Навигационна пътека

Актуализация 05/2015

Актуализация 05/2015

Правила и процедури


Споделете по 
		Споделете по „Facebook“
	
		Споделете по „Twitter“
	
		Споделете в Google+
	
		Споделете в linkedIn

Всяка година над 250 000 публични органи в ЕС изразходват около 18 % от БВП за закупуване на услуги, строителни работи или доставки. Като предприятие, регистрирано в ЕС, имате право да участвате в конкурси за обществени поръчки в други страни от Съюза.

В правото на ЕС са установени минимални хармонизирани правила с цел осигуряване на равнопоставеност на предприятията в Европа (вж. директивите за обществените поръчки) Тези правила, транспонирани в националното законодателство, важат за търгове, чиято парична стойност надвишава определени прагове, посочени по-долу. Смята се, че тези търгове „над прага" са от трансграничен интерес или с други думи стойността на поръчката е достатъчно голяма, за да заинтересува предприятие в чужбина.

За търгове с по-ниска стойност важат националните правила, които обаче трябва да спазват общите принципи на правото на ЕС. Процедурите „под прага" могат да бъдат опростени в сравнение с общоевропейските търгове.

За всички търгове публичните органи:

 • не могат да дискриминират предприятия само защото те са регистрирани в друга страна от ЕС;
 • не могат да посочват конкретни търговски марки или патенти, когато описват характеристиките на продуктите и услугите, които искат да закупят;
 • не могат да откажат да приемат поддържащи документи (сертификати, дипломи и др.), издадени от друга страна от ЕС, ако те предоставят еквивалентни гаранции;
 • трябва да предоставят цялата информация за търговете на всички заинтересовани компании без значение в коя страна на ЕС са регистрирани те.

 

Публичните органи имат право да изключат вашето предприятие от дадена покана за участие в търг, ако то:

 • е в несъстоятелност или в процес на ликвидация;
 • е временно преустановило дейността си или ако дейността му се управлява от съд;
 • е признато за виновно за сериозно нарушение;
 • не е платило данъци или социални осигуровки;
 • е подало неверни декларации до публичен орган.

 

Публичните органи могат да възлагат обществени поръчки без публикуване на покана за участие в търг само в специални случаи:

 • спешни случаи, възникнали при непредвидими обстоятелства;
 • поръчки, които по технически причини или поради изключителни права могат да бъдат изпълнени само от конкретна компания;
 • поръчки, които по закон не са обществени поръчки (придобиване/вземане под наем на съществуващи сгради, трудови договори, програмен материал за излъчване и др.).

 

 

Прагове за правилата на ЕС

 

 

Сумите по-долу не включват ДДС и важат от 1 януари 2014 г.

Централни правителствени органи

≥ 134 000 евро

договори за доставки (за отбрана само договорите, изброени в приложение III от Директива 2014/24)

≥ 207 000 евро

договори за доставки за продукти, свързани с отбраната, неизброени в приложение III от Директива 2004/18

≥ 5 186 000 евро

всички поръчки за строителство

 

Други публични органи

≥ 207 000 евро

всички поръчки за доставки и услуги

≥ 5 186 000 евро

всички поръчки за строителство

 

За доставчиците на обществени услуги в областта на водоснабдяването, енергията, транспорта и пощите, прагът за поръчки за доставки и услуги е 414 000 евро. За договори за строителство прагът е 5 186 000 евро.

В страните от ЕС, които не използват еврото, важат следните прагове.

 

 

Правила за обществените поръчки

 

 

Критерии за възлагане на договори

Публичните органи могат да използват различни критерии за оценка на офертите за обществени поръчки, като например най-ниска цена или други. Ако се използват други критерии, всеки кандидат трябва да бъде информиран за тежестта на всеки от критериите (например цена, технически характеристики и аспекти на околната среда).

Публикуване

Определени обявления трябва да се публикуват за всички обществени поръчки, надхвърлящи праговете, за които съществуват общоевропейски правила:

 • обявление за поръчка или обявление за конкурс за проект: публичният орган може да публикува това обявление в своята държава, но трябва също да го изпрати до Службата за публикации на ЕС. Пълният текст на обявлението се публикува на един от официалните езици на ЕС, а на останалите езици се публикува резюме;
 • обявление за възлагане на поръчка, в което се обявяват резултатите от конкурса.

Публичните органи могат да решат да публикуват други информационни обявления, като например обявление за предварителна информация (в което се обявява евентуален бъдещ търг). Когато даден търг бъде публикуван след подобно предварително обявление, срокът за подаване на оферти може да бъде съкратен. Друг начин за намаляване на този срок е електронното публикуване на търга.

В раздела за купувачи на SIMAP, европейския портал за обществени поръчки, ще намерите най-различни формуляри за обявления.

Прозрачност

Публичните органи могат да започнат да оценяват офертите само след изтичане на крайния срок за подаването им. Ако сте изпратили оферта, имате право да бъдете информирани възможно най-скоро дали сте спечелили конкурса или не. Ако не сте спечелили, имате право на подробно обяснение защо офертата ви е била отхвърлена. Публичният орган трябва да спазва строга поверителност по отношение на обмена и съхраняването на вашите данни.

Технически спецификации

Техническите спецификации определят характеристиките на услугата, доставката или строителната услуга, която публичният орган иска да закупи. Те могат да включват аспекти на екологичните показатели, дизайна, безопасността, гаранциите за качество или оценката на съответствието. За договори за строителство, те могат също да включват тестове, инспекции и строителни техники. Техническите спецификации не следва да изискват използване на конкретна търговска марка или патент.

Видове процедури за обществени поръчки

Открита процедура

При открита процедура всяко предприятие може да подаде оферта. Минималният срок за подаване на оферти е 52 дни от датата на публикуване на обявлението за поръчка. Ако е било публикувано обявление за предварителна информация, този срок може да бъде намален на 36 дни.

Ограничена процедура

При ограничена процедура всяко предприятие може да поиска да участва, но само избраните на първи кръг ще бъдат поканени да представят оферта. Срокът за заявяване на участие е 37 дни от публикуването на обявлението за поръчка. След това публичният орган избира поне 5 кандидата, притежаващи нужните възможности, които имат 40 дни от датата на изпращане на поканата, за да представят оферта. Този срок може да бъде намален на 36 дни, ако е било публикувано обявление за предварителна информация.

В спешни случаи публичният орган може да определи срок от 15 дни за заявления за участие (ако обявлението е публикувано по електронен път, срокът може да бъде 10 дни) и 10 дни за изпращане на офертите.

Процедура на договаряне

При процедура на договаряне публичният орган поканва поне 3 предприятия, с които ще договори условията на договора.

Повечето органи възложители могат да използват тази процедура само в ограничен брой случаи, като например за доставки, предназначени изключително за целите на научни изследвания или изпитвания. Органите възложители в сектора на водоснабдяването, енергетиката, транспорта или пощенските услуги могат да я използват като стандартна процедура.

Срокът за получаване на заявления за участие е 37 дни от публикуването на обявлението за поръчка. В изключително спешни случаи срокът може да бъде намален на 15 дни (или 10 дни, ако обявлението се изпраща по електронен път).

При определени условия тази процедура може да бъде избрана дори без публикуване на обявление за поръчка, например когато няма подадени оферти при открита или ограничена процедура, в изключително спешни случаи или в случаи, в които по технически причини договорът може да бъде изпълнен само от едно предприятие.

Състезателен диалог

Тази процедура се използва често за сложни поръчки, като например големи инфраструктурни проекти, при които публичният орган не може да определи техническите спецификации от самото начало. След публикуването на обявлението за поръчка заинтересованите предприятия имат 37 дни, за да заявят желанието си за участие. Публичният орган трябва да покани поне 3 кандидата на диалог, на който се определят окончателните технически, правни и икономически аспекти на договора. След диалога кандидатите изпращат окончателните си оферти.

Състезателният диалог не може да се използва от доставчици на публични услуги в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.

Електронни търгове

Публичните органи могат също да възлагат поръчки чрез електронни търгове. Преди началото на търга органът трябва да направи пълна първоначална оценка на офертите и да допусне до участие само допустимите оферти. В поканата за участие в търга трябва да са посочени датата и часът на търга и броят кръгове на наддаване. Трябва да се посочи и математическата формула, по която ще се изчислява автоматичното класиране. При всяко наддаване трябва да можете да видите вашето място в класирането спрямо вашите конкуренти, без да знаете кои точно са те.

 

Електронните търгове не могат да се използват за определен вид поръчки, като например за строителни проекти (архитектурни планове за сграда и др.).

 

 

 

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Изпратете електронно писмо на бизнес организация, близо до Вас

ЕС управлява мрежа Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) от местни бизнес организации в повечето европейски държави English, която може да е в състояние да Ви помогне.

Изберете своята държава и град, и въведете запитването си по-долу.

Благодарим ви, вашето съобщение беше изпратено успешно.
Поради технически проблеми вашето съобщение не беше изпратено успешно. Моля, опитайте отново по-късно.

Държава

Австрия

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Белгия

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

България

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Германия

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Гърция

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Дания

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Испания

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Nieuwegein

Норвегия

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Обединено кралство

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Полша

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Португалия

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Румъния

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Словакия

Bratislava

Prešov

Словения

Koper

Ljubljana

Maribor

Унгария

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Финландия

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Франция

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Хърватия

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Чешка република

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Швеция

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Поле за Вашето съобщение *

* задължително поле (тук трябва да въведете информация)