Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 23/01/2017

Polska

Wybierz kraj

Wybierz kraj


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

  1. Dla skutecznej ochrony na terytorium RP, uprawniony z patentu europejskiego ma obowiązek złożyć tłumaczenie patentu europejskiego na język polski do Urzędu Patentowego RP w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania przez EPOfrançaisDeutschEnglish informacji o udzieleniu patentu (B1).

Termin ten nie podlega przywróceniu.

Tłumaczenie obejmuje opis, zastrzeżenia patentowe oraz rysunki.

Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP zobowiązane są działać przed UPRP za pośrednictwem rzecznika patentowego.

  1. Po złożeniu tłumaczenia przeprowadzane jest badanie formalno-prawne mające na celu sprawdzenie, czy:
  1. Rzeczypospolita Polska została wyznaczona jako kraj, w którym udzielono patentu europejskiego.
  2. tłumaczenie zostało wniesione w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania przez EPO informacji o jego udzieleniu
  3. wraz z tłumaczeniem został nadesłany dokument pełnomocnictwa (jeśli tłumaczenie składane jest za pośrednictwem pełnomocnika)
  4. tłumaczenie zostało złożone przez osobę uprawnioną, tzn. osobę, na rzecz której został udzielony patent europejski.
  1. Urząd wzywa do wniesienia opłaty za druk i publikację. Kwota opłaty za publikację ustalana jest na podstawie ilości stron tłumaczenia. Jeżeli opis zawiera do 10 stron opłata będzie wynosić 90,00 zł. Za każdą dodatkową stronę UPRP pobiera 10,00 zł.

Wezwanie jest pierwszym kontaktem UPRP z klientem w danej sprawie, dlatego też zawiera stosowne pouczenia, a ponadto dane bibliograficzne np. tytuł wynalazku, wskazanie uprawnionego i twórcy, symbole MPK, dzięki czemu może być traktowane jako potwierdzenie prawidłowego złożenia tłumaczenia patentu europejskiego w UPRP.

  1. Jeżeli tłumaczenie patentu europejskiego spełnia wymogi formalne, UPRP publikuje patent niezwłocznie. Publikacja dokonywana jest poprzez zamieszenie wzmianki o nadesłaniu tłumaczenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP) oraz udostępnienie treści tłumaczenia w Internecie via Serwer Publikacji oraz do wglądu w czytelni ogólnej UPRP.
  2. UPRP jest uprawniony do pobierania opłat za ochronę patentu europejskiego począwszy od roku ochrony następującego po roku ochrony, w którym EPO opublikowało informację o udzieleniu patentu europejskiego. Opłaty okresowe za kolejne lata ochrony uiszcza się w wysokości takiej samej, jak w przypadku patentów krajowych udzielonych przez Urząd Patentowy RP. Opłaty za ochronę chronionych na terytorium RP patentów europejskich należy wnosić na rachunek Urzędu Patentowego RP, tak jak w przypadku patentów krajowych, z góry, rok przed lub 6 miesięcy po rozpoczęciu kolejnego okresu ochrony (przy jednoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej stanowiącej 30% opłaty za ochronę). Opłata dodatkowa (30%) nie jest wymagana, jeśli opłata za ochronę została wniesiona w ciągu 2 miesięcy od daty publikacji o udzieleniu patentu europejskiego (B1) (art. 141 ust. 2 Konwencji o patencie europejskim).

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu