Navigation path


Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn
 
  
   E-mail
Bruk normal skriftstørrelseØk skriftstørrelsen med 200 prosentBokmerk denne sidenBytt til en versjon med høy kontrast
Bruk normal skriftstørrelseØk skriftstørrelsen med 200 prosentBokmerk denne sidenBytt til en versjon med høy kontrast

Norge

Regnskap

Oppdatert: 06/2012

Juridiske krav

Regnskapsregler

I Norge skilles det mellom bokføringsplikt og regnskapsplikt.

Årsregnskap

Regnskapspliktige virksomheter har en plikt til å utarbeide årsregnskap, som minst består av resultat, balanse og noter samt årsberetning. Denne regnskapsinformasjonen skal være offentlig tilgjengelig. Årsregnskapspliktige virksomheter har alltid bokføringsplikt.

Bokføring

Alle næringsdrivende virksomheter er pliktige til å føre regnskap etter bestemmelsene i bokføringsloven, mens regnskapsplikten avhenger av organisasjonsform.

Bokføringsplikten innebærer plikt til bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger, og reglene for dette finnes i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Plikten til løpende bokføring innebærer at man bokfører transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker resultatet og/eller balansen. Bokføringsreglene skal sikre tilfredsstillende bokføring og dokumentasjon av disse transaksjonene og disposisjonene, og dermed sikre de ulike brukerne av regnskapet pålitelig informasjon. Informasjonen skal kunne etterkontrolleres, og bokføringsreglene, herunder kravene til oppbevaring, er derfor sentrale for skatte- og avgiftsmyndighetenes kontrollvirksomhet.

Hva som skal registreres av opplysninger i forbindelse med bokføringen, bestemmes av hvilke krav som stilles til pliktig regnskapsrapportering (årsregnskap, merverdiavgiftsoppgaver mv.), samt de krav bokføringsloven og -forskriften stiller til spesifikasjoner av bokførte opplysninger.

Revisjon

Alle foretak som har regnskapsplikt har i utgangspunktet revisjonsplikt etter revisorloven § 2-1.

Noen regnskapspliktige virksomheter er unntatt fra revisjonsplikt dersom de samlede driftsinntektene ikke overstiger kr 5 millioner. Unntaket gjelder ikke aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, men blant annet følgende foretaksformer:

 • Enkeltpersonforetak.
 • Ansvarlige selskaper mv. med inntil fem deltakere såfremt ikke samtlige deltakere er juridiske personer hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for forpliktelsene.
 • Utenlandske foretak (NUF).

Enkelte aksjeselskaper kan imidlertid velge bort revisjon. For å velge bort revisjon må følgende vilkår være oppfylt:

 • Driftsinntektene er under 5 mill. Kroner
 • Balansesummen er under 20 mill. Kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk

Aksjeselskaper som er morselskap i konsern jf. aksjeloven, har alltid revisjonsplikt uavhengig av størrelse.

Fakturering

I bokføringsforskriften er det gitt flere bestemmelser som regulerer tidspunktet for utstedelse av salgsdokumenter (fakturaer):

 • Salgsdokumenter for varer og tjenester skal som hovedregel utstedes snarest mulig og senest innen 30 dager etter levering.
 • Leveranser som faktureres månedlig, kan faktureres innen 15 virkedager i måneden etter leveringsmåneden.
 • Tjenester som leveres løpende skal faktureres senest en måned etter utløpet av den ordinære merverdiavgiftsterminen.
 • Tjenester som leveres basert på måling av faktisk forbruk (strøm, telefoni og lignende), kan faktureres for lengre perioder, begrenset oppad til ett år.
 • For enkelte type varer og tjenester er det tillatt å utstede et salgsdokument inklusive merverdiavgift, før levering for en periode på inntil ett år. Dette gjelder bl.a. persontransport, servering og abonnementer.

En faktura skal utstedes i minst to eksemplarer, hvor det ene skal oppbevares av selger.

 

Administrative prosedyrer

Bokføring

Følgende opplysninger skal registreres:

 • dokumentasjonsdato (den dato faktura e.l. utstedes)
 • beløp
 • dokumentasjonshenvisning (bilagsnummer)
 • kontokode (kontonummer)
 • andre relevante behandlingskoder (f.eks. mva-kode)
 • eventuelt kode for kjøper/selger (kunde/leverandørspesifikasjon)

Alle næringsdrivende er bokføringspliktige, mens regnskapsplikten omfatter en del virksomheter. En oversikt over disse finnes på Altinn starte og drive bedrift.

Bokføringen skal være á jour innen fristene for pliktig regnskapsrapportering og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned. For virksomheter som skal levere 2-månedlige omsetningsoppgaver innebærer dette at bokføringen må være á jour hver annen måned.

I tillegg til at hver enkelt transaksjon og disposisjon skal dokumenteres fortløpende, er det stilt krav om at alle balanseposter i årsregnskap og/eller næringsoppgave skal dokumenteres, med mindre de er ubetydelige. Dette vil for eksempel gjelde bankinnskudd, varebeholdning, anleggsmidler og lånegjeld.

Varelager

Varelageret skal telles ved årets slutt. Foretak som fører et betryggende lagerregnskap kan likevel foreta opptelling i løpet av året, forutsatt at tilgang og avgang fra opptellingstidspunktet til regnskapsårets slutt kan dokumenteres på tilfredsstillende måte.

Varetellingen skal dokumenteres med varelagerliste, enten manuelt eller elektronisk. Disse skal inneholde en spesifisert oppstilling over:

 • varens art
 • kvantum (med angivelse av måleenhet)
 • verdi for hver enkelt vare
 • summeringskolonne for de spesifiserte verdiene

Både den regnskapsmessige og skattemessige verdien av varelageret skal fremgå. Dokumentasjonen skal være datert og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen.

Årsregnskapet

Etter regnskapsloven  har blant annet følgene foretaksformer regnskapsplikt:

 • Norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.
 • Ansvarlige selskaper (ANS og DA) og kommandittselskaper som har mer enn kr 5 millioner i salgsinntekt eller hvor antallet deltakere eller antall ansatte overstiger fem.
 • Ansvarlige selskaper (ANS og DA) hvor samtlige deltakere er juridiske personer med begrenset ansvar (AS eller ASA).
 • Enkeltpersonforetak som i året samlet har eiendeler med verdi over kr 20 millioner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.
 • Utenlandske foretak som driver virksomhet i Norge eller på norsk sokkel og som er skattpliktig til Norge (NUF).

Regnskapspliktige foretak skal utarbeide et årsregnskap på bakgrunn av den informasjonen som er registrert i regnskapet i løpet av året.

Årsregnskapet og styrets årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, og sendes Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt av generalforsamlingen eller lignende organ.

Årsregnskapet skal utarbeides etter regnskapslovens regler med forskrifter og god regnskapsskikk

For virksomheter som ikke er årsregnskapspliktige skjer rapporteringen av "årsoppgjøret" kun i form av innsending av næringsoppgave som et vedlegg til selvangivelsen.

Oppbevaring av regnskapsmateriale

Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Regnskapsmaterialet skal kunne fremlegges for offentlige kontrollmyndigheter i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll.

Primærdokumentasjon, herunder dokumentasjon av bokførte opplysninger (fakturaer mv.) og dokumentasjon av balansen, skal oppbevares i 10 år, mens sekundærdokumentasjon (avtaler, utgående pakksedler mv.) skal oppbevares i  3,5 år. Oppbevaringen skal skje i Norge. Det er også mulig å søke Skattedirektoratet om dispensasjon for å oppbevare regnskapsmateriale i utlandet.

Revisjon og offentlighet

Revisjonsberetningen skal sendes inn til Regnskapsregisteret sammen med årsregnskapet og årsberetningen.

Fakturering

En faktura skal utstedes i minst to eksemplarer, hvor det ene skal oppbevares av selger.

Loven stiller strenge krav til dokumentasjon av de bokførte opplysningene. Dette gjelder bl.a. i forhold til salgs- og kjøpstransaksjoner, lønn og andre regnskapsmessige disposisjoner. Når det gjelder salgstransaksjoner er det stilt følgende krav til innholdet i salgsdokumentet (faktura eller lignende):

 • nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen
 • angivelse av partene
 • ytelsens art og omfang
 • tidspunkt og sted for levering av ytelsen
 • vederlag og betalingsforfall
 • eventuell merverdiavgift

Det er stilt enkelte særskilte krav for virksomheter som har kontantsalg, herunder krav til kassaapparat.

Ressurser

Altinn finnes informasjon og elektroniske skjemaer for blant annet merverdiavgift, statistikk, selvangivelse, årsregnskap og mer til.

Narviktelefonene, telefon 800 33 840, er en nasjonal gratis informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen er å gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge.

Hjelp og veiledning

Hjelp og veiledning

Send e-post til en næringsorganisasjon nær deg

EU driver et nettverkDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) med lokale næringsorganisasjoner i de fleste europeiske landeneEnglish som kan være i stand til å hjelpe deg.

Velg ditt land og by og skriv forespørselen nedenfor.

Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.

Land

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Danmark

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Frankrike

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Hellas

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Irland

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kroatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Nieuwegein

Norge

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polen

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romania

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Spania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Sverige

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Tsjekkia

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Tyskland

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Østerrike

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Skriv inn meldingen her *

* obligatorisk felt (du må legge inn data her)