Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Κύπρος

Σύσταση

Επικαιροποίηση 11/2012

Νομικές απαιτήσεις

Νομικές μορφές επιχειρήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να συστήσουν : εταιρείες (ιδιωτικές ή δημόσιες),

 • ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες,
 • ευρωπαϊκές εταιρείες (SE),
 • αλλοδαπές εταιρείες (υποκαταστήματα),
 • εμπορική επωνυμία.

Προκειμένου να επιτύχει, μια νέα εταιρεία χρειάζεται άρτια εμπορική στρατηγική και ασφαλή χρηματοδότηση.

Ορισμένες απαιτήσεις για την ίδρυση επιχείρησης ισχύουν επίσης για την ίδρυση υποκαταστήματος.

Διοικητικές διαδικασίες

Οι διεθνείς νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα μπορούν να εγκαθιδρύσουν επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία με τους ίδιους όρους όπως και οι εγχώριες νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα.

Η Μονοθυριδική Πρόσβαση, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες για απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αποτελεί θεσμό ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη σύσταση μίας μικρομεσαίας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, προσφέρονται στους νέους επιχειρηματίες/επενδυτές οι πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Καθοδήγηση/εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών/επενδυτών για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο.
 • Εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμης/ετερόρρυθμης εταιρείας, εμπορικής επωνυμίας, ευρωπαϊκής εταιρείας και υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας
 • Εγγραφή στο Μητρώο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 • Εγγραφή στο Φόρο Εισοδήματος.
 • Έκδοση προσωρινών αδειών παραμονής και απασχόλησης

Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια εναρμόνισης με την Οδηγία των Υπηρεσιών, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει δημιουργήσει το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ Κύπρου), με σκοπό τη διευκόλυνση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών καθώς και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην ευρύτερη εσωτερική αγορά.

Η διαδικτυακή πύλη του ΕΚΕ Κύπρου (www .businessincyprus .gov .cy) παρέχει εκτενή πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση ή /και την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και των οριζόντιων διαδικασιών και διατυπώσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία επιχείρησης στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, μέσω της διαδικτυακής πύλης, παρέχεται η ηλεκτρονική υποβολή έντυπων αιτήσεων και η μετέπειτα παρακολούθηση των υπό εξέλιξη διαδικασιών για μερικές αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις που σχετίζονται με:

 • τη δημιουργία επιχείρησης, όπως είναι η εγγραφή ΦΠΑ, η εγγραφή στο Φόρο Εισοδήματος, η εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων∙
 • την πρόσβαση ή /και την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι η δημιουργία και λειτουργία κέντρων αναψυχής, η άσκηση επαγγέλματος στον κλάδο της μηχανικής επιστήμης∙
 • την προσωρινή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, όπως είναι η διασυνοριακή παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Εγγραφή επιχείρησης

Αρχικά, η αίτηση για έγκριση/ αλλαγής ονόματος νομικής οντότητας υποβάλλεται στη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ή ηλεκτρονικά. Το τέλος είναι είτε 8,54 € είτε 25,63 € για επίσπευση της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι η Μονοθυριδική Πρόσβαση δέχεται μόνο αιτήσεις με τέλη επίσπευσης.

Τα έγγραφα καταχώρησης εγγραφής εταιρείας πρέπει να συνοδεύονται από τη δήλωση συμμόρφωσης μέλους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο σύλλογος παρέχει κατάλογο των μελών του στο διαδικτυακό του τόπο.

Σε περίπτωση εγγραφής εταιρείας, τα σχετικά έντυπα  μπορούν να υποβληθούν στην Μονοθυριδική Πρόσβαση ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ή ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση εγγραφής συνεταιρισμού ή εμπορικής επωνυμίας, τα σχετικά έντυπα και συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται από τον αιτητή στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ή ηλεκτρονικά.

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικων Ασφαλίσεων

Κάθε εταιρεία που απασχολεί ένα ή περισσότερα άτομα πρέπει να εγγραφεί στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμπληρώνοντας τα παρακάτω έντυπα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Τα έντυπα αυτά πρέπει να υποβληθούν εντός ενός μηνός από την πρόσληψη εργοδοτουμένου στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Εγγραφή για φόρο

Κάθε εταρεία ή φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην Κύπρο υποχρεούται να εγγραφεί το συντομότερο δυνατό στο Μητρώο Φορολογουμένων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, υποβάλλοντας τα σχετικά έντυπα είτε στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Φόρου Εισοδήματος, είτε στα γραφεία της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης,  ή ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρουκαι λαμβάνει τον σχετικό Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.).

Όσον αφορά τον ΦΠΑ, κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πραγματοποιεί πωλήσεις από απόσταση στην Κύπρο υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ με σχετική αίτηση στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ ή μέσω της Μονοθυριδικής Πρόσβασης ή ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου πριν το τέλος της περιόδου των τριάντα ημερών εντός της οποίας δημιουργείται η υποχρέωση.

Πόροι

Η διαδικτυακή πύλη ΕΚΕ Κύπρου, ( www .businessincyprus .gov .cy ), εξυπηρετεί επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, εγκατεστημένους στην Κύπρο ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τα επαγγελματικά τους σχέδια στον τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο.  

Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία ιδιωτικού δίκαιου με εγγύηση. Μοναδικό μέλος της εταιρείας είναι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία εκπρωπείται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Κύρια αποστολή του Οργανισμού είναι η προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (KEBE) διαθέτει μια βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία για τις κυπριακές επιχειρήσεις και τις διάφορες επιχειρήσεις που επιχορηγούνται από το κράτος, καθώς και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές δραστηριότητες. Το επιμελητήριο είναι ο κύριος φορέας παροχής πληροφοριών για ιδιοκτήτες αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)