Navigačný riadok

Aktualizované 08/2015

Aktualizované 08/2015

Prepúšťanie


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

Hromadné prepúšťanie

Ak má váš podnik finančné ťažkosti a uvažujete o prepúšťaní zamestnancov, mali by ste poznať vaše povinnosti v súvislosti s hromadným prepúšťaním.

Kedy ide o hromadné prepúšťanie?

Či sa prepúšťanie považuje za hromadné, závisí od celkového počtu zamestnancov a počtu zamestnancov, ktorí sa majú prepustiť:

Celkový počet zamestnancov

Počet zamestnancov, ktorí sa majú prepustiť

Časový odklad prepúšťania

20-100

minimálne 10

30 kalendárnych dní

100-300

minimálne 10 %

30 kalendárnych dní

najmenej 300

minimálne 30

30 kalendárnych dní

 

V niektorých krajinách EÚ existuje väčšia ochrana zamestnancov pri hromadnom prepúšťaní a uvedené hodnoty celkového počtu zamestnancov môžu byť nižšie.

Povinnosť informovať a rokovať

Ak uvažujete o hromadnom prepúšťaní, v dostatočnom predstihu musíte začať rokovania so zástupcami zamestnancov a poskytnúť im písomné oznámenie o:

  • dôvodoch hromadného prepúšťania;
  • počte zamestnancov, ktorí budú prepustení;
  • celkovom počte zamestnancov, ktorých zamestnávate;
  • období, počas ktorého sa prepúšťanie bude uskutočňovať;
  • kritériách pre výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

Uvedené informácie v písomnej forme by ste tiež mali doručiť príslušnému verejnému orgánu.

Kedy sa pravidlá neuplatňujú

Povinnosti súvisiace s poskytovaním informácií a rokovaním pred hromadným prepúšťaním sa nevzťahujú na:

  • zamestnancov, ktorí majú pracovný pomer uzavretý na dobu určitú - pokiaľ sa prepúšťanie neuskutoční pred uplynutím tejto doby;
  • zamestnancov orgánov verejnej správy.

Počas rokovaní so zástupcami zamestnancov by ste mali diskutovať o rôznych možnostiach ako predísť hromadnému prepúšťaniu, resp. ak to nie je možné, ako ho obmedziť. Predmetom rokovaní by mali byť aj sociálne opatrenia na preškolenie alebo umiestnenie prepustených zamestnancov na iných pracoviskách.

Čas na prípravu

Ak sa po rokovaniach so zástupcami zamestnancov rozhodnete prepúšťať zamestnancov, musíte o tomto zámere písomne informovať váš príslušný verejný orgán.

Vnútroštátne právo môže upustiť od tejto povinnosti, ak je hromadné prepúšťanie dôsledkom ukončenia podnikateľských činností na základe súdneho rozhodnutia.

Hromadné prepúšťanie môže nadobudnúť účinnosť najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie príslušnému orgánu. Toto obdobie slúži na hľadanie riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním. Krajiny EÚ ho môžu v niektorých prípadoch skrátiť alebo predĺžiť na 60 dní.

Práva zamestnancov pri prevzatí podniku

Pri prevzatí podniku preberáte záväzky voči dotknutým zamestnancom. Pravidlá EÚ stanovujú minimálne požiadavky. Musíte si uvedomiť, že v niektorých krajinách EÚ môžu byť pravidlá výhodnejšie pre zamestnancov.

Nemáte automatické právo na prepúšťanie

Prevzatie celého podniku alebo jeho časti vám nedáva automaticky právo prepustiť zamestnancov. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovných zmlúv, ktoré sú v platnosti k dátumu prevzatia podniku, sa prevádzajú na vás.

Takisto budete musieť dodržiavať podmienky všetkých kolektívnych zmlúv, ktoré sú už v platnosti, až do ich ukončenia, vypršania alebo do obdobia, keď nadobudne účinnosť nová zmluva. Lehotu, počas ktorej musíte dodržiavať existujúcu zmluvu, je možné v niektorých krajinách EÚ skrátiť, nie však na menej ako jeden rok.

Ak však hospodárske, technické alebo organizačné okolnosti vyžadujú zmenu pracovnej sily, môžete zamestnancov prepustiť.

Výnimky

Ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, nemusíte prevziať záväzky predchádzajúceho zamestnávateľa, ktoré sa týkajú práv zamestnancov na dávky v starobe, invalidite alebo pozostalostné dávky podľa doplnkových podnikových alebo medzipodnikových dôchodkových systémov.

Výnimka platí aj v prípade, že preberáte podnik, ktorý je v konkurznom alebo insolvenčnom konaní a ktorý riadi súdom ustanovený správca dozerajúci na speňaženie jeho aktív - pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak.

Kolektívne práva po prevzatí podniku

Zástupcovia zamestnancov

Ak prevezmete podnik, pričom zachováte jeho autonómiu, nemôžete zástupcov zamestnancov zbaviť ich štatútu a funkcie. V prípade, že už činnosť podniku nie je autonómna, zamestnanci musia byť naďalej náležite zastúpení, kým nedôjde k opätovnému ustanoveniu alebo vymenovaniu zástupcov zamestnancov.

Povinnosť informovať a rokovať

Zástupcovia zamestnancov, a v niektorých prípadoch aj zamestnanci, musia dostať informácie o:

  • dátume a dôvodoch prevzatia podniku;
  • právnych, hospodárskych a sociálnych dôsledkoch prevzatia pre zamestnancov;
  • akýchkoľvek pripravovaných opatreniach pre zamestnancov.

So zástupcami zamestnancov musíte takisto s dostatočným časovým predstihom prerokovať všetky plánované opatrenia vo vzťahu k zamestnancom.

Služba miestnej podpory podnikov

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network . Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Krajina

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo