Navigačný riadok

Aktualizované 16/02/2017

Pracovné podmienky

Pracovné zmluvy

Pravidlá EÚ upravujú vaše povinnosti týkajúce sa informácií, ktoré musíte poskytnúť svojim zamestnancom, pokiaľ ide o pracovné zmluvy.

V niektorých krajinách EÚ sa tieto pravidlá nemusia uplatňovať na zamestnancov, ktorí pre vás pracujú najviac 1 mesiac, alebo na zamestnancov pracujúcich menej ako 8 hodín za týždeň.

Hlbšie informácie o jednotlivých štátoch:

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

 

Informačné povinnosti

Zamestnancom musíte pri prvom nástupe do práce oznámiť aspoň tieto informácie:

 • kto sú strany pracovnej zmluvy;
 • miesto výkonu práce - ak neexistuje stále pracovisko, mali by ste zdôrazniť, že zamestnanec bude pracovať na rôznych miestach a informovať ho, kde je váš podnik registrovaný;
 • názov, triedu, kategóriu práce alebo jej stručné vymedzenie/opis;
 • deň nástupu do práce;
 • predpokladané trvanie pracovnoprávneho vzťahu, ak je zmluva uzavretá na určité obdobie;
 • počet dní ročnej platenej dovolenky;
 • dĺžku výpovedných lehôt pre vás a zamestnanca pre prípad ukončenia pracovného pomeru;
 • nástupný základný plat, všetky ostatné zložky odmeňovania, výplatné termíny;
 • denný alebo týždenný pracovný čas;
 • v prípade, že existujú, pravidlá kolektívnej zmluvy, ktorá upravuje pracovné podmienky zamestnancov.

V prípade výmery ročnej dovolenky, dĺžky výpovedných lehôt, pracovného času a odmeňovania stačí odkázať zamestnancov na príslušné právne predpisy a správne opatrenia.

Ak od svojich zamestnancov požadujete, aby pracovali v inej krajine (pozri „Vyslaní zamestnanci "), musíte im navyše vopred oznámiť:

 • trvanie zamestnania v cudzine;
 • menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda;
 • akékoľvek dávky a ďalšie plnenia, na ktorých vyplácanie majú právo počas vyslania v zahraničí;
 • podmienky týkajúce sa ich návratu.

Poskytovanie informácií - kedy a ako?

Uvedené informácie musíte novým zamestnancom poskytnúť v písomnej forme najneskôr do 2 mesiacov po tom, ako pre vás začali pracovať.

Informácie môžu mať formu:

 • písomnej pracovnej zmluvy;
 • záväzného písomného prísľubu;
 • môže ísť o jeden alebo viaceré písomné dokumenty obsahujúce vyššie uvedené informácie.

Úprava pracovnoprávneho vzťahu

Zamestnancov musíte informovať písomnou formou o akýchkoľvek zmenách ich pracovných zmlúv najneskôr do 1 mesiaca po dátume, keď zmeny nadobudnú účinok. Ak je zmena nevyhnutná v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo administratívnych ustanovení, nie je na zmenu pôvodnej zmluvy potrebný písomný dokument.

Informovanie a porady s vašimi zamestnancami

Ak má vaša spoločnosť viac ako 50 zamestnancov (alebo 20, ak ide o organizačnú jednotku väčšieho podniku), zo zákona vám vyplýva povinnosť ich informovať o:

 • nedávnom a pravdepodobnom budúcom vývoji v činnostiach spoločnosti a hospodárskej situácii;
 • situácii v oblasti zamestnanosti;
 • pravdepodobných zásadných zmenách spôsobu organizácie práce alebo zmluvných vzťahov.

Musíte takisto zabezpečiť, aby ste informácie poskytli včas zástupcom zamestnancov, aby mali dostatok času sa pripraviť na oficiálne konzultácie s vami o súvisiacich otázkach.

Zástupcovia zamestnancov (alebo odborníci, ktorí im pomáhajú) majú zo zákona zákaz odtajniť zamestnancom akékoľvek informácie, ktoré ste im poskytli ako dôverné.

Ako dlho môžu vaši zamestnanci pracovať?

Ak zamestnávate zamestnancov, potrebujete vedieť základné pravidlá o pracovnom čase. Tieto pravidlá zahŕňajú minimálne časy denného a týždenného odpočinku či trvanie ročnej dovolenky a maximálneho týždenného pracovného času. Krajiny EÚ majú možnosť uplatňovať pravidlá ústretovejšie voči zamestnancom.

Maximálny týždenný pracovný čas, denný a týždenný odpočinok

Ako zamestnávateľ musíte zabezpečiť, aby priemerný týždenný pracovný čas vašich zamestnancov vrátane nadčasov neprekročil 48 hodín. Vaši zamestnanci musia mať možnosť odpočívať aspoň 11 po sebe nasledujúcich hodín denne. Navyše, v priebehu 7 dní musíte zamestnancom umožniť aspoň 24 hodín nepretržitého odpočinku.

Prestávky, ročná dovolenka

Ak vaši zamestnanci pracujú viac ako 6 hodín denne, musíte zabezpečiť, aby si mohli spraviť prestávku (v trvaní stanovenom v kolektívnych zmluvách alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi).

Okrem denného a týždenného odpočinku má každý pracovník nárok na najmenej 4 týždne platenej dovolenky za rok. Dni dovolenky nemôžete zamestnancom nahradiť finančnou platbou, s výnimkou prípadu, keď pracovnoprávny vzťah skončil pred tým, ako si zamestnanec stihol vyčerpať celú ročnú dovolenku.

Nočná práca

Za nočnú prácu sa považuje aspoň 7-hodinová zmena, z ktorej najmenej 3 hodiny sú medzi polnocou a 5. hodinou rannou.

Pracovníci v nočnej zmene nesmú pracovať priemerne viac ako 8 hodín v priebehu 24 hodín. Ak je práca spojená s osobitnými rizikami alebo ťažkou telesnou a duševnou námahou takisto sa nesmie prekročiť denný limit 8 hodín.

Pracovníci v nočnej zmene majú nárok na bezplatné zdravotné vyšetrenie pred začatím práce v noci a majú nárok na následné bezplatné, pravidelné kontroly zdravotného stavu (pri ktorých sa musí dodržiavať lekárske tajomstvo). Ak vaši pracovníci v nočnej zmene trpia zdravotnými problémami, ktoré súvisia s ich nočnou prácou, musia byť prevedení na dennú prácu vždy, keď je to možné.

Ak sa odpracovaný čas nemeria alebo sa nestanovuje vopred, napr. v prípade vrcholových riadiacich pracovníkov alebo rodinných pracovníkov, povinnosti týkajúce sa pracovného času sa nemusia uplatňovať.

Ďalšie výnimky z pravidiel sú možné v týchto oblastiach:

 • bezpečnosť a stráženie;
 • odvetvia, v ktorých sa práca nesmie prerušiť z technických dôvodov;
 • železničná doprava;
 • poľnohospodárstvo;
 • cestovný ruch.

Mobilní pracovníci

Mobilní pracovníci sú zamestnanci, ktorí poskytujú dopravné služby cestujúcim alebo zabezpečujú prepravu tovaru po ceste, železnici, letecky alebo vodnou dopravou. Na ich pracovný čas sa vzťahujú iné pravidlá.

Zamestnávanie mladých ľudí

Ak by ste chceli zamestnávať mladých ľudí, minimálny vek na zamestnanie je 15 rokov (vyšší v prípade pokračujúcej povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 15 rokov).

Osoby mladšie ako 15 rokov je možné využiť pri organizácii kultúrnych, umeleckých, športových alebo reklamných činností na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu.

Deti, ktoré majú najmenej 14 (ale ešte nemajú 15) rokov, môžu pracovať, ak ide o súčasť praktickej/odbornej prípravy a o program pracovných stáží. Deti, ktoré majú najmenej 14 (v určitých prípadoch 13) rokov, môžu vykonávať aj ľahké práce. Pravidlá o pracovnom čase, práci v noci a čase odpočinku sú pre mladých ľudí dosť prísne. Krajiny EÚ môžu stanoviť prísnejšie pravidlá, ako stanovujú minimálne požiadavky.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.