo do území EU či z území EU, na něž se nevztahují unijní předpisy o spotřebních daních.

 

 

Kdo musí spotřební daň zaplatit a kdy

 

 

Přímý prodej konečným spotřebitelům

Prodej jiným podnikům

Existuje důležitý rozdíl mezi tím, kdy se výrobek stane předmětem spotřební daněkdy je nutné tuto daň zaplatit.

Většina výrobků se stává předmětem spotřební daně v okamžiku výroby, těžby nebo dovozu na území EU.

Splatnost daně je však pozastavena, dokud není zboží „propuštěno ke spotřebě“. Tím se myslí okamžik, kdy jej po vyskladnění z oprávněných výrobních nebo skladovacích zařízení přijme jiný podnik („příjemce“). Chcete-li vyrábět a skladovat zboží podléhající spotřební dani, aniž byste museli spotřební daň platit, musíte mít zvláštní povolení příslušné země français Deutsch English .

Dojde-li ke zničení nebo ztrátě zboží podléhajícího spotřební dani před jeho propuštěním ke spotřebě, a to z důvodu nepředvídatelných okolností nebo přírodní katastrofy, není nutné spotřební daň uhradit.

Kdo je plátcem spotřební daně?
 • fyzická nebo právnická osoba, která je „oprávněným skladovatelem“, tj. je oprávněna vyrábět, zpracovávat, skladovat, distribuovat nebo přijímat zboží podléhající spotřební dani
 • jiná osoba (odesílatel, příjemce, dopravce, třetí strana zajišťující přepravu apod.), která způsobila, že zboží opustilo režim s podmíněným osvobozením od daně
 • osoba, která podala prohlášení o dovozu, jestliže je zboží dovezeno a není okamžitě podmíněně od daně osvobozeno.
Přeprava zboží do různých zemí Unie bez nutnosti platit daň

Existují 3 základní zvláštní pravidla, které vám jako prodávajícímu umožňují přepravovat zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. To znamená, že daň nemusíte platit vy.

Spotřební daň zaplatí kupující podle sazby spotřební daně platné v zemi určení.

Pravidlo č. 1: Záruka proti přepravním rizikům

Země EU, z níž je zboží odesíláno, požaduje, aby se na toto zboží vztahovala záruka kryjící rizika spojená s přepravou, která je platná na celém území EU.

Tuto záruku můžete poskytnout vy jako prodejce (skladovatel nebo registrovaný odesílatel), případně dopravce nebo kupující. Případně se můžete dohodnout, že záruku poskytnete společně.

Země EU, z níž je zboží odesíláno, může od tohoto požadavku upustit, pokud je zboží přepravováno výlučně v rámci jejích hranic.

Obdobně záruka není potřeba, pokud s tím souhlasí členský stát odeslání i členský stát určení.

Pravidlo č. 2: Elektronický správní doklad (e-AD)

Stejně jako záruku musíte i elektronický správní doklad (e-AD) zaslat příslušnému správci daně v zemi odeslání français Deutsch English za pomoci elektronického systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS) français Deutsch English .

Správce daně:

 • ověří platnost údajů v e-AD (např. registrační číslo prodejce a kupujícího) a přidělí vám referenční kód
 • odešle e-AD svému protějšku ve členském státě kupujícího (který jej předá kupujícímu).

Před zahájením přepravy musíte e-AD s referenčním kódem vytisknout a předat přepravní společnosti.

Před zahájením přepravy máte kdykoli právo elektronický správní doklad zrušit. Během přepravy můžete prostřednictvím systému EMCS změnit místo určení.

Pokud je systém EMCS nedostupný, můžete přepravovat zboží bez zaplacení spotřební daně, pokud:

 • je k němu přiložen listinný doklad, který obsahuje stejné údaje jako e-AD
 • o tom uvědomíte příslušný orgán státu odeslání français Deutsch English . Některé země trvají na tom, aby obchodník získal předběžné povolení předtím, než zahájí přepravu.

Pravidlo č. 3: Přijetí zboží

Kupující má 5 pracovních dnů na to, aby potvrdil přijetí zboží v systému EMCS. Pak:

 • ověří platnost tohoto oznámení
 • zaregistruje oznámení o přijetí zboží a předá jej svému protějšku v zemi odeslání, který jej pak odešle vám, prodávajícímu.

Jakmile toto oznámení obdržíte, můžete požádat o uvolnění vaší záruky.

Budete-li se těmito 3 pravidly řídit, nebudete jako prodejce muset platit spotřební daň z přepravovaného zboží.

Pečlivě si zkontrolujte údaj o objemu zboží uvedený v oznámení o přijetí zboží - spotřební daň totiž nebudete platit pouze z tohoto potvrzeného množství.

Pokud došlo při přepravě ke ztrátě nebo zničení části zboží, můžete je k obdrženému a potvrzenému množství přidat.

Kontrola čísla plátce spotřební daně vašeho obchodního partnera

Potřebujete-li zjistit, zda je číslo plátce spotřební daně vašeho obchodního partnera platné, zadejte jej do systému ověření autorizace pro spotřební daň (SEED).

Po zadání platného čísla systém SEED zobrazí seznam výrobků, se kterými může váš partner obchodovat.

Prodej soukromým osobám

Prodáváte-li zboží podléhající spotřební dani přímo soukromým osobám a místem prodeje je vaše země, musíte účtovat spotřební daně podle sazeb platných ve vaší zemi.

Množství osvobozená od daně

Jestliže zákazník přepravuje zboží, za které zaplatil všechny příslušné daně, z jedné země EU do jiné země EU, pak není nutné účtovat spotřební daň, pokud množství tohoto zboží není vyšší než:

 • cigarety - 800 ks
 • doutníky - 200 ks
 • doutníčky - 400 ks
 • tabák ke kouření - 1 kg
 • lihoviny - 10 litrů
 • víno - 90 litrů (včetně max. 60 litrů šumivého vína)
 • pivo - 110 litrů.

V některých zemích EU mohou být tato množství vyšší.

Pokud zákazník nakoupí více než výše uvedené množství, měli byste ho informovat, že bude pravděpodobně potřebovat důkaz o tom, že je toto zboží určeno pouze pro jeho vlastní spotřebu.

Online a dálkový prodej

Prodáváte-li zboží podléhající spotřební dani soukromé osobě přes internet, musíte zaplatit spotřební daň a použít při tom sazbu země, která platí ve státě, v němž zákazník bydlí.

V některých zemích EU můžete mít daňového zástupce, který daň zaplatí vaším jménem, pokud to schválil příslušný orgán dané země français Deutsch English .

Před odesláním zboží, musíte:

 • informovat orgán země určení o dodávce
 • zaručit výše uvedeným, že spotřební daň bude zaplacena.

Vrácení daně

Jestliže jste již spotřební daň za zboží, které jste prodali, zaplatili ve své zemi, můžete požádat o vrácení této částky, a neplatit ji tudíž dvakrát. K tomu je třeba:

 • poskytnout výše uvedeným důkazy o tom, že jste zaplatili spotřební daň v zemi určení.

Internetový prodej tabákových výrobků je v některých zemích EU podmíněn těmito požadavky:

 • použití daňových kolků nebo jiného daňového značení, které prokazuje, že jste zaplatili spotřební daň v zemi určení
 • uvedení zdravotních varování v jazyce či jazycích země určení.

 

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Napište e-mail obchodní organizaci ve vašem okolí

Ve většině evropských zemí English má EU síť Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) místních obchodních organizací, která vám může pomoci.

Níže zvolte svou zemi a město a zadejte dotaz.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.

Země

Belgie

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvatsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francie

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Irsko

Dublin

Itálie

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kypr

Nicosia

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Nieuwegein

Norsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakousko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Řecko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španělsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Zde napište svoji zprávu *

* povinné pole (zde musíte uvést údaje)