Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 08/2015

Ostatnia aktualizacja 08/2015

Zasady i procedury


Podziel się 
		Udostępnij na Facebook
	
		Twitter
	
		Udostępnij na google+
	
		Udostępnij na linkedIn

Co roku ponad 250 tys. organów administracji publicznej w UE wydaje około 18 proc. PKB na zakup usług, robót budowlanych lub produktów. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE mają prawo ubiegać się o zamówienia publiczne w innych krajach UE.

Przepisy UE określają minimalne ujednolicone zasady (zob. dyrektywy o zamówieniach publicznych), które zapewniają równe warunki działania wszystkim firmom w całej Europie. Zasady te zostały przeniesione do ustawodawstwa krajowego i stosuje się je do ofert, których wartość pieniężna przekracza pewną kwotę (zob. progi poniżej). Oferty, których wartość przekracza ustalony próg (tzw. zamówienia ponadprogowe), mogą być interesujące dla oferentów z innego kraju. Innymi słowy, wartość oferty powinna być wystarczająco duża, aby firmie zza granicy opłacało się wziąć udział w przetargu.

Do ofert o niższej wartości stosuje się przepisy krajowe (które jednak muszą być zgodne z ogólnymi zasadami prawa UE). Procedury mające zastosowanie do ofert nieprzekraczającyh ustalonego progu (tzw. zamówienia podprogowe) mogą być uproszczone w porównaniu z procedurami dotyczącymi zamówień o charakterze ogólnoeuropejskim.

W przypadku wszystkich przetargów władze publiczne:

 • nie mogą dyskryminować danego przedsiębiorstwa ze względu na fakt, że jest ono zarejestrowane w innym kraju UE
 • w opisie cech produktów i usług, które chcą zakupić, nie mogą odnosić się do konkretnych marek, znaków towarowych lub patentów
 • nie mogą odmówić przyjęcia dokumentów uzupełniających (świadectw, dyplomów itp.) wydanych w innym kraju UE, o ile zapewniają one ten sam poziom bezpieczeństwa
 • muszą udostępnić wszystkie informacje dotyczące składania ofert wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstw, niezależnie od kraju UE, w którym są zarejestrowane.

 

Organ administracji publicznej może wykluczyć daną firmę z danego przetargu, jeżeli:

 • jest ona w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji
 • zawiesiła swoją działalność lub jej działalność jest objęta zarządem sądowym
 • została uznana za winną poważnego naruszenia
 • nie zapłaciła podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne
 • złożyła nieprawdziwe oświadczenia organowi administracji publicznej.

 

Organy publiczne mogą udzielać zamówień bez uprzedniej publikacji zaproszenia do składania ofert tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak:

 • katastrofy spowodowane nieprzewidywalnymi wydarzeniami
 • zamówienia, które - z przyczyn technicznych lub z powodu praw wyłącznych - mogą zostać zrealizowane tylko przez konkretne przedsiębiorstwo
 • zamówienia, które nie są objęte przepisami dotyczącymi zamówień publicznych (zakup bądź wynajem istniejących budynków, umowy o pracę, materiały do nadawania w radiu lub telewizji itp.).

 

 

Progi, które wymagają stosowania przepisów UE

 

 

Kwoty poniżej nie zawierają podatku VAT i obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

Instytucje administracji centralnej

≥ 134 000 euro

zamówienia na dostawy (w dziedzinie obronności tylko te wymienione w załączniku III do dyrektywy 2014/24)

≥ 207 000 euro

zamówienia na dostawy w dziedzinie obronności niewymienione w załączniku III do dyrektywy 2014/24

≥ 5 186 000 euro

wszystkie zamówienia na roboty budowlane

 

Pozostałe organy administracji publicznej

≥ 207 000 euro

wszystkie zamówienia na dostawy i usługi

≥ 5 186 000 euro

wszystkie zamówienia na roboty budowlane

 

 

 

Zasady dotyczące zamówień publicznych

 

 

Kryteria udzielenia zamówienia

Organy publiczne mogą stosować różne kryteria przy ocenie ofert - na przykład mogą wybrać najtańszą ofertę lub zastosować inne kryteria. W tym ostatnim ­przypadku oferent powinien zostać poinformowany o wadze przykładanej do zastosowanych kryteriów (np. cena, parametry techniczne czy aspekty środowiskowe).

Publikacja

W przypadku wszystkich zamówień publicznych, których wartość przekracza wartości progowe i które są objęte przepisami UE, istnieje obowiązek publikowania:

 • ogłoszeń o zamówieniu lub ogłoszeń o konkursie - władze publiczne mogą opublikować takie ogłoszenia na poziomie krajowym, ale powinny również przesłać je do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Pełna treść ogłoszenia jest publikowana w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, a jego streszczenie jest tłumaczone na inne języki;
 • ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, które informują o wynikach publicznego przetargu.

 

Organy publiczne mogą również opublikować inne ogłoszenia informacyjne, jak np. wstępne ogłoszenie informacyjne (ogłoszenie o możliwych przyszłych przetargach). W takim przypadku termin składania i przyjmowania ofert przetargowych może zostać skrócony. Termin może zostać skrócony również wówczas, gdy ogłoszenie o zamówieniu jest publikowane online.

Wykaz ogłoszeń można znaleźć w rubryce „Dla zamawiającego" w europejskim portalu zamówień publicznych SIMAP.

Przejrzystość

Władze publiczne mogą rozpocząć ocenę oferty dopiero po upływie terminu składania wniosków. Oferenci powinni zostać jak najszybciej poinformowani o tym, czy wybrano ich ofertę. Jeżeli ich oferta została odrzucona, przysługuje im prawo do szczegółowego wyjaśnienia powodów tego odrzucenia. Władze publiczne są zobowiązane ściśle przestrzegać zasady poufności w odniesieniu do wymiany i przechowywania danych.

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne podają charakterystykę usług, dostaw lub robót budowlanych, które organ zamawiający zamierza nabyć. Chodzi m.in. o aspekty związane z efektywnością środowiskową, projektowaniem, bezpieczeństwem, zapewnieniem jakości lub oceną zgodności. W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane mogą one również obejmować testy, kontrole i techniki budowlane. Specyfikacje techniczne nie powinny zawierać wymagań dotyczących korzystania z określonych marek, znaków towarowych lub patentów.

Rodzaje procedur przetargowych

Procedura otwarta

W ramach procedury otwartej każde przedsiębiorstwo może złożyć ofertę. Minimalny termin składania ofert wynosi 52 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne, termin ten może zostać skrócony do 36 dni.

Procedura ograniczona

Każda firma może ubiegać się o udział w procedurze ograniczonej, ale tylko wstępnie wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert. Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Organ publiczny wybiera następnie co najmniej pięciu kandydatów posiadających wymagane kwalifikacje, którzy w ciągu 40 dni od dnia, w którym wysłano zaproszenie do składania ofert, muszą złożyć ofertę. Termin ten może być skrócony do 36 dni, jeżeli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne.

 

W nagłych przypadkach organ publiczny może wyznaczyć termin 15 dni na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału (jeżeli ogłoszenie przesłano drogą elektroniczną, termin ten można skrócić do 10 dni) i 10 dni na składanie ofert.

Procedura negocjacyjna

Do udziału w procedurze negocjacyjnej organ publiczny zaprasza co najmniej 3 przedsiębiorstwa, z którymi następnie negocjuje warunki zamówienia.

Większość instytucji zamawiających może stosować tę procedurą tylko w niektórych przypadkach, na przykład w odniesieniu do dostaw przeznaczonych wyłącznie do celów badawczych i do wykonywania testów. Instytucje zamawiające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, mogą stosować procedurę negocjacyjną jako procedurę standardową.

Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W wyjątkowo nagłych przypadkach może zostać skrócony do 15 dni (lub 10 dni jeżeli ogłoszenie przesłano drogą elektroniczną).

 

W szczególnych przypadkach instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, na przykład w przypadku gdy w toku procedury otwartej lub ograniczonej nie złożono żadnej oferty, w wyjątkowo nagłych przypadkach lub w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych zamówienie może zostać udzielone jedynie określonemu wykonawcy.

Dialog konkurencyjny

Procedura ta jest często stosowana w przypadku złożonych zamówień, takich jak duże projekty infrastrukturalne, gdy organ publiczny nie może od razu określić specyfikacji technicznych. Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Organ publiczny musi zaprosić co najmniej 3 kandydatów do dialogu, w którym dokładnie określane są aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne zamówienia. Po zakończeniu dialogu kandydaci składają swoje ostateczne oferty.

 

Dialog konkurencyjny nie może być stosowany przez podmioty świadczące usługi publiczne w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Aukcje elektroniczne

Władze publiczne mogą również udzielać zamówień w drodze aukcji elektronicznej. Przed rozpoczęciem aukcji, instytucja zamawiająca musi dokonać pełnej wstępnej oceny ofert i dopuszcza do wzięcia udziału w aukcji tylko te, które spełniają ustalone kryteria. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji należy podać datę i godzinę rozpoczęcia aukcji i liczbę rund aukcyjnych. Należy w nim również określić formułę matematyczną, która zostanie wykorzystana do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji. W każdej rundzie aukcyjnej oferent powinien mieć możliwość zobaczenia swojej pozycji w klasyfikacji w porównaniu z konkurencyjnymi oferentami, których tożsamość w żadnym wypadku nie jest ujawniana.

 

Aukcje elektroniczne nie mogą być stosowane w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień - takich jak projektowanie robót budowlanych (np. plany architektoniczne budynku).

 

 

 

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości . Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

Kraj

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dania

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francja

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Nieuwegein

Irlandia

Dublin

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norwegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Słowacja

Bratislava

Prešov

Węgry

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Włochy

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady