Navigatsioonitee

Ajakohastatud 16/02/2017

Töölevõtutingimused

Töölepingud

ELi eeskirjades on sätestatud teie kohustused seoses teabega, mida te oma töötajatele töölepingute puhul peate esitama.

Mõnes ELi liikmesriigis ei pruugita allpool kirjeldatud eeskirju kohaldada töötajate suhtes, kes ei tööta teie heaks kauem kui üks kuu või kes töötavad vähem kui 8 tundi nädalas.

Uurige lähemalt (riikide kaupa):

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

 

Teavitamiskohustus

Peate esitama töötajale vähemalt järgmise teabe, kui ta esimest korda teie juures tööle asub:

 • töölepingu pooled;
 • töö tegemise koht - kui puudub kindel töö tegemise koht, peaksite juhtima tähelepanu sellele, et töötaja töötab erinevates kohtades, ning täpsustama, kus teie ettevõte on registreeritud;
 • ametinimetus, töö keerukusaste või kategooria või töö lühike määratlus või kirjeldus;
 • tööle asumise kuupäev;
 • töösuhte eeldatav kestus, kui leping on ajutine;
 • iga-aastase tasulise puhkuse kestus;
 • etteteatamistähtajad teile ja töötajale, kui üks teist lepingu lõpetab;
 • põhipalk, muud palga osad ja see, kui sageli palka makstakse;
 • tööpäeva või -nädala normaalpikkus;
 • töötaja töötingimusi käsitlevate kollektiivlepingute eeskirjad (kui see on asjakohane).

Põhipuhkuse, etteteatamistähtaja, tööaja ja palga puhul piisab, kui viidata mis tahes asjaomastele õigus- või haldusnormidele.

Kui teie töötajatel tuleb töötada mõnes teises riigis (vt „Töölähetus"), peate neid eelnevalt teavitama ka järgmisest:

 • välislähetuse kestus;
 • palga maksmisel kasutatav vääring;
 • välismaal töötamise ajal saadavad hüvitised;
 • tagasipöördumisega seotud tingimused.

Teabe andmine - mis ajaks ja kuidas?

Te peate esitama eespool nimetatud teabe uutele töötajatele kirjalikult mitte hiljem kui kaks kuud pärast seda, kui nad on teie juurde tööle asunud.

Teabe võib esitada

 • kirjalikus töölepingus;
 • töölevõtukäskkirjas;
 • ühes või mitmes kirjalikus dokumendis, kus leidub eespool nimetatud teave.

Töösuhte muutmine

Peate teavitama töötajat kirjalikult igast muutusest tema töölepingus hiljemalt ühe kuu möödumisel muudatuse jõustumisest. Kui muudatus on vajalik õigusaktides või haldusnormides tehtud muudatuste tõttu, ei ole vaja algset lepingut muutvat kirjalikku dokumenti.

 

Töötajate teavitamine ja nõustamine

 

Kui teie ettevõttes on rohkem kui 50 töötajat (või 20, kui see on mõne suurema ettevõtte üksus), olete seaduslikult kohustatud teavitama neid järgmisest:

 • ettevõtte tegevuse ja majandusliku olukorra hiljutine ja tõenäoline areng;
 • tööhõive olukord;
 • tõenäolised olulised muudatused töökorralduses või lepingusuhetes.

Teavet tuleb anda õigeaegselt, et töötajate usaldusisikutel oleks võimalik valmistuda teiega peetavateks ametlikeks konsultatsioonideks asjaomastes küsimustes.

Töötajate usaldusisikutel (või neid abistavatel ekspertidel) on keelatud avaldada töötajatele mis tahes konfidentsiaalsena antud teavet.

Kui pikk võib olla tööaeg?

 

Kui palkate töötajaid, peate tundma tööaega käsitlevaid põhieeskirju. Need eeskirjad hõlmavad minimaalset igapäevast ja iganädalast puhkeaega ning samuti põhipuhkust ja maksimaalset iganädalast tööaega. ELi liikmesriigid võivad ka kohaldada töötajate jaoks soodsamaid eeskirju.

Maksimaalne iganädalane tööaeg, iganädalane ja igapäevane puhkeaeg

Tööandjana peate tagama, et teie töötajate keskmine iganädalane tööaeg (sh ületunnitöö) ei ületa 48 tundi. Teie töötajad peavad saama puhkeaega vähemalt 11 järjestikust tundi päevas. Lisaks sellele peate tagama oma töötajatele ka vähemalt 24-tunnise katkestamatu puhkeaja iga seitsmepäevase ajavahemiku kohta.

Vaheajad, põhipuhkus

Kui teie töötajad töötavad rohkem kui 6 tundi päevas, peate neile tagama puhkepausi (mille pikkus on määratud kindlaks kollektiivlepingutes või siseriiklikus õiguses).

Lisaks igapäevasele ja iganädalasele puhkeajale on igal töötajal õigus vähemalt neljanädalasele tasulisele põhipuhkusele igal aastal. Te ei saa seda puhkust asendada hüvitisega, välja arvatud juhul, kui töösuhe on lõppenud enne, kui töötaja on kasutanud ära kogu oma iga-aastase põhipuhkuse.

Öötöö

Öötöö tähendab vähemalt 7-tunnist vahetust, millest vähemalt 3 tundi langeb ajavahemikule südaööst kuni kella viieni hommikul.

Öötöötajad ei tohi  töötada keskmiselt rohkem kui 8 tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul. Kui töö kätkeb erilisi ohte või suurt füüsilist või vaimset koormust, ei tohi igapäevast 8-tunnist piirangut ületada.

Öötöötajatel on õigus tasuta arstlikule läbivaatusele enne tööleasumist ja hiljem tasuta korrapärastele tervisekontrollidele (mis peavad järgima arstisaladuse põhimõtet). Kui öötöötajad kannatavad öötööst tingitud tervisehäirete all, tuleb nad võimalikult kiiresti viia üle päevasele tööle.

Kui tööaega ei mõõdeta või ei määrata eelnevalt kindlaks, nagu tegevjuhtide või peresiseste abitöö tegijate puhul, ei pruugita tööajaga seotud kohustusi kohaldada.

Erandid on võimalikud ka järgmistes valdkondades:

 • turvamine ja järelevalve;
 • tööstusharud, kus tööd ei saa tehnilistel põhjustel katkestada;
 • raudteetransport;
 • põllumajandus;
 • turism.

Liikuvad töötajad

Liikuvad töötajad on töötajad, kes osutavad reisijate või kaupade maantee-, raudtee-, õhu- või veetranspordi teenuseid. Nende tööaega reguleeritakse erinevalt.

Noorte töölevõtmine

Kui soovite võtta tööle noori, siis pange tähele, et tööleasumise vanuse alampiir on 15 (kõrgem, kui koolikohustus jätkub ka pärast 15. eluaastat).

Alla 15-aastaseid noori võib võtta tööle kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal, kui selleks on saadud pädeva asutuse luba.

Lapsed, kes on vähemalt 14-aastased (kuid mitte veel 15) võivad töötada töö- ja koolitusplaani või praktika raames. Vähemalt 14-aastased (teatud juhtudel 13-aastased) lapsed võivad ka tegeleda kerge tööga. Noorte puhul on tööaega, öötööd, ning puhkeaga käsitlevad eeskirjad üsna ranged. ELi liikmesriigid võivad kehtestada miinimumnõuetest veelgi rangemad eeskirjad.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

EURESe nõustaja

EURESe nõustaja võib teid teavitada töötingimustest ning aidata teid värbamismenetluste raames teie kodumaal või piiriüleses piirkonnas.