Навигационна пътека

Актуализация 10/03/2017

Правила и процедури

Всяка година над 250 000 публични органи в ЕС изразходват около 14 % от БВП за закупуване на услуги, строителни работи или доставки. Като предприятие, регистрирано в ЕС, имате право да участвате в конкурси за обществени поръчки в други страни от Съюза.

В правото на ЕС са установени минимални хармонизирани правила с цел осигуряване на равнопоставеност на предприятията в Европа (вж. директивите за обществените поръчки) Тези правила, транспонирани в националното законодателство, важат за търгове, чиято парична стойност надвишава определени прагове, посочени по-долу. Смята се, че тези търгове „над прага" са от трансграничен интерес или с други думи стойността на поръчката е достатъчно голяма, за да заинтересува предприятие в чужбина.

За търгове с по-ниска стойност важат националните правила, които обаче трябва да спазват общите принципи на правото на ЕС. Процедурите „под прага" могат да бъдат опростени в сравнение с общоевропейските търгове.

За всички търгове публичните органи:

 • не могат да дискриминират предприятия само защото те са регистрирани в друга страна от ЕС;
 • не могат да посочват конкретни търговски марки или патенти, когато описват характеристиките на продуктите и услугите, които искат да закупят;
 • не могат да откажат да приемат поддържащи документи (сертификати, дипломи и др.), издадени от друга страна от ЕС, ако те предоставят еквивалентни гаранции;
 • трябва да предоставят цялата информация за търговете на всички заинтересовани компании без значение в коя страна на ЕС са регистрирани те.

 

Публичните органи имат право да изключат вашето предприятие от дадена покана за участие в търг, ако то:

 • е в несъстоятелност или в процес на ликвидация;
 • е временно преустановило дейността си или ако дейността му се управлява от съд;
 • е признато за виновно за сериозно нарушение;
 • не е платило данъци или социални осигуровки;
 • е подало неверни декларации до публичен орган.

 

Публичните органи могат да възлагат обществени поръчки без публикуване на покана за участие в търг само в специални случаи:

 • спешни случаи, възникнали при непредвидими обстоятелства;
 • поръчки, които по технически причини или поради изключителни права могат да бъдат изпълнени само от конкретна компания;
 • поръчки, които по закон не са обществени поръчки (придобиване/вземане под наем на съществуващи сгради, трудови договори, програмен материал за излъчване и др.).

 Прагове за правилата на ЕС

Сумите по-долу не включват ДДС и важат от 1 януари 2014 г.

Централни правителствени органи

≥ 135 000 евро

договори за доставки (за отбрана само договорите, изброени в приложение III от Директива 2014/24)

≥ 209 000 евро

договори за доставки за продукти, свързани с отбраната, неизброени в приложение III от Директива 2004/18

≥ 5 225 000 евро

всички поръчки за строителство

 

Други публични органи

≥ 209 000 евро

всички поръчки за доставки и услуги

≥ 5 225 000 евро

всички поръчки за строителство

 

За доставчиците на обществени услуги в областта на водоснабдяването, енергията, транспорта и пощите, прагът за поръчки за доставки и услуги е 418 000 евро. За договори за строителство прагът е 5 225 000 евро.

В страните от ЕС, които не използват еврото, важат следните прагове.

 

 

Правила за обществените поръчки

 

 

Критерии за възлагане на договори

Публичните органи могат да използват различни критерии за оценка на офертите за обществени поръчки, като например най-ниска цена или други. Ако се използват други критерии, всеки кандидат трябва да бъде информиран за тежестта на всеки от критериите (например цена, технически характеристики и аспекти на околната среда).

Публикуване

Определени обявления трябва да се публикуват за всички обществени поръчки, надхвърлящи праговете, за които съществуват общоевропейски правила:

 • обявление за поръчка или обявление за конкурс за проект: публичният орган може да публикува това обявление в своята държава, но трябва също да го изпрати до Службата за публикации на ЕС. Пълният текст на обявлението се публикува на един от официалните езици на ЕС, а на останалите езици се публикува резюме;
 • обявление за възлагане на поръчка, в което се обявяват резултатите от конкурса.

Публичните органи могат да решат да публикуват други информационни обявления, като например обявление за предварителна информация (в което се обявява евентуален бъдещ търг). Когато даден търг бъде публикуван след подобно предварително обявление, срокът за подаване на оферти може да бъде съкратен. Друг начин за намаляване на този срок е електронното публикуване на търга.

В раздела за купувачи на SIMAP, европейския портал за обществени поръчки, ще намерите най-различни формуляри за обявления.

Прозрачност

Публичните органи могат да започнат да оценяват офертите само след изтичане на крайния срок за подаването им. Ако сте изпратили оферта, имате право да бъдете информирани възможно най-скоро дали сте спечелили конкурса или не. Ако не сте спечелили, имате право на подробно обяснение защо офертата ви е била отхвърлена. Публичният орган трябва да спазва строга поверителност по отношение на обмена и съхраняването на вашите данни.

Технически спецификации

Техническите спецификации определят характеристиките на услугата, доставката или строителната услуга, която публичният орган иска да закупи. Те могат да включват аспекти на екологичните показатели, дизайна, безопасността, гаранциите за качество или оценката на съответствието. За договори за строителство, те могат също да включват тестове, инспекции и строителни техники. Техническите спецификации не следва да изискват използване на конкретна търговска марка или патент.

Видове процедури за обществени поръчки

Открита процедура

При открита процедура всяко предприятие може да подаде оферта. Минималният срок за подаване на оферти е 35 дни от датата на публикуване на обявлението за поръчка. Ако е било публикувано обявление за предварителна информация, този срок може да бъде намален на 15 дни.

Ограничена процедура

При ограничена процедура всяко предприятие може да поиска да участва, но само избраните на първи кръг ще бъдат поканени да представят оферта. Срокът за заявяване на участие е 37 дни от публикуването на обявлението за поръчка. След това публичният орган избира поне 5 кандидата, притежаващи нужните възможности, които имат 40 дни от датата на изпращане на поканата, за да представят оферта. Този срок може да бъде намален на 36 дни, ако е било публикувано обявление за предварителна информация.

В спешни случаи публичният орган може да определи срок от 15 дни за заявления за участие (ако обявлението е публикувано по електронен път, срокът може да бъде 10 дни) и 10 дни за изпращане на офертите.

Процедура на договаряне

При процедура на договаряне публичният орган поканва поне 3 предприятия, с които ще договори условията на договора.

Повечето органи възложители могат да използват тази процедура само в ограничен брой случаи, като например за доставки, предназначени изключително за целите на научни изследвания или изпитвания. Органите възложители в сектора на водоснабдяването, енергетиката, транспорта или пощенските услуги могат да я използват като стандартна процедура.

Срокът за получаване на заявления за участие е 37 дни от публикуването на обявлението за поръчка. В изключително спешни случаи срокът може да бъде намален на 15 дни (или 10 дни, ако обявлението се изпраща по електронен път).

При определени условия тази процедура може да бъде избрана дори без публикуване на обявление за поръчка, например когато няма подадени оферти при открита или ограничена процедура, в изключително спешни случаи или в случаи, в които по технически причини договорът може да бъде изпълнен само от едно предприятие.

Състезателен диалог

Тази процедура се използва често за сложни поръчки, като например големи инфраструктурни проекти, при които публичният орган не може да определи техническите спецификации от самото начало. След публикуването на обявлението за поръчка заинтересованите предприятия имат 37 дни, за да заявят желанието си за участие. Публичният орган трябва да покани поне 3 кандидата на диалог, на който се определят окончателните технически, правни и икономически аспекти на договора. След диалога кандидатите изпращат окончателните си оферти.

Състезателният диалог не може да се използва от доставчици на публични услуги в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.

Електронни търгове

Публичните органи могат също да възлагат поръчки чрез електронни търгове. Преди началото на търга органът трябва да направи пълна първоначална оценка на офертите и да допусне до участие само допустимите оферти. В поканата за участие в търга трябва да са посочени датата и часът на търга и броят кръгове на наддаване. Трябва да се посочи и математическата формула, по която ще се изчислява автоматичното класиране. При всяко наддаване трябва да можете да видите вашето място в класирането спрямо вашите конкуренти, без да знаете кои точно са те.

 

Електронните търгове не могат да се използват за определен вид поръчки, като например за строителни проекти (архитектурни планове за сграда и др.).

 

 

 

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.