Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 10/03/2017

Zasady i procedury

Co roku ponad 250 tys. organów administracji publicznej w UE wydaje około 14 proc. PKB na zakup usług, robót budowlanych lub produktów. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE mają prawo ubiegać się o zamówienia publiczne w innych krajach UE.

Przepisy UE określają minimalne ujednolicone zasady (zob. dyrektywy o zamówieniach publicznych), które zapewniają równe warunki działania wszystkim firmom w całej Europie. Zasady te zostały przeniesione do ustawodawstwa krajowego i stosuje się je do ofert, których wartość pieniężna przekracza pewną kwotę (zob. progi poniżej). Oferty, których wartość przekracza ustalony próg (tzw. zamówienia ponadprogowe), mogą być interesujące dla oferentów z innego kraju. Innymi słowy, wartość oferty powinna być wystarczająco duża, aby firmie zza granicy opłacało się wziąć udział w przetargu.

Do ofert o niższej wartości stosuje się przepisy krajowe (które jednak muszą być zgodne z ogólnymi zasadami prawa UE). Procedury mające zastosowanie do ofert nieprzekraczającyh ustalonego progu (tzw. zamówienia podprogowe) mogą być uproszczone w porównaniu z procedurami dotyczącymi zamówień o charakterze ogólnoeuropejskim.

W przypadku wszystkich przetargów władze publiczne:

 • nie mogą dyskryminować danego przedsiębiorstwa ze względu na fakt, że jest ono zarejestrowane w innym kraju UE
 • w opisie cech produktów i usług, które chcą zakupić, nie mogą odnosić się do konkretnych marek, znaków towarowych lub patentów
 • nie mogą odmówić przyjęcia dokumentów uzupełniających (świadectw, dyplomów itp.) wydanych w innym kraju UE, o ile zapewniają one ten sam poziom bezpieczeństwa
 • muszą udostępnić wszystkie informacje dotyczące składania ofert wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstw, niezależnie od kraju UE, w którym są zarejestrowane.

 

Organ administracji publicznej może wykluczyć daną firmę z danego przetargu, jeżeli:

 • jest ona w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji
 • zawiesiła swoją działalność lub jej działalność jest objęta zarządem sądowym
 • została uznana za winną poważnego naruszenia
 • nie zapłaciła podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne
 • złożyła nieprawdziwe oświadczenia organowi administracji publicznej.

 

Organy publiczne mogą udzielać zamówień bez uprzedniej publikacji zaproszenia do składania ofert tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak:

 • katastrofy spowodowane nieprzewidywalnymi wydarzeniami
 • zamówienia, które - z przyczyn technicznych lub z powodu praw wyłącznych - mogą zostać zrealizowane tylko przez konkretne przedsiębiorstwo
 • zamówienia, które nie są objęte przepisami dotyczącymi zamówień publicznych (zakup bądź wynajem istniejących budynków, umowy o pracę, materiały do nadawania w radiu lub telewizji itp.).

 Progi, które wymagają stosowania przepisów UE

Kwoty poniżej nie zawierają podatku VAT i obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

Instytucje administracji centralnej

≥ 135 000 euro

zamówienia na dostawy (w dziedzinie obronności tylko te wymienione w załączniku III do dyrektywy 2014/24)

≥ 209 000 euro

zamówienia na dostawy w dziedzinie obronności niewymienione w załączniku III do dyrektywy 2014/24

≥ 5 225 000 euro

wszystkie zamówienia na roboty budowlane

 

Pozostałe organy administracji publicznej

≥ 209 000 euro

wszystkie zamówienia na dostawy i usługi

≥ 5 225 000 euro

wszystkie zamówienia na roboty budowlane

 

Dla dostawców usług publicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, próg dla dostaw i usług wynosi 418 000 euro. W przypadku zamówień na roboty budowlane próg wynosi 5 225 000 euro.

Kraje UE, które nie używają euro, stosują progi w walutach krajowych.

 

 

Zasady dotyczące zamówień publicznych

 

 

Kryteria udzielenia zamówienia

Organy publiczne mogą stosować różne kryteria przy ocenie ofert - na przykład mogą wybrać najtańszą ofertę lub zastosować inne kryteria. W tym ostatnim ­przypadku oferent powinien zostać poinformowany o wadze przykładanej do zastosowanych kryteriów (np. cena, parametry techniczne czy aspekty środowiskowe).

Publikacja

W przypadku wszystkich zamówień publicznych, których wartość przekracza wartości progowe i które są objęte przepisami UE, istnieje obowiązek publikowania:

 • ogłoszeń o zamówieniu lub ogłoszeń o konkursie - władze publiczne mogą opublikować takie ogłoszenia na poziomie krajowym, ale powinny również przesłać je do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Pełna treść ogłoszenia jest publikowana w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, a jego streszczenie jest tłumaczone na inne języki;
 • ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, które informują o wynikach publicznego przetargu.

 

Organy publiczne mogą również opublikować inne ogłoszenia informacyjne, jak np. wstępne ogłoszenie informacyjne (ogłoszenie o możliwych przyszłych przetargach). W takim przypadku termin składania i przyjmowania ofert przetargowych może zostać skrócony. Termin może zostać skrócony również wówczas, gdy ogłoszenie o zamówieniu jest publikowane online.

Wykaz ogłoszeń można znaleźć w rubryce „Dla zamawiającego" w europejskim portalu zamówień publicznych SIMAP.

Przejrzystość

Władze publiczne mogą rozpocząć ocenę oferty dopiero po upływie terminu składania wniosków. Oferenci powinni zostać jak najszybciej poinformowani o tym, czy wybrano ich ofertę. Jeżeli ich oferta została odrzucona, przysługuje im prawo do szczegółowego wyjaśnienia powodów tego odrzucenia. Władze publiczne są zobowiązane ściśle przestrzegać zasady poufności w odniesieniu do wymiany i przechowywania danych.

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne podają charakterystykę usług, dostaw lub robót budowlanych, które organ zamawiający zamierza nabyć. Chodzi m.in. o aspekty związane z efektywnością środowiskową, projektowaniem, bezpieczeństwem, zapewnieniem jakości lub oceną zgodności. W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane mogą one również obejmować testy, kontrole i techniki budowlane. Specyfikacje techniczne nie powinny zawierać wymagań dotyczących korzystania z określonych marek, znaków towarowych lub patentów.

Rodzaje procedur przetargowych

Procedura otwarta

W ramach procedury otwartej każde przedsiębiorstwo może złożyć ofertę. Minimalny termin składania ofert wynosi 35 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne, termin ten może zostać skrócony do 15 dni.

Procedura ograniczona

Każda firma może ubiegać się o udział w procedurze ograniczonej, ale tylko wstępnie wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert. Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Organ publiczny wybiera następnie co najmniej pięciu kandydatów posiadających wymagane kwalifikacje, którzy w ciągu 40 dni od dnia, w którym wysłano zaproszenie do składania ofert, muszą złożyć ofertę. Termin ten może być skrócony do 36 dni, jeżeli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne.

 

W nagłych przypadkach organ publiczny może wyznaczyć termin 15 dni na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału (jeżeli ogłoszenie przesłano drogą elektroniczną, termin ten można skrócić do 10 dni) i 10 dni na składanie ofert.

Procedura negocjacyjna

Do udziału w procedurze negocjacyjnej organ publiczny zaprasza co najmniej 3 przedsiębiorstwa, z którymi następnie negocjuje warunki zamówienia.

Większość instytucji zamawiających może stosować tę procedurą tylko w niektórych przypadkach, na przykład w odniesieniu do dostaw przeznaczonych wyłącznie do celów badawczych i do wykonywania testów. Instytucje zamawiające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, mogą stosować procedurę negocjacyjną jako procedurę standardową.

Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W wyjątkowo nagłych przypadkach może zostać skrócony do 15 dni (lub 10 dni jeżeli ogłoszenie przesłano drogą elektroniczną).

 

W szczególnych przypadkach instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, na przykład w przypadku gdy w toku procedury otwartej lub ograniczonej nie złożono żadnej oferty, w wyjątkowo nagłych przypadkach lub w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych zamówienie może zostać udzielone jedynie określonemu wykonawcy.

Dialog konkurencyjny

Procedura ta jest często stosowana w przypadku złożonych zamówień, takich jak duże projekty infrastrukturalne, gdy organ publiczny nie może od razu określić specyfikacji technicznych. Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Organ publiczny musi zaprosić co najmniej 3 kandydatów do dialogu, w którym dokładnie określane są aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne zamówienia. Po zakończeniu dialogu kandydaci składają swoje ostateczne oferty.

 

Dialog konkurencyjny nie może być stosowany przez podmioty świadczące usługi publiczne w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Aukcje elektroniczne

Władze publiczne mogą również udzielać zamówień w drodze aukcji elektronicznej. Przed rozpoczęciem aukcji, instytucja zamawiająca musi dokonać pełnej wstępnej oceny ofert i dopuszcza do wzięcia udziału w aukcji tylko te, które spełniają ustalone kryteria. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji należy podać datę i godzinę rozpoczęcia aukcji i liczbę rund aukcyjnych. Należy w nim również określić formułę matematyczną, która zostanie wykorzystana do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji. W każdej rundzie aukcyjnej oferent powinien mieć możliwość zobaczenia swojej pozycji w klasyfikacji w porównaniu z konkurencyjnymi oferentami, których tożsamość w żadnym wypadku nie jest ujawniana.

 

Aukcje elektroniczne nie mogą być stosowane w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień - takich jak projektowanie robót budowlanych (np. plany architektoniczne budynku).

 

 

 

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.