Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Alapítás

Frissítve 07/2012

Jogi követelmények

A gazdasági társaságok alapítását a 2006. évi IV. törvény szabályozza, míg az alapítással kapcsolatos teendőkről a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezik.

Gazdasági társaságok jogi formái

Magyarországon léteznek jogi személyiséggel nem rendelkező, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. A gazdasági társaságok működhetnek nonprofit formában is. Gazdasági társaságot külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak. Az alapításához - a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság kivételével - legalább két tag szükséges.

Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok:

 • Közkereseti társaság (kkt.) - A kkt. tagjai a társasági szerződés megkötésével üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget korlátlan és egyetemleges felelősségvállalással.
 • Betéti társaság (bt.) - A bt. esetében nem minden tagnak kell korlátlan felelősséget vállalnia, de kell legalább egy ilyen tag (beltag) és legalább egy másik tag (kültag), aki a társasági szerződésben vállalt vagyoni betét szolgáltatására köteles csak.

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok:

 • Korlátolt felelősségű társaság (kft.) - A kft. olyan társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétjének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg meghatározott egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. Korlátolt felelősségű társaságot legalább ötszázezer forintos tőkével lehet alapítani.
 • Részvénytársaság (rt.) - Az rt. tőkebefektető társaság, amely lehet zárt körűen (zrt.) és nyilvánosan (nyrt.) működő. Nyilvánosan működik az rt., ha részvényei részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra, míg zártkörűen akkor, ha részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra. Zártkörűen működő részvénytársaságot legalább ötmillió forintos tőkével lehet alapítani, míg nyilvánosan működő részvénytársaságot legalább húszmillió forintos tőkével lehet alapítani.

Üzleti tevékenység és vonatkozó szabályok

Törvény a gazdasági társaság alapítását hatósági engedélyhez kötheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály (kivéve az önkormányzati rendelet) hatósági engedélyhez köti, e tevékenység csak az engedély birtokában kezdhető meg. Képesítéshez kötött tevékenységet gazdasági társaság főszabály szerint csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

Az egyéni vállalkozó alapíthat egyéni céget, amely jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, és amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre a gazdasági társaságok bejegyzésének szabályai szerint. Az egyéni cég jogképes, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Az egyéni cégnek kizárólag egy tagja lehet és egy természetes személy kizárólag egy egyéni cégnek lehet a tagja.

Üzleti tervek és értékelés

A kis- és középvállalkozások kamarákhoz, üzletfejlesztési, innovációs központokhoz fordulhatnak tanácsért üzleti tervük elkészítésével kapcsolatban.

Ahhoz, hogy sikeresek legyenek, az új vállalkozásoknak átgondolt üzleti stratégiára és biztos finanszírozási forrásokra van szükségük.

Steigiant filialą reikia įvykdyti tuos pačius tam tikrus standartinius reikalavimus, kaip ir steigiant naują įmonę.

Adminisztratív eljárások

Egyablakos ügyintézés

A cégbejegyzés iránti kérelmet Magyarországon elektronikusan kell benyújtania a társaság jogi képviselőjének. Az "egyablakos" ügyintézés a cégbejegyzés során azt jelenti, hogy a cégbíróság az erre a célra létrehozott elektronikus rendszer útján beszerzi a cég adószámát és statisztikai számjelét.

Az "egyablakos" ügyintézés az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésére irányuló eljárásban azt jelenti, hogy a kérelmező helyett az illetékes hatóság közvetlenül szerzi be az adószámot és a statisztikai számot, így a bejelentést megelőzően a kérelmezőnek nem kell személyesen eljárnia az illetékes állami adóhatóságnál, illetve a Központi Statisztikai Hivatalnál (az utólagos bejelentésre vonatkozóan lásd alább az Adóügyi nyilvántartás című részt).

Cégbejegyzés

Vállalkozás bejegyzése

Minden gazdasági társaságot és egyéni céget a székhelye szerint illetékes cégbíróságnál kell bejegyeztetni. A cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmet elektronikus úton kell benyújtani jogi képviselő útján. A cégbíróság a cégre vonatkozó iratokat elektronikus formában tartja nyilván, a bejegyzésről, illetve változásbejegyzésről pedig elektronikus igazolást küld.

Társadalombiztosítási nyilvántartás

A munkáltató köteles a Kormányzati Portálon keresztül, az ügyfélkapus regisztrációt követően az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak elektronikus úton az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni az általa foglalkoztatottra vonatkozó törvényben előírt adatokat, legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján a foglalkoztatás megkezdése előtt.

Adóügyi nyilvántartás

Adóköteles tevékenységet csak adóazonosító számmal rendelkező adózó folytathat, melyet az ún. egyablakos rendszernek köszönhetően a cégbejegyzési kérelme benyújtásakor, ill. az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor azonnal megkap. A cégbejegyzésre kötelezett adózót ugyanakkor külön, az állami adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettség terheli a cégbejegyzési kérelem benyújtásától számított 15 napon belül azon adatok tekintetében, melyeket a cégbejegyzési kérelemben nem szerepeltet. Ugyancsak külön bejelentési kötelezettsége van minden adózónak a helyi adóhatóságokhoz, az ott adóköteles egyes tevékenységek megkezdését követő 15 napon belül (pl. a helyi iparűzési adó tekintetében).

Sajátos eljárások

Az a tény, hogy egy céget bejegyeznek a cégjegyzékbe, vagy a vállalkozó megteszi az előírt bejelentést, illetve megkapja a vállalkozói igazolványát nem feltétlenül jelenti, hogy korlátozás nélkül végezhet gazdasági tevékenységet. A jogszerű működés alapfeltétele, hogy a cég beszerezze a tevékenységéhez szükséges különféle engedélyeket.

Egyszerű bejelentés alapján végezhető több termelő és szolgáltató tevékenység, míg számos tevékenység végzése telepengedélyhez kötött.

A kereskedelmi tevékenységek egy része működési engedély alapján végezhető.

Számos tevékenység végzése ágazati jogszabályokban előírt tevékenységi engedélyhez kötött.

A szolgáltatási irányelv: Egyablakos ügyintézési pontok

A szolgáltatási irányelv egy európai jogszabály, amelynek célja, hogy megkönnyítse azon vállalkozások életét, amelyek szolgáltatásokat kívánnak nyújtani az Európai Unióban – akár saját országukban, akár külföldön. Az irányelv meghatározza az olyan vállalkozókra vonatkozó szabályokat, akik az EU/EGT területén (a 27 EU-tagállamban, valamint Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában) vállalkozást szeretnének alapítani, illetve átmeneti jelleggel szolgáltatásokat kívánnak nyújtani. Az irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy szüntessék meg a fölösleges bürokráciát, egyszerűsítsék a vállalkozások számára előírt formalitásokat, valamint tegyék hatékonyabbá a közigazgatást.

Az irányelv végrehajtásának részeként minden tagállamnak „egyablakos ügyintézési pont(oka)t” kellett kialakítania – olyan e-kormányzati portál(oka)t, amely(ek) segíti(k) a vállalkozásokat a rájuk vonatkozó igazgatási eljárások online intézésében. Az ügyintézési pontok átfogó tájékoztatást kínálnak minden adminisztratív teendőről, amely egy adott országban a vállalkozás alapításával vagy -bővítésével kapcsolatban felmerül. Az egyablakos ügyintézési pontok többek közt az alábbi kérdések megválaszolásában nyújtanak segítséget:

 • Mely engedélyeket és igazolásokat kell beszereznem cég alapításához (saját országomban vagy külföldön)?
 • Mit tegyek, ha szolgáltatásaimat átmeneti jelleggel külföldön is nyújtani szeretném?
 • Mi szükséges ahhoz, hogy az engedélyt megszerezzem? Mely hatósághoz kell fordulnom?
 • Kell-e díjat fizetni az engedélyért? Milyen határidőket kell betartani?
 • Mely törvények és rendeletek vonatkoznak az ágazatomra?
 • Mit kell tennem ahhoz, hogy például éttermet vagy boltot nyithassak vagy utazásszervezőként dolgozzak egy másik országban anélkül, hogy ott vállalkozást alapítanék?
 • Kihez fordulhatok, ha személyre szabott tanácsra és további információkra van szükségem?

Az egyablakos ügyintézési pontoknak köszönhetően többé nem szükséges külön-külön többféle hatósághoz fordulni. Egyetlen közös ügyintézési ponton keresztül a vállalkozó megtalálhat minden lényeges információt és benyújthatja online kérelmeit az illetékes hatóságoknak. Az egyablakos ügyintézési pontokon keresztül intézhetővé válnak az elektronikusan elérhető hatósági eljárások. A vállalkozónak csak a célország egyablakos ügyintézési pontjával kell felvenni a kapcsolatot.

Az egyes nemzeti egyablakos ügyintézési pontok az EUGO hálózat részeként egy központi internetes oldalon keresztül érhetők el. Az egyablakos ügyintézési pontok szolgáltatásainak igénybevétele nem kötelező, a vállalkozóbármikor fordulhat közvetlenül az illetékes hatóságokhoz is.

Erőforrások, információs források

A következő honlapok hasznos információkkal szolgálnak a vállalkozás alapítással kapcsolatban:

Programok

Az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Program célja a vállalkozások közti partnerségek, együttműködések támogatása, valamint Magyarország gazdaságszervező szerepének erősítése a magyarországi székhelyű, Kárpát-medencei és európai gazdasági hálózatok kialakításával.

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által irányított különböző hitel- és bankgarancia programok egyik fő célja a magánvállalkozások és a vállalkozásindítás ösztönzése.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)