Naršymo kelias


Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą

Lietuva

Mokesčių mokėjimas

Atnaujinta 10/2010

Teisiniai reikalavimai

Mokesčių administravimo procedūras ir Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklą reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas.

Mokesčių sistema

Lietuvos mokesčių sistema susideda iš tiesioginių ir netiesioginių mokesčių.

Lietuvoje dvigubas pajamų apmokestinimas yra naikinamas taikant Pelno mokesčio įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą ir tarpvalstybines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.

Tiesioginiai mokesčiai

Gyventojų pajamų mokestį moka nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai pajamų mokestį moka  tik nuo pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje: per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos pajamų, už veiklą Lietuvoje gautų su darbo santykiais susijusių pajamų, sporto ir atlikėjo veiklos pajamų, palūkanų, honoraro, dividendų, metinių išmokų (tantjemų) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto ir Lietuvoje registruotino kilnojamojo daikto pardavimo pajamų bei Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto nuomos pajamų.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo ES valstybėse narėse arba valstybėse, su kuriomis sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, gautų pajamų, išskyrus dividendus, palūkanas ir honorarus, dvigubam apmokestinimui naikinti taikomas atleidimo nuo pajamų mokesčio metodas, jeigu nuo šių pajamų tose valstybėse buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis.

Naikinant nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio gautų dividendų, palūkanų ir honorarų dvigubą apmokestinimą, nuo dividendų, palūkanų ir honorarų užsienyje sumokėtas pajamų mokestis atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos.

Gyventojų gauti dividendai apmokestinami taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą, visos kitos pajamos apmokestinamos 15 proc. mokesčio tarifu,  išskyrus iš  žemės ūkio ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pelno jo dalyvio (nario) gautas pajamas ir gyventojo, kurio žemės ūkio valdos ar ūkio valdos ekonominis dydis yra lygus 14 europinių dydžio vienetų ar didesnis, gautas žemės ūkio veiklos pajamas, kurios apmokestinamos taikant 10 proc. mokesčio tarifą (2009 m. buvo apmokestinamos 5 proc.).

Lietuvos vieneto pelno mokesčio objektas - visos Lietuvoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos.

Užsienio vieneto pelno mokesčio objektas yra pajamos iš veiklos Lietuvoje per nuolatinę buveinę bei tam tikros rūšies pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje.

Pelno mokesčio tarifas - 15% kai kurioms pajamų rūšims taikomas 10% pelno mokesčio tarifas.

Nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo,religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius bei inžinierinius statinius, jeigu jie nėra ekonominei ar individualiai veiklai naudojamas nekilnojamasis turtas arba nėra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoti naudotis juridiniams asmenims bei juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvoje.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas gali būti nuo 0,3% iki 1% nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Netiesioginiai mokesčiai

Pridėtinės vertės mokesčiu paprastai yra apmokestinamas Lietuvoje vykstantis prekių tiekimas ir paslaugų teikimas už atlygį, kai prekes tiekia ir paslaugas už atlygį teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas ekonominę veiklą.

Apmokestinamuoju asmeniu gali būti tiek Lietuvos asmuo, tiek užsieno valstybės asmuo.

Lietuvos apmokestinamasis asmuo yra Lietuvos juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą.

Užsienio apmokestinamasis asmuo yra bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdantis užsienio valstybės juridinis asmuo, organizacija ar kitoks vienetas, taip pat fizinis asmuo,vykdantis ekonominę veiklą, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuva.

Pridėtinės vertės mokesčio tarifai:

Akcizais paprastai yra apmokestinamas etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, apdorotas tabakas, energetiniai produktai, elektros energija.

Akcizų mokėtoju paprastai yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas, registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas.

Siekdama užtikrinti mokestinių paslaugų tinkamą prieinamumą, Valstybinė mokesčių inspekcija parengė paslaugų klasifikatorių, kurį patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininkas.

Pagal šį klasifikatorių yra išsamiai aprašytos 52 paslaugos: jų teikimo būdai ir dokumentų formos, paslaugų teikėjai ir gavėjai, taip pat taikytini teisės aktai.

Administracinės procedūros

Mokesčių mokėtojų registracija

Užsienio asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, kai:

 • pradeda vykdyti PVM apmokestinamą ekonominę veiklą Lietuvoje,
 • Lietuvoje iš kitose ES valstybėse narėse įsikūrusių apmokestinamųjų asmenų įsigyja prekių ir įsigytų prekių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 Lt,
 • Lietuvoje isigyja paslaugų iš užsienio valstybėse įsikūrusių apmokestinamųjų asmenų,
 • vykdo nuotolinę prekybą ir tiekiamų ir į Lietuvą atgabentų per kalendorinius metus prekių vertė viršija 125 000 Lt.

Užsienio asmuo prašymą įregistruoti PVM mokėtoju turi pateikti nedelsiant, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, arba ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pageidaujamos įregistravimo dienos, jeigu asmuo registruojasi savanoriškai. Prašymas įregistruoti PVM mokėtoju gali būti pateikiamas:

Užsienio valstybių asmenys, iš Lietuvos PVM mokėtojų registro gali išsiregistruoti, kai:

 • nustoja vykdyti Lietuvoje ekonominę veiklą,
 • pradeda vykdyti tik tokią veiklą, dėl kurios neprivalo būti įsiregistravę PVM mokėtojais,
 • po privalomo įsiregistravimo PVM mokėtojais dėl nuotolinės prekybos per praėjusius kalendorinius metus į Lietuvą  atgabentų visų prekių vertė neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato  viršyti  125  000  Lt ribos,
 • po privalomo įsiregistravimo PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitos ES valstybės narės/paslaugų įsigijimo iš užsienio asmenų, įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais nesiekė ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 35 000 Lt ribos/asmuo praėjusiais  ir  (ar)  einamaisiais  kalendoriniais metais neįsigijo  paslaugų iš užsienio apmokestinamųjų asmenų,
 • nuo savanoriško įsiregistravimo PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitos ES valstybės narės ir/ar dėl nuotolinės prekybos vykdymo praėjo daugiau kaip 24 mėnesiai (išskyrus atvejus, kai asmuo įgyja likviduojamo asmens statusą), o asmuo neįgijo privalomo PVM mokėtojo statuso.

Mokesčių deklaracijos pateikimas

Mokesčio deklaracija turi būti pateikta atitinkamam mokesčių administratoriui mokesčio įstatymo nustatytais terminais. Centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka mokesčio deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas.

Mokesčių administravimo įstatymas nustato deklaracijos pateikimo būdus: raštu, el. būdu. Mokesčių mokėtojas turi teisę pasirinkti mokesčio deklaracijos pateikimo būdą.

Mokesčių administravimo įstatymo 77 straipsnis numato atvejus, kai mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo.

Bankrutuojančio arba restruktūrizuojamo juridinio asmens mokesčio deklaracijos pateikimo ypatumus nustato Mokesčių administravimo įstatymo 78 straipsnis.

Elektroninio deklaravimo sistema (EDS) supaprastina mokesčių deklaracijų gavimą ir apdorojimą.

EDS paslaugos apima:

 • deklaracijų pildymą internete;
 • pranešimus mokesčių mokėtojams apie apdorotų deklaracijų rezultatus, pvz., aptiktas klaidas jose;
 • pranešimus mokesčių mokėtojams apie trūkstamas deklaracijas, kurias privaloma pateikti; ir kt. elektronines paslaugas.

Ištekliai

Konsultacinės medžiagos duomenų bazė (KMDB) paaiškina mokesčius, informuoja, kaip juos apskaičiuoti ir mokėti, pateikia dažnai užduodamus klausimus ir atsakymus.

Integruotą tarifą sudaro Europos Bendrijų integruoto tarifo (TARIC), galiojančio Lietuvoje nuo 2004 m. gegužės 1 d., duomenys. Jį papildo duomenys apie nacionalinius mokesčius, kuriuos administruoja muitinė (akcizą ir PVM), taip pat galiojančius nuo 2004 m. gegužės 1 d. Jis apima įvairius draudimus ir apribojimus.

Naujiems mokesčių mokėtojams skirtas leidinys "Mokesčių procedūros " trumpai aprašo šias procedūras, nurodydamas jas reglamentuojančius teisės aktus.

Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklasDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šaliųEnglish ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)