Navigatsioonitee

Ettevõtte üleminek

Ajakohastatud 07/2011

Olemasoleva ettevõtte ülevõtmine on tasuv alternatiiv uue ettevõtte asutamisele. Eeliseks siinjuures on juba saavutatud maine, tootmisstruktuur ja klientide võrgustik, mis teeb ettevõtjale ettevõtlusega alustamise lihtsamaks.

Ettevõtjad vananevad ning üks kolmandik neist (kelle arvele võib kanda 690 000 ettevõtet ja 2,8 miljonit töökohta) loobub lähiaastatel ettevõtlusest. Seega on paljudel ettevõtetel vaja uusi omanikke.

Euroopas võetakse igal aastal üle umbes 450 000 ettevõtet. Hinnanguliselt üks kolmandik neist ettevõtetest (kokku umbes 600 000 töökohaga) võivad igal aastal kaduda puuduste tõttu õigus-, maksu- ja rahandussüsteemides või puudulikult reguleeritud või läbipaistamatutest ülekandeturgudest tulenevalt.

Omandiõiguse ülevõtmise tingimuste parandamiseks on Euroopa Komisjon soovitanud ELi liikmesriikide ametiasutustele mitmeid meetmeid.

2011. aastal avaldas komisjon teatise „Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine”, kutsudes ELi liikmesriike üles:

Rahastamisvõimaluste tagamine

Omandiõiguse ülevõtmise puhul vajatakse rahastamist isegi rohkem kui ettevõtte asutamise puhul. Laenud, tagatised ja käivitamiseks vajalikud vahendid peaksid olema kättesaadavad mitte ainult uue ettevõtte asutamisel, vaid ka olemasolevate ettevõtete ülevõtmisel. Ettevõtjad peaksid olema teadlikumad vahefinantseerimise võimalustest (laenude ja omakapitali kombinatsioon), mis on eriti asjakohased ettevõtete ülevõtmise puhul.

Teadlikkuse suurendamine ja nõustamise toetamine

Kindlasti võetaks üle rohkem ettevõtteid, kui omandiõiguse ülevõtmine oleks korralikult ette valmistatud. See ei kehti mitte ainult ettevõtete algsete juhtide, vaid ka nende äri jätkajate kohta. Uued omanikud vajavad üleminekuaega, et ettevõtet tundma õppida.

Asjaomaste toimingute keerukuse tõttu on praktilise abi olemasolu kogu protsessi vältel äärmiselt oluline.

Riiklikud ametiasutused peaksid aktiivselt edendama ja toetama kaubanduskodade, kutseliitude ja samalaadsete ühenduste nõustamiskavasid.

Läbipaistvate turgude tagamine ettevõtete ülevõtmisel

Müüjate ja võimalike ostjate vahelist sobitamist peaksid toetama läbipaistvad teenused: sellised teenused ei peaks hõlmama üksnes andmebaase, mis loetlevad ülevõetava omandiõigusega ettevõtteid, vaid pakkuma ka vahendusteenuseid ülevõtmise ladusaks toimimiseks partnerluse vormis.

Ettevõtete ülevõtmist soodustavate maksusüsteemide tagamine

See võib väljenduda mitmel moel:

  •  ettevõtte müümisest saadava tulu maksuvabastus (eelkõige juhul, kui see on taasinvesteeritud teise ettevõttesse või kui seda kasutatakse ettevõtja pensioni rahastamiseks);
  • pärimise ja kinkimisega seotud maksude reformimine (perekonnasisese võõrandamise puhul);
  • maksuvabastused töötajate poolt ettevõttesse tehtud investeeringute puhul (töötajate väljaostu korral).

Euroopa Komisjoni 2006. aasta teatises märgiti, et peaaegu pooled ELi liikmesriigid ei olnud rakendanud komisjoni 1994. aasta soovitusi kõnealuses valdkonnas. Iga liikmesriik peab ära tegema rohkem, et rahuldada ettevõtte ülevõtmisega seotud vajadusi.

Enterprise Europe Network on võrgustik, mis pakub teavet ja nõuandeid algajatele ettevõtjatele, kes soovivad ettevõtet üle võtta.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Teie Euroopa Nõuanne on eksperdinõu allikas mis tahes probleemide korral, mis teil tekivad teises ELi liikmesriigis seoses ELi õigusega.

Enterprise Europe Network English ja selle umbes 600 kohalikku kontaktpunktiEnglish tegutsevad kohalike ettevõtlusorganisatsioonide vahendusel, et aidata teil arendada oma ettevõtet uutel turgudel, hankida või litsentsida uusi tehnoloogiaid ning saada kasu ELi poolsest rahastamisest.