Навигационна пътека

Актуализация 11/2015

Запознат ли сте с правата си в ЕС? Проверете знанията си с нашата викторина.

Актуализация 11/2015

Продажба от разстояние

Отнася се само за продажби на крайни потребители, не на други предприятия.
Продажбите от разстояние — по пощата, по телефона или по интернет — предлагат много предимства, но също така са свързани с определени задължения съгласно правилата на ЕС (Директива 2011/83) .

Кои сделки са обхванати от тези правила на ЕС?

Договори за продажба на потребители, сключени в рамките на организирани продажби от разстояние, т.е. продажби, при които не се срещате лично с вашия клиент, например:

 • по интернет;
 • по телефона;
 • по електронната поща (със или без взаимодействие между хора);
 • по факс;
 • по пощата.

Продукти и услуги, за които тези правила на ЕС не важат

 • социални и здравни услуги;
 • хазарт;
 • финансови, застрахователни и инвестиционни продукти;
 • недвижими имоти и отдаване под наем на жилища;
 • превоз на пътници (освен някои специфични случаи, обхванати от Директива 2011/83);
 • договори, съставени от лица, които изпълняват определени публични функции, например нотариуси;
 • храни и напитки, които се доставят редовно до дома или до работното място на клиент;
 • продукти, продавани в автомати за продажба.

Какви са вашите задължения?

 • Да предоставяте информация на клиентите преди сключването на договор.
 • Да изпращате на клиентите писмено потвърждение за сключването на договора.
 • Да давате възможност на клиентите да се откажат от договора.
 • Да доставяте своя продукт или услуга и (ако това е включено в договора) да предоставяте следпродажбено обслужване.
 • Специфични задължения (относно предварителното поставяне на отметка в полета, таксите за кредитни карти, телефонните номера със специална тарифа).

Предварителна информация за клиентите

Преди да сключите договор с клиент, трябва да му предоставите следната информация по ясен и разбираем начин:

 • основни характеристики на стоката/услугата;
 • вашата самоличност, физически и електронен адрес и телефонен номер (ако имате такъв);
 • цена на продукта/услугата, включваща всички допълнителни такси — данъци, разходи за доставка и т.н.)
 • условия за плащане, доставка или изпълнение и подаване на жалби;
 • такси за клиента за комуникация с вас, когато сключвате договора, ако те са по-високи от обикновените цени (например цена за обаждания по специална тарифа, когато договорът се сключва по телефона);
 • условия, при които клиентът може да използва правото си на отказ, включително:
  • срокове и процедури,
  • задължението на клиента да заплати за връщането на стоките, а за обемисти стоки и цената за връщането им или поне приблизителната стойност (въз основа на разходите за доставка),
  • задължението на клиента да заплати за всички услуги, предоставени по време на срока за отказ (ако е поискал предоставянето на услугите да започне веднага след сключването на договора и след това е решил да се откаже от него).

В приложение I към Директива 2011/83 ще намерите стандартни текстове за това как да предоставяте информация за условията за отказ.

 • всички изключения от правото на отказ (например нетрайни стоки) или действия, които водят до загуба на това право (например разопаковане на DVD или CD);
 • напомняне за съществуването на гаранция за съответствие на стоките;
 • условия за следпродажбено обслужване или търговски гаранции;
 • как да се запознае с приложимите кодекси за поведение;
 • срок на договора и условия за прекратяването му, включително минималния срок, в който клиентът има задължения по договора;
 • условия по депозити или финансови гаранции, които се заплащат;
 • информация за наличните начини за извънсъдебно разрешаване на спорове;
 • ако продавате чрез уебсайт, трябва също така да посочите най-късно в началото на процеса на извършване на поръчка следната информация:
 • дали има ограничения по отношение на доставката;
 • какви платежни средства се приемат.

Как трябва да предоставите тази информация?

Продажби по интернет

Трябва да предоставите по ясен и видим начин информация за основните характеристики на продукта, крайната цена, срока и условията за прекратяване на договора и минималния срок на договора непосредствено преди потребителят да направи своята поръчка.

На клиентите също така трябва да бъде дадена възможност да потвърдят, че с извършването на поръчката се задължават да платят, например вашият бутон за потвърждаване на поръчката трябва да е обозначен с думи в смисъл „поръчка и плащане".

Продажби чрез текстови съобщения ( и други подобни)

Ако каналът за продажби е такъв, че от техническа гледна точка е трудно да се предостави цялата тази информация — например при договори, сключвани чрез текстови съобщения по мобилен телефон — можете да предоставите ограничен обем от информация (основни характеристики на продукта, вашата самоличност, крайна цена, право на отказ, срок и условия за прекратяване на договора) и да посочите друг източник (напр. уебсайт), съдържащ пълната информация.

Продажби по телефона 

Винаги трябва да разкривате своята самоличност в началото на разговора и ясно да посочвате неговата търговска цел.

Писмено потвърждение за сключване на договора

Ако не сте предоставили необходимата информация писмено на траен носител (напр. писмо или електронно съобщение) преди сключването на договора, трябва да сторите това, когато потвърждавате сключването на договора.

Потвърждението трябва да е на траен носител (писмо, електронно съобщение и т.н.), като можете да го изпратите и до личен акаунт във вашия уебсайт, до който само клиентът има достъп.

Трябва да потвърдите сключването на договора възможно най-бързо — най-късно в момента на доставка на стоките или преди започване на изпълнението на услугата.

Кога вашият клиент може да се откаже от договора?

Ако сте предоставили цялата необходима информация за правото на отказ, вашият клиент разполага с 14 дни да се откаже от договора — без да плаща неустойка и без да посочва причина:

 • за стоки това означава 14 дни след доставката;
 • за услуги това означава 14 дни след сключване на договора.

Във всички случаи този срок се удължава до следващия работен ден, ако датата, на която изтича, се пада в почивен ден.

Ако не сте предоставили цялата необходима информация, клиентът разполага допълнително с 1 година, за да се откаже от договора. Ако през този 1-годишен период предоставите тази информация, срокът за отказ от договора започва да тече от този момент.

Ако вашият клиент се откаже от договора...

Трябва да възстановите сумата, получена от него (или да отмените плащането му) в рамките на 14 дни от момента, в който сте уведомени за отказа.

Можете да отложите възстановяването на сумата, докато получите обратно стоките или поне получите доказателство, че клиентът действително ги е изпратил.

Кой какво заплаща?

Клиентът — разходите за връщане на стоките, освен ако сте пропуснали да го уведомите за това предварително — в този случай вие ще трябва да заплатите разходите.

Вашето предприятие — трябва да възстановите първоначалните разходи за доставка, но не и допълнителните разходи, ако клиентът е избрал по-скъп вид доставка (напр. експресна доставка) вместо стандартния вид доставка.

Задължения на клиента

Преди да се откаже от договора, клиентът може само да разгледа стоките по начин, подобен на този в магазин, за да се увери, че те са това, което е поръчал и желае.

Ако клиентът е използвал стоките, преди да ги изпрати обратно, можете да поискате обезщетение за намалената стойност на стоките поради използването им.

Отказ от услуги

Ако по искане на клиента сте започнали да изпълнявате поръчаните услуги, например инсталиране на алармена система, преди да изтече периода за отказ, и след това клиентът реши да се откаже от договора, той трябва да заплати за предоставените до този момент услуги.

Кога клиентът не може да се откаже от договор?

Основните изключения от правилата за отказ са, ако договорът е за:

 • услуга, която вече сте изпълнили напълно (със съгласието на клиента), преди клиентът да вземе решение за отказ;
 • нетрайни стоки (напр. някои хранителни продукти);
 • запечатани стоки, които по хигиенни причини не могат да бъдат върнати, след като са отворени;
 • стоки, които са изработени по поръчка на клиента или имат подчертано персонализиран характер;
 • запечатани медийни носители (със звукозаписи, видеозаписи или софтуер), които клиентът е разопаковал;
 • вестници или списания (но клиентът може да се откаже от абонамент);
 • ваканционно настаняване, отдаване на автомобил под наем, услуги, свързани с хранене или развлекателни дейности, ако сте поели ангажимент да предоставите тези услуги на определена дата или в определен срок.

 Доставка на стоките

Освен ако с договора не е уговорено друго, трябва да доставите стоките без неоправдано забавяне, но не по-късно от 30 дни след сключването на договора.

Ако не можете да извършите доставката в рамките на 30 дни или на договорения срок, клиентът може да поиска от вас да извършите доставката в рамките на допълнителен срок.

Ако не успеете да извършите доставката в този допълнителен срок, клиентът може да прекрати договора и да поиска възстановяване на заплатената сума.

Изключение

В случаи, когато датата на доставка е от съществено значение (напр. доставка на сватбена рокля), клиентът може да прекрати договора незабавно.

 

Вие носите риска за щети върху стоките по време на доставката, освен ако клиентът сам е уредил доставката и е избрал превозвача. Винаги носите отговорност, ако нещо се случи със стоките, когато те се транспортират от предложен от вас превозвач.

Цифрово съдържание

Ако продавате по интернет цифрово съдържание, например музика, видео или софтуер, трябва да информирате клиентите и за следното:

 • съвместимост на съдържанието с различни видове хардуер и софтуер;
 • функционалност на съдържанието, например регионални ограничения за използването и дали копирането за лични цели е разрешено.

След като клиентът започне да използва съдържанието — чрез изтегляне, поточно предаване или по друг начин — той вече не може да се откаже от договора с вас.

Трябва обаче да му дадете възможност изрично да даде съгласието си за това и да потвърди, че е наясно, че губи правото си на отказ, след като започне да тегли съдържание и т.н.

Необходимо е също така да включите потвърждение за това съгласие в потвърждението за сключване на договора, което трябва да му изпратите.

Специфични задължения

Предварително поставяне на отметки в полета

Незаконно е по време на процеса на продажба да поставяте предварително отметки в полета за различни възможности и въз основа на това да смятате, че клиентът е дал своето съгласие за тях. Клиентите винаги трябва да имат възможност изрично да дадат съгласието си за каквито и да е допълнителни плащания, например за пътническа застраховка, когато резервират полет.

Такси за плащания

Ако искате да таксувате клиента за използването на определено платежно средство, например кредитна карта, таксата не може да е по-висока от вашите действителни разходи за обработка на плащането. Възможно е в някои страни такива такси да са напълно забранени.

Следпродажбена комуникация по телефона

Ако предлагате телефонна линия за въпроси или оплаквания от клиенти във връзка с договори, обажданията трябва да се таксуват по основната тарифа.

Не можете да използвате телефонни линии със специална тарифа за тази цел.

 

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

Държава

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Nieuwegein

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

BLAGNAC CEDEX

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

PACA

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети

Звена за контакт относно продукти English

Вашето звено за контакт относно продукти English може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Единични звена за контакт

Онлайн звена за контакт във всяка страна от ЕС ще ви помогнат на всеки етап от процедурата за предоставяне на услуги в чужбина.

Европейска процедура за искове с малък материален интерес English

Имате търговски спор с доставчик или клиент от друга страна от ЕС? За искове до 2000 евро използвайте европейската процедура за искове с малък материален интерес English, за да си върнете парите без особени усложнения.