Навигационна пътека

Актуализация 23/01/2017

България

Изберете държава

Изберете държава


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Процедурата, която се следва при национално валидиране на Европейски патент се състои от следните стъпки:

  1. В срок от три месеца от датата на публикуване на съобщението за издаване на европейския патент в Европейския патентен бюлетин притежалелят следва да подаде в Патентното ведомство на Република България искане за валидизиране на европейския патент за територията на Република България, заедно с превод на описанието и претенциите, включително заглавието на изобретението и всички чертежи, на български език. Преводът следва да бъде представен в три идентични екземпляра.
  2. Такса за публикация трябва да бъде платена в деня на подаване на искането за валидизация на издадения европеййски патент.
  3. Таксите за поддържане на действието на патента се заплащат на Патентното ведомство на Република България за всяка патентна година, следваща годината, в която Европейското патентно ведомство е публикувало съобщението за издаване на европейския патент.
  4. Патентопритежатели, които нямат постоянен адрес или седалище на дейност на територията на Република България, са длъжни да извършват действията пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.
  5. Срокът на действие на европейския патента е 20 години от датата на подаване на заявката в Европейското патентно ведомство.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

Местна подкрепа за бизнеса