Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Κύπρος

Θεμιτός ανταγωνισμός

Επικαιροποίηση 05/2011

Νομικές απαιτήσεις

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος, σε συνδυασμό με τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο, θέτουν το πλαίσιο των κανόνων και αρχών που στόχο έχουν την εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Κανόνες κατά των συμπράξεων

Οι βασικές πρόνοιες του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου απαγορεύουν συμπράξεις οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό, τη νόθευση ή την παρακώληση του ανταγωνισμού. Πρόσθετα, απαγορεύουν τις συμπράξεις και τη καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεων.

Συμφωνίες

Ο Νόμος απαγορεύει όλες τις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, όλες τις αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, ιδίως εκείνες που συνίστανται:

 • στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής.
 • στον περιορισμό ή έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων.
 • στη γεωγραφική ή άλλη κατανομή των αγορών ή των πηγών προμήθειας.
 • στην εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές και.
 • στην εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή από μέρους των αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.

Σε συνδυασμό με τον νόμο του Ανταγωνισμού έχουν υιοθετηθεί 11 εξαιρέσεις κατά κατηγορίες (Block Exemptions), οι οποίες βασίζονται σε σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε. και με τις οποίες ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων εξαιρούνται από το νόμο και είναι επιτρεπτές νοουμένου ότι πληρούν ορισμένους συγκεκριμένους όρους. Οι εξαιρέσεις αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων:

 • Ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας
 • Ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
 • Συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές στον τομέα των ασφαλίσεων
 • Συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ ναυτιλιακών μεταφορέων τακτικών γραμμών – κοινοπραξίες
 • Συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης
 • Συμφωνίες εξειδίκευσης
 • Κάθετες συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές
 • Συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές σχετικά με την παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων
 • Τεχνική συνεργασία στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών
 • Συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές στον τομέα των οδικών μεταφορών
 • Ναυτιλιακές διασκέψεις στις θαλάσσιες μεταφορές

Κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης

Ο Νόμος απαγορεύει την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα αν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα:

 • τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων μη θεμιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής.
 • τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζημιά των καταναλωτών.
 • την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.
 • την εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή εκ μέρους των αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, εκ της φύσεώς τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών.

Άλλοι τύποι αθέμιτου ανταγωνισμού

Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν ή αυτές μια επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη, προμηθευτή, παραγωγού, αντιπροσώπου, διανομέα ή εμπορικού συνεργάτη τους και δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση.

Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων

Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος επιδιώκει να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο των σημαντικών αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων με τη μορφή των συγκεντρώσεων, σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Με άλλα λόγια, ο έλεγχος των συγκεντρώσεων εστιάζεται στις συγκεντρώσεις που εμποδίζουν τη διατήρηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και εξασφαλίζει την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων όταν είναι ανάγκη να διαφυλαχθεί ο ανταγωνισμός.

Εθνικές αρχές ανταγωνισμού

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι η αρμόδια αρχή για την ανάπτυξη της πολιτικής ανταγωνισμού καθώς επίσης για τη δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) είναι το ανεξάρτητο θεσμοθετημένο όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική αρμοδιότητα για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η ΕΠΑ, είτε μετά από καταγγελίες που της έχουν υποβληθεί, είτε μετά από τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτων ερευνών, αποφασίζει για θέματα που εκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Σημειώνεται ότι η ΕΠΑ συνιστά, επίσης, την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ στις περιπτώσεις που επηρεάζεται το διακοινοτικό εμπόριο.

Οι συγχωνεύσεις εταιρειών ρυθμίζονται από αυστηρές διατάξεις.

Διοικητικές διαδικασίες

Γνωστοποίηση συγχώνευσης

Ο Νόμος καθορίζει αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να κοινοποιηθεί μία συγκέντρωση, προβλέποντας και ποινή προστίμου σε περίπτωση παράλειψης κοινοποίησης. Η συγκέντρωση κοινοποιείται με την αποστολή σχετικού εγγράφου κοινοποίησης στην ΕΠΑ, το οποίο πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που ο Νόμος απαιτεί.

Δικαστικές διαφορές

Η σχετική νομοθεσία απαιτεί την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για τη νομιμοποίηση προσώπου (φυσικού ή νομικού) να προβεί σε καταγγελία. Ορίζεται ότι έννομο συμφέρον έχει αυτός που μπορεί να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό ως άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης. Η καταγγελία υποβάλλεται γραπτώς προς την Επιτροπή και υπογράφεται από τον καταγγέλλοντα ή το νομικό του σύμβουλο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του καταγγέλλοντα. Η καταγγελία πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα του Νόμου ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να αποφασίσει κατά πόσο θα προβεί σε διερεύνηση της υποβληθείσας καταγγελίας.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)