Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Υπηρεσίες

Επικαιροποίηση 11/2010

Νομικές απαιτήσεις

Η Οδηγία περί υπηρεσιών βρίσκεται σε διαδικασία ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία.

Βασική πηγή του ελληνικού εμπορικού δικαίου είναι ο Εμπορικός Νόμος. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, ως παροχή υπηρεσιών θεωρείται οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία δεν εμπεριέχει παράδοση αγαθών.

Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει:

 • τη μεταβίβαση ή εκχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού - όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι συμφωνίες άδειας χρήσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλα συναφή δικαιώματα;
 • την ευθύνη για την παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης    - όπως η δέσμευση να μην ασκήσει κανείς μια επαγγελματική δραστηριότητα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή σε ολόκληρη τη χώρα, η υπόσχεση να μην ασκήσει ένα συγκεκριμένο δικαίωμα, κλπ.

Άλλες δραστηριότητες που θεωρείται ότι εμπίπτουν στην παροχή υπηρεσιών είναι οι εξής:

 • η λειτουργία ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και κατοικιών, θερινών κατασκηνώσεων και άλλων παρόμοιων εγκαταστάσεων ;
 • η λειτουργία χώρων στάθμευσης για οχήματα οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των τροχόσπιτων ;
 • η προμήθεια τροφίμων και ποτών από εστιατόρια, αρτοποιεία, κλαμπ και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις για κατανάλωση επί τόπου;
 • η καταβολή αποζημίωσης κατόπιν εντολής από δημόσια αρχή ή στο όνομα αυτής ή κατά την εφαρμογή του νόμου;
 • η χρηματοδοτική μίσθωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και θυρίδων;
 • η υπεργολαβία επί κινητής περιουσίας.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το κείμενο του νόμου:

Διάφοροι τρόποι παροχής υπηρεσιών

Δημιουργία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών

Οι διαδικασίες ίδρυσης νέας επιχείρησης εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης.

 • για τις ατομικές επιχειρήσεις δεν απαιτούνται ιδιαίτερες νομικές διαδικασίες ίδρυσης;
 • για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), απαιτείται η κατάθεση του καταστατικού τους στο Πρωτοδικείο;
 • για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), απαιτείται η δημοσίευση του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον τοπικό τύπο;
 • για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε. ), απαιτείται η κατάθεση του καταστατικού τους στον κατά τόπους Νομάρχη ή στην Διεύθυνση Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών των Νομαρχιών. Εν συνεχεία, απαιτείται εγγραφή στα μητρώα ΑΕ και δημοσίευση περίληψης του καταστατικού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βάση νόμου, στις περισσότερες περιπτώσεις ίδρυσης επιχειρήσεων είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο.

Τέλος, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε προσωρινή βάση, από το 2001 αυτός ο τύπος απασχόλησης ρυθμίστηκε και νομικά και άρχισε να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα στο πλαίσιο μίας προσπάθειας προσαρμογής της εργατικής νομοθεσίας στα νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα.

Δικαιώματα αποδεκτών των υπηρεσιών

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή είναι η αρμόδια εθνική αρχή για τα δικαιώματα των αποδεκτών υπηρεσιών, τα οποία ορίζονται με βάση τις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις:

Αγορά εργασίας

Τα θέματα αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών ορίζονται με σχετικό προεδρικό διάταγμα:

Τα θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ορίζονται με σχετικό προεδρικό διάταγμα που ενσωματώνει την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τα οποία πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα ή θεωρημένα για τη γνησιότητά τους) , εκτός των άλλων, είναι (ενδεικτικά):

 • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του αιτούντος, από το κράτος μέλος προέλευσης
 • τίτλος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αρμόδιος φορέας είναι ο εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εργασίας Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

 

Διοικητικές διαδικασίες

«Σημεία Ενιαίας Εξυπηρέτησης»

Οι συναλλαγές με το Δημόσιο μπορούν να γίνονται, μέσα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Στην κεντρική ιστοσελίδα των Κέντρων αυτών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται από αυτά, καθώς και για τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους Κέντρων:

Κοινοποίηση

Σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών από αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, υπάρχουν δύο κατηγορίες:

 • υπηρεσίες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ περιλαμβάνουν εκείνες που παρέχουν οι ιατροί, οι νοσοκόμοι, οι δικηγόροι, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές, κ.λπ. και
 • υπηρεσίες που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες που υπόκεινται σε ΦΠΑ περιλαμβάνουν εκείνες που παρέχουν οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί, οι τοπογράφοι, οι χημικοί, οι αγρονόμοι, οι καλλιτέχνες, οι οικονομολόγοι, οι λογιστές, οι σύμβουλοι, κ.λπ.

Κοινωνική ασφάλιση

Τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται με σχετικό νόμο και πολλές απο τις διοικητικές διαδικασές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ:

Όσον αφορά την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα, η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τα μέλη νομικών προσώπων, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δραστηριοποιούνται σε πόλη άνω των 2.000 κατοίκων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των νέων επιχειρηματιών εγγράφεται κατά κύριο λόγο, στα κατά τόπους Tαμεία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (TΕΒΕ), τα Tαμεία Εμπόρων (TΑΕ) και σε ειδικές περιπτώσεις σε άλλα ταμεία όπως είναι το TΣΜΕΔΕ, TΣΑY και το ΙΚΑ.

Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, οι Διευθύνσεις Βιομηχανίας των κατά τόπους Νομαρχιών είναι αρμόδιες για την πληροφόρηση των υπόχρεων ή μη κατηγοριών και για την έκδοση των αδειών. Παράλληλα, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση.

Εκτός από τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων είναι απαραίτητη για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και η έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Παραδείγματα τέτοιων κατηγοριών είναι οι υδραυλικοί, τα κουρεία, τα οπτικά είδη, οι οδοντοτεχνίτες, τα μηχανουργεία κ.α.

Επίσης, κάθε υποψήφια επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) δήλωση έναρξης επιτηδεύματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν και να υποβληθούν ηλεκτρονικά:

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα υποβάλλουν:

 • Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο προκειμένου για προσωπικές εταιρείες.
 • Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης προκειμένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.
 •  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας.

Αποδεικτικό προσόντων

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης   είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης καθορίζονται με σχετικά προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Ο.Ε.Ε.Κ. .

Αιτήσεις άδειας εργασίας

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, επιτρέπεται η είσοδος αλλοδαπού στην Ελλάδα για απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη και για συγκεκριμένο είδος απασχόλησης, αν του χορηγηθεί άδεια παραμονής από το νομάρχη, ακολουθώντας συγκεκριμμένη διαδικασία.

Η άδεια παραμονής χορηγείται για περίοδο μέχρις ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους. Ο νομάρχης διαβιβάζει την άδεια εργασίας στο ελληνικό προξενείο για να δοθεί θεώρηση εισόδου και την κοινοποιεί στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.

Ο εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει αλλοδαπό για εποχιακή εργασία οφείλει να λάβει προηγούμενη έγκριση του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από αίτηση του προς την αρμόδια υπηρεσία εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη των εργασιών του.

Τέλος, επιτρέπεται η είσοδος αλλοδαπού στη χώρα, προκειμένου αυτός να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εφόσον σωρευτικώς:

 • διαθέτει επαρκείς πόρους για την άσκηση της δραστηριότητας
 • η δραστηριότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Αρμόδια Εθνική Αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πόροι

Για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λειτουργεί η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis, που αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον, στον ιστοχώρο που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για την Κοινωνία της Πληροφορίας", βρίσκονται πληροφορίες και συνδέσεις για όλες τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες   της Εθνικής Διοίκησης ανάλογα με την ομάδα πληθυσμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα των αποδεκτ ών υπηρεσι              ών παρέχονται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή:

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)