Навигационна пътека


Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия

България

Персонал

Актуализация 07/2012

Законови изисквания

Отношенията между работодателите и работниците се регулират от Кодекса на труда.

Кодексът на труда (КТ) се прилага за трудовите правоотношения на български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария с работодатели в България, както и с български работодатели в чужбина, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България.

КТ не се прилага за трудови правоотношения с международен елемент, ако страните са избрали трудовото им правоотношение да се урежда от законодателството на друга държава.

Трудови права, придобити в чужбина, се признават в Република България по силата на закон, акт на Министерския съвет или на международен договор, по който е страна Република България.

Условия за наемане на работа

Социално осигуряване

Социалното осигуряване в България включва безработицата, пенсиите и здравното осигуряване.

Социално осигуряване

Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при: временна неработоспособност; временна намалена работоспособност; инвалидност; майчинство; безработица; старост; смърт.

Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за:осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване.

Основният нармативен акт в областта на държавното обществено осигуряване е Кодексът за социално осигуряване.

Пенсиите и обезщетенията се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ).

Гражданите, живеещи в други държави, които искат да ползват права от социалното осигуряване или желаещите да получават българските си пенсии в чужбина, се обслужват от Централно управление на НОИ - дирекция "Евроинтеграция и международни договори".

Заявления за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава-членка на ЕС/ЕИП с формуляри Е 104 и Е 301 могат да бъдат открити на сайта на НОИ.

Здравно осигуряване

В България има задължително здравно осигуряване под формата на Национална здравноосигурителна каса. Вноските се правят обикновено от работещия, освен в няколко случая. Работодателят плаща разходите за здравеопазване:

 • за персонала, който получава обезщетение за временен отпуск поради болест, бременност, раждане или отглеждане на дете;
 • когато плащането е задължително по закон;
 • за хора в неплатен отпуск, когато те ползват този отпуск при производствена необходимост или престой или за отглеждане на дете.

Основният нормативен акт, който регулира кои категории хора са включени и условията за плащане на здравни осигуровки и вноските за всяка категория, е Законът за здравното осигуряване.

Трудови договори

Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа.

Трудовият договор се сключва в писмена форма, съдържа данни за страните и определя:

 • мястото на работа;
 • наименованието на длъжността и характера на работата;
 • датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
 • времетраенето на трудовия договор;
 • размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
 • еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
 • основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
 • продължителността на работния ден или седмица.

С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор.

Трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време, като срочен договор или със срок за изпитване:

Срочен трудов договор се сключва:

 • за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години;
 • до завършване на определена работа;
 • за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа и в някои други случаи определени в Кодекса на труда.

Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

Трудов договор със срок за изпитване

Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца.

Работникът или служителят може да сключи и допълнителен трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.

 • Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа.
 • Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа .
 • Минималният платен отпуск - 20 дни годишно.
 • Минимална възраст за пенсиониране - 63 години и 4 месеца (мъже), 60 години и 4 месеца (жени).
 • минимална заплата - 290 лв. на месец.

Органът, който прилага контрола по законността на трудовите правоотношения, е Главната инспекция по труда.

Работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от две трети от членовете на общото събрание.

Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условияна труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

Всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Честотата на тези прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определя от министъра на здравеопазването чрез наредба.

Специална закрила на непълнолетните

Минималната възраст за приемане на работа е 16 години (при специални условия регламентирани законово - под 16 години). Забранява се приемането на непълнолетни лица на работи, които са тежки, опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. Приемат на работа на непълнолетни е възможно само след обстоен предварителен медицински преглед и медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа, и с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.

Условията и редът за даване на разрешение се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. Те имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.

Медицински прегледи

Всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни медицински прегледи :

 • преди постъпване на работа (постъпване за първи път и при продължително оставане без работа (повече от 3 мес.)
 • при преместване на работно място, свързано с рискове за жшивота и здравето.

Всички работещи подлежат и на периодични медицински прегледи, осигуряването на които е за сметка на работодателя. Техният вид и периодика е в зависимост от условията на труд и идентифицираните опасности и рискове при оценката на риска в предприятието.

Наемане на работа на чужденци

Граждани от страните от ЕС може да работят в България без предварително разрешение.

Граждани на страни, които не са членки на ЕС , предварително трябва да получат разрешение за работа от Агенцията по заетостта.

Съществуват минимални социални правила, които трябва да се следват, по-специално по отношение на недискриминацията, равнопоставеността между половете, здравето и безопасността.

Административни процедури

Започване и прекратяване на трудово правоотношение

Постъпването на работа се осъществява след сключване на трудов договор в писмен вид. Няма определена форма или образец на трудов договор. В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика.

Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите по ал. 1, освен ако страните са уговорили друг срок. Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено.

Кодексът на труда предвижда условията, при което даден договор може да бъде прекратен от работодателя или от работещия, с предизвестие или без предизвестие. Договор не може да бъде прекратен, ако работещият е в отпуск по болест, или когато работещата е по майчинство или е бременна.

Социалноосигурителни вноски

Националната агенция за приходите предоставя електронни услуги и притежава регистър за писмени запитвания за потребителите.

Данните за осигурените лица, свързани с осигуряването се подават от работодателя/осигурителя и самоосигуряващите се лица.

Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване и са определени в Кодекса за социално осигуряване.

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени, и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:

 • максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
 • минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица;
 • основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.

Осигурителните вноски за работниците и служителите се разпределятмежду осигурителите и осигурените, по начин определен в Кодекса за социално осигуряване. Осигурителните вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" са за сметка на работодателите/осигурителите.

Възстановяване на вноски към заплатата

Възстановяването на вноските е възможно след определяне на окончателния размер на осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.

Разрешения за работа за чуждестранни граждани

Граждани от страните от ЕС може да работят в България без предварително разрешение.

Граждани на страни, които не са членки на ЕС , предварително трябва да получат разрешение за работа от Агенцията по заетостта.

Поддържане на архиви

Когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка. Постъпването за първи път на работа се удостоверява от работника или служителя с писмена декларация.

Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.

Работодателят е длъжен точно и своевременно да вписва в трудовата книжка основните изисквани данни и настъпилите промени в тях.

Работодателят е длъжен да води и съхранява "Дневник на издадените трудови книжки", както и на издадените формуляри по образец за удостоверяване на трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход към НОИ.

Уволнения

Прекратяването на трудовите правоотношения e регламентирано от Кодекса на труда. То се извършва с акт за прекратяване на трудовия договор. Трудовият договор се прекратява писмено.

Трудовият договор се прекратява:

 • при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието;
 • при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието;
 • при прекратяване без предизвестие - от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора.

Условията и случаите за прекратяване на трудов договор без предизвестие са определени в Кодекса на труда.

Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е също до 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Закрила при уволнение

Работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

 • работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
 • трудоустроен работник или служител;
 • работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;
 • работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;
 • работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите, за времето, докато има такова качество;
 • работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.

Със закрила, уредена чрез Кодекса на труда се ползват и членове на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заемат съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването.

Ресурси

EURES, европейският портал за заетост, предлага на работодателите информация и помощ за наемане на работници на територията на целия ЕС. Освен че оказва подкрепа на търсещите работа, той помага на предприемачите да намерят работници от всички краища на ЕС. В граничните региони EURES предоставя информация за трансгранично пътуване до местоработата и помага на работниците и работодателите при решаване на евентуални проблеми, произтичащи от това.

Програми

Агенцията по заетостта изпълнява широк кръг от програми и мерки за заетост и обучение, насочени към различни групи лица, съобразно техните потребности. Повече информация може да бъде получена на адрес:

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Изпратете електронно писмо на бизнес организация, близо до Вас

ЕС управлява мрежаDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) от местни бизнес организации в повечето европейски държавиEnglish, която може да е в състояние да Ви помогне.

Изберете своята държава и град, и въведете запитването си по-долу.

Благодарим ви, вашето съобщение беше изпратено успешно.
Поради технически проблеми вашето съобщение не беше изпратено успешно. Моля, опитайте отново по-късно.

Държава

Австрия

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Белгия

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

България

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Германия

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Гърция

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Дания

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Испания

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Nieuwegein

Норвегия

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Обединено кралство

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Полша

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Португалия

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Румъния

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Словакия

Bratislava

Prešov

Словения

Koper

Ljubljana

Maribor

Унгария

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Финландия

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Франция

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Хърватия

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Чешка република

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Швеция

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Поле за Вашето съобщение *

* задължително поле (тук трябва да въведете информация)