Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 11/2014

Ostatnia aktualizacja 11/2014

Zasady i procedury


Podziel się 
		Udostępnij na Facebook
	
		Twitter
	
		Udostępnij na google+
	
		Udostępnij na linkedIn

Co roku ponad 250 tys. organów administracji publicznej w UE wydaje około 18 proc. PKB na zakup usług, robót budowlanych lub produktów. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE mają prawo ubiegać się o zamówienia publiczne w innych krajach UE.

Przepisy UE określają minimalne ujednolicone zasady (zob. dyrektywy o zamówieniach publicznych), które zapewniają równe warunki działania wszystkim firmom w całej Europie. Zasady te zostały przeniesione do ustawodawstwa krajowego i stosuje się je do ofert, których wartość pieniężna przekracza pewną kwotę (zob. progi poniżej). Oferty, których wartość przekracza ustalony próg (tzw. zamówienia ponadprogowe), mogą być interesujące dla oferentów z innego kraju. Innymi słowy, wartość oferty powinna być wystarczająco duża, aby firmie zza granicy opłacało się wziąć udział w przetargu.

Do ofert o niższej wartości stosuje się przepisy krajowe (które jednak muszą być zgodne z ogólnymi zasadami prawa UE). Procedury mające zastosowanie do ofert nieprzekraczającyh ustalonego progu (tzw. zamówienia podprogowe) mogą być uproszczone w porównaniu z procedurami dotyczącymi zamówień o charakterze ogólnoeuropejskim.

W przypadku wszystkich przetargów władze publiczne:

 • nie mogą dyskryminować danego przedsiębiorstwa ze względu na fakt, że jest ono zarejestrowane w innym kraju UE
 • w opisie cech produktów i usług, które chcą zakupić, nie mogą odnosić się do konkretnych marek, znaków towarowych lub patentów
 • nie mogą odmówić przyjęcia dokumentów uzupełniających (świadectw, dyplomów itp.) wydanych w innym kraju UE, o ile zapewniają one ten sam poziom bezpieczeństwa
 • muszą udostępnić wszystkie informacje dotyczące składania ofert wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstw, niezależnie od kraju UE, w którym są zarejestrowane.
 

Organ administracji publicznej może wykluczyć daną firmę z danego przetargu, jeżeli:

 • jest ona w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji
 • zawiesiła swoją działalność lub jej działalność jest objęta zarządem sądowym
 • została uznana za winną poważnego naruszenia
 • nie zapłaciła podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne
 • złożyła nieprawdziwe oświadczenia organowi administracji publicznej.
 

Organy publiczne mogą udzielać zamówień bez uprzedniej publikacji zaproszenia do składania ofert tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak:

 • katastrofy spowodowane nieprzewidywalnymi wydarzeniami
 • zamówienia, które - z przyczyn technicznych lub z powodu praw wyłącznych - mogą zostać zrealizowane tylko przez konkretne przedsiębiorstwo
 • zamówienia, które nie są objęte przepisami dotyczącymi zamówień publicznych (zakup bądź wynajem istniejących budynków, umowy o pracę, materiały do nadawania w radiu lub telewizji itp.).


Progi, które wymagają stosowania przepisów UE

Kwoty poniżej nie zawierają podatku VAT i obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

Instytucje administracji centralnej

≥ 134 000 euro

≥ 207 000 euro

≥ 5 186 000 euro

wszystkie zamówienia na roboty budowlane

 

Pozostałe organy administracji publicznej

≥ 207 000 euro

wszystkie zamówienia na dostawy i usługi

 

≥ 5 186 000 euro

wszystkie zamówienia na roboty budowlane

 
 

Dla dostawców usług publicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, próg dla dostaw i usług wynosi 414 000 euro. W przypadku zamówień na roboty budowlane próg wynosi 5 186 000 euro.

Kraje UE, które nie używają euro, stosują progi w walutach krajowych pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [721 KB] .Zasady dotyczące zamówień publicznych

Kryteria udzielenia zamówienia

Organy publiczne mogą stosować różne kryteria przy ocenie ofert - na przykład mogą wybrać najtańszą ofertę lub zastosować inne kryteria. W tym ostatnim ­przypadku oferent powinien zostać poinformowany o wadze przykładanej do zastosowanych kryteriów (np. cena, parametry techniczne czy aspekty środowiskowe).

Publikacja

W przypadku wszystkich zamówień publicznych, których wartość przekracza wartości progowe i które są objęte przepisami UE, istnieje obowiązek publikowania:

 • ogłoszeń o zamówieniu lub ogłoszeń o konkursie - władze publiczne mogą opublikować takie ogłoszenia na poziomie krajowym, ale powinny również przesłać je do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Pełna treść ogłoszenia jest publikowana w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, a jego streszczenie jest tłumaczone na inne języki;
 • ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, które informują o wynikach publicznego przetargu.
 

Organy publiczne mogą również opublikować inne ogłoszenia informacyjne, jak np. wstępne ogłoszenie informacyjne (ogłoszenie o możliwych przyszłych przetargach). W takim przypadku termin składania i przyjmowania ofert przetargowych może zostać skrócony. Termin może zostać skrócony również wówczas, gdy ogłoszenie o zamówieniu jest publikowane online.

Wykaz ogłoszeń można znaleźć w rubryce „Dla zamawiającego" w europejskim portalu zamówień publicznych SIMAP.

Przejrzystość

Władze publiczne mogą rozpocząć ocenę oferty dopiero po upływie terminu składania wniosków. Oferenci powinni zostać jak najszybciej poinformowani o tym, czy wybrano ich ofertę. Jeżeli ich oferta została odrzucona, przysługuje im prawo do szczegółowego wyjaśnienia powodów tego odrzucenia. Władze publiczne są zobowiązane ściśle przestrzegać zasady poufności w odniesieniu do wymiany i przechowywania danych.

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne podają charakterystykę usług, dostaw lub robót budowlanych, które organ zamawiający zamierza nabyć. Chodzi m.in. o aspekty związane z efektywnością środowiskową, projektowaniem, bezpieczeństwem, zapewnieniem jakości lub oceną zgodności. W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane mogą one również obejmować testy, kontrole i techniki budowlane. Specyfikacje techniczne nie powinny zawierać wymagań dotyczących korzystania z określonych marek, znaków towarowych lub patentów.

Rodzaje procedur przetargowych

Procedura otwarta

W ramach procedury otwartej każde przedsiębiorstwo może złożyć ofertę. Minimalny termin składania ofert wynosi 52 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne, termin ten może zostać skrócony do 36 dni.

Procedura ograniczona

Każda firma może ubiegać się o udział w procedurze ograniczonej, ale tylko wstępnie wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert. Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Organ publiczny wybiera następnie co najmniej pięciu kandydatów posiadających wymagane kwalifikacje, którzy w ciągu 40 dni od dnia, w którym wysłano zaproszenie do składania ofert, muszą złożyć ofertę. Termin ten może być skrócony do 36 dni, jeżeli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne.

 

W nagłych przypadkach organ publiczny może wyznaczyć termin 15 dni na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału (jeżeli ogłoszenie przesłano drogą elektroniczną, termin ten można skrócić do 10 dni) i 10 dni na składanie ofert.

Procedura negocjacyjna

Do udziału w procedurze negocjacyjnej organ publiczny zaprasza co najmniej 3 przedsiębiorstwa, z którymi następnie negocjuje warunki zamówienia.

Większość instytucji zamawiających może stosować tę procedurą tylko w niektórych przypadkach, na przykład w odniesieniu do dostaw przeznaczonych wyłącznie do celów badawczych i do wykonywania testów. Instytucje zamawiające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, mogą stosować procedurę negocjacyjną jako procedurę standardową.

Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W wyjątkowo nagłych przypadkach może zostać skrócony do 15 dni (lub 10 dni jeżeli ogłoszenie przesłano drogą elektroniczną).

 

W szczególnych przypadkach instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, na przykład w przypadku gdy w toku procedury otwartej lub ograniczonej nie złożono żadnej oferty, w wyjątkowo nagłych przypadkach lub w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych zamówienie może zostać udzielone jedynie określonemu wykonawcy.

Dialog konkurencyjny

Procedura ta jest często stosowana w przypadku złożonych zamówień, takich jak duże projekty infrastrukturalne, gdy organ publiczny nie może od razu określić specyfikacji technicznych. Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Organ publiczny musi zaprosić co najmniej 3 kandydatów do dialogu, w którym dokładnie określane są aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne zamówienia. Po zakończeniu dialogu kandydaci składają swoje ostateczne oferty.

 

Dialog konkurencyjny nie może być stosowany przez podmioty świadczące usługi publiczne w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Aukcje elektroniczne

Władze publiczne mogą również udzielać zamówień w drodze aukcji elektronicznej. Przed rozpoczęciem aukcji, instytucja zamawiająca musi dokonać pełnej wstępnej oceny ofert i dopuszcza do wzięcia udziału w aukcji tylko te, które spełniają ustalone kryteria. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji należy podać datę i godzinę rozpoczęcia aukcji i liczbę rund aukcyjnych. Należy w nim również określić formułę matematyczną, która zostanie wykorzystana do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji. W każdej rundzie aukcyjnej oferent powinien mieć możliwość zobaczenia swojej pozycji w klasyfikacji w porównaniu z konkurencyjnymi oferentami, których tożsamość w żadnym wypadku nie jest ujawniana.

 

Aukcje elektroniczne nie mogą być stosowane w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień - takich jak projektowanie robót budowlanych (np. plany architektoniczne budynku).Pomoc i porady

Pomoc i porady

Twoja Europa – Porady

Serwis „Twoja Europa – porady” udziela specjalistycznych porad dotyczących wszelkich problemów ze stosowaniem prawa UE w innych krajach UE.

Solvit

Solvit bezpłatnie pomaga rozwiązywać spory z organami administracji państw członkowskich, co pozwala uniknąć wstąpienia na drogę sądową.
Złóż skargę online lub skontaktuj się z centrum Solvit w swoim kraju.

 

Skontaktuj się z pobliską organizacją biznesową

UE prowadzi sieć Enterprise Europe Network zrzeszającą lokalne organizacje biznesowe w większości krajów Europy English, które mogą być w stanie Ci pomóc.

Wybierz swój kraj oraz miejscowość i wpisz zapytanie poniżej.

Dziękujemy! Państwa widomość została wysłana.
Z powodu problemów technicznych Państwa wiadomość nie została wysłana. Prosimy spróbować później.

Kraj

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bułgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Chorwacja

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dania

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francja

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grecja

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hiszpania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Nieuwegein

Irlandia

Dublin

Litwa

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norwegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalia

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumunia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovenië

Koper

Ljubljana

Maribor

Szwecja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Słowacja

Bratislava

Prešov

Węgry

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Włochy

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Zjednoczone Królestwo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Łotwa

Riga

Wpisz treść wiadomości tutaj *

* pole obowiązkowe (musisz wprowadzić dane)