Naršymo kelias


Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
  
	„Twitter“
  
	Bendrinti „Google+“
  
	Skelbti „linkedIn“
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą

Lietuva

Prekės

Atnaujinta 11/2010

Teisiniai reikalavimai

Laisvą prekių judėjimą reglamentuoja šie pagrindiniai teisės aktai:

Ūkio ministerija koordinuoja ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimą Lietuvoje.

Apribojimai

Lietuvoje parduodamos prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Maisto sektorius

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) vykdo kontrolę, kad šalies rinkai tiekiamas maistas būtų saugus, tinkamai paženklintas ir atitiktų ES bei Lietuvos teisės aktais įteisintus maisto saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus reikalavimus.

VMVT taip pat tikrina, kad eksportuojamas maistas   atitiktų Lietuvos ir importuojančios valstybės reikalavimus, ir skatina Lietuvos ir užsienio vartotojų pasitikėjimą Lietuvoje pagamintu maistu.

Ne maisto sektorius

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos prižiūri, ar į rinką tiekiami ne maisto produktai, kurių priežiūrą Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais yra įpareigota vykdyti, atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus.

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsako už ginklų, sprogmenų ir šaudmenų priežiūros reguliavimo sritį.

Lietuvos metrologijos inspekcija atsako už matavimo priemonių, prekių kiekio, matavimo indų teisinės metrologijos atitikties kontrolę ir su tuo susijusią rinkos priežiūrą.

Lietuvos saugios laivybos administracija atsako už laivų įrenginių, tiekiamų Lietuvos jūrų laivų registre įregistruotiems laivams, rinkos priežiūrą, pramoginių bei asmeninių laivų ir jų sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą.

Radiacinės saugos centras atsakingas už radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę.

Ryšių reguliavimo tarnyba atsakinga už radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių priežiūrą.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsakinga už medicinos prietaisų rinkos priežiūrą.

Aplinkos apsaugos agentūra – vykdo cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo valstybinę kontrolę.

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdo sveikatos priežiūros, ugdymo, apgyvendinimo, grožio, soliariumų ir t.t. paslaugų ir kosmetikos bei su maisto besiliečiančių gaminių gamybos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsakinga už.

didmeninio platinimo įmonių ir vaistinių veiklos Lietuvoje kontrolę.

vykdymo bei legalios narkotinių ir psichotropinių vaistų apyvartos kontrolę.

Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos atlieka sąveikos, kurią sudaro skirtingi geležinkelių transporto infrastruktūros, riedmenų sistemos ir eksploatacinių sistemų kompleksai, sudedamųjų dalių rinkos priežiūros funkciją.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos vykdo motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą.

Valstybinė darbo inspekcija tikrina, ar naudojamos darbo priemonės, darbo vietos, technologiniai procesai, darbo sąlygos atitinka įstatymų ar kitų norminių teisės aktų reikalavimus.

Akcizo mokestis

Akcizais paprastai apmokestinamas etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, apdorotas tabakas, energiniai produktai, elektros energija.

Akcizų mokėtoju paprastai yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas, registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas.

Prekybos licencijavimo reikalavimai

Ūkio ministerija, būdama kompetentinga institucija įgyvendinant ES prekybos politiką su trečiosiomis šalimis, išduoda :           

  • importo licencijas plieno ir jo dirbinių, kalio chlorido importui;
  • priežiūros dokumentus tekstilės prekių, plieno ir jo dirbinių importui;
  • išankstinius leidimus tekstilės prekių ekonominiam laikinajam išvežimui perdirbti į trečiąsias šalis;
  • eksporto licencijas dvejopo naudojimo prekių eksportui.

Kliūčių prekybai apskundimas

Dėl nepagrįstų valstybės institucijų reikalavimų, ribojančių laisvą prekių judėjimą, galima kreiptis tiesiogiai į tokius reikalavimus nustatančias rinkos priežiūros institucijas. Neradus bendro sprendimo, verslininkai gali kreiptis į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje veikiantį SOLVIT centrą, kuris ne ginčo tvarka nagrinėja asmenų skundus dėl valstybės institucijų neteisingo Europos Sąjungos teisės normų taikymo, Taip pat yra galimybė kreiptis pagalbos ir patarimo į administracinį teismą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą (žr. skyrių “Ginčai”).

 

Administracinės procedūros

Leidimai ir licencijos

Prekyba alkoholio produktais ir tabako gaminiais yra licencijuojama veikla.

Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholio produktais ir tabako gaminiais išduoda savivaldybių vykdomosios institucijos.

Licencijas verstis  didmenine prekyba alkoholio produktais ir tabako gaminiais  išduoda Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Tarptautinis PVM numeris

Asmenys, įsikūrę už Europos Bendrijų teritorijos ribų, PVM mokėtojais yra registruojami per  Lietuvoje turimą padalinį, o jeigu tokio neturi, - per paskirtą Lietuvoje fiskalinį agentą.

ES valstybių narių asmenims   reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas. Šie asmenys gali pasirinkti: PVM mokėtojais registruotis tiesiogiai arba per paskirtą fiskalinį agentą.

Juridiniai asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti PVM mokėtojais, turi užpildyti FR0388 formą.

Fiziniai asmenys turi užpildyti FR0389 formą.

Reikalavimai sąskaitai

Tuo atveju, jei pardavėjas yra PVM mokėtojas, tai prekių pardavimą ir paslaugų teikimą jis paprastai įformina išrašydamas PVM sąskaitas faktūras.

PVM sąskaitų faktūrų privalomus rekvizitus nustato Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnis.

PVM sąskaita faktūra paprastai privalo būti išrašyta nedelsiant po prekių patiekimo ar paslaugų suteikimo.

Jeigu prekių tiekimo (paslaugų teikimo) faktas įforminamas ne PVM sąskaita faktūra, o kasos aparato kvitu, tai PVM sąskaita faktūra paprastai išrašoma tik pirkėjui (klientui) pareikalavus.

Prekybos prekėmis deklaracija

Bendrojo administracinio dokumento   (BAD), kuris gali būti naudojamas, kaip prekių turimo Bendrijos prekių muitinio statuso įrodymas, pildymo tvarką reglamentuoja Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas:

Statistikos pateikimas

Valstybės žinios ybėmis, kiekvieną mėnesį privalo teikti Intrastato ataskaitas.

PVM mokėtojai, neviršiję Inrastato ribų, yra atleidžiami   nuo prievolės teikti Intrastato ataskaitas.

Intrastato ataskaitą PVM mokėtojas gali pateikti elektroniniu būdu arba rašytine forma.

Intrastato ataskaitos teikiamos teritorinės muitinės Statistikos analizės skyriams mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 10 darbo dienos.

Tarifų suspendavimas arba naujų tarifų kvotų gavimas

Siekiant stiprinti ES pramonės pajėgumus, palengvinti gamintojams konkurenciją su trečiosiomis šalimis ir padėti ES įmonėms gauti žaliavų, pusgaminių ar komponentų, kurių negalima gauti ES ar jų kiekis yra nepakankamas, Europos Komisija yra sudariusi galimybę tam tikriems iš trečiųjų šalių įvežamiems produktams suspenduoti importo muitus arba gauti tarifinę kvotą.

Įmonės, norėdamos gauti muito suspendavimą ar tarifinę kvotą pramoninėms prekėms (Kombinuotosios nomenklatūros V – XXI skyriai), turėtų iki vasario 15 d. (kad prašymas įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1 d.) arba iki rugpjūčio 15 d. (kad prašymas įsigaliotų nuo kitų metų liepos 1 d.), užpildyti

ir atsiųsti jį Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento Prekybos politikos skyriui.

Prašyme turi būti pateiktas detalus produkto aprašymas, techniniai produkto parametrai, argumentacija, kodėl reikalingas muito suspendavimas ar tarifinė kvota. Prašymai turi atitikti Europos Komisijos komunikato dėl autonominių tarifų sustabdymo ir kvotų reikalavimus.

Tarptautinis važtos dokumentas

Geležinkelių transportas

Tarptautiniam krovinių vežimui geležinkeliais Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos (OSŽD) erdvėje dažniausiai naudojamas SMGS važtaraštis (Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 12 priedas). Tarptautiniam krovinių vežimui tarp Tarptautinio vežimo geležinkeliais Sutarties (COTIF) narių naudojamas CIM važtaraštis. Tarptautiniams vežimams tarp OSŽD ir COTIF erdvių atskirais atvejais gali būti naudojamas CIM/SMGS važtaraštis (Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 22 priedas).

Kelių transportas

Vežant krovinius kelių transportu reikalingas CMR važtaraštis, kurio naudojimą.

Reglamentuoja Konvencija apie tarptautinio krovinių vežimo sutartis (CMR).

Vandens transportas

Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 14 straipsnis numato, kad krovinių vežimo jūra sutarties sudarymo faktas ir jos turinys patvirtinamas konosamentu ar kitu dokumentu. Kroviniai jūra vežami vadovaujantis 1924 m. tarptautine konvencija dėl teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (Hagos taisyklės) ir šią konvenciją keičiančiais protokolais.

Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje bendriausia prasme konosamentas apibrėžtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.106 straipsnyje.

Be konosamento, naudojamas ir jūrinis važtaraštis (ang. waybill), kuris Bendrųjų krovinių vežimo jūra taisyklių 4 punkte apibrėžiamas, kaip laivo valdytojo krovinio siuntėjui išduodamas dokumentas, patvirtinantis krovinio priėmimo faktą ir esantis vežimo sutarties įrodymu.

Oro transportas

Vykdyti oro susisiekimą galima tik turint vežėjo pažymėjimą ir licenciją oro susisiekimui vykdyti. Vežėjo pažymėjimą išduoda Civilinės aviacijos administracija, vadovaudamasi Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašu, licenciją oro susisiekimui vykdyti – Susisiekimo ministerija, vadovaudamasi Licencijų vykdyti oro susisiekimą išdavimo taisyklėmis bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių nuostatomis.

Ginčai

Jūs galite kreiptis pagalbos ir patarimo į administracinį  teismą   pagal  Administracinių bylų teisenos įstatymą, jei manote, kad ES vidaus rinkos teisės aktai pažeidžia jūsų teisėtus interesus arba jų atžvilgiu nėra teisingai įgyvendinami.

Ištekliai

Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklasDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šaliųEnglish ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)