Sti

Opdateret 23/01/2017

Danmark

Vælg land

Vælg land


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Validering af europæiske patenter bliver håndteret af Patent- og Varemærkestyrelsen, e-mail: pvs@dkpto.dk, telefon: +45 43 50 80 00.

  1. Man skal indenfor tre måneder, fra det tidspunkt hvor Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), har bekendtgjort patentmeddelelsen, indgive en oversættelse af patentansøgningen.
  2. Man skal betale gebyr.

Ad. 1.

Ansøgningen skal indeholde:

  • opfindelsens titel på engelsk eller dansk
  • beskrivelse med eventuelle tegninger på engelsk eller dansk
  • fotografier og sekvenslister, på engelsk eller dansk, samt
  • patentkrav på dansk.
  • Patentets nummer samt patenthavers navn og adresse på engelsk eller dansk.

Det er muligt at indgive ansøgningen elektronisk gennem Patent- og Varemærkestyrelsens engelsksprogede hjemmeside, hvor der også findes en udførlig skridt for skridt-guide, pr. e-mail, eller ved personlig fremmøde. Se nærmere på.

Ad. 2.

Gebyret for publicering af oversættelse af europæiske patentskrifter er på nuværende tidspunkt 2 000 kroner. Derudover skal de årsgebyrer, der forfaldt efter det tidspunkt, hvor Den Europæiske Patentmyndighed bekendtgjorde patentmeddelelsen, betales inden tre måneder fra meddelelsesdatoen af det europæiske patent. Se nærmere på.

Genoprettelse efter Patentlovens § 72

Hvis man overskrider den absolutte frist for validering på tre måneder fra meddelelsesdatoen, er det muligt at søge om genoprettelse af retten til at validere. Den seneste dato for at søge om genoprettelse, er to måneder efter hindringen, der bevirkede at man ikke validerede rettidig, bortfaldt, dog senest et år fra udløbet af valideringsfristen.

De formelle betingelser for at indgive en ansøgning om genoprettelse er, at man foretager den undladte handling, det vil sige indgiver en ansøgning om at validere, herunder betaler publiceringsgebyret, samt at man betaler et gebyr for behandling af genoprettelsessagen. Såfremt de formelle betingelser er opfyldt, gives der en frist for at redegøre for, at man som ansøger har udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves.

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Din forespørgsel vil blive sendt til en støttepartner i Enterprise Europe Network. For at give rådgiveren mulighed for at svare hurtigt og korrekt, bedes du give så mange oplysninger som muligt.

Lokal erhvervsstøtte