Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
  
	Megosztás Twitteren!
  
	Megosztás Google-n!
  
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Szolgáltatások

Frissítve 10/2012

Jogi követelmények

Szolgáltatási irányelv

Magyarországon a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv implementálását a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek biztosítják.

Szolgáltatások típusai

A Központi Statisztikai Hivatal az EUROSTAT aktualizálási eljárását követve rendszeresen frissíti a Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszerét (TESZOR), amelynek célja, hogy a társadalomban és a gazdaságban végzett sokrétű szolgáltatást (és a gazdasági tevékenység eredményeként létrejövő termékeket) rendszerezze, csoportosítsa és kóddal ellássa, az egyes szolgáltatásfajták (illetve termékfajták) azonosítását lehetővé tegye.

A Szolgáltatási irányelv által érintett szolgáltatások

A Szolgáltatási irányelv alapvetően minden olyan szolgáltatásra vonatkozik, amelyek nincsenek egyértelműen kizárva hatálya alól. A Szolgáltatási irányelv többek között az alábbi területeken nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik:

Kereskedelem és vendéglátás

A kereskedelmi tevékenység, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásának követelményeiről és feltételeiről a Kereskedelmi törvény rendelkezik. A szolgáltató kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékát - az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével - köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Ingatlan szolgáltatások

Az ingatlanközvetítői tevékenységre vonatkozó szabályokat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény tartalmazza. Üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet (a továbbiakban: szolgáltatási tevékenység) az folytathat, aki rendelkezik az önkormányzati és területfejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szakmai képesítéssel.

A társasházkezelői tevékenységre vonatkozó szabályokat a társasházakról szóló törvény tartalmazza. Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet (a továbbiakban: szolgáltatási tevékenység) az folytathat, aki rendelkezik az önkormányzati és területfejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendelet szerint meghatározott társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői szakmai képesítéssel.

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység, vezetői tanácsadás

A jogi, számviteli, adószakértői tevékenységek olyan szakosodott, magas szintű képzettséget igénylő szakértői szolgáltatások, amelyek nyújtásához sajátos tudás, szakismeret és jártasság szükséges. Az üzletvezetési, vezetői tanácsadás pedig üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás olyan vezetést érintő kérdésekben, mint például a stratégiai és szervezeti tervezés, pénzügyi tervezés, marketingpolitika, humánerőforrás politika kialakítása. Az adótanácsadás, az adószakértői tevékenység, valamint a könyvviteli szolgáltatás előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakmák.

Reklámtevékenység, piackutatás

A reklámtevékenység, piackutatás tevékenységcsoportba tartozik a hirdetési kampányok tervezése és megvalósítása, a termékek piaci lehetőségeinek, elfogadhatóságának, a fogyasztók vásárlási szokásainak felmérése, elemzése, valamint közvélemény-kutatások lebonyolítása politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben és az eredmények statisztikai elemzése.

Építészeti tervezési, szakértői tevékenységek

Építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése. Az építésügyi műszaki szakértői tevékenység az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése. A tevékenységek engedély birtokában végezhetők.

Építőipari szolgáltatások

Az építőipari szolgáltatások közé tartozik az épületek és egyéb építmények szerkezetkész, valamint szakosodott építése, új építmény építése, építmények javítása, bővítése és átalakítása, előre gyártott épületek vagy egyéb szerkezetek helyszíni felállítása, összeszerelése. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. A felelős műszaki vezető feladata pedig az építőipari kivitelezési tevékenység irányítása. Mindkét tevékenység előzetes ellenőrzés alá tartozó szabályozott szakma. A beruházás-lebonyolító feladata a tervező, a fővállalkozó kivitelező, az építési műszaki ellenőr kiválasztása, szerződések megkötése az építtető nevében, az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése, a beruházás gazdasági számításainak előkészítése, árviták rendezése. A tevékenység bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakma.

Utazásszervezés, idegenvezetés

Utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a kereskedelemről szóló törvény, valamint az utazásszervező és -közvetítő tevékenység szabályozásáról szóló kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján e tevékenység folytatását számára a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélyezte.

Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek idegenvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az idegenvezetői tevékenység csak azon (azokon) a nyelven (nyelveken) folytatható, amely (amelyek) tekintetében az idegenvezetői tevékenységet folytató személy nyelvvizsgát tett, vagy azzal egyenértékű nyelvismerettel rendelkezik.

A Szolgáltatási irányelv által nem érintett szolgáltatások

A Szolgáltatási irányelv számos szolgáltatást egyértelműen kizár a hatálya alól. Ilyen szolgáltatások például a pénzügyi szolgáltatások, az általános érdekű nem gazdasági szolgáltatások, az elektronikus hírközlési szolgáltatások és hírközlő hálózatok, a közlekedés terén nyújtott szolgáltatások, a munkaerő-kölcsönzők szolgáltatásai, az egészségügyi szolgáltatások, audiovizuális szolgáltatások, szerencsejátékok, a közhatalom gyakorlásához kapcsolódó szolgáltatások, egyes szociális szolgáltatások, magán biztonsági szolgáltatások, közjegyzők és bírósági végrehajtók által nyújtott szolgáltatások.

Pénzügyi szolgáltatások

A pénzügyi szolgáltatások szabad áramlása jelenleg is szabályozás alá esik. Amennyiben az EU-ban bejegyzett hitelintézetek, befektetési szolgáltatók, biztosítók, független biztosításközvetítők és szaktanácsadók eleget tettek bejelentési kötelezettségüknek a vállalkozás székhelye szerinti államban, úgy a fogadó állam hatóságának engedélye nem szükséges működésükhöz.

A szolgáltatásnyújtás különféle módjai

Szolgáltató vállalkozás létrehozása

A szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének értelmében az EU vállalkozói jogosultak szolgáltatást nyújtani más uniós tagállamokban.

Szolgáltatások ideiglenes nyújtása

A szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének értelmében az EU vállalkozói jogosultak letelepedés nélkül is szolgáltatást nyújtani más uniós tagállamokban akár telefonon, interneten vagy közvetlen üzletszerzéssel, anélkül, hogy ott telephelyet hoznának létre. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás a szolgáltatási tevékenység letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel történő folytatását jelenti.

A szolgáltatást igénybe vevők jogai

A nemzeti hatóságok kötelesek általános tájékoztatást és segítséget nyújtani a fogyasztói jogokkal és a jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatosan.

Munkaerőpiac

A munkaerőpiac helyzetéről a Központi Statisztikai Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyújt adatokat. Külföldi állampolgárok különböző feltételekkel vállalhatnak munkát Magyarországon. Fő szabályként a külföldiek foglalkoztatása Magyarországon engedélyhez kötött. Ez alól azonban számos kivételt tesz a jogszabály.

A képzettségek kölcsönös elismerésének elve alapján, aki az egyik tagállamban jogosult egy adott szakma gyakorlására, annak a másik tagállamban is engedélyezni kell ugyanazon szakma gyakorlását. A külföldön szerzett oklevelek, bizonyítványok a honosítási, elismerési eljárás során válnak a Magyarországon megszerezhető bizonyítvánnyal, oklevéllel egyenértékűvé.

Panaszok

Fogyasztói panasszal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz lehet fordulni. A szolgáltatók kötelesek megadni elérhetőségüket, ahova a fogyasztók továbbíthatják panaszaikat, illetve ahol az érintett szolgáltatásról tájékoztatást kérhetnek.

 

Adminisztratív eljárások

"Egyablakos ügyintézési pontok"

Magyarországon az integrált ügyintézési és tájékozatási pontokon, a www. kormanyablak.gov.hu, valamint a www.magyarorszag.hu központi honlapon keresztül érhető el ügyintézési tájékoztatás. Az egyablakos ügyintézési rendszer kialakításának első állomásaként, 2011 januárjában nyíltak meg a kormányablakok országszerte 29 helyszínen. Kiemelt feladatuk az, hogy államigazgatási ügyekben teljes körű tájékoztatást nyújtsanak az ügyfeleknek. Jelenleg 61 ügykörben állnak az állampolgárok és vállalkozások rendelkezésére. Az egyablakos ügyintézés a leggyakoribb ügyfajták terén indult el, a szolgáltatást lépésről-lépésre bővítik. Ennek megfelelően 2013. október 1-jétől már 300 helyen és több mint 2000 ügyben fordulhatnak a kormányablakok munkatársaihoz az ügyfelek.

Vállalkozás bejegyzése

Minden gazdasági társaságot és egyéni céget a székhelye szerint illetékes cégbíróságnál kell bejegyeztetni. A cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmet elektronikus úton kell benyújtani jogi képviselő útján. A cégbíróság a cégre vonatkozó iratokat elektronikus formában tartja nyilván, a bejegyzésről, illetve változásbejegyzésről pedig elektronikus igazolást küld.

Az "egyablakos" ügyintézés az egyéni vállalkozói igazolvány kiadására irányuló eljárásban azt jelenti, hogy a kérelmező helyett a körzetközponti jegyző (okmányiroda) az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján közvetlenül szerzi be az adószámot, szükség esetén adóazonosító jelet, valamint a statisztikai számjelet. Így az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentését megelőzően a kérelmezőnek nem kell személyesen eljárnia az illetékes állami adóhatóságnál, illetve a Központi Statisztikai Hivatalnál.

Adófizetési kötelezettség

Az általános forgalmi adófizetési kötelezettség szolgáltatásnyújtás esetén - eltérő rendelkezés hiányában - teljesítéskor keletkezik. Az adó alapja a teljesítés ellenértéke. A közösségi adószámok érvényességének és azonosító adatok pontosságának megerősítése a NAV Központi Kapcsolattartó Irodájától, valamintaz Európai Bizottság honlapján a VIES rendszeren keresztül kérhető. A magyar adószámok az adóhatóság honlapján keresztül is ellenőrizhetők.

Az adózási folyamat az adózó bejelentésével veszi kezdetét, amely során az adóhatóság nyilvántartásba veszi az adózót és adóazonosító jelet vagy adószámot ad ki a részére. Az adataiban ezt követően beállt változásokat szintén be kell jelentenie.

Társadalombiztosítás

TAJ szám. Ezt a kódot használják az egészségügyi, a szociális és az egészségbiztosítási és a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások. A TAJ számot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) képezi.

A társadalombiztosítási ellátások fedezetére a foglalkoztató havonta nyugdíjbiztosítási járulékot, egészségbiztosítási járulékot és munkaerőpiaci járulékotis fizet.

A foglalkoztató a munkaviszony bejelentésére, valamint járulékbevallásra vonatkozó kötelezettségének csak elektronikus úton tehet eleget a Kormányzati Portálon, ügyfélkapus regisztrációt követően:

Képesítések igazolása

A külföldi bizonyítványok, szakképesítések, oklevelek és továbbképzések elismerése az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja hatáskörébe tartozik.

Munkavállalási engedély igénylése

Az EGT állampolgárok és családtagjaik magyarországi munkavállalása engedélymentes. Harmadik országbeli állampolgárok Magyarországon csak meghatározott feltételek mellett dolgozhatnak. Főszabály szerint a munkavállalás engedélyköteles. Az EU/EGT államok állampolgárai illetve a svájci állampolgárok munkavállalási engedély nélkül dolgozhatnak Magyarországon, ez azt jelenti, hogy Magyarország a közösségi jogot alkalmazza munkavállalók szabad áramlása területén. A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni valamennyi szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatását.

Egyéb eljárások

A vízumok fajtáiról, igénylésük módjáról az alábbi oldalakon található tájékoztatás:

 

Erőforrások, információs források

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapja hasznos információkkal szolgál a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó pénzügyi szervezetekről.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)