Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Založenie podniku

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Podmienky založenia spoločnosti v Slovenskej republike upravuje Obchodný zákonník.

V jeho zmysle sa ako zahraničná osoba alebo právnická osoba môžete podieľať na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa môžete stať spoločníkom už založenej spoločnosti. Vy alebo právnická osoba môžete založiť slovenskú právnickú osobu alebo sa môžete stať jediným spoločníkom takejto osoby, pokiaľ slovenský Obchodný zákonník pripúšťa jediného zakladateľa alebo jediného spoločníka.

Podnikať možno ako:

 • fyzická osoba  nezapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri;
 • právnická osoba, a to obchodná spoločnosť

Podnikateľom   sa na Slovensku stáva:

 • osoba alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba alebo právnická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba alebo právnická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia (napr. právnik, umelec, športovec, prekladateľ, tlmočník, znalec, stavebný inžinier, registrovaný architekt, samostatne hospodáriaci roľník atď.),
 • osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, a teda zapísaná do osobitného zoznamu.

Právne formy podnikania

Obchodný zákonník upravuje tieto základné druhy obchodných spoločností

 • verejná obchodná spoločnosť je právnická osoba, ktorú tvoria najmenej dvaja spoločníci, ktorí ručia za jej záväzky celým svojím majetkom spoločne a nerozdielne,
 • komanditná spoločnosť je personálnou spoločnosťou dvoch skupín spoločníkov - komplementári a komanditisti. Komplementári ručia za jej záväzky spoločne a nerozdielne a celým svojím majetkom, sú oprávnení na konanie v mene spoločnosti. Komanditisti ručia za jej záväzky obmedzene do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri, rozhodujú len v otázkach zmeny spoločenskej zmluvy, nie sú oprávnení konať v mene spoločnosti ako jej štatutárne orgány,
 • spoločnosť s ručením obmedzeným, vytvára základné imanie z povinných vkladov spoločníkov, pričom ručí za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, spoločník ručí do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.  Hodnota povinne vytváraného základného imania musí byť aspoň 5000 eur, pričom hodnota vkladu jedného spoločníka musí byť  aspoň 750 eur,
 • akciová spoločnosť je kapitálovou obchodnou spoločnosťou povinne vytvárajúcou základné imanie, ktorého výška sa zapisuje do obchodného registra. Ako právnická osoba zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, akcionári počas trvania spoločnosti neručia za záväzky spoločnosti. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 25 000 eur,
 • Družstvo Družstvo musí mať najmenej päť členov; to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby.

Od 1. mája 2004 sú slovenskými právnickými osobami aj tzv. "nadnárodné formy" podnikateľských subjektov za predpokladu, že majú svoje sídlo na území SR.

 • európske zoskupenie hospodárskych záujmov  - ako subjekt sa zapisuje do obchodného registra, najbližšie má k právnej forme verejnej obchodnej spoločnosti
 • Európska spoločnosť (SE) sa najviac zhoduje s klasickou akciovou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva,
 • Európske družstvo (SCE) sa najviac zhoduje s právnou formou družstva založenou podľa slovenského práva.

Podnikateľské činnosti a súvisiace predpisy

Podnikateľské aktivity :

 • Trhovo orientované podniky
 • Remeselná výroba;
 • Poľnohospodárske podniky;
 • Nezávislí odborníci;
 • Regulované slobodné povolania je povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ktoré možno vykonávať až po splnení podmienok stanovených slovenskými právnymi predpismi.

Podnikateľské plány a hodnotenie

Podnikať môže začať každá osoba staršia ako 18 rokov, ak je na to právne spôsobilá a nemá záznam v registri trestov. Môže sa vyžadovať odborná príprava v istej oblasti.

Prv ako sa rozhodnete začať s podnikaním, mali by ste si premyslieť a logicky posúdiť všetky otázky spojené so založením podniku. Preto je dôležité vypracovať si vlastný podnikateľský zámer - business plan.

Aby nový podnik uspel, potrebuje dobrú obchodnú stratégiu a bezpečné financovanie.

Niektoré štandardné podmienky, ktoré treba splniť pri zakladaní spoločnosti, sú rovnaké ako pri otváraní pobočky.

Administratívne postupy

Jednotné kontaktné miesta na Slovensku

Smernica o službách je európsky právny predpis, ktorého cieľom je uľahčiť prevádzku podnikov, ktoré si želajú poskytovať služby v Európskej únii, či už vo svojej vlasti alebo za jej hranicami. V smernici sa vymedzujú pravidlá platné pre podnikateľov, ktorí si želajú zriadiť podnik alebo dočasne poskytovať služby v priestore EÚ/EHP (27 členských štátov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Členským štátom ukladá povinnosť odstrániť zbytočnú byrokraciu, zjednodušiť formality vzťahujúce sa podniky a zefektívniť verejnú správu.

V rámci vykonávania smernice každý členský štát musel vytvoriť jednotné kontaktné miesta v podobe portálov elektronickej verejnej správy, ktoré pomáhajú podnikom elektronicky vybaviť administratívne formality. Jednotné kontaktné miesta poskytujú kompletné informácie o všetkých administratívnych formalitách súvisiacich so založením alebo rozšírením podnikov zaoberajúcich sa službami v danej krajine. Ide napríklad o tieto témy:

– Aké oprávnenia, oznámenia alebo povolenia potrebujem získať pri zakladaní podniku (doma alebo v zahraničí)?
– Ako postupovať, ak chcem dočasne poskytovať svoje služby v zahraničí?
– Ako postupovať pri podávaní žiadosti o oprávnenie? Ktorý úrad je zodpovedným úradom?
– Sú oprávnenia spoplatnené? Aké lehoty sa uplatňujú?
– Ktoré akty a vyhlášky sa uplatňujú na môj sektor?
– Ako postupovať napr. pri zakladaní reštaurácie alebo obchodu? Alebo ak chcem pracovať ako usporiadateľ zájazdov v inom štáte bez zriadenia spoločnosti?
– Na koho sa obrátiť, ak potrebujem individuálne poradenstvo a ďalšie informácie?

Vďaka jednotným kontaktným miestam už nebudete musieť vybavovať formality od úradu k úradu!!! Jednotné kontaktné miesta vám umožňujú nájsť všetky podstatné informácie a odoslať elektronické žiadosti príslušnému úradu z jediného kontaktného miesta. Všetky administratívne formality môžete vybaviť elektronicky prostredníctvom jednotných kontaktných miest. Stačí, ak sa obrátite na jednotné kontaktné miesta v krajine, v ktorej si prajete podnikať.

Všetky jednotné kontaktné miesta sú súčasťou európskej siete EUGO. Z centrálnej internetovej stránky môžete jednoducho kontaktovať všetky jednotné kontaktné miesta v Európe. Samozrejme, služby jednotných kontaktných miest nie sú povinné. Ak si to želáte, môžete sa obrátiť aj priamo na jednotlivé príslušné úrady.

Centrálny bod

One-stop shop umožňuje firmám jednoduchým spôsobom vybaviť na jednom mieste všetko čo súvisí s podnikaním.  t.j. okrem iného registrovať novú firmu, zadávať všetky zmeny, ako aj ukončiť jej existenciu.

Zaregistrovanie spoločnosti

Registrácia firmy

Ako osoba alebo právnická osoba máte povinnosť zaregistrovať svoju živnosť na živnostenskom úrade podľa miestnej príslušnosti. Živnostenský úrad vydáva živnostenské oprávnenia stranám registrujúcim živnosť. Podnikať môžete začať po získaní potrebných oprávnení.

Živnosti sa v Slovenskej republike delia na dve kategórie:

Ohlásenie živnosti a žiadosti o koncesiu

Návrh na zápis do obchodného registra musíte podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie, ktorými sú živnostenský list alebo koncesná listina, alebo iné podnikateľské oprávnenie.

Obchodná spoločnosť   sa zakladá spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou. Obchodná spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.

Prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia

Začatie podnikania musíte oznámiť v Sociálnej poisťovni kvôli sociálnemu poisteniu.

Samostatne zárobkovo činné osoby   musia platiť príspevky na zdravotné poistenie a preto sa do 8 dní od začatia podnikania musia zaregistrovať ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Daňová registrácia

Do 30 dní od získania živnostenského oprávnenia sa musíte zaregistrovať na daňovom úrade vo svojom bydlisku.

Osobitné postupy

Osobitné postupy pri udeľovaní licencií vo všetkých oblastiach podnikania         

Programy

Cieľom programu mikropôžičiek je podporovať malé podniky a uľahčiť prístup k financiám.

Finančnú pomoc možno získať aj na založenie spoločnosti v rámci operačného programu pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2007 - 2013 (OP KaHR).

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)