Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 23/01/2017

Κύπρος - Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εθνική επικύρωση ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:


1. Συμπλήρωση δελτίου P17 για τη μετάφραση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

2. Καταβολή 100 ευρώ

3. Η αίτηση AP17 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

α. Έντυπο αίτησης P 17 δεόντως συμπληρωμένο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

β. Πληρεξούσιο (δελτίο P8) με το οποίο εξουσιοδοτείται δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμά του στην Κύπρο να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος του αιτητή για τον σκοπό της επικύρωσης

γ. Ένορκη δήλωση, υπογεγραμμένη από Πρωτοκολλητή Δικαστηρίου, στην οποία να δηλώνεται ότι έγινε πιστή μετάφραση των ξένων προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας Β1, στην ελληνική γλώσσα.

δ. Το πλήρες πρωτότυπο κείμενο του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

ε. Την πλήρη μετάφραση των προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας B1 στην ελληνική γλώσσα


4. Εάν όλα τα έγγραφα είναι σωστά, εκδίδεται πιστοποιητικό (P 26).
 

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων