Навигационна пътека

Актуализация 05/2015

Актуализация 05/2015

Акцизи


Споделете по 
		Споделете по „Facebook“
	
		Споделете по „Twitter“
	
		Споделете в Google+
	
		Споделете в linkedIn

Основни правила

Ако вашата компания произвежда или търгува с акцизни стоки (алкохол, алкохолни напитки, енергийни продукти, електроенергия, тютюневи изделия), трябва да познавате правилата за плащане на акцизи за тези стоки.

По-подробно търсене по страни:

Изберете държава

Изберете държава


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Някои страни от ЕС могат да налагат също така други данъци за тези продукти.

Правилата на ЕС за акцизите не важат в следните региони на Съюза:

 • Канарски острови
 • Англо-нормандски острови
 • Оландски острови
 • Сеута и Мелила
 • италианските води на езерото Лугано.

Предприятията в Монако трябва да плащат акцизи по ставките във Франция.

Предприятията в Сан Марино трябва да плащат акцизи по ставките в Италия.

Акцизи - за кои продукти?

Алкохол и алкохолни напитки (Директиви 92/83/ЕО и 92/84/ЕО):

 • бира или смеси от бира и безалкохолни напитки
 • вино
 • други ферментирали напитки, като сайдер
 • междинни продукти, като шери или порто
 • етилов алкохол - освен когато е използван за производство на други продукти, които не са предназначени за консумация от хора (ако се използва за отопление или задвижване, той може да се класифицира като енергиен продукт)
 • спиртни напитки.

С правилата на ЕС се определят минимални ставки за акцизите pdf English [1 MB], но в някои страни за малки пивоварни (произвеждащи максимум 200 000 хектолитра бира на година) и дестилерии (максимум 10 хектолитра чист алкохол на година) стандартните акцизи могат да бъдат намалени с до 50 %. Малки производители на вино (под 1000 хектолитра на година) също могат да получат намаления или освобождавания.

Не се изисква плащане на акцизи за домашно произведени продукти, които не са предназначени за продажба, с изключение на спиртните напитки.

Намалени ставки за акцизи могат да се прилагат за вина и ферментирали напитки с 8,5% или по-малко съдържание на алкохол.

Енергийни продукти и електроенергия ( Директива 2003/96/ЕО )

Те се облагат, когато се използват като:

 • автомобилно гориво
 • гориво за отопление

Не се дължат акцизи за енергийни продукти, когато те не се използват като автомобилно гориво или гориво за отопление.

С правилата на ЕС се определят минимални ставки за акцизите за енергийни продукти pdf English [2 MB].

Тютюневи изделия ( Директива 2010/12/ЕС )

 • цигари
 • пури
 • пурети
 • тютюн за пушене — като например фино нарязан тютюн за свиване на цигари.

С правилата на ЕС се определят минимални ставки за акцизите за тютюневи изделия pdf English [852 KB].

Акцизните стоки по принцип са освободени от акциз, когато се използват:

 • при дипломатически или консулски отношения
 • от въоръжените сили на страна членка на НАТО
 • от международни организации.

Когато се извършва доставка на акцизни стоки за тези цели, те трябва да са придружавани от сертификат за освобождаване.

Страните от ЕС могат също да освобождават акцизни стоки от акциз, когато те се продават:

 • в безмитни магазини и когато са пренасяни в личния багаж на пътник в страна извън ЕС или на територия в ЕС, в която правилата на Съюза за акцизите не важат.
 • на борда на самолет или кораб по време на полет или пътуване по море към или от страна извън ЕС или територия на ЕС, в която правилата на Съюза за акцизите не важат.

 

 

Кой и кога трябва да плаща

 

 

Директни продажби на крайния потребител

Продажби на други предприятия

Има значителна разлика между момента, от който за даден продукт започва да се дължи акциз, и момента, в който този данък трябва да се плати.

За повечето продукти се дължи акциз от момента, в който те са произведени, добити или внесени в ЕС.

В действителност плащането на този акциз е отложено, докато продуктът не бъде „освободен за потребление“. Това е моментът, в който продуктът е получен от друго предприятие (получател), след като е напуснал лицензираното място за съхраняване или мястото на производство. Имайте предвид, че за да можете да произвеждате и съхранявате акцизни стоки, без да заплащате акциз, ви е нужно специално разрешение от съответната страна français Deutsch English .

Ако акцизни продукти бъдат унищожени или изгубени по непредвидени причини или поради природни бедствия, преди да бъдат освободени за потребление, не се налага плащането на акцизи.

Кой плаща акцизи?
 • лицето или предприятието, което е „лицензиран складодържател“ на мястото, където акцизните продукти се произвеждат, преработват, съхраняват, изпращат или получават, или
 • всяко друго лице - изпращач, получател, превозвач, трета страна, предоставяща обезпечение за движение и пр. - тоест лицето, което е причина стоките да излязат от режим на отложено плащане на акциз
 • лицето, деклариращо вноса, ако стоките са внесени и не са незабавно поставени в режим на отложено плащане на акциз.
Транспортиране на стоки в различни страни от ЕС без плащане на акцизи

Има 3 основни специални правила, които ви позволяват в качеството на продавач да превозвате стоки, но да запазите режима на отложено плащане на акциз и така да избегнете да го плащате вие.

Вместо това акцизът ще трябва да бъде платен от купувача в страната на местоназначение според действащите в нея ставки.

Правило 1 - Обезпечение срещу рискове при превоза

Страната от ЕС, от която се изпращат стоките, изисква те да бъдат обхванати от обезпечение, покриващо рискове при превоз, валидно в целия ЕС.

Това обезпечение може да бъде предоставено от вас като продавач (лицензиран складодържател или регистриран изпращач) или от превозвача или купувача, или пък от двама или повече от тях/вас.

Страната на изпращане от ЕС може да отмени това изискване, ако стоките се превозват само в нейните предели.

Също така не е необходимо обезпечение и ако страната на изпращане и страната на местоназначение от ЕС са съгласни с това.

Правило 2 - Електронен административен документ (e-AD)

Освен гаранцията, трябва да изпратите и електронен административен документ (e-AD) на отговорния за акцизите орган в съответната страна français Deutsch English , като използвате Системата за контрол на движението на акцизите (EMCS) français Deutsch English .

Органът:

 • проверява валидността на данните в документа (например регистрационния номер на продавача и купувача) и ви дава неговия референтен код
 • препраща e-AD на съответния орган в страната от ЕС, в която се намира купувачът. Този орган препраща документа на купувача.

Преди превозът да е започнал, трябва да разпечатате e-AD с неговия референтен код и да го дадете на транспортната компания.

Във всеки момент преди започване на превоза можете да анулирате e-AD. По време на превоза също можете да промените дестинацията, като използвате системата за контрол на движението на акцизите.

Ако системата не е достъпна, можете да превозите стоките без да плащате акцизи, ако:

 • те са придружени от хартиен документ, съдържащ същите данни като e-AD
 • уведомите отговорния орган в страната français Deutsch English на изпращане за това. Някои страни настояват търговецът да получи разрешение, преди да му бъде позволено да отпътува.

Правило 3 - получаване на стоките

Купувачът разполага с 5 работни дни да потвърди получаването на стоките в системата за контрол на движението на акцизите. В този случай:

 • отговорният орган в страната на местоназначение от ЕС проверява валидността на потвърждението
 • органът регистрира съобщение за получаване, след което го изпраща на съответния орган в страната на изпращане, който пък го препраща на вас в качеството ви на продавач.

След като получите това съобщение, може да поискате освобождаване на вашето обезпечение.

Ако следвате тези три правила, няма да се налага вие като продавач да плащате акцизи за превозваните стоки.

Обърнете особено внимание на количеството, посочено в съобщението за получаване - това е потвърденото количество, за което не се налага да плащате акциз.

Ако някои продукти са били изгубени или повредени по време на превоза, можете да ги добавите към полученото и потвърдено количество.

Проверете акцизния номер на бизнес партньора си

Ако искате да разберете дали акцизният номер на ваш бизнес партньор е валиден, можете да използвате системата SEED.

Ако вашият партньор има валиден номер, SEED ще ви покаже списък с продукти, с които той има право да търгува.

Продажби на частни потребители

Ако продавате акцизни стоки директно на частни потребители и мястото на продажбата е вашата страна, ще трябва да начислявате акцизи по ставките, които са в сила в нея.

Освободени количества

Ако клиенти пренасят купени стоки, за които е платен акциз в една страна от ЕС, в друга държава от Съюза, тогава не се дължи акциз до следните максимални количества:

 • цигари - 800
 • пури - 200
 • пурети - 400
 • тютюн за пушене - 1 кг
 • спиртни напитки - 10 литра
 • вино - 90 литра (включително максимум 60 литра пенливо вино)
 • бира - 110 литра

В някои страни от ЕС тези количества могат да са по-големи.

Ако клиентът купи по-големи от посочените по-горе количества, трябва да го предупредите, че може да се наложи да представи доказателство, че стоките са за лично потребление.

Онлайн продажби и продажби от разстояние

Ако продавате акцизни стоки на ваши частни клиенти в интернет, трябва да платите акциз по ставките в страната, в която живеят клиентите ви.

В някои страни от ЕС можете да имате данъчен представител, който да извършва тези плащания вместо вас, ако това е одобрено от отговорния орган на съответната страна français Deutsch English .

Преди да изпратите стоката, трябва:

 • да информирате органа в страната на местоназначение за доставката
 • да гарантирате пред него, че акцизът ще бъде платен.

Възстановяване на платен акциз

Ако вече сте платили акцизи във вашата страна за стоките, които продавате, тези суми могат да ви бъдат възстановени, за да не плащате два пъти. За целта трябва:

 • да им предоставите доказателства, че сте платили акциз за стоките в страната на местоназначение.

В някои страни от ЕС продажбата на тютюневи изделия онлайн е ограничена чрез изисквания за:

 • използване на бандероли или други фискални обозначения, за да се покаже, че сте платили акциз там
 • поставяне на здравни предупреждения на езика/езиците на страната на местоназначение.

 

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Изпратете електронно писмо на бизнес организация, близо до Вас

ЕС управлява мрежа Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) от местни бизнес организации в повечето европейски държави English, която може да е в състояние да Ви помогне.

Изберете своята държава и град, и въведете запитването си по-долу.

Благодарим ви, вашето съобщение беше изпратено успешно.
Поради технически проблеми вашето съобщение не беше изпратено успешно. Моля, опитайте отново по-късно.

Държава

Австрия

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Белгия

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

България

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Германия

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Гърция

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Дания

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Испания

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Nieuwegein

Норвегия

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Обединено кралство

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Полша

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Португалия

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Румъния

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Словакия

Bratislava

Prešov

Словения

Koper

Ljubljana

Maribor

Унгария

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Финландия

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Франция

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Хърватия

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Чешка република

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Швеция

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Поле за Вашето съобщение *

* задължително поле (тук трябва да въведете информация)