Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 10/03/2017

Regoli u proċeduri

Kull sena, aktar minn 250,000 awtorità pubblika fl-UE jonfqu madwar 14% tal-PDG fuq servizzi, xogħlijiet u provvisti. Bħala negozju rreġistrat fl-UE, għandek id-dritt li tikkompeti għal kuntratti pubbliċi f'pajjiżi oħra tal-UE.

Sabiex jinħoloq ambjent ekwu għan-negozji kollha madwar l-Ewropa, il-liġi tal-UE tistabbilixxi regoli minimi armonizzati  (ara d-direttivi dwar l-akkwist pubbliku). Dawn ir-regoli, trasposti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, japplikaw għall-offerti li l-valur monetarju tagħhom jaqbeż ċertu ammont (ara l-limiti hawn taħt). Dawn l-offerti 'ogħla mil-limitu' huma, x'aktarx, ta' interess transkonfinali; fi kliem ieħor - il-valur tal-offerta jagħmilha interessanti għal negozju li jissottometti offerta barra l-pajjiż.

Għal offerti ta' valur iktar baxx, japplikaw ir-regoli nazzjonali (li madankollu għandhom jirrispettaw il-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-UE). Il-proċeduri 'taħt il-limitu' jistgħu jiġu ssimplifikati meta mqabbla ma' offerti madwar l-UE.

Għall-offerti kollha, l-awtoritajiet pubbliċi:

 • ma jistgħux jiddiskriminaw kontra negozju għaliex huwa rreġistrat f'pajjiż ieħor tal-UE
 • ma jistgħux jirreferu għal ditti speċifiċi, trademarks jew privattivi meta jiġu deskritti l-karatteristiċi tal-prodotti u s-servizzi li jixtiequ jixtru
 • ma jistgħux jirrifjutaw li jaċċettaw dokumenti ta' sostenn (ċertifikati, diplomi, eċċ.) maħruġa minn pajjiż ieħor tal-UE, sakemm dawn jipprovdu l-istess livell ta' garanzija
 • għandhom jagħmlu l-informazzjoni kollha dwar l-offerti disponibbli għall- kumpaniji interessati kollha, irrispettivament minn liema pajjiż tal-UE huma rreġistrati fih.

 

Awtorità pubblika għandha d-dritt li teskludi n-negozju tiegħek minn sejħa għal offerti jekk:

 • hu fallut jew qed jigi likwidat
 • ikun issospenda l-attivitajiet tiegħu jew l-attivitajiet tiegħu huma amministrati minn qorti
 • ikun instab ħati ta' kondotta ħażina gravi
 • ma jkunx ħallas it-taxxi jew il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali
 • ikun għamel dikjarazzjonijiet foloz lil awtorità pubblika.

 

F'każijiet speċifiċi biss l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħtu kuntratti mingħajr ma jippubblikaw sejħa għal offerti:

 • emerġenzi minħabba avvenimenti mhux previsti
 • kuntratti li - għal raġunijiet tekniċi jew minħabba drittijiet esklussivi - jistgħu jsiru minn kumpanija partikolari waħda biss
 • kuntratti li bil-liġi huma esklużi mill-akkwist pubbliku (xiri/kiri ta' bini eżistenti, kuntratti ta' impjieg, materjal tal-programmi għax-xandir, eċċ.).

 Limiti li jwasslu għal regoli tal-UE

L-ammonti hawn taħt ma jinkludux il-VAT u huma validi mill-1 ta' Jannar 2014.

Awtoritajiet tal-gvern ċentrali

≥ €135,000

kuntratti ta' provvista (għad-difiża, dawk elenkati fl-Anness III tad-Direttiva 2014/24 biss)

≥ €209,000

kuntratti ta' provvista għal prodotti tad-difiża mhux elenkati fl-Anness III tad-Direttiva 2014/24

≥ €5,225,000

kuntratti ta' xogħlijiet kollha

 

Awtoritajiet pubbliċi oħra

≥ €209,000

kuntratti ta' provvisti u servizzi kollha

≥ €5,225,000

kuntratti ta' xogħlijiet kollha

 

Għall-fornituri tas-servizzi pubbliċi fl-oqsma tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali, il-limitu għall-kuntratti ta' provvisti u servizzi huwa ta' €418,000. Għal kuntratti ta' xogħlijiet, il-limitu huwa ta' €5,225,000.

Għall-pajjiżi tal-UE li ma jużawx l-ewro, japplikaw il-limiti li ġejjin.

 

Regoli dwar l-akkwist pubbliku

 

 

Kriterji tal-għoti

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jużaw kriterji differenti meta jevalwaw l-offerti - pereżempju huma jistgħu jagħżlu skont il-prezz l-iktar baxx offrut jew jistgħu jużaw kriterji oħra. Fil-każ ta' kriterji oħra, kull applikant għandu jiġi infurmat dwar il-kejl differenti mogħtija lill-kriterji differenti (pereżempju l-prezz, il-karatteristiċi tekniċi u l-aspetti ambjentali).

Pubblikazzjoni

Ċerti avviżi għandhom jiġu ppubblikati għal kwalunkwe offerta pubblika li taqbeż il-limiti u li għalihom jeżistu regoli għall-UE kollha:

 • avviż ta' kuntratt jew avviż ta' kompetizzjoni ta' konkors tad-disinn: l-awtorità pubblika tista' tippubblika dan l-avviż fil-livell nazzjonali iżda għandha wkoll tibagħtu lill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE. L-avviż jiġi ppubblikat sħiħ f'lingwa uffiċjali waħda tal-UE u taqsira tiġi tradotta f'lingwi oħra
 • avviż ta' għoti ta' kuntratt li jħabbar ir-riżultati tal-offerta pubblika.

 

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħżlu li jippubblikaw avviżi ta' informazzjoni oħra, bħal avviż ta' informazzjoni minn qabel (li jħabbar l-offerta li jmiss possibbli). Meta offerta eventwalment tiġi ppubblikata wara avviż ta' informazzjoni minn qabel, il-limitu ta' żmien biex jintbagħtu u jaslu l-offerti jista' jitnaqqas. Mod ieħor ta' kif jitnaqqas il-limitu ta' żmien hu li l-offerta tiġi ppubblikata b'mod elettroniku.

Lista ta' avviżi tista' tinstab fir-rokna tax-xerrejja fuq SIMAP, il-portal Ewropew għall-akkwist pubbliku.

Trasparenza

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jibdew jevalwaw l-offerti wara l-iskadenza għas-sottomissjoni. Jekk bgħatt offerta, għandek id-dritt li tiġi informat kemm jista' jkun malajr jekk irbaħtx il-kuntratt jew le. Jekk ma tiġix magħżul, int intitolat għal spjegazzjoni dettaljata għaliex l-offerta tiegħek ġiet miċħuda. L-awtorità pubblika għandha tosserva konfidenzalità stretta rigward l-iskambju u l-ħażna tad-dejta tiegħek.

Speċifikazzjonijiet tekniċi

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jiddefinixxu l-karatteristiċi tas-servizzi, il-provvista jew ix-xogħlijiet li l-awtorità pubblika biħsiebha tixtri. Dawn jistgħu jinkludu aspetti tal-prestazzjoni ambjentali, id-disinn, is-sikurezza, l-assigurazzjoni tal-kwalità jew l-evalwazzjoni tal-konformità. Għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi jistgħu wkoll jinkludu testijiet, spezzjonijiet u tekniki ta' kostruzzjoni. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi m'għandhomx jeħtieġu l-użu ta' marka speċifika, trade mark jew privattiva.

Tipi ta' proċedura ta' akkwist pubbliku

Proċedura miftuħa

Fi proċedura miftuħa kwalunkwe negozju jista' jissottometti offerta. Il-limitu minimu ta' żmien għas-sottomissjoni tal-offerti huwa ta' 35 jum mid-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt. Jekk ġie ppubblikat avviż ta' informazzjoni minn qabel, dan il-limitu ta' żmien jista' jitnaqqas għal 15 jum.

Proċedura ristretta

Fi proċedura ristretta kwalunkwe negozju jista' jitlob li jieħu sehem iżda dawk li jintgħażlu minn qabel biss se jiġu mistiedna li jissottomettu offerta. Il-limitu ta' żmien biex titlob il-parteċipazzjoni hu ta' 37 jum mill-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt. L-awtorità pubblika mbagħad tagħżel tal-inqas 5 kandidati li għandhom il-kapaċitajiet meħtieġa, li mbagħad ikollhom 40 jum biex jissottomettu offerta mid-data meta l-istedina kienet mibgħuta. Dan il-limitu ta' żmien jista' jitnaqqas għal 36 jum, jekk avviż ta' informazzjoni minn qabel ikun ġie ppubblikat.

 

F'każijiet urġenti l-awtorità pubblika tista' tiffissa limitu ta' żmien ta' 15-il jum biex tirċievi talbiet ta' parteċipazzjoni (jekk l-avviż ikun intbagħat elettronikament, dan jista' jitnaqqas għal 10 ijiem) u 10 ijiem għas-sottomissjoni tal-offerti

Proċedura nnegozjata

Fi proċedura nnegozjata l-awtorità pubblika tistieden tal-inqas 3 negozji li magħhom se tinnegozja t-termini tal-kuntratt.

Ħafna awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw din il-proċedura f'għadd limitat ta' każijiet biss, pereżempju għal provvisti maħsubin esklussivament għar-riċerka jew għal skopijiet ta' ttestjar. L-awtoritajiet kontraenti f'setturi bħall-ilma, l-enerġija, it-trasport jew is-servizzi postali jistgħu jużawha bħala proċedura standard.

Il-limitu ta' żmien biex titlob il-parteċipazzjoni hu ta' 37 jum mill-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt. F'każijiet estremament urġenti dan jista' jitnaqqas għal 15-il jum (jew 10 ijiem jekk l-avviż ikun intbagħat b'mod elettroniku).

 

Skont ċerti kundizzjonijiet din il-proċedura tista' tkun magħżula anki mingħajr pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt, pereżempju f'każ fejn l-ebda offerti ma jkunu ġew sottomessi fi proċedura miftuħa jew ristretta, f'każijiet urġenti jew f'każijiet fejn, għal raġunijiet tekniċi, il-kuntratt jista' jitwettaq minn negozju wieħed biss.

Djalogu kompetittiv

Din il-proċedura spiss tintuża għal kuntratti kumplessi bħal proġetti kbar ta' infrastruttura fejn l-awtorità pubblika ma tistax tiddefinixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi mill-bidu. Wara l-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt, in-negozji interessati jkollhom 37 jum biex jitolbu l-parteċipazzjoni. L-awtorità pubblika għandha tistieden tal-inqas 3 kandidati għal djalogu fejn l-aħħar aspetti tekniċi, legali u ekonomiċi huma definiti. Wara d-djalogu l-kandidati jissottomettu l-offerti finali tagħhom.

 

Id-djalogu kompetittiv ma jistax jintuża minn fornituri ta' servizzi pubbliċi fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-setturi tas-servizzi postali.

Irkantijiet elettroniċi

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħtu wkoll kuntratti permezz tal-irkant elettroniku. Qabel ma jibda l-irkant, l-awtorità għandha tagħmel evalwazzjoni inizjali sħiħa tal-offerti u tippermetti biss lil dawk ammissibbli jieħdu sehem. L-istedina għal parteċipazzjoni fl-irkant għandha tiddikjara d-data u l-ħin tal-irkant u l-għadd ta' sessjonijiet ta' offerti. Għandha tistipula wkoll il-formola matematika li tiddetermina l-klassifiki awtomatiċi. F'kull rawnd ta' offerti trid tkun tista' tara l-klassifika tiegħek imqabbla mal-kompetituri tiegħek, mingħajr ma jkunu jafu l-identità tagħhom.

 

L-irkanti elettroniċi ma jistgħux jintużaw għal ċerti tipi ta' kuntratti - bħalma huwa d-disinn ta' xogħlijiet (pereżempju pjanijiet arkitettoniċi għal xi bini).

 

 

 

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.