Navigačný riadok

Aktualizované 11/2015

Poznáte vaše práva občana EÚ? Otestujte si svoje vedomosti v našom kvíze.

Aktualizované 11/2015

Predaj na diaľku

Vzťahuje sa iba na predaj konečným spotrebiteľom, nie na iné podniky.
Predaj na diaľku prostredníctvom poštovej zásielky, telefónu alebo internetu ponúka mnoho výhod, avšak zahŕňa aj určité povinnosti podľa predpisov EÚ (smernica 2011/83) .

Ktoré transakcie sú predmetom týchto pravidiel EÚ?

Spotrebiteľské kúpne zmluvy uzavreté v rámci systému predaja na diaľku, t.j. keď sa predajca so zákazníkom osobne nestretnú, napr. prostredníctvom:

 • internetu,
 • telefónu (s ľudským sprostredkovateľom alebo bez neho),
 • emailu,
 • faxu,
 • listu.

Transakcie, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá EÚ

 • sociálne služby a služby zdravotnej starostlivosti
 • hazardné hry
 • finančné, poisťovacie a investičné produkty
 • predaj a prenájom nehnuteľností (na bývanie)
 • preprava cestujúcich (okrem osobitných prípadov, ktoré sú upravené v smernici 2011/83)
 • zmluvy uzavreté určitými osobami zastávajúcimi verejné funkcie, napr. notármi
 • jedlo a nápoje dodávané pravidelne zákazníkovi domov alebo na pracovisko
 • výrobky predávané prostredníctvom predajných automatov

Aké sú vaše povinnosti?

 • poskytnúť predbežné informácie zákazníkom pred uzavretím zmluvy
 • zaslať zákazníkom písomné potvrdenie zmluvy
 • umožniť zákazníkom odstúpiť od zmluvy
 • doručiť výrobky alebo služby a (ak je to súčasťou zmluvy) poskytnúť služby po predaji
 • osobitné povinnosti (predvolené políčka, poplatky za kreditné karty, zvýšená tarifa za volania)

Predbežné informácie pre zákazníkov

Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom by ste mali jasne a zrozumiteľne poskytnúť tieto informácie:

 • hlavné vlastnosti výrobku alebo služby, 
 • vašu totožnosť, poštovú a e-mailovú adresu a telefónne číslo (ak je k dispozícii),
 • cenu výrobku/služby vrátane všetkých poplatkov (daní, nákladov na dodanie atď.),
 • údaje o platbe, doručení tovaru alebo poskytnutí služby, postupe vybavovania sťažností,
 • náklady zákazníka na komunikáciu s vami pri uzatváraní zmluvy, ak sú vyššie ako základná sadzba (napr. zvýšená tarifa za volania pri uzavretí zmlúv cez telefón),
 • podmienky pre uplatnenie práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy, vrátane:
  • lehôt a postupov,
  • povinnosti zákazníka uhradiť náklady na vrátenie tovaru (a v prípade objemného tovaru náklady na jeho vrátanie alebo aspoň približnú výšku určenú na základe dodacích nákladov),
  • povinnosti zákazníka zaplatiť za služby (alebo verejné služby) poskytnuté už počas lehoty na odstúpenie od zmluvy (v prípade, že požiadal o poskytnutie služieb ihneď po uzatvorení zmluvy a potom sa rozhodol odstúpiť od zmluvy).

Príklady textov na poskytnutie informácií o podmienkach odstúpenia od zmluvy nájdete v prílohe I k smernici 2011/83

 • akékoľvek výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy (napríklad tovar podliehajúci skaze) alebo činov, ktoré vedú k strate tohto práva (napr. otvorenie zapečateného DVD alebo CD),
 • pripomenutie existencie záruky na zhodu tovaru,
 • podmienky služieb po predaji alebo obchodných záruk,
 • prístup ku kódexu správania, ktorý sa uplatňuje,
 • dĺžku trvania zmluvy a podmienky jej ukončenia vrátane minimálnej dĺžky trvania povinností zákazníka,
 • podmienky platby záloh alebo finančných záruk,
 • postupy mimosúdneho riešenia sporov,
 • ak predávate prostredníctvom internetu, ešte pred začatím objednávky musíte tiež uviesť tieto informácie: 
 • či sa uplatňujú obmedzenia týkajúce sa dodávky,
 • aké platobné prostriedky sa prijímajú.

Ako by ste mali poskytnúť tieto informácie?

Predaj cez internet

Musíte jasne a zreteľne uviesť hlavné vlastnosti produktu, cenu, dĺžku trvania a podmienky ukončenia zmluvy a prípadného minimálneho trvania zmluvy bezprostredne predtým, ako zákazník uskutoční objednávku.

Zákazník musí mať tiež možnosť potvrdiť, že uskutočnením objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť za tovar/služby, napr. prostredníctvom tlačidla na potvrdenie objednávky, ktoré musí byť označené slovami s významom „Objednať a zaplatiť".

Predaj cez mobilný telefón

Ak predajný kanál technicky neumožňuje poskytnúť všetky tieto informácie, napr. zmluvy uzavreté prostredníctvom mobilných textových práv, je možné poskytnúť časť informácií (hlavné znaky výrobku, vašu totožnosť, celkovú cenu, právo na odstúpenie od zmluvy, dĺžku trvania a podmienky ukončenia zmluvy) a pripojiť odkazy na iný zdroj (napr. webové sídlo) obsahujúci úplný zoznam informácií.

Predaj cez telefón 

Vždy musíte poskytnúť údaje o vašej totožnosti na začiatku komunikácie a jednoznačne uviesť, že ide o obchodný účel.

Písomné potvrdenie zmluvy

Ak ste ešte neposkytli požadované informácie v písomnej podobe na trvalom nosiči (napr. list alebo e-mail) pred uzatvorením zmluvy, musíte to urobiť najneskôr pri potvrdení zmluvy.

Potvrdenie musí byť na trvalom nosiči (list, e-mail atď.), ale je možné ho zaslať aj na osobný účet na internetovej stránke predajcu, na ktorý má zákazník výhradný prístup.

Zmluvu musíte potvrdiť čo najskôr, najneskôr však pri doručení tovaru alebo pred začatím poskytovania služby.

Kedy môže zákazník odstúpiť od zmluvy?

Ak ste uviedli všetky potrebné informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, váš zákazník má 14 dní na odstúpenie od zmluvy bez pokuty a bez uvedenia dôvodu

 • v prípade tovarov, 14 dní od doručenia,
 • v prípade služieb, 14 dní po uzavretí zmluvy.

Ak koniec tejto lehoty pripadne na víkend alebo štátny sviatok, vo všetkých prípadoch sa lehota predlžuje do ďalšieho pracovného dňa.

Ak ste neposkytli všetky potrebné informácie, zákazník má na odstúpenie od zmluvy 1 rok. Ak v určitom okamihu počas tohto jedného roka poskytnete všetky potrebné informácie, lehota na odstúpenie od zmluvy začína v tom okamihu.

Ak váš zákazník odstúpi od zmluvy...

Musíte mu vrátiť prijaté peniaze (alebo zrušiť jeho platbu) do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Môžete zadržať túto platbu pokiaľ od zákazníka nedostanete tovar späť alebo aspoň dôkaz o tom, že vám ho skutočne poslal.

Kto zaplatí čo?

Zákazník platí náklady na vrátenie tovaru (okrem prípadu, že by ste ho o tom vopred neinformovali; v tom prípade tieto náklady znášate vy).

Predajca musí vrátiť zákazníkovi náklady na doručenie, nie však dodatočné náklady v prípade, že sa zákazník rozhodol pre drahší (napr. expresný) spôsob dodania ako je štandardný spôsob.

Povinnosti zákazníka

Zákazník môže pred odstúpením od zmluvy vyskúšať tovar iba podobným spôsobom, ako by to urobil v obchode, ktorý mu umožní potvrdiť, či výrobok zodpovedá jeho objednávke.

Ak zákazník už tovar použil pred tým, ako ho poslal späť, môžete požadovať náhradu za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho použitia.

Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb

Ak ste na žiadosť zákazníka začali poskytovať objednané služby (napríklad inštalácia výstražného systému) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a zákazník sa potom rozhodne službu zrušiť, musí vám zaplatiť za dovtedy poskytnuté služby.

Kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy?

Hlavné výnimky z pravidiel o odstúpení od zmluvy nastávajú v prípade, ak bola zmluva uzavretá na:

 • službu, ktorú ste poskytli v úplnom rozsahu (po súhlase zákazníka) pred tým, ako sa zákazník rozhodol odstúpiť od zmluvy,
 • tovar podliehajúci skaze (napr. určité potraviny),
 • zabalený tovar, ktorý z hygienických dôvodov nemôže byť vrátený po otvorení,
 • výrobky na mieru vytvorené podľa špecifikácií zákazníka alebo jednoznačne upravené podľa osobných požiadaviek zákazníka,
 • zabalené médiá (zvukové záznamy, obrazové záznamy alebo softvér), z ktorých zákazník odstránil obal,
 • noviny alebo časopisy (zrušenie predplatného je však možné),
 • prenájom auta, ubytovacie, stravovacie a voľnočasové služby (ak ste sa zaviazali, že ich poskytnete v určitý deň alebo v rámci určitej lehoty).

Doručenie tovaru

Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, musíte doručiť tovar bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní po uzavretí zmluvy.

Ak do 30 dní alebo v rámci dohodnutej lehoty výrobok nemôžete doručiť, zákazník vám môže poskytnúť dodatočný čas na doručenie.

Ak v tejto dodatočnej lehote tovar nedodáte, zákazník môže od zmluvy odstúpiť a požiadať o vrátenie peňazí.

Výnimka

V prípadoch, keď je špecifikovaný dátum dodania zásadný (napr. svadobné šaty), zákazník môže odstúpiť od zmluvy okamžite.

Predajca nesie riziko akejkoľvek škody na tovare počas dodania okrem prípadu, keď zákazník zorganizoval dodanie a objednal prepravcu. Predajca je vždy zodpovedný za tovar, pokiaľ ho preváža prepravca, ktorého si vybral.

Digitálny obsah

Ak predávate cez internet digitálny obsah, napríklad hudbu, video alebo softvér, musíte tiež informovať zákazníkov o:

 • interoperabilite obsahu s príslušným hardvérom a softvérom,
 • funkčnosti obsahu, ako sú geografické obmedzenia jeho používania alebo možnosť vyhotovovať súkromné kópie.

Keď zákazník začne využívať obsah prostredníctvom sťahovania, prenášania alebo iným spôsobom, nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorú s vami uzavrel.

Avšak najskôr musí mať možnosť výslovne súhlasiť a potvrdiť, že stratí svoje právo na odstúpenie od zmluvy ihneď po začatí sťahovania atď.

Predajca musí zahrnúť potvrdenie tejto dohody a súhlas zákazníka do potvrdenia o zmluve, ktoré mu zašle.

Osobitné povinnosti

Predvolené políčka

Je nezákonné predpokladať súhlas zákazníka použitím „predvoleného políčka" počas  procesu nakupovania. Zákazník musí mať vždy možnosť výslovne súhlasiť s akýmikoľvek dodatočnými platbami, ako je cestovné poistenie pri rezervácii letenky.

Poplatky za platby

Ak chcete zákazníkovi účtovať poplatky za použitie osobitných platobných prostriedkov  (napr. kreditnej karty), poplatok nemôže byť vyšší ako vaše skutočné náklady na spracovanie platby. V niektorých krajinách takéto poplatky môžu byť úplne zakázané.

Telefonická komunikácia po predaji

Ak pre zákazníkov zriadite telefónnu linku na účely otázok/sťažností týkajúcich sa zmlúv, musíte zabezpečiť, že sa tieto hovory účtujú podľa základnej sadzby pre bežné volania.

Na tejto  účel nemôžete využívať telefónne linky so zvýšenou tarifou.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

BLAGNAC CEDEX

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

PACA

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Kontaktné miesto pre výrobky English

Kontaktné miesto pre výrobky Englishvám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.

jednotné kontaktné miesta

Online jednotné kontaktné miesta v každej krajine EÚ vám pomôžu v jednotlivých fázach potrebných na začatie podnikania v oblasti služieb v zahraničí.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu English

Máte obchodný spor s dodávateľom alebo zákazníkom z inej krajiny EÚ? V prípade pohľadávok, ktorých hodnota nepresiahne 2 000 EUR, môžete využiť európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu English. Ide o lacnú a jednoduchú alternatívu vymáhania cezhraničných pohľadávok.