Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 08/2015

Επικαιροποίηση 08/2015

Τόκοι υπερημερίας


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όταν οι πελάτες της επιχείρησής σας εξοφλούν καθυστερημένα τους λογαριασμούς τους, μπορείτε να απαιτήσετε τόκους υπερημερίας.

Αυτό ισχύει και για όλες τις εμπορικές συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις (και ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον εκδίδουν τιμολόγια) και δημόσιες υπηρεσίες.

Προϋποθέσεις:

  • να έχετε εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές σας υποχρεώσεις
  • ο πελάτης να είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση (δηλαδή, η καθυστέρηση να μην οφείλεται σε περιστάσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται).

Δεν δικαιούστε να απαιτήσετε τόκους υπερημερίας:

  • σε συναλλαγές με καταναλωτές
  • αν το τιμολόγιο αφορά αποζημίωση για ζημίες (π.χ. από ασφαλιστικές εταιρείες).

Στις χώρες της ΕΕ, δεν επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας όταν ο πελάτης τελεί υπό διαδικασία αφερεγγυότητας.

Πότε μπορείτε να απαιτήσετε τόκους υπερημερίας;

Καθορισμένη προθεσμία πληρωμής

Μπορείτε να απαιτήσετε τόκους από την 1η ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

  • αν ο πελάτης σας είναι δημόσια υπηρεσία, θα πρέπει να πληρωθείτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών.
  • αν ο πελάτης σας είναι άλλη εταιρεία, η προθεσμία για την πληρωμή που καθορίζεται στη σύμβαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρητή συμφωνία και η συμφωνία αυτή δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για εσάς ως πιστωτή.

Προθεσμία πληρωμής που δεν καθορίζεται στη σύμβαση

Καταβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή της αίτησης πληρωμής.

Εκτός από τους οφειλόμενους τόκους, έχετε το αυτόματο δικαίωμα να ορίσετε ποσό αποζημίωσης για τα έξοδα είσπραξης (τουλάχιστον 40 ευρώ). Μπορείτε να ζητήσετε ξεχωριστά αποζημίωση για όλα τα υπόλοιπα έξοδα είσπραξης - εντός εύλογων ορίων.

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή τόκων μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παροχή των υπηρεσιών και/ή την παράδοση των προϊόντων σας.

Αν στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη σας πριν από την παραλαβή της υπηρεσίας και/ή του προϊόντος σας, ο χρόνος για την πληρωμή αρχίζει να μετρά μόνο μετά την παράδοση.

Πόσους τόκους μπορείτε να ζητήσετε;

Οι τόκοι υπερημερίας είναι το άθροισμα ενός επιτοκίου αναφοράς και ενός πρόσθετου επιτοκίου. Το πρόσθετο επιτόκιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 8%, αλλά κάθε χώρα μπορεί να εφαρμόζει και υψηλότερο επιτόκιο. Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να καθορίζουν χαμηλότερο επιτόκιο.

Για απαιτήσεις b2b - σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία - ισχύει το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας (τουλάχιστον 8% συν το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή το επιτόκιο της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας για χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ).

Νόμιμο επιτόκιο (%/έτος)

Κράτος μέλος 1η Ιουλίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014
Αυστρία 9,08
Βέλγιο 8,50
Βουλγαρία 10,00
Κροατία 12,29
  8,15
Τσεχική Δημοκρατία 8,05
Δανία 8,20
Εσθονία 8,15
Φινλανδία 8,15
Γαλλία 8,15
Γερμανία 8,27
Ελλάδα 8,15
Ουγγαρία 10,10
Ιρλανδία 8,15
Ιταλία 8,15
Λετονία 8,15
Λιθουανία 8,40
Λουξεμβούργο 8,15
Μάλτα 8,15
Κάτω Χώρες 8,15
Πολωνία 10,00
Πορτογαλία 8,15
Ρουμανία 11,50
Σλοβακία 9,15
Σλοβενία 8,15
Ισπανία 8,15
Σουηδία 9,00
Ηνωμένο Βασίλειο 8,50

 

Το επιτόκιο αναφοράς στην Ευρωζώνη είναι το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. English .

Στις χώρες της ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ, το επιτόκιο αναφοράς – δηλαδή το επιτόκιο που πρέπει να πληρώνουν οι τράπεζες όταν δανείζονται από την κεντρική τους τράπεζα – καθορίζεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες English .

Και στις δύο περιπτώσεις, τα επιτόκια αναφοράς που δημοσιεύονται την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου ισχύουν για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται τους επόμενους 6 μήνες. Για παράδειγμα, αν το απλήρωτο τιμολόγιό σας έπρεπε να εξοφληθεί στις 15 Μαρτίου, ισχύει το επιτόκιο αναφοράς που είχε καθοριστεί την 1η Ιανουαρίου.

 

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εφαρμόζουν ευνοϊκότερους όρους για τον πιστωτή.

Για να προστατεύονται οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις κατά τις εμπορικές τους συναλλαγές με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή με δημόσιες αρχές, οι επιχειρήσεις μπορούν τώρα ευκολότερα να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια για κατάφωρα αθέμιτους όρους και πρακτικές.

Υπηρεσία υποστήριξης

Για πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία για τις εκπρόθεσμες πληρωμές και την εφαρμογή της οδηγίας για τις εκπρόθεσμες πληρωμές στα 28 κράτη μέλη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης GROW -LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Η Επιτροπή καλεί επίσης τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες τους, και να στέλνουν στοιχεία για τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που τους αποφέρει η οδηγία.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network . Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Ljubljana

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Έχετε εμπορική διαφορά με προμηθευτή ή πελάτη από άλλη χώρα της ΕΕ; Για αξιώσεις ύψους έως 2.000 ευρώ, χρησιμοποιήστε την ευρωπαϊκή διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας χωρίς προβλήματα.