Navigācijas ceļš


Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
  
	Kopīgot vietnē Twitter
  
	Kopīgot vietnē google+
  
	Kopīgot vietnē linkedIn
Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Pievienot grāmatzīmju sarakstamIzvēlēties tumšu fonu
Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Pievienot grāmatzīmju sarakstamIzvēlēties tumšu fonu

Latvija

Grāmatvedība

Atjaunināts 02/2011

Juridiskās prasības

Latvijā grāmatvedības kārtošanu reglamentē valsts normatīvie akti, Latvijas grāmatvedības standarti kā arī ES institūciju izdotie tiesību akti.

Likums “Par grāmatvedību” ir “jumta likums” grāmatvedības jomā un attiecas uz visiem komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, biedrībām un nodibinājumiem, politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām, arodbiedrībām, iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, uz valsts vai pašvaldību aģentūrām, citām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību.

Atbilstoši  likumam “Par grāmatvedību”  Grāmatvedības padome apstiprina Latvijas grāmatvedības standartus - ar spēkā esošajiem grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Kopienas tiesībām un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem saskaņotus vispārīgi un daudzkārt piemērojamus norādījumus aktīvu, pašu kapitāla, saistību novērtēšanai, ieņēmumu un izmaksu atzīšanai un uzskaitei grāmatvedībā.

Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām un kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām neatkarīgi no to darbības virziena vai apgrozījuma lieluma, gada pārskats jāsagatavo saskaņā ar Gada pārskatu likumā vai Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbību reglamentējošos likumos un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos vai rīkojumos noteikto kārtību.

Vispārīgos principus finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem komercsabiedrību pārskatu un to revīzijas jomā  nosaka to darbību reglamentējošie likumi un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi un rīkojumi ir saskaņoti ar attiecīgajām direktīvām, kas nosaka ES grāmatvedības kārtošanas un finanšu pārskatu sagatavošanas un to pārbaudes tiesisko regulējumu:

Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām un kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām jāievēro Konsolidēto gada pārskatu likuma normas, ja šīs komercsabiedrības ir koncerna mātes sabiedrības.

Konsolidēto gada pārskatu likums

Detalizētākas prasības banku un citu finanšu iestāžu, kā arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatu sagatavošanai nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi, kas paredz finanšu pārskatu posteņu vērtēšanu un informācijas atklāšanu veikt saskaņā ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras ir publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". Minētā prasība neattiecas tikai uz krājaizdevu sabiedrībām.

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība

Vienkāršā ieraksta sistēma grāmatvedībā nodrošina iespēju veikt ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, kā arī izpildīt deklarācijas un veidlapas atbilstoši nodokļu likumos vai saskaņā ar tiem pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Grāmatvedību kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā atļauts individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu, citām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību. Minētās personas ieņēmumus un izdevumus var reģistrēt saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā (Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”).

Divkāršā ieraksta grāmatvedība

Divkāršā ieraksta sistēma grāmatvedībā nodrošina iespēju sagatavot gada pārskatu, kura sastāvdaļa ir bilance (pārskats par gada pārskata sagatavotāja līdzekļu un to avotu atlikumiem bilances datumā) un citas noteiktās gada pārskata sastāvdaļas, kā arī aizpilda deklarācijas un veidlapas atbilstoši nodokļu likumos  vai saskaņā ar tiem pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Sāda grāmatvedības forma jāved visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, atskaitot Grāmatvedības likumā minētos atbrīvojumus.

Inventarizācija

Uzsākot darbību, uzņēmums veic inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas apjomu dabā, kā arī salīdzina uzņēmuma un debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas. Inventarizācijas rezultātus atspoguļo inventarizācijas sarakstos. Turpmāk šādu inventarizāciju veic katra pārskata gada beigās, kā arī izbeidzot uzņēmuma darbību vai reorganizējot to vai tad, ja ir ierosināta lieta par uzņēmuma pasludināšanu par maksātnespējīgu.

 

Administratīvās procedūras

Gada pārskati un konsolidētie gada pārskati kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests elektroniski nosūta šos dokumentus Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistram jāpublisko saņemtie dokumenti.

Dokumentu uzglabāšana

Katram uzņēmumam visi attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības reģistri, inventarizācijas saraksti, gada pārskati un to pielikumi, kā arī grāmatvedības organizācijas dokumenti (kontu plāni, kodifikatori u.c.) sistemātiski jāsakārto un jāuzglabā uzņēmuma arhīvā.

Likums Par grāmatvedību noteic, ka glabāšanas laiks ir:

  • gada pārskatiem un to pielikumiem, kā arī galvenajai grāmatai - 10 gadi. Pēc tam tie nododami Valsts arhīvos
  • inventarizācijas sarakstiem, grāmatvedības reģistriem un grāmatvedības organizācijas dokumentiem - 10 gadi
  • attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem - 75 gadi
  • pārējiem attaisnojuma dokumentiem - 5 gadi

Ja uzņēmums izbeidz darbību, turpmāko uzņēmuma arhīva uzglabāšanas kārtību nosaka likvidācijas komisija, saskaņojot to ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju. Par uzņēmuma arhīva saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs.

Resursi

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kas ietver valsts un pašvaldību budžeta, īstermiņa un ilgtermiņa finanšu politikas, grāmatvedības un komercsabiedrību revīzijas politikas, azartspēļu un izložu organizēšanas politikas, valsts un patērētāju interešu aizsardzības politikas dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu izmantošanas jomā, nodokļu politikas, muitas darbības politikas, valsts sektora darba samaksas politikas un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu koordinācijas un izmantošanas politikas apakšnozares.

Valsts ieņēmumu dienests ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija   ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija   ir ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principa ir apvienoti visi Latvijas zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības. LZRA īsteno zvērinātu revidentu profesionālo pašpārvaldi, kuras ietvaros nodrošina profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanas un asociācijas biedru profesionālās darbības uzraudzību, kā arī veic citus likumos un savos statūtos noteiktos uzdevumus. Jautājumos, kas saistīti ar zvērinātu revidentu sertificēšanu, zvērinātu komercsabiedrību licencēšanu un citiem likumā„Par zvērinātiem revidentiem” LZRA deleģētajiem uzdevumiem, LZRA atrodas Finanšu ministrijas pārraudzībā. Finanšu ministrija ir atbildīgā iestāde sadarbībā ar citu ES dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām institūcijām revīzijas jomā

Virtuālais Grāmatvežu klubs   ir privātas iniciatīvas interneta vietne, kas apkopo grāmatvedībā nepieciešamo informāciju, sniedz konsultācijas un padomus.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Nosūtiet e-pasta vēstuli tuvākajai uzņēmējdarbības organizācijai

Lielākajā daļā Eiropas valstu English darbojas vietējo uzņēmējdarbības organizāciju tīklsDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kas var sniegt jums palīdzību.

Izvēlieties valsti un pilsētu un ierakstiet savu jautājumu zemāk esošajā logā:

Paldies! Jūsu ziņojums ir aizsūtīts.
Tehnisku problēmu dēļ jūsu ziņojumu nevarēja aizsūtīt. Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz!

Valsts

Apvienotā Karaliste

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Beļģija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgārija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čehijas Republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dānija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grieķija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Horvātija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Itālija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Nieuwegein

Norvēģija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugāle

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumānija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Prešov

Slovēnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Somija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Spānija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vācija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Zviedrija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Ierakstiet savu jautājumu šeit *

* obligāti aizpildāms lauks (jums šeit jāievada dati)