Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
  
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
  
	Διαδώστε το στο google+
  
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Αγαθά

Επικαιροποίηση 02/2011

Νομικές απαιτήσεις

Με την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) ενοποιείται και απλοποιείται το τυπικό πλαίσιο άσκησης κάθε εμπορικής δραστηριότητας, θεσμοθετείται σύστημα κανόνων και αρχών για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας, εμπεδώνεται η ασφάλεια των συναλλαγών και πραγματοποιείται εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Νομικό καθεστώς που διέπει το εξαγωγικό εμπόριο

Το νομικό καθεστώς των εξαγωγών διέπεται από τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Περιορισμοί

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες σήμανσης για τα τρόφιμα, με σκοπό να βοηθήσει όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Πέρα από τις πληροφορίες, που απαιτούνται βάσει του νόμου, οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι να παράσχουν οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία επιθυμούν, εφόσον είναι ακριβής και δεν παραπλανά τον καταναλωτή.

Σήμανση προίόντων (συσκευασία)

Οι ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις αναγραφής περιέχονται στη σχετική νόμοθεσία, όπου καθορίζεται όλο το κανονιστικό πλαίσιο για την κυκλοφορία αγαθών, όπως οι γενικοί όροι των συναλλαγών, οι καταχρηστικοί γενικοί όροι, η ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα, η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες κ.λπ.

Ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα εμπορικά σήματα

Η καταχώρηση των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα εκτελείται μέσω του καταλόγου της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου). Οι αιτήσεις υποβάλλονται (στην ελληνική γλώσσα) μέσω του ελληνικού τμήματος εγγραφής εμπορικών σημάτων και απευθύνονται στο γραφείο της εναρμόνισης στην εγχώρια αγορά (Αλικάντε, Ισπανία).

Προστασία στην Ελλάδα

Τα αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να περιέχουν συγκεκριμμένες απεικονίσεις μεγάλης συμβολικής σπουδαιότητας, πρέπει να είναι σαφή για το κοινό ως προς το προϊόν ή την υπηρεσία και πριν από την εγγραφή, το εμπορικό σήμα πρέπει να υποβληθεί σε μια έρευνα προτεραιότητας προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή ομοιότητα με άλλα εμπορικά σήματα.

Άλλοι τομείς καταναλωτικών προϊόντων

Για την προστασία των καταναλωτών εφαρμόζονται συγκεκριμμένοι κανόνες, όπως π.χ. η παροχή σαφών οδηγιών για την ασφαλή χρήση, τη συντήρηση και τους κινδύνους του προϊόντος, η ενημέρωση των καταναλωτών για την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος, η παροχή εγγύησης κ.λπ.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Το εναρμονισμένο σύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης βασίστηκε σε μία σειρά ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, που μεταφέρθηκαν σταδιακά στο ελληνικό δίκαιο. Η αρμόδια Εθνική Αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Απαιτήσεις απόκτησης εμπορικών αδειών

Υπάρχει συγκεκριμμένο νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου. Πιο συγκεκριμμένα, ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να ορίζει αντιπρόσωπο του, πριν από την ενέργεια οποιασδήποτε φορολογητέας πράξης στην Ελλάδα, εφόσον είναι μόνιμα εγκαταστημένος στο εξωτερικό και ο ΑΦΜ χορηγείται με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών.

Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών, απαιτείται επιπλέον άδεια παραμονής και εργασίας και η αμοιβαιότητα για την άσκηση επαγγέλματος Εμπορικών Αντιπροσώπων βεβαιώνεται με ειδική κάθε φορά πιστοποίηση, που χορηγείται από Ελληνική Διπλωματική Αρχή.

Προσφυγή κατά εμπορικών φραγμών

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς από πρακτικές που θεσπίζουν ή διατηρούν τρίτες χώρες στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών του Υπουργείου Οικονομικών επιβλέπει την εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Διοικητικές διαδικασίες

Διεθνής ΑΦΜ

Για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποστέλλει κατ' επάγγελμα προϊόντα στο εξωτερικό προαπαιτείται η καταχώρηση της επωνυμίας του στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, που τηρείται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί διάφορα δικαιολογητικά (ανάλογα με το είδος της εταιρείας), μεταξύ των οποίων τραπεζική εγγυητική επιστολή.

Δήλωση εμπορίας αγαθών

Προβλέπεται η υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία για κάθε συναλλαγή, κατά αγοραστή αγαθών ή λήπτη υπηρεσιών και κατά προμηθευτή αγαθών ή τον παρέχοντα υπηρεσίες.

Ως χρόνος για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2010 και πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, αφού πιστοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Όσοι εξαγωγείς δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ υποβάλλουν τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Υποχρεώση υποβολής δήλωσης Intrastat

Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται σύμφωνα με τη σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας:

Χρόνος υποβολής της δήλωσης Intrastat

Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου της επιχείρησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να υποβληθεί και μεμονωμένα.

Συμπλήρωση της δήλωσης σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις

Υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης Intrastat σε ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ. η χορήγηση εκπτωσης απο τον προμηθευτη στον αγοραστη, η μερική ή ολική ακύρωση ενδοκοινοτικής συναλλαγής λόγω επιστροφής των αγαθών που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής, η αποστολή αγαθού για επισκευή, η αποστολή αγαθών επί παρακαταθήκη κ.λπ.

Αναστολή δασμών ή απόκτηση νέων δασμολογικών ποσοστώσεων

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που στέλνουν εμπορεύματα με προορισμό άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος, δεν είναι απαραίτητο να προετοιμάσουν την αίτηση της δήλωσης της ναυτιλίας και πραγματοποιούν τις παραδόσεις που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.

Ομοίως, οι ελληνικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν τα αγαθά από ένα άλλο κράτος μέλος   δεν κάνουν οποιαδήποτε δήλωση της εισαγωγής των εμπορευμάτων και δεν πληρώνουν το ΦΠΑ, εκτός από τη στιγμή που μπαίνουν πραγματικά τα αγαθά στο ελληνικό έδαφος. Ο ΦΠΑ πληρώνεται έπειτα στο γραφείο φορολογικής ρύθμισης γενικών εισαγωγών στους ίδιους όρους όπως ο εσωτερικός ΦΠΑ.

Ο ΦΠΑ είναι οφειλόμενος στη χώρα του προορισμού. Δεν υπάρχει καμία τελωνειακή διατύπωση σχετική και τα αγαθά κυκλοφορούν ελεύθερα.

Ορισμένα προϊόντα υποβάλλονται ακόμα σε πρόσθετους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους υποβάλλονται στον έλεγχο από το τελωνείο που εξετάζει το ενδοκοινοτικό εμπόριο και την ανταλλαγή.(π.χ. φάρμακα, τα πυροβόλα, τα έργα τέχνης) ή τα προϊόντα που υποβάλλονται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. (π.χ. κρασιά, μεταλλικό νερό κ.λπ.).

Οι τελωνειακές αρχές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακρίνουν τις χώρες με τις οποίες διατηρούν προνομιούχες σχέσεις. Στα πλαίσια των συνδεδεμένων χωρών, οι τελωνειακοί δασμοί καταργούνται ή μειώνονται στην περίπτωση ορισμένων προϊόντων.

Αποστολή ορισμένων αγαθών

Για την αποστολή ορισμένων αγαθών υπάρχουν τελωνειακοί περιορισμοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν την παρουσίαση των εμπορευμάτων σε ένα τελωνειακό γραφείο και την αναγωγή τους σε έναν τελωνειακό κανονισμό. Η διοίκηση αυτών των τελωνειακών γραφείων αναγνωρίζει μόνο συγκεκριμμένα πρόσωπα για την εκτέλεση των τελωνειακών διαδικασιών (π.χ. ιδιοκτήτης εμπορευμάτων).

Έγγραφο διεθνών μεταφορών

Τα κυριότερα πιστοποιητικά διεθνών μεταφορών είναι η φορτωτική οδικής μεταφοράς CMR και η εγγύηση μεταφοράς TIR. Η φορτωτική πρέπει να περιέχει συγκεκριμμένα στοιχεία, όπως π.χ. τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη των αγαθών, την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης της φορτωτικής, τον τόπο προορισμού των προς μεταφορά αγαθών, το κόμιστρο της μεταφοράς κ.λπ.

Δικαστικές διαφορές

Στην Ελλάδα υφίστανται φορείς συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή και του Πολίτη, οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, τα δίκτυα SOLVIT και FIN-NET, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της ΓΓΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Πόροι

Η βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για το νομοθετικό πλαίσιο των επενδύσεων παρέχει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο της ελληνικής νομοθεσίας για τις επενδύσεις σε θεματικές ενότητες.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)