Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Jednotné kontaktné miesta na Slovensku

Smernica o službách je európsky právny predpis, ktorého cieľom je uľahčiť prevádzku podnikov, ktoré si želajú poskytovať služby v Európskej únii, či už vo svojej vlasti alebo za jej hranicami. V smernici sa vymedzujú pravidlá platné pre podnikateľov, ktorí si želajú zriadiť podnik alebo dočasne poskytovať služby v priestore EÚ/EHP (27 členských štátov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Členským štátom ukladá povinnosť odstrániť zbytočnú byrokraciu, zjednodušiť formality vzťahujúce sa podniky a zefektívniť verejnú správu.

V rámci vykonávania smernice každý členský štát musel vytvoriť jednotné kontaktné miesta v podobe portálov elektronickej verejnej správy, ktoré pomáhajú podnikom elektronicky vybaviť administratívne formality. Jednotné kontaktné miesta poskytujú kompletné informácie o všetkých administratívnych formalitách súvisiacich so založením alebo rozšírením podnikov zaoberajúcich sa službami v danej krajine. Ide napríklad o tieto témy:

– Aké oprávnenia, oznámenia alebo povolenia potrebujem získať pri zakladaní podniku (doma alebo v zahraničí)?

– Ako postupovať, ak chcem dočasne poskytovať svoje služby v zahraničí?
– Ako postupovať pri podávaní žiadosti o oprávnenie? Ktorý úrad je zodpovedným úradom?
– Sú oprávnenia spoplatnené? Aké lehoty sa uplatňujú?
– Ktoré akty a vyhlášky sa uplatňujú na môj sektor?
– Ako postupovať napr. pri zakladaní reštaurácie alebo obchodu? Alebo ak chcem pracovať ako usporiadateľ zájazdov v inom štáte bez zriadenia spoločnosti?
– Na koho sa obrátiť, ak potrebujem individuálne poradenstvo a ďalšie informácie?

Vďaka jednotným kontaktným miestam už nebudete musieť vybavovať formality od úradu k úradu!!! Jednotné kontaktné miesta vám umožňujú nájsť všetky podstatné informácie a odoslať elektronické žiadosti príslušnému úradu z jediného kontaktného miesta. Všetky administratívne formality môžete vybaviť elektronicky prostredníctvom jednotných kontaktných miest. Stačí, ak sa obrátite na jednotné kontaktné miesta v krajine, v ktorej si prajete podnikať.

Všetky jednotné kontaktné miesta sú súčasťou európskej siete EUGO. Z centrálnej internetovej stránky môžete jednoducho kontaktovať všetky jednotné kontaktné miesta v Európe. Samozrejme, služby jednotných kontaktných miest nie sú povinné. Ak si to želáte, môžete sa obrátiť aj priamo na jednotlivé príslušné úrady.

Poskytovanie služieb sa vykonáva na základe zmluvnej obchodnej dohody uvedenej v Obchodnom zákonníku. Poskytovanie služieb spoločnosťami pre fyzické osoby upravuje Občiansky zákonník.

             Ministerstvo hospodárstva   je hlavný orgán pre jednotný trh, medzinárodný obchod a ochranu spotrebiteľov. Realizuje aj operačný program pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Typy služieb

Službami sa v zmysle živnostenského zákona rozumie :

 • poskytovanie opráv a údržby vecí,
 • preprava osôb a tovaru,
 • iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.

Rôzne spôsoby poskytovania služieb

Založenie spoločnosti poskytujúcej služby

Podnikateľ ohlasuje založenie živnosti živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

Krátkodobé poskytovanie služieb

Ak podnikateľ požiada o prevádzkovanie živnosti na dobu určitú, musí byť táto doba uvedená vo vydanej koncesnej listine.

Práva prijímateľa služby

Práva spotrebiteľa definuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

Podľa neho má každý spotrebiteľ právo na :

 • výrobky a služby v bežnej kvalite,
 • uplatnenie reklamácie,
 • náhradu škody,
 • vzdelávanie,
 • informácie,
 • ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov,
 • podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

             Slovenská obchodná inšpekcia   monitoruje trh s cieľom zabezpečiť ochranu spotrebiteľa.

Trh práce

Podnikateľský subjekt, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky,  môže na Slovensku prevádzkovať živnosť po splnení všeobecnej podmienky prevádzkovania živnosti uvedenej v živnostenskom zákone.

Doklady nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

Odbornú spôsobilosť pre živnosti môže preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.

Podmienky uznania odbornej praxe sú stanovené v živnostenskom zákone.

Podmienky uznávania dokladov o odbornej kvalifikácii vydaných školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie alebo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike upravuje zákon o uznávaní odborných kvalifikácií.

Reklamácie

Všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia. Jej pôsobnosť vymedzuje zákon o štátnej kontrole

Ďalšie postupy

Podmienky pobytu cudzincov na území SR sú upravené zákonom o pobyte cudzincov.

 

Administratívne postupy

"Jednotný kontaktný bod"

Úlohy jednotného kontaktného miesta plní obvodný úrad. Obvodný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a zapisuje do jednotného automatizovaného informačného systému v živnostenskom podnikaní podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení. V sídle kraja vydáva doklad o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.

Ohlasovacia povinnosť

Podnikateľ  je povinný ohlásiť začiatok prevádzkovania živnosti, či požiadať o vydanie koncesnej listiny, živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo bydliska.

Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad v sídle kraja podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby, alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Ohlásenie živnosti Fyzickou osobou

Fyzická osoba uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň s ohlásením živnosti môže tiež uviesť údaje vyžadované podľa osobitných zákonov na

 • splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov a oznamovacej povinnosti,
 • prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia. Uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená, a môže oznámiť zmenu platiteľa poistného.

Ohlásenie živnosti právnickou osobou

Právnická osoba uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko osôb slovenskej štátnej príslušnosti, na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti.

Môže zároveň s ohlásením živnosti uviesť tiež údaje vyžadované podľa osobitných zákonov na:

 • splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov a oznamovacej povinnosti,
 • prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia.

Náležitosťou ohlásenia živnosti je aj úhrada správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch v platnom znení.

vrh na zápis spoločnosti  do obchodného registra a uložiť listinu do zbierky listín je možné aj elektronickými prostriedkami;  tento návrh na prvozápis musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa.

Pri obchodovaní v rámci jednotného trhu EÚ používajú platitelia dane medzinárodné číslo DPH s prefixom SK. Platiteľovi ho udeľuje príslušný daňový úrad.

Sociálne zabezpečenie

Nesmiete zabudnúť prihlásiť podnik do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne vedeného príslušnou pobočkou. A to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom ste začali zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, respektíve odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom už nezamestnávate žiadneho zamestnanca.

Oznámiť zriadenie nového podniku u správcu dane a zaregistrovať sa, môžete aj v elektronickej podatelni.

Doklad o kvalifikácii

Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína odo dňa podania písomnej žiadosti spolu s prílohami. Písomná žiadosť, ktorá sa posiela na ministerstvo školstva, obsahuje:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
 • názov regulovaného povolania, na účely ktorého žiadateľ žiada o uznanie odbornej kvalifikácie,
 • informáciu o tom, či bude žiadateľ žiadať o uznanie dokladu o špecializácii,
 • podpis žiadateľa.

Ministerstvo školstva, posúdi žiadosť do 30 dní.

Rozhodnutie o vydaní dokladu o vzdelaní vydá žiadateľovi v lehote do dvoch mesiacov od prijatia kompletnej žiadosti.

Žiadosti o pracovné povolenie

Cudzinci pracujú podľa zákona o službách zamestnanosti na základe pracovného povolenia. Majú rovnaké právne postavenie ako občan SR ak:

 •  im bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania,
 •  ide o žiadateľa o azyl, ktorému vstup na trh práce umožňuje zákon o azyle.

Cudzinec pred príchodom na územie SR požiada písomne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o povolenie na zamestnanie.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)