Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Účtovníctvo

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Obchodný zákonník - vzťahuje sa na povinnosť majiteľa podniku viesť účtovníctvo, vypracovávať účtovné prehľady a v niektorých prípadoch overiť správu audítora.

Zákon o účtovníctve - všeobecný právny dokument, ktorý poskytuje široký rámec pre vedenie účtovníctva a finančné výkazníctvo v účtovných jednotkách.

Účtovná jednotka je:

 • právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
 • zahraničná osoba alebo právnická osoba vykonávajúca činnosť v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť.
  • ocelková suma majetku presiahla 663 878, 38,
  • očistý obrat presiahol 1 327 756, 76 eura,
  • opriemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 20,

Účtovné predpisy

Účtovné jednotky používajú sústavu podvojného účtovníctva alebo jednoduchého účtovníctva.

Jednoduché účtovníctvo

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať:

 • podnikatelia neuvedení v obchodnom registri,
 • fyzické osoby, ktoré podnikajú.
  • ocelková suma majetku presiahla 663 878, 38,
  • očistý obrat presiahol 1 327 756, 76 eura,
  • opriemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 20,

Podvojné účtovníctvo

V sústave podvojného účtovníctva účtujú :

 •  podnikatelia zapísaní v obchodnom registri,
 •  podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva po celé účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok.

Účtovné knihy

Podnikatelia (účtovné jednotky) musia prechovávať účtovné záznamy v súlade s registračnými predpismi.

Účtovné jednotky musia postupovať podľa určitých účtovných postupov a požiadaviek účtovnej osnovy. V súlade s ňou je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh.

V sústave jednoduchého účtovníctva sa účtuje v týchto účtovných knihách:

 • v peňažnom denníku, ktorý obsahuje tieto údaje:
  • stav peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v bankách,
  • výšku príjmov tak, aby sa dal zistiť základ dane z príjmov,
  • výšku výdavkov aby sa dal zistiť základ dane z príjmov,
  • stav v priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostriedkov, ktoré nie sú ešte príjmom alebo výdavkom.
 • v knihe pohľadávok, ktorá obsahuje najmä údaje o :
  • dlžníkoch,
  • pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,
  • poskytnutých preddavkoch,
  • poskytnutých úveroch,
  • pohľadávkach dane z príjmov,
  • pohľadávkach nepriamych daní,
  • pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.
 • v  knihe záväzkov, ktorá obsahuje nasledovné údaje o:
  • veriteľoch
  • výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
  • prijatých preddavkoch,
  • prijatých úveroch,
  • záväzkoch dane z príjmov,
  • záväzkoch nepriamych daní,
  • záväzkoch voči Sociálnej poisťovni  a príslušnej zdravotnej poisťovni.
 • pomocných knihách (ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke),
  • ocelková suma majetku presiahla 663 878, 38,
  • očistý obrat presiahol 1 327 756, 76 eura,
  • opriemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 20,

V sústave podvojného účtovníctva sa účtuje v týchto účtovných knihách:

 • v denníku sa všetky účtovné prípady zaúčtovajú chronologicky,
 • v hlavnej knihe sa účtovné zápisy systematicky usporadúvajú z vecného hľadiska. Preukazuje sa v nej zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období,
  • ocelková suma majetku presiahla 663 878, 38,
  • očistý obrat presiahol 1 327 756, 76 eura,
  • opriemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 20,

Účtovná jednotka nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú uvedené v účtovom rozvrhu, ani zriaďovať účty mimo účtovných kníh.

Overenie audítorom

Individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom:

 •  Obchodná spoločnosť, ktorá povinne vytvára základné imanie, a družstvo, ak splnili aspoň dve z týchto podmienok:
 •  Akciová spoločnosť,
 •  Ostatné obchodné spoločnosti, ktorým túto povinnosť stanovuje osobitný zákon,
 •  Spoločnosť, ktorá zostavuje účtovnú závierku. Audítor ju musí overiť do jedného roka od skončenia účtovného obdobia,

Inventúra

Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti,

 •  vykonáva sa ku dňu riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky,
 •  pre priebežnú účtovnú závierku za účelom ocenenia trhovej ceny,
 •  v inej lehote, ktorá nesmie prekročiť dva roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie,

Ak fyzickú inventúru, okrem zásob, nemožno vykonať ku dňu zostavenia účtovnej závierky, možno ju vykonať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia.

Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia,

 • Zákon o účtovníctve § 29, § 30
 

Administratívne postupy

Inventúra

Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý musí obsahovať tieto údaje:

 •  obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 •  deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry,
 •  stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny,
 •  miesto uloženia majetku,
 •  meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby,
 •  zoznam záväzkov a ich ocenenie,
 •  zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
 •  odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov,
 •  meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
 •  poznámky.

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa uvedú v inventarizačnom zápise, ktorý musí obsahovať :

 •  obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 •  výsledky z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom,
 •  výsledky z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov,
 •  meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.
 • Zákon o účtovníctve § 29, § 30

Účtovná závierka

Účtovné jednotky musia zostaviť účtovnú závierku pomocou modelov vydaných ministerstvom financií a predložiť ju miestnemu daňovému úradu spolu s daňovým priznaním,

Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva musia predložiť výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch,

 • účtovnú závierku je povinná zostaviť najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje,
 • Účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva musia predložiť súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke. Účtovnú závierku zostavuje vždy, keď uzavrie účtovné knihy,
 • otváraciu súvahu zostavuje ku dňu svojho vzniku, vstupu do likvidácie,  účinnosti vyhlásenia konkurzu, resp. dni nasledujúcom po dni zrušenia bez likvidácie,

Prechovávanie a predkladanie dokumentov

Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov vykonaných:

 • písomnou formou - rukopisom, písacím strojom, tlačiarenskými alebo reprografickými technikami, alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorého obsah je pre fyzickú osobu čitateľný,

technickou formou - elektronickým, optickým alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje jeho prevedenie do písomnej formy,

Účtovná jednotka je povinná na žiadosť audítora poskytnúť účtovné záznamy vo forme požadovanej audítorom.

Audit, zverejnenie a publikovanie       

Obchodná spoločnosť, či družstvo sú povinné uložiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po schválení účtovnej závierky,

Účtovná jednotka zverejňuje v obchodnom vestníku súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky do 30 dní po schválení účtovnej závierky,

Účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, musí uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia účtovného obdobia,

 • Zákon o účtovníctve § 21

Fakturácia

Fakturácia je určená pre vytváranie, evidenciu a zúčtovanie vystavených faktúr. Realizovať platby v bezhotovostnom styku umožňujú tieto platobné systémy :

Informačné zdroje

Všetky predpisy, praktické pokyny a usmernenia týkajúce sa účtovníctva pre podnikateľov vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky a zverejňujú sa vo vestníku Finančný spravodajca.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)