Naršymo kelias


Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą

Lietuva

Finansinės problemos

Atnaujinta 11/2010

Teisiniai reikalavimai

Įmonių restruktūrizavimo įstatymas   numato galimybę restruktūrizuoti įmonę, patiriančią finansinius sunkumus.

Įmonės stabilizavimas

Teisės aktais numatyta galimybė mokesčio mokėtojui kreiptis į mokesčio administratorių dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo, pagal kurią įmonei atidedami laiku nesumokėtų mokesčių ir delspinigių mokėjimo terminai.

Galiojantys teisės aktai numato galimybę mokesčio mokėtojui, laiku nesumokėjusiam mokesčių arba turinčiam priskaičiuotų delspinigių dėl pavėluoto mokesčių mokėjimo, kreiptis į mokesčio administratorių dėl mokestinės nepriemokos perėmimo. Mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką gali perimti juridinis asmuo ar kita organizacija arba fizinis asmuo, neturintis mokestinių nepriemokų. Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos negali perimti bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statusą turintis trečiasis asmuo, trečiasis asmuo, kuriam yra iškelta restruktūrizavimo byla.

Mokesčių mokėtojų, kuriems skolingos iš valstybės ir/ar savivaldybių biudžetų finansuojamos įstaigos, gali būti atleistos nuo delspinigių, apskaičiuotų už laiku nesumokėtus mokesčius mokėjimo.

Teismui iškėlus įmonės restruktūrizavimo bylą, jai pradedamos taikyti įstatyme numatytos priemonės, skirtos užkirsti kelią tolimesniam įmonės krizės gilėjimui:

 • draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos;
 • sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas;
 • sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas.

Prieiga prie įvairių finansavimo šaltinių gali padėti įveikti finansinius sunkumus.

Kai bankroto procedūra yra vienintelė įmonės savininkui likusi galimybė, verta pasitraukti iš žaidimo, pradėti bankroto procedūrą kuo anksčiau ir imtis naujo projekto.

Administracinės procedūros

Įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimas

Įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, patvirtinę įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, pritaria įmonės valdymo organo pasiūlytai restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai ir priima sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Prie pareiškimo pridedami dokumentai, reikalingi įmonės restruktūrizavimo bylai nagrinėti.

Mokėjimo atidėjimas

Kreditoriai, kurie yra valstybės institucijos, nuolaidas restruktūrizuojamai įmonei gali taikyti bendra tvarka. Jei kreditorių - valstybės institucijų nuolaidos laikytinos valstybės pagalba pagal Europos Sąjungos teisę, joms taikyti reikalingas kompetentingų Europos Sąjungos institucijų sutikimas.

Restruktūrizavimas

Teismo patvirtintas restruktūrizavimo planas nustato būsimus susitarimus su kreditoriais dėl jų reikalavimų įmonei "mažesnio patenkinimo" restruktūrizavimo metu (reikalavimų vykdymo terminų atidėjimas, reikalavimų (jų dalies) atsisakymas, piniginės prievolės pakeitimas kita prievole (atsiskaitymas įmonės turtu ir (ar) įmonės akcijomis).

Finansinius sunkumus patirianti įmonė ir jos kreditoriai gali susitarti dėl atitinkamų ekonominių, techninių, organizacinių ir kitų priemonių, skirtų atkurti įmonės mokumą.

Susitarimas dėl šių priemonių turi būti numatytas restruktūrizavimo plane, kurį patvirtina kreditoriai ir sankcionuoja teismas.

Restruktūrizavimo plane privaloma nurodyti:

 • naujų kreditų sumas ir sąlygas bei terminus;
 • kaip užtikrinti naujas kreditavimo sutartis;
 • bet kokius būsimus susitarimus su kreditoriais dėl jų pretenzijų įmonei mažesnio patenkinimo restruktūrizavimo metu.

Restruktūrizavimo proceso metu kreditoriai, įskaitant privalomų mokėjimų administratorius, turi teisę padaryti nuolaidų dėl skolų, susidariusių prieš iškeliant įmonės restruktūrizavimo bylą, apmokėjimo.

Teismui iškėlus įmonės restruktūrizavimo bylą, ne vėliau kaip per 6 mėnesius (įstatymas numato galimybę šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui) teismui tvirtinti turi būti pateiktasi restruktūrizavimo planą, kuriam pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos.  Įmonės restruktūrizavimo planą tvirtina teismas nutartimi.

Atleidimas nuo skolų

Sėkmingai įgyvendinus įmonės restruktūrizavimo planą teismas priima sprendimą patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą. Tokiu atveju restruktūrizuota įmonė atleidžiama nuo likusių skolų mokėjimo, jeigu taip buvo numatyta restruktūrizavimo plane.

Valstybinis socialinis draudimas

Socialinio draudimo kreditorių reikalavimai   tenkinami bendra tvarka, kaip tai yra numatyta įmonės restruktūrizavimo plane. Tam tikrais atvejais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba nuolaidas įmonei gali padaryti tik gavusi kompetentingų Europos Sąjungos institucijų sutikimą.

Programos

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) administruoja nacionalinius fondus ir Europos Sąjungos (ES) paramą, skirtą Lietuvos verslo, turizmo ir energetikos sektorių vystymui.

UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA), Vyriausybės įsteigta garantijų institucija, administruoja ir vykdo šias veiklas:

 • Valstybės garantija už paskolą

INVEGA garantuoja finansų įstaigoms iki 80 procentų investicinės ar apyvartinės MVĮ paskolos. Norėdama pasinaudoti šia valstybės parama, įmonė turi kreiptis į bet kurį banką, prašydama paskolos su valstybės garantija ir derėtis dėl paskolos sąlygų (paskolos sumos, valiutos, trukmės, grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir kt.). Tuomet bankas kreipiasi į INVEGĄ su prašymu suteikti garantiją minėtai paskolai.

 • Valstybės garantijos už didelių įmonių ir įmonių, laikinai patiriančių finansinius sunkumus, paskolas

INVEGA teikia paskolų garantijas kredito įstaigoms uždidelių įmonių ir įmonių, patiriančių laikinus finansinius sunkumus, paskolas. Garantijos už šių įmonių paskolas bus teikiamos iki 2010 m. gruodžio 31 d.

 • Mikrokreditai (labai mažos paskolos)

Tai suma iki 25 tūkstančių eurų, teikiama SVV. Mikrokreditų palūkanų norma yra ribojama, todėl ji yra mažesnė nei kitų paskolų. Mikrokreditus šiuo metu teikia AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas, AB DnB NORD bankas. Bankai yra visiškai panaudiję mikrokreditavimui skirtas lėšas ir tolesni išsolinimą vykdo iš grįžtančių lėšų.

 • Mažos paskolos - I (iki 175 tūkst. Lt)

Paskolos iki 175 tūkstančių litų skirtos SVV investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui finansuoti. Paskolų palūkanų norma svyruoja nuo 1,8 iki 4,8 procentų priklausomai nuo sutarties su banku sąlygų. Bankai panaudojo visas kreditavimui skirtas lėšas ir tolesnį paskolų teikimą vykdo iš grįžtančių lėšų. Mažas paskolas teikia AB Ūkio bankas, AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas.

 • Mažos paskolos - II    (iki 350 tūkst. Lt)

Paskolos skirtos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui finansuoti, susijusioms su verslo plėtra Vidutinė palūkanų norma svyruoja nuo 3,5 iki 4,7. Paskolos gavėjas, vykdantis projektą ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, gali skolintis palankesnėmis sąlygomis (mažesne palūkanų norma).Bankai panaudojo visas kreditavimui skirtas lėšas ir tolesnį paskolų teikimą vykdo iš grįžtančių lėšų. Šias paskolas teikia AB Ūkio bankas, AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas ir AB "Parex" bankas.

 • Atviras kreditų fondas

Atviros kredito linijos sutartys sudaromos su bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipsis į INVEGĄ dėl AKF lėšų (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos) skyrimo verslo plėtrai finansuoti. Maksimalus tokios paskolos dydis iš AKF – 1,5 mln.Lt. (bankai prie šios sumos turi prisidėti ne mažiau nei 25 % savo lėšomis). Šiuo metu  vidutinė palūkanų norma – 5 proc. teikiant paskolą litais ir 4 proc. teikiant paskolą eurais. INVEGA dėl AKF  pasirašiusi sutartis su UAB Medicinos banku, AB banku „Finasta“, AB Ūkio banku, AB „Citadelė“ banku, AB Snoro banku, AB Šiaulių banku ir AB DnB NORD banku.

 • Dalinis palūkanų kompensavimas

INVEGA kompensuoja iki 50 procentų garantuotų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. visų palūkanų per metus. Iš dalies kompensuojamos investicinių ir apyvartinių paskolų, kurios susijusios su verslo plėtra,  palūkanos.

Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklasDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šaliųEnglish ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)