Навигационна пътека


Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия

България

Учредяване

Актуализация 07/2012

Законови изисквания

Чуждестранни граждани и търговски дружества могат да започнат търговска дейност в България при същите условия, които се прилагат по отношение на българските граждани и законно пребиваващите лица. Условията се определят от Търговския закон на България.

Правни форми на търговска дейност

Най-популярните търговски дружества в България, които се регистрират от чужди граждани, са дружества с ограничена отговорност (ООД) и публични акционерни дружества (АД). Законът предвижда също и други форми на извършване на търговска дейност, например еднолични търговци, но в такъв случай лицето, което иска да се регистрира като едноличен търговец, трябва да има статут на постоянно пребиваващо в България.

Търговска дейност и свързаните с нея правила

Дружествата, които желаят да придобият или са придобили публичен статус трябва да спазват изискванията на ЗППЦК относно разкриването на информация и представянето на отчети. За всички субекти, които са лицензирани от КФН или са получили разрешение за извършване на дейност по ЗППЦК, ЗПФИ и ЗДСИЦ имат специфични изисквания към дейността, уредени в цитираните закони и редица наредби на КФН.

За да успее, един нов бизнес се нуждае от устойчива търговска стратегия и сигурно финансиране.

Някои от стандартните изисквания, които трябва да се изпълнят при учредяването на предприятие, са същите като при откриването на клон.

Административни процедури

Регистриране на търговско дружество

Търговска регистрация

За да ръководите търговско дружество в България, трябва да се регистрирате в Централния търговски регистър на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

Трябва също така да регистрирате всички последващи изменения в дружеството, включително закриването му.

Регистрацията има две цели:

Данъчна регистрация

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор. На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е/не/ е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.

Задължителна регистрация - данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

 • при доставки на стоки с монтаж и инсталиране - всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получател по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице; не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на доставката.
 • при дистанционна продажба на стоки - всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба; не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля 70 000 лева.
 • при вътреобщностно придобиване (ВОП) - всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва ВОП на стоки, когато общата стойност на облагаемите ВОП за текуща календарна година надвишава 20 000 лева; не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

Регистрация по избор по общия ред - всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по ЗДДС, има право да се регистрира по ЗДДС.

Регистрация по ВОП - всяко данъчно задължено/незадължено/ юридическо лице, за които не са налице условията за задължителна регистрация по ВОП, имат право да се регистрират по този закон по избор за ВОП.

Регистрация за дистанционни продажби - всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по този закон независимо от сумата на извършените доставки при условията на дистанционни продажби, когато е уведомило данъчната администрация на държавата членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната.

Регистрация по инициатива на органа по приходите - в случай, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, органа го регистрира с издаване на акт за регистрация. Регистрацията се извършва, като лицето подава в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец.

Заявлението може да се подаде по електронен път лично, от лице с представителна власт по закон, от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, от акредитиран представител, от лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В срок от 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация и издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

Регистрация на чуждестранно лице по ЗДДС, което не е установено в страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната. Чуждестранното лице се регистрира чрез акредитиран представител (изключение от този ред е при клоновете на чуждестранни лица - те се регистрират по общия ред). Процедура по извършване на административната услуга:

 • Компетентни органи - териториалната дирекция на НАП по:
 • Заявител/молител/задължено лице - физически и юридически лица;
 • Необходими документи - заявление за регистрация по ЗДДС;
 • Такси - съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

Специфични процедури

За регистрирането на публично дружество в Репулика България е необходимо да се представи и одобри от КФН проспект на дружеството.

За извършване на дейност като инвестиционен посредник, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, инвестиционно дружество, за организиране и управление на договорен фонд, както и за организирането на регулиран пазара на ценни книжа, КФН издава лиценз. Съответно разрешение.

Производствата за издаване на разрешенията и лицензите и за одобрение на представените проспекти се съдържат в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дружествата със спецеолана инвестиционна цел.

Специфичните дружества, извършващи дейност на капиталовия пазар имат специални законови изисквания за капитал, организация на дейността, управление, вътрешен контрол, разкриване на информация на публиката и на КФН, и подлежат на специален надзр, съгласно Закона за Комисията за финансов надзор.

Единични звена за контакт в България

Директивата за услугите е европейски закон, който улеснява фирмите, които желаят да предоставят услуги в Европейския съюз - в собствената им държава или в чужбина. Директивата определя правилата, които се отнасят за предприемачите, които желаят да започнат бизнес или да предоставят временни услуги в рамките на ЕС/ЕИП (27-те държави-членки на ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Тя задължава държавите-членки да елиминират ненужната бюрокрация, да опростят формалностите за фирмите и да направят публичните администрации по-ефективни.

За изпълнението на Директивата всяка държава-членка трябваше да създаде „Единични звена за контакт (ЕЗК)“, портали на електронното правителство, които помагат на фирмите да извършват административните си процедури онлайн. ЕЗК предоставят изчерпателна информация по всички административни въпроси, свързани със създаване или разширяване на фирма за услуги в дадена държава. Това включва, например:

 • Какви лицензи, уведомления или разрешителни трябва да получа, за да започна бизнес (у дома или в чужбина)?
 • Какво трябва да направя, ако желая да предлагам временно услугите си в чужбина?
 • Какво трябва да направя, за да кандидатствам за лиценз? Кой орган отговаря за това?
 • Заплаща ли се такса за лицензите? Какви са крайните срокове?
 • Какви актове и постановления са приложими за моя сектор?
 • Какво трябва да направя, за да открия, например, ресторант или магазин? Или да работя като туроператор в друга страна без действително да съм регистрирал фирма?
 • Към кого мога да се обърна за персонална консултация или допълнителна информация?

Благодарение на ЕЗК вече няма да е необходимо да се обръщате към различни органи поотделно!! ЕЗК ви позволява да откриете цялата необходима информация и да изпращате вашите онлайн заявление доотговорния орган чрез едно единствено звено за контакт, ЕЗК. Можете да извършите административните формалности по електронен път чрез ЕЗК. Просто се свържете с ЕЗК в държавата, в която желаете да развивате бизнес.

Всички ЕЗК са част от европейската мрежа EUGO чрез централен уебсайт можете лесно да се свържете с всички ЕЗК в Европа. Разбира се, услугите на ЕЗК могат да се ползват по избор. Винаги можете директно да се свържете със съответните власти.

Ресурси

Националният експортен портал е създаден като инструмент за подпомагане навлизането и успешното позициониране на българските предприятия на чуждестранните пазари.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Изпратете електронно писмо на бизнес организация, близо до Вас

ЕС управлява мрежаDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) от местни бизнес организации в повечето европейски държавиEnglish, която може да е в състояние да Ви помогне.

Изберете своята държава и град, и въведете запитването си по-долу.

Благодарим ви, вашето съобщение беше изпратено успешно.
Поради технически проблеми вашето съобщение не беше изпратено успешно. Моля, опитайте отново по-късно.

Държава

Австрия

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Белгия

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

България

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Германия

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Гърция

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Дания

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Испания

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Nieuwegein

Норвегия

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Обединено кралство

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Полша

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Португалия

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Румъния

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Словакия

Bratislava

Prešov

Словения

Koper

Ljubljana

Maribor

Унгария

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Финландия

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Франция

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Хърватия

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Чешка република

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Швеция

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Поле за Вашето съобщение *

* задължително поле (тук трябва да въведете информация)