Навигационна пътека


Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия

България

Данъци

Актуализация 10/2012

Законови изисквания

Националните данъци в България се управляват от Националната агенция за приходите (НАП).

Данъчна система

Преки данъци

Дружествата, регистрирани в България, плащат корпоративен данък . Корпоративен данък плащат и чуждестранните юридически лица, които извършват дейност в България чрез място на стопанска дейност. Дружествата, които не са регистрирани в България и не извършват дейност в страната чрез място на стопанска дейност плащат данък само върху доходите, получени от източник в България.

Корпоративният данък е 10% и се регулира от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Корпоративен данък се плаща също от местните юридически лица, които не са търговци, за печалбата им от сделки по чл. 1 от Търговския закон или от отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество.

Кой трябва да плаща корпоративен данък?

 • Български юридически лица - търговски дружества.
 • Български юридически лица, които не са търговци за печалбата им от сделки по чл. 1 от Търговския закон или от отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество.
 • Български неперсонифицирани дружества.
 • Чуждестранни юридически лица, извършващи дейност в България чрез място на стопанска дейност.
 • Чуждестранни неперсонифицирани дружества, извършващи търговска дейност в България чрез място на стопанска дейност.

С алтернативен на корпоративния данък се облагат:

 • Бюджетните предприятия (ведомства, общини и др.). Данъчната ставка е 3 %, а за общините - 2%.
 • Организаторите на хазартни игри - заплащат данък върху хазартната дейност, определен на база получените залози или брой хазартни съоръжение. Данъкът е в размер на 15%. За хазартната дейност с хазартни съоръжения данъкът се определя на база брой хазартни съоръжения.
 • Лицата, извършващи морско търговско корабоплаване - заплащат данък 10% върху дейността от опериране на кораби, който се определя на база нетния тонаж на корабите за ден експлоатация.
 • Определени доходи на чуждестранни юридически лица и неперсонифицирани дружества от източник в България, се облагат с данък, удържан при източника. Данъчната ставка е 10%.

С данък 5% се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на:

 • чуждестранни юридически лица, с изключение на някои случаи.
 • местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

С данък при източника в размер 5% се облагат доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, когато едновременно са изпълнени следните условия:

 • притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз, или място на стопанска дейност в държава - членка на Европейския съюз, на чуждестранно юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз;
 • местното юридическо лице - платец на дохода, или лицето, чието място на стопанска дейност в Република България е платец на дохода, е свързано лице с чуждестранното юридическо лице - притежател на дохода, или с лицето, чието място на стопанска дейност е притежател на дохода.

С данък върху разходите в размер на 10% се облагат:

 • социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и наети лица по договори за управление;
 • представителни разходи, свързани с дейността;
 • разходи, свързани с експлоатация на превозни средства за управленски цели.

Облагането на доходите на физическите лица, включително на доходите от дейност като едноличен търговец, е уредено със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Данъчно задължени по този закон са:

 • местните физически лица - за придобити доходи от източници в България и в чужбина;
 • чуждестранните физически лица - за придобити доходи от източници в България;
 • местните и чуждестранни лица, задължени да удържат и внасят данъците по ЗДДФЛ.

Видовете данъци върху доходите на физическите лица са:

 • данък върху общата годишна данъчна основа - 10%
 • данък върху годишната данъчна основа - 15%
 • окончателен данък - 10, 7 или 5%.

С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите от трудови правоотношения, от друга стопанска дейност (упражняване на свободна професия, занаят и др.); наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от прехвърляне на права или имущество и доходи от други източници.

С данък върху годишната данъчна основа се облагат доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители или като тютюнопроизводители, които се облагат по ред аналогичен на предвидения за едноличните търговци.

С окончателен данък се облагат конкретно изброени доходи начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица от източници в България, ако не са реализирани чрез определена база в страната, както и някои видове доходи, придобити от местни физически лица. Ставката на данъка е 5% за доходите от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни и чуждестранни физически лица и 7 % за облагаемите доходи по дългосрочни договори за застраховка "Живот" (когато срокът на договора е 15 или повече години). За останалите доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ ставката е 10%.

Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от България има разпоредби, различни от тези на данъчния закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

Непреки данъци

С данък върху добавената стойност се облагат:

 • всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;
 • всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по закона лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация;
 • всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната;
 • всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по закона;
 • вносът на стоки.

За целите на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) на търговията между държавите-членки на Европейския съюз, понятията "износ" и "внос" са заменени с понятието "вътреобщностна доставка" и вътреобщностнна доставка.

Мита

Митата се регулират от Закона за акцизите и данъчните складове.

Мита се налагат върху следните продукти:

 • алкохол и алкохолни напитки;
 • тютюневи изделия;
 • енергийни продукти и електроенергия;
 • кафе и екстракти от него;
 • леки автомобили.

Митата се управляват от Митническата служба.

Местни данъци

Това са данъци и такси, които се събират от общините, като данъци върху недвижимите имоти, наследствата, даренията, превозните следства, туристически данък, патентен данък и местни такси за битови отпадъци, за ползване на пазари, тротоари, детски ясли, за технически и административни услуги и други. Те са различни за всеки регион и се събират от общините.

 • Данък върху недвижимите имоти
 • Данък върху превозните средства.
 • Данък върху наследствата.
 

Административни процедури

Данъчна регистрация

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.

Задължителна регистрация - Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

Регистрация по избор - всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по ЗДДС, има право да се регистрира по ЗДДС.

Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване - н а регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева.

Подаване на данъчна декларация

Ако подлежите на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, вие или вашите представители трябва да изпратите годишна данъчна декларация в регионалната служба на Националната агенция за приходите според мястото на регистрация на дружеството. Можете да я изпратите по интернет или по пощата и трябва да приложите годишен статистически.

Срокове за подаване на декларацията и за плащане на данъка:

 • Подаване на декларацията - 31 март следващата година,
 • плащане на корпоративния данък след приспадане на авансовите плащания - 31 март на следващата календарна година.

Мита

Законът обяснява освобождаването от мита, ставките на митата, процедурите за отложено плащане на мита и др.

Ресурси

Полезна информация за икономическата ситуация в страната и съвети за предприемачите:

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Изпратете електронно писмо на бизнес организация, близо до Вас

ЕС управлява мрежаDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) от местни бизнес организации в повечето европейски държавиEnglish, която може да е в състояние да Ви помогне.

Изберете своята държава и град, и въведете запитването си по-долу.

Благодарим ви, вашето съобщение беше изпратено успешно.
Поради технически проблеми вашето съобщение не беше изпратено успешно. Моля, опитайте отново по-късно.

Държава

Австрия

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Белгия

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

България

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Германия

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Гърция

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Дания

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Испания

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Nieuwegein

Норвегия

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Обединено кралство

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Полша

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Португалия

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Румъния

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Словакия

Bratislava

Prešov

Словения

Koper

Ljubljana

Maribor

Унгария

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Финландия

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Франция

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Хърватия

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Чешка република

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Швеция

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Поле за Вашето съобщение *

* задължително поле (тук трябва да въведете информация)