Ścieżka nawigacji


Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn
Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Dodaj do ulubionychWłącz duży kontrast
Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Dodaj do ulubionychWłącz duży kontrast

Polska

Zamówienia publiczne

Ostatnia aktualizacja 10/2012

Wymogi prawne

Przepisy dotyczące zamówień publicznych stosuje się w odniesieniu do kontraktów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 tys. EUR.

Polskie prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie dostępu do zamówień publicznych wobec przedsiębiorców zagranicznych.

Publikacja ogłoszeń dotyczących zamówień i kwoty progowe

Zamawiający samodzielnie dokonują publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych wydawanym w wersji elektronicznej na portalu Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie ZP jeżeli wartość zamówienia przekracza 14 tys. EUR ale jest niższa od tzw. progów unijnych wynoszących odpowiednio:

dla dostaw i usług:

 • 125 000 EUR (w przypadku centralnych organów rządowych);
 • 193 000 EUR (w przypadku pozostałych zamawiających klasycznych);
 • 387 000 EUR (w przypadku zamawiających sektorowych);

dla robót budowlanych:

Tenders Electronic Daily (TED) jest internetową wersją "Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej", w którym publikowane są ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych o wartości przekraczającej wymienione powyżej kwoty progowe.

Podstawowe procedury

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są:

 • przetarg nieograniczony - tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy,
 • przetarg ograniczony - tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert przez zamawiającego.

Jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia w trybie:

 • negocjacji z ogłoszeniem - po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert;
 • dialogu konkurencyjnego - po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert;
 • negocjacji bez ogłoszenia - zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert;
 • zamówienia z wolnej ręki - zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą;
 • zapytania o cenę - zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert;
 • licytacji elektronicznej - za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Rodzaje zamówień

Jako postępowanie o udzielenie zamówienia należy rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy.

Istnieją następujące rodzaje zamówień publicznych:

 • zamówienie publiczne na dostawy - oznacza nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;
 • zamówienie publiczne na usługi - przez które należy rozumieć nabywanie wszelkich świadczeń, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych - a zatem są zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68);
 • zamówienie publiczne na roboty budowlane - oznacza wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Krajowe władze ds. zamówień publicznych

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który:

 • opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
 • podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą;
 • wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą;
 • prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
 • prowadzi, ogłasza, aktualizuje na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu oraz dokonuje wykreśleń wykonawców z wykazu;
 • zapewnia funkcjonowanie środków ochrony prawnej;
 • opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień;
 • przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń;
 • upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;
 • czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą;
 • upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień;
 • dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień;
 • prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami;
 • dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówień;
 • opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień;
 • przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczną informację o działaniu Krajowej Izby Odwoławczej, uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa;
 • zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
 • zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwoławczej;
 • prowadzi działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych;
 • przekazuje Komisji Europejskiej co roku do dnia 31 marca wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z roku poprzedniego dotyczące odwołań w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia, w których nie orzeczono unieważnienia umowy ze względu na ważny interes publiczny, o którym mowa w art. 192 ustawy, wraz z ich uzasadnieniem.

Obsługę Prezesa zapewnie Urząd Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poinformowanie Zamawiającego

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 • wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Krajowa Izba Odwoławcza działająca przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków.

Skarga Do Sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

 

Procedury administracyjne

Składanie ofert

Terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu różnią się w zależności od trybu postępowania i wartości danego zamówienia.

Przetarg Nieograniczony

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż:

 • 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku dostaw lub usług;
 • 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku robót budowlanych.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, termin składania ofert nie może być krótszy niż:

 • 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
 • 47 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE w inny sposób.

W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne o których informacja została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż:

 • 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
 • 29 dni od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE w inny sposób.

Przetarg Ograniczony

Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż  tzw. progi unijne, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż:

 • 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
 • 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE w inny sposób.

Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w przetargu ograniczonym:

 • termin 30-dniowy można skrócić do terminu nie krótszego niż 10 dni;
 • termin 37-dniowy można skrócić do terminu nie krótszego niż 15 dni.

Terminy składania ofert

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż:

 • 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw i usług;
 • 14 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla robót budowlanych.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy o 5 dni, jeżeli udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówieniana na stronie internetowej nie później niż od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE do upływu terminu składania ofert.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym - zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 22 dni.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne oraz jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni.

Negocjacje Z Ogłoszeniem

Termin składania ofert wstępnych

Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia ofert wstępnej, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych.

Termin składania ofert

Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Dialog konkurencyjny

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż:

 • 30 dnia od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
 • 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE w inny sposób.

Termin składania ofert

Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje minimalnego terminu na składanie ofert.

Zapytanie o cenę

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje minimalnego terminu na składanie ofert.

Źródła informacji

Portal zamówień publicznych Unii Europejskiej (SIMAP) zawiera standardowe formularze zamówień publicznych.

W dziale Usługi Doradcze Sieci KIGNET katalogu usług dla przedsiębiorców opublikowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i jej sieć izb regionalnych znajdują się informacje na temat usług szkoleniowych dla przedsiębiorców na temat rynku zamówień publicznych w Polsce.

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Skontaktuj się z pobliską organizacją biznesową

UE prowadzi sieć Enterprise Europe Network zrzeszającą lokalne organizacje biznesowe w większości krajów EuropyEnglish, które mogą być w stanie Ci pomóc.

Wybierz swój kraj oraz miejscowość i wpisz zapytanie poniżej.

Dziękujemy! Państwa widomość została wysłana.
Z powodu problemów technicznych Państwa wiadomość nie została wysłana. Prosimy spróbować później.

Kraj

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bułgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Chorwacja

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dania

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francja

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grecja

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hiszpania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Nieuwegein

Irlandia

Dublin

Litwa

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norwegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalia

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumunia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovenië

Koper

Ljubljana

Maribor

Szwecja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Słowacja

Bratislava

Prešov

Węgry

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Włochy

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Zjednoczone Królestwo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Łotwa

Riga

Wpisz treść wiadomości tutaj *

* pole obowiązkowe (musisz wprowadzić dane)