Naršymo kelias


Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą

Lietuva

Personalo valdymas

Atnaujinta 10/2010

Teisiniai reikalavimai

Darbo kodeksas yra pagrindinis teisės aktas Lietuvoje, reglamentuojantis kolektyvinius ir individualius darbo santykius. Jį sudaro trys dalys:

 • bendrosios nuostatos;
 • kolektyviniai darbo santykiai;
 • individualius darbo santykius reglamentuojantys standartai.

Darbo sąlygos

Nuo 2008 m. sausio 1 d. minimalus valandinis darbo užmokestis yra 4,85 lito ir minimali mėnesinė alga - 800 litų.

Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę, o kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti 8 valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys.

Valstybinė darbo inspekcija vykdo darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių pažeidimų kontrolę ir pažeidimų prevenciją.

Nevalstybinę darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolę vykdo profesinės sąjungos, jų žinioje esančios inspekcijos ir kt. Institucijos

Poilsio laiką reglamentuoja Darbo kodekso 156-185 straipsniai.

Priimant į darbą asmenis iki 18 metų nensustatomas išbandymo laikotarpis.

Neįgaliesiems darbuotojams taikomos specialios taisyklės nutraukiant darbo sutartį, nustatant darbo laiką, dėl naktinio darbo,viršvalandinių darbų, atostogų ir kt.

Darbuotojai socialiniu draudimu privalomai draudžiami pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą.

Apdraustiesiems Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai suteikia asmens  socialinio draudimo numerį ir išduoda valstybinio socialinio draudimo  pažymėjimus.

Darbo sutartys

Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą. Rašytinė darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui.

Darbo kodeksas nustato šias darbo sutarčių rūšis:

Darbo sutarties pasibaigimą reglamentuoja Darbo kodekso 121-141 straipsniai.

Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdaviui nevykdant savo įsipareigojimų

Užsieniečių įdarbinimas

Užsienietis, kuris ketina dirbti Lietuvoje, privalo įsigyti leidimą dirbti, kurį privalo gauti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką.

Leidimas dirbti užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus, atsižvelgiant į Lietuvos darbo rinkos poreikius.

Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas iki 2 metų, o dirbti sezoninius darbus, leidimas išduodamas iki 6 mėnesių per vienerius metus.

Užsienietis gali įsidarbinti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį arba, kai jo nuolatinė darbo vieta yra užsienyje, gali būti atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvą.

Užsieniečiui nereikia leidimo dirbti, kai jis:

 • turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 • išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • yra lietuvių kilmės asmuo;
 • šeimos susijungimo atveju;
 • jam yra nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra paskirtas globėju (rūpintoju).

Europos Sąjungos piliečiams, norintiems įsidarbinti Lietuvoje, leidimo dirbti nereikia.

Į Lietuvą komandiruotam darbuotojui, neatsižvelgiant į teisę, taikytiną darbo santykiams, taikomos tam tikros Lietuvos teisės aktų ir kolektyvinių sutarčių nuostatos.

Profesinių kvalifikacijų pripažinimas   vykdomas vadovaujantis reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu.

ES valstybių narių gyventojai, dirbantys pagal darbo sutartis ar vykdantys savarankišką veiklą Lietuvos teritorijoje, turi būti draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagal Lietuvos teisės aktus.

E 101 forma ar A1 forma patvirtina, kokioje ES valstybėje narėje asmuo yra draudžiamas socialiniu draudimu.  Šias formas formas išduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybą.

Vadovaujantis ES teisės aktais, vienoje ES ar EEE valstybėje narėje apdraustieji valstybiniu sveikatos draudimu asmenys, laikinai nuvykę į bet kurią kitą ES ar EEE valstybę narę, turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Ši tvarka galioja ir Šveicarijoje. Šią teisę patvirtina Europos sveikatos draudimo kortelė.

Europos sveikatos draudimo kortelę išduoda teritorinės ligonių kasos arba jų atstovai savivaldybėse.

Reikia laikytis minimalių socialinių taisyklių, ypač susijusių su nediskriminavimu, lyčių lygybe, sveikata ir sauga.

Administracinės procedūros

Darbo pradžia

Darbo sutartis pirmą darbo dieną įregistruojam a darbo sutarčių registravimo žurnale.

Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais.

Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui  darbo pažymėjimą.

Darbdavys pirmą darbo dieną praneša Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos teriotriniam skyriui apie socialinio draudimo pradžią.

Priimdamas į darbą nepilnametį   nuo 14 iki 16 metų, darbdavys privalo pareikalauti, kad jis pateiktų:

 • gimimo liudijimą;
 • vieno iš tėvų raštišką sutikimą;
 • vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą;
 • mokslo metų laikotarpiu - mokyklos raštišką sutikimą.

Socialinės apsaugos įmokos

Darbdavys praneša Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos teritoriniam skyriui apie socialinio draudimo pradžią (pranešimas 1-SD) ir pateikia:

 • darbo sutarties kopiją;
 • darbuotojo paso kopiją;
 • darbuotojo ir darbdavio kontaktinius duomenis;
 • socialinio draudimo įmokos dydį.

Valstybinio socialinio draudimo įmokas privalo mokėti draudėjai (darbdaviai) ir apdraustieji (darbuotojai). Draudėjo ir apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti.

Darbdaviai apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas sumoka į Fondo biudžetą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

Įmokų nuo darbo užmokesčio deklaravimas

Informacija, kurią darbdavys teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui:

 • pranešimas apie apdraustųjų valstybinio  socialinio draudimo pradžią   (pranešimas 1-SD). Pateikiamas pirmą darbuotojo darbo dieną;
 • pranešimas apie apdraustųjų valstybinio  socialinio draudimo pabaigą   (pranešimas 2-SD). Pateikiamas per 3 darbo dienas nuo darbuotojo darbo pabaigos;
 • informacija apie kiekvienam apdraustajam per kalendorinį ketvirtį apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio  draudimo įmokų sumas. Pateikiamas ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos;
 • duomenys apie motinai, tėvui arba vaiko globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;
 • duomenys apie apdraustojo  nedraudiminius laikotarpius. Pateikiamas per 3 darbo dienas nuo nedraudiminio laikotarpio atsiradimo dienos arba po nedraudiminio laikotarpio pasibaigimo dienos.

Darbo leidimai užsieniečiams

Leidimą dirbti užsieniečiui išduoda ir panaikina Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Darbdavys, norintis  įdarbinti užsienietį, turi užregistruoti laisvą darbo vietą ir pateikti teritorinei darbo biržai  prašymą. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

 • užsienio valstybės piliečio paso kopija;
 • užsieniečio diplomo ar kito dokumento,  patvirtinančio asmens  kvalifikaciją,  kopija, nustatyta tvarka  legalizuota arba patvirtinta apostille;
 • pažyma apie profesinės kvalifikacijos pripažinimą, jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos  Respublikoje;
 • Studijų kokybės centro išduota pžyma dėl kavlifikacijos įvertinimo, jei profesija nereglamentuojama LR, bet yra reikalaujama turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • užsieniečio 2 metų darbo patirtį (stažą) pagal turimą profesinę kvalifikaciją per pastaruosius 3 metus  patvirtinančio dokumento kopija;
 • užsieniečio kvalifikacijos tobulinimą pagal turimą profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (jeigu tobulino kvalifikaciją);
 • Darbdavio pažyma apie būtinumą įdarbinti užsienietį, darbuotojų atleidimus per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo dirbti išdavimo ir informacija apie tai, kad neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal ATPK 2063 str.

Prašymas išduoti leidimą dirbti turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius.         

LR įregistruota įmonė, įstaiga, organizacija ar LR įregistruotas užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė, priimanti į Lietuvą siunčiamą laikinai dirbti darbuotoją iš kitos valstybės, turi pateikti teritorinei darbo biržai prašymą. Prie prašymo pridedama:

 • sutartis dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudaryta tarp įmonės ir  užsienio valstybės įmonės, siunčiančios darbuotoją;
 • užsienio valstybės juridinio asmens registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro kopiją;
 • vykdomo projekto aprašymas su paaiškinimu, kodėl šiam projektui vykdyti yra pasirinktos užsienio įmonės paslaugos;
 • užsienio valstybės piliečio paso kopija;
 • užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija, nustatyta tvarka legalizuota  arba patvirtinta apostille;
 • užsieniečio darbo sutarties siunčiančioje įmonėje kopija;
 • užsienio valstybės kompetetetingos institucijos ar įmonės pažyma, patvirtinanti, kad užsienietis yra apdraustas socialiniu draudimu siunčiančioje įmonėje.

Prašymas išduoti leidimą dirbti atsiųstam laikinai dirbti į LR užsieniečiui turi būti išnagrinėtas per 1 mėnesį.

Dokumentų valdymas

Atleidimas

Darbo sutartis nutraukiama pažymint darbo sutartyje, kad darbo sutartis nutraukiama nuo tam tikros datos.

Apie darbo sutarties nutraukimą pažymima darbo sutarčių registravimo žurnale bei pranešama Socialinio draudimo fondo valdybai.

Ištekliai

Europos darbo portale EURES darbdaviams teikiama informacijos apie įdarbinimą visoje ES ir šios srities pagalba. Portalas yra pagalbinė priemonė tiek verslininkams, kurie gali rasti darbuotojų iš visos ES, tiek darbo ieškantiems asmenims. EURES taip pat teikiama informacijos apie važinėjimą dirbti į kitą šalį pasienio regionuose ir darbuotojams bei darbdaviams padedama spręsti potencialias problemas.

Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklasDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šaliųEnglish ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)