Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
  
	Megosztás Twitteren!
  
	Megosztás Google-n!
  
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Tisztességes verseny

Frissítve 10/2012

Jogi követelmények

A magyar piacra irányadó szabályozás magában foglalja a közösségi szabályozással összhangban álló versenytörvényt, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Versenytanács elnökének együttesen kiadott közleményeit, valamint a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa által megfogalmazott elvi állásfoglalásokat.

Antitröszt szabályok

Az üzleti tisztesség követelményeinek megállapítása, valamint a gazdasági verseny tisztaságának és szabadságának megteremtése érdekében a versenytörvény az alábbi versenyjogi tilalmakat határozta meg: (1) tisztességtelen piaci magatartás tilalma, (2) üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma, (3) kartelltilalom, (4) gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma, (5) összefonódások ellenőrzése (fúziókontroll).

Tisztességtelen piaci magatartás

A versenytörvény szerint tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, üzletfelek, valamint a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően - folytatni. A törvény tartalmaz nevesített tilalmakat is, mint például a hírnévrontás és a hitelrontás, az üzleti titok tisztességtelen módon történő megszerezése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala, vagy a szolgai utánzás.

Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása

Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma az üzletfelek megtévesztésének tilalmát jelenti. Az üzletfelek megtévesztésének minősül például az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tény állítása; annak elhallgatása, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak; megtévesztésre alkalmas tájékoztatás, különösen előnyös vásárlás hamis látszatának keltése.

Megállapodások

A versenytörvény szerint tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás. Nem minősül ilyennek a megállapodás, ha egymástól nem független vállalkozások között jön létre, csekély jelentőségű, vagy ha a kormány rendeletben mentesítette a megállapodást a tilalom alól.

Erőfölénnyel való visszaélés

  • Kizsákmányoló visszaélés: A vevőket közvetlenül érinti, például az indokolatlanul magas árak alkalmazása miatt.
  • Korlátozó visszaélés: A vevőket csak közvetve érinti. Konkrétan a verseny korlátozását jelenti, például a szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás formájában.

A versenytörvény felsorol néhány példát a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés típusaira.

Vállalkozások összefonódása

A vállalkozások összefonódása ellenőrzésének lényege, hogy kizárólag a Gazdasági Versenyhivatal előzetes engedélyét követően létesülhessenek meghatározott feltételeket teljesítő fúziók. A fúziókontroll alapján a fontosabb, versenyt korlátozó vállalat-egyesülés, -felvásárlás vagy irányításszerzés nem kerülheti meg a kötelező versenyfelügyeleti ellenőrzést.

Jelentős vevői erővel való visszaélés tilalma

A kereskedőnek tilos a beszállítóval szemben meglévő erőfölényével (egyoldalúan elönyös alkuhelyzetével) visszaélnie. Jelentős piaci erőnek minősül különösen, ha a kereskedő vagy vállalatcsoportja kereskedelmi tevékenységéből származó előző évi konszolidált nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot (kb. 360 millió eurót). Ebben az esetben a kereskedelmi törvény a kereskedőt a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó önszabályozó etikai kódex megalkotására kötelezi.

A tevékenységéből eredő sajátos hátrányok miatt a mezőgazdasági vagy élelmiszeripari termékek előállítóját vagy -feldolgozóját külön szabályozás védi az ilyen termékek forgalmazását végző szervezetek tisztességtelen magatartásától.

Állami támogatás

A költségvetésből nyújtott támogatások juttatására vonatkozó legfontosabb szabályokat az államháztartási törvény és az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet tartalmazzák.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében külön törvény szabályozza a támogatások nyilvánosságra hozatalának módját.

Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemről szóló törvény szabályozza a fogyasztókat megillető alapjogokat, köztük a fogyasztók egészségének és biztonságának, gazdasági érdekeinek védelmét, a fogyasztók tájékoztatását és oktatását, a fogyasztói kárigény érvényesítését, és a fogyasztók képviseletét.

A fogyasztói kárigények érvényesítése a fogyasztóvédelmi intézményrendszeren és az igazságszolgáltatáson keresztül történik. A fogyasztóvédelemért felelős kijelölt minisztérium (Nemzetgazdasági Minisztérium) irányítása alá tartozó Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felelős a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásért.

Nemzeti versenyhatóságok

A Gazdasági Versenyhivatal feladata a piaci verseny támogatása, elősegítése, szabadságának és tisztaságának védelme a versenyjogi rendelkezéseknek, illetve a versenyellenes magatartások tilalmának betartatásával.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az agrártermékek termelői érdekében lép fel a tisztességtelen kereskedői magatartással szemben.

A vállalatok egyesülését szigorú rendelkezések szabályozzák.

Adminisztratív eljárások

Vállalkozások összefonódásának bejelentése

A vállalkozások összefonódásához bizonyos, a versenytörvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni. A Hivatal az ügy bonyolultságától függően egyszerűsített vagy teljeskörű eljárásban vizsgálhatja az összefonódás engedélyezhetőségét. A fúziós kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány - magyar és angol nyelven - letölthető a Gazdasági Versenyhivatal honlapjáról.

Az egyszerűsített eljárás lezárásának határideje a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 nap, amely egy alkalommal, 20 nappal meghosszabbítható. Ha az ügy alaposabb vizsgálatot igényel, az összefonódást teljes körű eljárásban kell elbírálni, ilyenkor az eljárást befejező döntést 120 napon belül kell meghozni, amely egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal hosszabbítható meg. Ha a Hivatal azt állapítja meg, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként, az engedély megadását nem tagadhatja meg.

A gazdasági társaság az átalakulásról hozott utolsó döntését követő 8 napon belül köteles erről a Cégközlönynél közlemény közzétételét kezdeményezni, amit két egymást követő lapszámban kell megjelentetni.

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet elektronikus úton kell benyújtani, a cég törvényes képviselője által meghatalmazott (a társasági szerződést ellenjegyző) jogi képviselő által.

Támogatások átláthatóságával kapcsolatos bejelentések

A közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló honlap célja, hogy minden érdeklődő számára ingyenesen tegye hozzáférhetővé az állami és európai uniós forrásokból, illetve nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból nyújtott támogatásokról szóló információkat. A pályázóknak a pályázat benyújtását követően is nyilatkozniuk kell arról a pályázat befogadója felé, ha a pályázati eljárásban más, a törvény által megnevezett módon is érintetté válnak. Ha a pályázó a közzétételt határidőben (8 munkanapon belül) nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. Nyilatkozni kell arról is, hogy nem áll fenn az összeférhetetlenség esete, vagy ezt a pályázó megszüntette.

Versenyfelügyeleti eljárások

A Gazdasági Versenyhivatal eljárása indulhat hivatalból vagy kérelemre is, ha jogszabályba ütköző magatartásról érkezik panasz vagy bejelentés. Panaszt, illetve bejelentést bárki tehet, és azok benyújtása illetékmentes. A bejelentő űrlapok a Gazdasági Versenyhivatal honlapjáról tölthetőek le.

A Gazdasági Versenyhivatal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt induló ügyekben a vizsgálat elrendelésétől számított 90 napon belül hoz döntést. Ez az időtartam egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A versenyt korlátozó megállapodások és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés vizsgálatára indult eljárásokat 180 napon belül kell lezárni, ez a határidő két alkalommal, esetenként legfeljebb 180 nappal hosszabbítható meg.

Erőforrások, információs források

A Gazdasági Versenyhivatal elérhetőségei megtalálhatók a honlapján.

Az Egyesített Feketelista civil kezdeményezésre létrejött online adattár a magyarországi cégekről, amely az adószám segítségével összefűzi és céghez köti az 1998. január 1. óta nyilvánosságra hozott különféle hatósági eljárásokat és törvénysértéseket.

Elérhetők a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalma alapján az utóbbi években indított eljárások eredményei.

Az államháztartási és európai uniós forrásokból, illetve nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból nyújtott támogatásokról szóló információk bárki számára hozzáférhetőek a közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló honlapon. A pályázatot befogadó szerv közzéteszi a pályázat tárgyát, kiíróját, benyújtóját, valamint az igényelt összeget (a pályázat befogadásától számított 5 munkanapon belül), továbbá a pályázóknak a pályázati eljárásban való, jogszabályban meghatározott esetleges érintettségét.

Programok

A magyarországi versenykultúra fejlesztése keretében a Gazdasági Versenyhivatal a verseny társadalmi elfogadottságát, a jogkövető magatartást, és a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozást igyekszik elősegíteni.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)