Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Predaj tovaru

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Predaj tovaru upravuje Obchodný zákonník a Občiansky zákonník.

             Ministerstvo hospodárstva   je ústredný správny orgán pre jednotný trh, medzinárodný obchod a ochranu spotrebiteľov.

Obmedzenia

Voľný pohyb tovaru môže byť obmedzený iba vo výnimočných prípadoch -odôvodnených otázkami verejného záujmu, ako napr. ochrana verejného zdravia a bezpečnosti, životného prostredia alebo spotrebiteľov. Obmedzenia musia byť primerané.

Obmedzenie voľného pohybu tovaru môže mať aj formu prevenčného opatrenia v prípade, že určitý tovar môže ohroziť ľudí, zvieratá, rastliny alebo životné prostredie. Takéto obmedzenie musí byť podložené vedeckými údajmi.

Práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, či postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa, vymedzuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

Tovar musí byť riadne označený v slovenskom jazyku, spotrebiteľ musí byť informovaný o dátume spotreby, materiáloch použitých na výrobu produktu, cene, spôsobe prechovávania (v závislosti od druhu výrobku) a o záruke. V prípade potravín trvá minimálne 24 mesiacov.

Potraviny

Zákon o potravinách ustanovuje podmienky výroby potravín a ostatných požívatín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín, ako aj úlohy a organizáciu potravinového dozoru nad ich dodržiavaním.

Požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie stanovuje Potravinový kódex Slovenskej republiky.

Ústredným správnym orgánom v oblasti potravín je Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Nepotravinový tovar

Štátnu kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu upravuje zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

             Slovenská obchodná inšpekcia   monitoruje trh s cieľom zabezpečiť ochranu spotrebiteľa. Pri kontrole zisťuje či výrobky a služby sa predávajú a poskytujú bezpečné, v správnom množstve, miere, hmotnosti a kvalite.

Spotrebné dane

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na vybrané druhy tovarov. Platíme ich pri kúpe piva, vína, tabaku a tabakových výrobkov, liehu a minerálnych olejov - benzínu a nafty, uhlia, elektriny a zemného plynu.

Podmienky udelenia živnostenského oprávnenia

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

Všeobecné podmienky pre prevádzkovanie živnosti sú:

 

Administratívne postupy

Povolenia a oprávnenia

Obvodný úrad plní úlohy jednotného kontaktného miesta, v sídle kraja vydáva doklad o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.

Fyzická osoba v žiadosti o koncesiu uvedie s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Môže zároveň s ohlásením živnosti uviesť údaje vyžadované podľa osobitných zákonov.

Právnická osoba - zakladatelia alebo iné osoby a orgány pripoja pri ohlasovaní živnosti aj doklad o tom, že právnická osoba bola založená (zriadená).

Právnická osoba môže zároveň s ohlásením živnosti uviesť údaje na :

  • splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov a oznamovacej povinnosti,
  • prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia.

K ohláseniu živnosti náleží úhrada správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch.

Po splnení predpísaných náležitostí a podmienok ustanovených v živnostenskom zákone, vydá živnostenský úrad živnostenský list najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia ohlásenia živnosti a výpisov z registra trestov.

Medzinárodné číslo pre DPH

Daňový úrad prideľuje platiteľovi dane identifikačné číslo pre DPH, ktoré obsahuje prefix SK, z čoho je jednoznačne zrejmé, že ide o osobu, ktorá je registrovaná pre DPH v SR. Toto identifikačné číslo používajú platitelia dane pri obchodovaní v rámci jednotného trhu EÚ.

Daňovník, ktorý dosiahol za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zároveň je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla uvedený obrat.

Platiteľ je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie a v tej istej lehote zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť.

Požiadavky faktúry

Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Náležitosti, ktoré musí faktúra obsahovať uvádza :

Výkaz o predaji tovaru

Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách. V nich uvedie zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal odpočítanie dane alebo pomerné odpočítanie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane.

                   

Vykazovanie štatistických údajov

INTRASTAT systém je systém štatistického zisťovania, ktorý sa vzťahuje na systémy a tovary, ktoré prekročia vonkajšiu hranicu EÚ pri pohybe z jedného členského štátu do iného. Pre systém INTRASTAT-SK je tovarom všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody.

Štatistický úrad SR každoročne určí oddelene pre prijatie a odoslanie tovaru prahy oslobodenia a prahy zjednodušenia. Na rok 2010 platí :

  • Prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie
  • Prah zjednodušenia 800 000 EUR pre prijatie a 2 000 000 EUR pre odoslanie

Oslobodenie od cla alebo získanie nových colných kvót

Colné predpisy sa vzťahujú len na dovoz, vývoz a tranzit tovarov z územia, resp. na územie mimo EÚ. Orgánmi štátnej správy v problematike cla sú ministerstvo financií a colná správa.

Rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla sa vydáva na základe žiadosti.

Fyzická osoba, ktorá prepravuje v hotovosti minimálne 10 000 EUR alebo viac, je povinná písomne to ohlásiť príslušnému colnému orgánu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Colného zákona.

Medzinárodný prepravný doklad

Nákladný list CMR je dokladom o akceptácii prepravných podmienok podľa Dohody CMR a zároveň je dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy v zmysle ustanovení Dohody CMR. Je však i dokladom o prevzatí zásielky dopravcom a je označovaný aj ako deklaračný doklad.

Nákladný list CMR sa vystavuje v troch kópiách - pre odosielateľa, príjemcu a dopravcu. Prípadné ďalšie kópie (čierne) sú určené colným orgánom, zasielateľom a pod.

Spory

Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vymáhanie pohľadávok upravuje Občiansky zákonník.

Plnenia zo strany dlžníka sa môže veriteľ domáhať prostredníctvom súdu - podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Takémuto predovšetkým finančne nákladnému postupu obvykle predchádzajú pokusy veriteľa domôcť sa zaplatenia pohľadávky mimosúdnou cestou, respektíve predajom pohľadávky.

Programy

Ministerstvo hospodárstva realizuje operačný program pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) poskytuje podporu pri implementácii projektov, ktoré rozvíjajú investície a obchodovanie v podnikateľskom sektore.

Podniky majú k dispozícii sústavu nástrojov finančnej podpory, ktorej cieľom je udržať kvalitu výrobkov. Jej súčasťou je aj podpora predaja slovenských výrobkov a veľtrhov, výstav, obchodných misií a konferencií a účasti na kongresoch konaných pre subdodávateľov.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)