Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Spravodlivý konkurenčný boj

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Hospodársku súťaž upravuje:

Zákaz monopolu

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže vymedzuje nasledujúce formy nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže a koncentrácie:

 • dohody obmedzujúce súťaž,
 • zneužívanie dominantného postavenia,
 • koncentrácia.

Dohody

Dohoda a zosúladený postup podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov, ktorej cieľom môže byť obmedzovanie súťaže sú zakázané, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca súťaž, ktorá obsahuje:

 • priame alebo nepriame určenie cien tovaru alebo iných obchodných podmienok,
 • záväzok obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,
 • rozdelenie trhu alebo zdrojov zásobovania,
 • záväzok účastníkov dohody, že voči jednotlivým podnikateľom budú pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení uplatňovať rozdielne podmienky ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži.

Zneužívanie dominantného postavenia

Zneužitím dominantného postavenia na trhu je najmä:

 •  priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok
 •  hrozba obmedzenia alebo obmedzenie výroby, na úkor užívateľov
 •  uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči podnikateľom, ktorí tým môžu byť znevýhodňovaní v súťaži,
 •  viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou nesúvisia s predmetom zmluvy

Iné druhy nekalej súťaže

Nekalá súťaž môže mať nasledujúce formy:

 • klamlivá reklama - je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená,
 • klamlivé označovanie tovaru a služieb - je každé označenie, ktoré  môže vyvolať mylnú domnienku, že ním označený tovar alebo služby pochádzajú z určitého štátu, určitej oblasti alebo miesta alebo od určitého výrobcu, alebo že vykazujú osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť,
 • vyvolávanie nebezpečenstva zámeny tovaru a služieb - použitie obchodného mena alebo osobitného označenia podniku, ktoré používa už právom iný súťažiteľ,
 • parazitovanie na povesti podniku, výrobku alebo služby - je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech,
 • podplácanie - ak súťažiteľ priamo alebo nepriamo ponúkne, sľúbi alebo poskytne akýkoľvek prospech, aby nekalým postupom docielil na úkor iných súťažiteľov pre seba alebo iného súťažiteľa prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu v súťaži,
 • zľahčovanie - je konanie, ktorým súťažiteľ uvedie alebo rozširuje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu,
 • porušovanie obchodného tajomstva - ak konajúci inej osobe neoprávnene oznámi, sprístupní, pre seba alebo pre iného využije obchodné tajomstvo, ktoré sa môže využiť v súťaži
 • ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia - ak súťažiteľ skresľuje podmienky hospodárskej súťaže tým, že prevádzkuje výrobu, uvádza na trh výrobky alebo uskutočňuje výkony ohrozujúce záujmy ochrany zdravia alebo životného prostredia chránené zákonom, aby tak získal pre seba alebo pre iného prospech na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov.

Štátna pomoc

Od dane sú oslobodené:

 •  príjmy nepodnikateľských právnických osôb plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli,
 •  príjmy obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku,
 •  príjmy plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii,
 •  výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,
 •  členské príspevky,
 •  úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane,
 •  úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev
 •  úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových certifikátov,
 •  finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv,
 •  výnosy z verejného zdravotného poistenia.

Ochrana spotrebiteľa

Ochranu práv spotrebiteľa definuje Zákon o ochrane spotrebiteľa.

Každý spotrebiteľ má právo na :

 •  výrobky a služby v bežnej kvalite,
 •  uplatnenie reklamácie,
 •  náhradu škody,
 •  vzdelávanie,
 •  informácie,
 •  ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov,
 •  podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Práva spotrebiteľa podrobne uvádza :

Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach.

Vnútroštátne orgány pre oblasť hospodárskej súťaže

             Protimonopolný úrad   zaručuje spravodlivú súťaž, ktorá podmieňuje dobre fungujúce trhové prostredie.

Korekcie, ktoré vykonáva úrad vychádzajú z kompetencií, ktoré mu vyplývajú zo zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Úrad prostredníctvom kontroly koncentrácií :

 • povoľuje spájanie podnikateľov
 • dohliada na trhy, na ktorých pôsobia dominantné subjekty, aby nezneužívali svoje dominantné postavenie,
 • postihuje podnikateľov, ktorí medzi sebou uzatvárajú dohody obmedzujúce súťaž.

Na konci každého správneho konania vydáva rozhodnutie, ktoré je pre podnikateľov záväzné.

Zlúčenia spoločností upravujú prísne ustanovenia.

Administratívne postupy

Oznámenie o zlúčení

Každý podnikateľ, ktorý zistí, že je v monopolnom alebo dominantnom postavení na relevantnom trhu je povinný ohlásiť to Protimonoponému úradu SR.

Kartelové dohody nie sú zakázané ak ich predmetom  je :

 •  jednotné používanie obch., dodávateľských a platobných podmienok okrem dohôd o cenách
 •  racionalizácia podnikateľskej činnosti
 •  poskytovanie obchodnej zrážky
 •  podiel na zásobovaní trhu 5% SR, 30% relevantný trh

Dohody o fúzii sú podrobené kontrole a rozhodovacej právomoci Protimonopolného úradu SR. Úrad môže takúto dohodu schváliť, ak prevážia hospodárskej výhody, ktoré fúzia prinesie.

Spory

Podozrenie na porušovanie zákona na ochranu hospodárskej súťaže môžete oznámiť Protimonopolnému úradu.

V rámci identifikácie, či koncentrácia podnikateľov podlieha kontrole úradu, je nevyhnutné správne určiť účastníkov koncentrácie.

V Súvislosti s oznámením koncentrácie úrad upozorňuje na materiál :

Podanie na konanie môžete podať v Elektronickej podateľni úradu.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)