Navigācijas ceļš


Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
 
	Kopīgot vietnē Twitter
 
	Kopīgot vietnē google+
 
	Kopīgot vietnē linkedIn
Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Pievienot grāmatzīmju sarakstamIzvēlēties tumšu fonu
Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Pievienot grāmatzīmju sarakstamIzvēlēties tumšu fonu

Latvija

Finansiālas grūtības

Atjaunināts 02/2011

Juridiskās prasības

Uzņēmuma stabilizēšana

Uzņēmumi, kuriem radušās finansiālas grūtības, var sagatavot pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa piemērošanu tiesā. Uzņēmumam šādā gadījumā ir jābūt vismaz trīs gadus reģistrētam Uzņēmumu reģistrā un tā aktīvu vērtībai ir jāpārsniedz tā saistības pret kreditoriem.

Tiesiskās aizsardzības   procesa lietu nevar ierosināt, ja:

 • pret sabiedrību ir iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums;
 • sabiedrības dalībniekam, kuram ir izšķiroša ietekme, ir kreditora prasījums pret komercsabiedrību un šāda kreditora prasījuma vai tā daļas izpildes termiņš iestājas tiesiskās aizsardzības procesā;
 • kapitālsabiedrībai, kurā komercsabiedrībai ir izšķiroša ietekme, pasludināts maksātne­spējas process un tas nav izbeigts;
 • uzsākta komercsabiedrības likvidācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • komercsabiedrībai pēdējo piecu gadu laikā ir īstenots un izbeigts tiesiskās aizsardzības process.

Tiesiskās aizsardzības process neattiecas uz apdrošinātājiem, apdrošināšanas brokeru sabiedrībām, biržu, brokeru sabiedrībām un depozitārijiem, kā arī ieguldījumu sabiedrībām, krājaizdevu sabiedrībām, kredīt­iestādēm un privātajiem pensiju fondiem.

Tiesas lēmumam par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu ir šādas sekas:

 • spriedumu izpildes lietvedības apturēšana lietās par piespriesto, bet no komercsabiedrības nepiedzīto summu piedziņu un lietās par saistību piespiedu izpildīšanu
 • aizliegums nodrošinātajam kreditoram prasīt ieķīlātās komercsabiedrības mantas pārdošanu, izņemot šā likuma
 • aizliegums nenodrošinātajam kreditoram iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu
 • aizliegums veikt komercsabiedrības likvidāciju
 • līgumsoda pieauguma apturēšana
 • to procentu pieauguma apturēšana, kuri pārsniedz likumiskos procentus
 • nokavējuma naudas pieauguma apturēšana
 • nodokļu prasījumu nokavējuma naudas aprēķināšanas apturēšana

Valsts politiku maksātnespējas jautājumos īsteno Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija", kas veic arī maksātnespējas administratoru uzraudzības funkcijas.

Dažādu finansējuma avotu pieejamība var palīdzēt pārvarēt finansiālas grūtības.

Ja vienīgā iespēja, kas atlikusi uzņēmuma īpašniekam, ir bankrota pieteikšana, ir vērts samazināt zaudējumus, sākt procesu iespējami ātrāk un ķerties pie kāda jauna projekta.

Administratīvās procedūras

Maksājuma atlikšana

Ja uzņēmuma vadība, konstatē, ka uzņēmumam var rasties problēmas ar nodokļu nomaksu valstij, kā arī ir apgrūtināta kredītu resursu pieejamība, lai risinātu īstermiņa likviditātes problēmu, jāvēršas savā Valsts ieņēmumu dienesta VID teritoriālajā nodaļā, lai saņemtu konsultāciju par iespējamo tālāko rīcību.

Ja uzņēmums paredzētajā apjomā nevar veikt kārtējo nodokļu nomaksu, uzņēmums VID teritoriālajā nodaļā var pieteikties nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumam līdz trim mēnešiem.

Par pamatojumu nodokļu maksājuma samaksas termiņu izmaiņām var uzskatīt gadījumus, kad uzņēmumam ir iestājušās vai draud iestāties finansiālas grūtības.

Iesniegums un uzņēmuma faktiskā finansiālā stāvokļa apliecinājums uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu jāiesniedz trīs dienas pirms kārtējā nodokļu samaksas termiņa.

VID ir tiesīgs piešķirt atkārtotu nodokļu nomaksas pagarinājumu, ja uzņēmums iepriekšējā pagarinājuma laikā samaksājis ne mazāk kā 20% no nodokļu parāda summas.

Ja uzņēmums nevar veikt nokavēto nodokļu maksājumu nodokļu nomaksu, VID teritoriālajā nodaļā var pieteikties nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumam līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

VID ir tiesīgs atkārtoti sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz sešiem mēnešiem nokavēto nodokļu maksājumu, ja nodokļu maksātājs ievēro likumā noteiktos nosacījumus.

Ja VID audita rezultātā uzņēmumam aprēķinājis nodokļu maksājumus, nokavējuma un soda naudu, to var lūgt sadalīt maksājumos vai atlikt uz laiku līdz gadam.

Nodokļu maksājumu termiņa pagarināšanas, atlikšanas un sadalīšanas gadījumos, izņemot gadījumus, kad termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā, tiek aprēķināta nokavējuma nauda.

Reorganizācija

Komercsabiedrību reorganizācijas kārtību regulē Komerclikums.

Ja reorganizācijas procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas sabiedrības, tās slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā.

Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība rakstveidā sagatavo reorganizācijas prospektu, kurā norāda un izskaidro:

 • līguma projekta noteikumus
 • reorganizācijas tiesiskos un saimnieciskos aspektus
 • kapitāla daļu apmaiņas koeficientu un piemaksu lielumu
 • metodes, kuras izmantotas kapitāla daļu apmaiņas koeficienta un piemaksu lieluma noteikšanai, kā arī problēmas, kuras rodas, izmantojot šīs metodes

Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību līguma projektu pārbauda revidents, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības var ievēlēt kopīgu revidentu.

Par līguma projekta pārbaudes rezultātiem revidents sastāda rakstveida atzinumu un iesniedz to sabiedrībai. Ja ir ievēlēts viens revidents visām sabiedrībām, viņš iesniedz atzinumu visām sabiedrībām.

Pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības valdes pienākums ir paziņot dalībnieku sapulcei un iegūstošajai sabiedrībai par visām būtiskajām izmaiņām pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības mantiskajā stāvoklī, kuras notikušas līdz valdes pilnvaru beigām vai līdz reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim.

Piecpadsmit dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par reorganizāciju, katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība par reorganizāciju rakstveidā jāinformē visus zināmos kreditorus, kuriem līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret sabiedrību.

Pamatojoties uz reorganizācijā iesaistītās sabiedrības dalībnieka, valdes vai padomes locekļa prasību, tiesa var atzīt lēmumu par reorganizāciju par spēkā neesošu, ja tas pieņemts, pārkāpjot likumu, kapitālsabiedrības statūtus vai personālsabiedrības līgumu, un šos pārkāpumus nav iespējams novērst vai tie netiek novērsti tiesas noteiktajā termiņā.

Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

Pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības dalībnieks, kurš nepiekrīt reorganizācijai, ir tiesīgs divu mēnešu laikā no reorganizācijas spēkā stāšanās brīža pieprasīt, lai iegūstošā sabiedrība atpērk viņa daļas par naudu.

Atlaišana

Darba likums   nosaka, ka ir iespējami divi varianti atkarībā no atlaižamo darbinieku skaita - darbinieku skaita samazināšana un kolektīvā atlaišana.

Ja paredzēta darbinieka skaita samazināšana, darba devējs ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, informējot arī darbinieku, paziņo Valsts nodarbinātības aģentūrai (NVA) par atlaižamo darbinieku skaitu un profesiju.

Ja notiek kolektīvā atlaišana, tad pirmais posms ir sarunas, kurās darba devējs konsultējas ar darbinieku pārstāvjiem.

Pēc sarunām darba devējs rakstiski paziņo darbinieku pārstāvjiem par kolektīvās atlaišanas iemesliem, un atlaišanas pabalsta aprēķināšanas kārtību.

Ne vēlāk kā 60 dienas iepriekš, darba devējam ir jāpaziņo pašvaldībai un NVA par plānoto kolektīvo atlaišanu.

Kolektīvā atlaišana   ir tāda darbinieku skaita samazināšana, ja atlaižamo darbinieku skaits 30 dienu laikā ir:

 • vismaz pieci darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vairāk nekā 20, bet mazāk nekā 50 darbiniekus;
 • vismaz 10 darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vismaz 50, bet mazāk nekā 100 darbiniekus;
 • vismaz 10 procenti no darbinieku skaita, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vismaz 100, bet mazāk nekā 300 darbiniekus;
 • vismaz 30 darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina 300 un vairāk darbinieku.

Aprēķinot atlaižamo darbinieku skaitu, ņem vērā arī tos darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumus, kad darba devējs nav uzteicis darba līgumu, bet darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas uz citiem pamatiem, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību vai spējām un ko ir veicinājis darba devējs.

Programmas

Finanšu ministrijas izstrādātā atbalsta programma piedāvā atbalsta mehānismu - aizdevumus ieguldījumiem un apgrozāmo līdzekļu saņemšanai. Aizdevumu var saņemt arī tādi uzņēmumi, kuriem finansējuma saņemšana komercbankās ir apgrūtināta. Atbalsta programmu īsteno Latvijas Hipotēku un zemes banka.

ALTUM ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka " struktūrvienība, kas kreditē uzņēmējus Eiropas Savienības atbalsta programmu ietvaros. ALTUM izveidota, lai atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām Hipotēku bankā nodalītu valsts atbalsta funkcijas no bankas tradicionālajiem pakalpojumiem, kurus piedāvā arī citas Latvijas komercbankas.

Latvijas Garantiju aģentūra (LGA) ir valsts aģentūra, kas atbalsta Latvijā reģistrētus MVU un palīdz uzņēmējiem piesaistīt ieguldījumus uzņēmējdarbības paplašināšanai, nodrošinot aizdevumus un garantijas finanšu un rūpnieciskajam līzingam.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Nosūtiet e-pasta vēstuli tuvākajai uzņēmējdarbības organizācijai

Lielākajā daļā Eiropas valstu English darbojas vietējo uzņēmējdarbības organizāciju tīklsDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kas var sniegt jums palīdzību.

Izvēlieties valsti un pilsētu un ierakstiet savu jautājumu zemāk esošajā logā:

Paldies! Jūsu ziņojums ir aizsūtīts.
Tehnisku problēmu dēļ jūsu ziņojumu nevarēja aizsūtīt. Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz!

Valsts

Apvienotā Karaliste

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Beļģija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgārija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čehijas Republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dānija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grieķija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Horvātija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Itālija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Nieuwegein

Norvēģija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugāle

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumānija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Prešov

Slovēnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Somija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Spānija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vācija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Zviedrija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Ierakstiet savu jautājumu šeit *

* obligāti aizpildāms lauks (jums šeit jāievada dati)