Ścieżka nawigacji


Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn
Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Dodaj do ulubionychWłącz duży kontrast
Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Dodaj do ulubionychWłącz duży kontrast

Polska

Świadczenie usług

Ostatnia aktualizacja 10/2012

Wymogi prawne

Pojedyncze punkty kontaktowe w Polsce

Dyrektywa o usługach to europejski przepis mający na celu ułatwienie prowadzania działalności firmom, które chcą świadczyć usługi w Unii Europejskiej - zarówno na terenie swojego kraju, jak i za granicą. Dyrektywa określa zasady odnoszące się do przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność lub świadczyć tymczasowe usługi na obszarze UE/EOG (27 państw członkowskich oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Zobowiązuje ona państwa członkowskie do wyeliminowania niepotrzebnych procedur biurokratycznych, uproszczenia formalności dotyczących firm i usprawnienia działania administracji publicznej.

Na potrzeby wdrożenia dyrektywy każde państwo członkowskie musiało ustanowić pojedyncze punkty kontaktowe - portale administracji elektronicznej, dzięki którym firmy mogą wypełnić procedury administracyjne w Internecie. Pojedyncze punkty kontaktowe dostarczają kompleksowe informacje dotyczące wszelkich kwestii administracyjnych związanych z zakładaniem firmy lub poszerzaniem oferty usług w danym kraju. Można na przykład uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie licencje, powiadomienia lub pozwolenia należy uzyskać, aby rozpocząć prowadzenie działalności (w kraju lub za granicą)?
 • Co należy zrobić, aby świadczyć usługi za granicą jedynie tymczasowo?
 • Co należy zrobić, aby ubiegać się o licencję? Jaki organ władzy jest odpowiedzialny?
 • Czy licencje podlegają opłatom? Jakie terminy obowiązują?
 • Jakie ustawy i dekrety mają zastosowanie w mojej branży?
 • Co należy zrobić, aby otworzyć przykładowo restaurację lub sklep albo świadczyć usługi przewodnika wycieczek w innym kraju bez zakładania firmy?
 • Gdzie można uzyskać profesjonalne porady i dalsze informacje?

Dzięki pojedynczym punktom kontaktowym nie ma już konieczności zgłaszania się kolejno do różnych urzędów. Pojedyncze punkty kontaktu umożliwiają uzyskanie wszelkich odpowiednich informacji oraz wysłanie zgłoszenia online odpowiednim władzom za pośrednictwem jednego punktu. Za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego można drogą elektroniczną wypełnić wszystkie formalności administracyjne. Wystarczy się skontaktować z pojedynczym punktem kontaktowym w kraju, w którym chcemy prowadzić działalność.

Wszystkie pojedyncze punkty kontaktowe są częścią europejskiej sieci EUGO; można z łatwością uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem centralnej witryny. Korzystanie z usług świadczonych przez pojedyncze punkty kontaktowe nie jest jednak obowiązkowe. Można także osobiście zgłosić się bezpośrednio do odpowiednich władz.

Przedsiębiorcy z państw członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mogą czasowo świadczyć usługi na terenie Polski zgodnie z artykułem 49 Traktatu UE, bez konieczności uzyskiwania wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

W wyniku wdrożenia dyrektywy o usługach ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzono:

 • przepisy o charakterze horyzontalnym, ustanawiające ogólne ramy dla działalności usługowej;
 • zmianę przepisów horyzontalnych dotyczących rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, w tym uproszczenie systemów wydawania zezwoleń i utworzenie punktów kompleksowej obsługi przedsiębiorcy;
 • zmiany w przepisach dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, określone w wyniku oficjalnej weryfikacji przepisów.

Różne sposoby świadczenia usług

Zakładanie firmy usługowej

W dniu 31 marca 2009 r. weszły w życie przepisy ustanawiające tzw. "jedno okienko".

W zakresie osób fizycznych składają się na nie przepisy:

Świadczenie usług tymczasowo

Tymczasowa działalność usługowa na terytorium RP może być świadczona przez usługodawcę prowadzącego działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w państwie, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług.

Usługodawca zamierzający świadczyć tymczasową działalność usługową na terytorium RP nie będzie musiał uzyskiwać wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej w celu świadczenia usług o takim charakterze, w przeciwieństwie do podmiotu, który będzie chciał prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP.

Podstawą prawną dla tymczasowego świadczenia usług przez wskazane podmioty jest ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto sytuację usługodawcy świadczącego usługi tymczasowo, regulują przepisy ustaw szczegółowych, odnoszące się do poszczególnych rodzajów działalności usługowej (przepisy sektorowe).

Prawa usługobiorców

Kwestiami ochrony konsumentów zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencjii Konsumentów. Podstawowym zadaniem UOKiK w tym obszarze jest występowanie w interesie publicznym - to znaczy wszczynanie postępowań administracyjnych o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Rynek pracy

Delegowanie pracowników

Zagadnienie delegowania pracowników z innych państw na terytorium Polski jest przedmiotem regulacji Kodeksu pracy. Regulacje te stanowią implementację postanowień dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Z delegowaniem pracowników mamy do czynienia, gdy zagraniczny przedsiębiorca (podmiot) kieruje swoich pracowników do pracy na terytorium Polski, na określony czas:

 • w związku z realizacją umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z podmiotem zagranicznym,
 • w celu wykonywania pracy w zagranicznym oddziale (filii) tego przedsiębiorcy,
 • jako agencja pracy tymczasowej.

W świetle przepisów Kodeksu pracy zagraniczny przedsiębiorca delegujący swoich pracowników w ramach świadczonej usługi, na terytorium Polski, musi zapewnić tymże pracownikom, określone warunki, standardy zatrudnienia nie mniej korzystne niż te wynikające z polskich przepisów prawa pracy.

Określone warunki dotyczą:

 • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,
 • wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
 • zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,
 • zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Wybranych warunków (pkt 2-4) nie stosuje się do pracowników delegowanych w przypadku, gdy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wykonują oni na danym stanowisku - przez okres nie dłuższy niż 8 dni w ciągu roku, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy - wstępne prace montażowe lub instalacyjne poza budownictwem, przewidziane w umowie zawartej przez ich pracodawcę z podmiotem zagranicznym, których wykonanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów.

Instytucją łącznikową w Polsce jest Państwowa Inspekcja Pracy, do której zadań należy współpraca z urzędami innych państw członkowskich UE odpowiedzialnymi za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnianie pracowników.

Uznawanie kwalifikacji

Pisemne oświadczenie - wraz z towarzyszącymi dokumentami - o zamiarze świadczenia usługi w regulowanym zawodzie lub działalności, migrant składa do organu właściwego.

Organ właściwy może wszcząć procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych w przypadku świadczenia usługi po raz pierwszy w RP w zawodach regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym.

 

Procedury administracyjne

Punkty kompleksowej obsługi

Pojedyncze punkty kontaktowe umożliwią usługodawcom dopełnienie formalności i procedur, związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności usługowej w sposób zdalny i elektroniczny, a także uzyskanie odpowiednich informacji i wsparcia. Regulacje dyrektywy o usługach przewidziały także możliwość uzyskania przez usługobiorców za pomocą punktów kontaktowych informacji dotyczących korzystania z usług i tematyki konsumenckiej.

Powiadomienia

Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do ewidencji.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być przesłany na adres właściwego urzędu gminy listem poleconym. W takim przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza. Wniosek można złożyć również w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy.

Organ ewidencyjny dokona wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręczy przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

Wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów; gospodarki narodowej (REGON - Urząd Statystyczny);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - urząd skarbowy);
 • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).

Urząd gminy w ciągu 3 dni przesyła dane z wniosku do urzędu statystycznego, ZUS (lub KRUS) i urzędu skarbowego.

Jeżeli przedsiębiorca składający zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie ma nadanego numeru NIP, organ gminy przesyła zgłoszenie płatnika składek albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników po otrzymaniu od właściwego naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru NIP i uzupełnieniu wniosku o ten numer.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Kwestie dot. podatku od towarów i usług reguluje ustawa o podatku od towarów i usług.

Rejestracja dla VAT

Podmioty podlegające opodatkowaniu VAT mają obowiązek rejestracji dla potrzeb rozliczania VAT na formularzu VAT-R składanym we właściwym urzędzie skarbowym. Także rejestracja dla celów transkacji wewnątrzwspólnotowych wymaga złożenia zgłoszenia rejestracyjnego lub jego aktualizacji na formularzu VAT - R.

Ww. podmioty są obowiązane do złożenia wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP (na formularzu NIP -1 lub NIP -2), jeżeli go nie posiadają.

Przedstawiciel podatkowy w VAT

Podatnicy z innych państw członkowskich UE mogą ustanowić i działać przez przedstawiciela podatkowego, ale nie mają takiego obowiązku. Ustanowienie przedstawiciela podatkowego nie zwalnia z obowiązku rejestracji dla celów VAT.

Faktury VAT

Faktura VAT winna stwierdzać w szczególności dokonanie sprzedaży, datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika. Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT, są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych

System zwrotu podatku od towarów i usług zagranicznym podmiotom funkcjonuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów.

Rejestracja podatnika w zakresie podatku akcyzowego

Podmioty chcące prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są zobowiązane złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego przed dniem:

 • wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, lub
 • pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Powyższy wymóg nie dotyczy tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego, oraz podmiotów prowadzących działalność z użyciem wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niemających na terytorium Polski siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym uległy zmianie, wówczas podatnik jest obowiązany zgłosić tę zmianę naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Wnioski o pozwolenie na pracę

Cudzoziemcy mogą wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania wobec nich zasady wzajemności z użyciem środków równoważnych lub ograniczeń.

Źródła informacji

Podstawowe informacje o zasadach świadczenia usług w Polsce są podane na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

W katalogu Krajowej Izby Gospodarczej dla przedsiębiorców, w dziale Usługi doradcze sieci KIGNET, znajduje się oferta pomocy dla firm działających na wspólnotowym rynku, w szczególności w zakresie swobodnego przepływu usług.

Baza ofert polskich i zagranicznych przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości należy do sieci Enterprise Europe Network.

Ośrodki Enterprise Europe Network prowadzą elektroniczną bazę danych zawierającą oferty polskich i zagranicznych przedsiębiorców poszukujących partnerów biznesowych oraz partnerów do współpracy technologicznej. Ponadto, przedsiębiorcy mają możliwość uczestnictwa w misjach handlowych, targach i giełdach kooperacyjnych.

Dobór ofert firm do bazy odbywa się na podstawie określonych kryteriów. Zgłoszenie do bazy następuje na podstawie formularza.

Polskie ośrodki sieci pomagają firmom zagranicznym w znalezieniu partnerów do współpracy biznesowej i technologicznej w Polsce i dostarczają im podstawowych wiadomości na temat polskiego rynku. Na żądanie mogą one także wyszukać dystrybutorów, producentów oraz eksporterów danych produktów lub firmy działające w danej branży. Usługi takie świadczone są również polskim przedsiębiorcom, poszukującym kontaktów za granicą.

W ramach sieci EEN Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje także szereg szkoleń, seminariów oraz konferencji dla przedsiębiorców.

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Skontaktuj się z pobliską organizacją biznesową

UE prowadzi sieć Enterprise Europe Network zrzeszającą lokalne organizacje biznesowe w większości krajów EuropyEnglish, które mogą być w stanie Ci pomóc.

Wybierz swój kraj oraz miejscowość i wpisz zapytanie poniżej.

Dziękujemy! Państwa widomość została wysłana.
Z powodu problemów technicznych Państwa wiadomość nie została wysłana. Prosimy spróbować później.

Kraj

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bułgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Chorwacja

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dania

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francja

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grecja

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hiszpania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Nieuwegein

Irlandia

Dublin

Litwa

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norwegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalia

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumunia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovenië

Koper

Ljubljana

Maribor

Szwecja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Słowacja

Bratislava

Prešov

Węgry

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Włochy

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Zjednoczone Królestwo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Łotwa

Riga

Wpisz treść wiadomości tutaj *

* pole obowiązkowe (musisz wprowadzić dane)