Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
  
	Megosztás Twitteren!
  
	Megosztás Google-n!
  
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Pénzügyi nehézségek

Frissítve 07/2012

Jogi követelmények

Magyarországon a pénzügyi nehézségekkel, fizetésképtelenséggel küzdő vállalkozásokkal kapcsolatos hivatalos eljárásrendet a csőd- és felszámolási eljárásról szóló törvény szabályozza. A törvény felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a külföldi székhelyű magyar vállalkozások magyarországi fióktelepeire a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A vállalkozások átalakulására vonatkozó szabályokat a gazdasági társaságokról szóló törvény tartalmazza. A vállakozások szerződéses viszonyaiból adódó konfliktusok rendezése tekintetében a jelenleg módosítás alatt álló Polgári Törvénykönyv szabályai irányadók.

Vállalkozások stabilizálása

A gazdasági társaság tőkéjének és hitelezőinek védelmében, illetve a gazdasági társaság fizetőképességének fenntartása érdekében a gazdasági társaságokról szóló törvényben rögzített rendelkezés, hogy amennyiben a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével és a gazdasági társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről.

A jelenleg ismert joggyakorlat szerint a három hónapos határidő lejártát követően már nincs lehetőség a tőkehelyzet rendezésére, és ezt követően a gazdasági társaság kizárólag átalakulásáról vagy jogutód nélküli megszűnéséről határozhat.

Korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok esetén a tagok, illetve a részvényesek társasággal szemben fennálló korlátolt felelőssége miatt a fenti szabályon túlmenően a társaság legfőbb szervét már akkor össze kell hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére (Kft. esetén), illetve az alaptőke kétharmadára vagy 5 millió forint alá csökken (Rt. esetén) vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Az átalakuló gazdasági társaság a társasági szerződés aláírását követő nyolc napon belül köteles erről a Cégközlönynél közlemény közzétételét kezdeményezni, melyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata kérelemre értesítést küld a változásbejegyzésről szóló egyes jogerős bírósági határozatokról és a Cégközlönyben közzétett valamennyi bírósági közlemény megjelenéséről.

A különféle finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés segíthet a pénzügyi nehézségek megoldásában.

Kai bankroto procedūra yra vienintelė įmonės savininkui likusi galimybė, verta pasitraukti iš žaidimo, pradėti bankroto procedūrą kuo anksčiau ir imtis naujo projekto.

Adminisztratív eljárások

Fizetési felszólítás

A felszámolási kérelem benyújtását megelőzően, a hitelező köteles az adóst a teljesítésre írásban felszólítani. A fizetési felszólításnak kötelező tartalmi elemei vannak, illetve erre a célra használható formanyomtatvány is.

A fizetési meghagyásos eljárás legfőbb célja, hogy a várhatóan nem vitatott igények peren kívül nyerjenek gyors elintézést, ami a felek számára is kedvező mind az időtartam, mind költségek szempontjából. A fizetési meghagyásos eljárást közjegyző folytatja le a Magyar Országos Közjegyzői Kamara interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszerének használatával.

Fizetési haladék

A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.Az adós gazdálkodó szervezet vezetője vagy a hitelező csődeljárás lefolytatása iránt kérelmet nyújthat be a bírósághoz, amely 2013. január 1-jétőlkizárólag elektronikus nyomtatvány lehet. A bíróság az adós gazdálkodó szervezet vezetője által kezdeményezett csődeljárás esetén a kérelem benyújtását követően egy munkanapon belül azonnali, ideiglenes fizetési haladékot (moratórium) rendel el. A kérelem elbírálásától függően a moratórium az adóst közzétételtől számított 120 napig illeti meg. A fizetési haladék időtartama alatt az adóssal szemben sem beszedési megbízás, sem pénzkövetelés végrehajtása nem teljesíthető, de tilos a beszámítási igény érvényesítése is. Az adós gazdálkodó szervezetnek az egyes hitelezői osztályok követelésarányos többségét kell megszereznie, ahhoz hogy a 120 napos moratórium 240 napra módosuljon. Ezt a határidőt már csak az egyes hitelezői osztályokban való kétharmados támogatással lehet növelni, úgy, hogy a moratórium teljes hossza nem lehet több 365 napnál.

A bíróság a csődeljárást elrendelő végzés és a fizetési haladék meghosszabbításáról szóló végzés Cégközlönyhonlapján történő közzétételértől haladéktalanul intézkedik. A bíróság a csődeljárás elrendeléséről szóló végzésben a felszámolók névjegyzékéből vagyonfelügyelőt rendel ki.

Átalakulás

Az átalakulásra vonatkozó szabályokat a gazdasági társaságokra vonatkozó törvény VI. fejezete tartalmazza. Ha a törvény másként nem rendelkezik, a gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulása során a gazdasági társaság alapítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja.

Az átalakuló gazdasági társaság a társasági szerződés aláírását követő nyolc napon belül köteles erről a Cégközlönynél közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni.  A közleménynek tartalmaznia kell többek közt az átalakuló gazdasági társaság cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát, a létrejövő gazdasági társaság formáját, cégnevét és székhelyét, a vagyonmérleg-tervezet legfontosabb adatait.

A cégbejegyzési/változásbejegyzési kérelmet elektronikus úton kell benyújtani jogi képviselő útján, az ehhez szükséges eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést pedig elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési/változásbejegyzési kérelem benyújtása előtt vagy azzal egyidejűleg. A cégbíróság a cégre vonatkozó iratokat elektronikus formában tartja nyilván, a bejegyzésről, illetve változásbejegyzésről pedig elektronikus igazolást küld a cég jogi képviselőjének.

Elbocsátás

Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni kell a gazdasági társaságnál működő üzemi tanácsot. A munkáltatónak a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetével kapcsolatban a döntés előtt legalább tizenöt nappal ki kell kérnie az üzemi tanács véleményét. A munkaviszony megszűntetésének szabályairól a Munka Törvénykönyv X. fejezete rendelkezik.

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, valamint az ahhoz kapcsolódó törvényben meghatározott adatokról és körülményekről (létszámcsökkentés oka, érintettek köre, csoportos létszámcsökkentésről szóló döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszám, létszámcsökkentés tervezett időtartama, időbeni ütemezése, a kiválasztás szempontjai, eltérő juttatás feltételei, mértéke, módja) írásban értesíti az állami foglalkoztatási szervet és ennek egy másolati példányát az üzemi tanácsnak átadja. A munkáltató a bejelentést online rendszeren keresztül is megteheti, ami lehetővé teszi a csoportos létszámcsökkentési szándékok és döntések elektronikus rögzítését.

Jövedelemkiesés-biztosítás

Álláskeresési járadékrajogosult az az álláskereső, akinek az illetékes munkaügyi központ nem tud megfelelő munkahelyet biztosítani, és munkát akar vállalni, kereső (pl. vállalkozói) tevékenységet nem folytat, táppénzre, valamint megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem jogosult, és aki az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legkevesebb 360 napig egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként folytatott tevékenységet, és e tevékenység folytatása alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Programok

Az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Program célja a vállalkozások beruházásainak, fejlesztéseinek támogatása hitel, tőke és garancia termékekkel, valamint az uniós és hazai fejlesztési források legszélesebb vállalkozói kör számára történő elérhetővé tétele.

A Széchenyi Kártya állami támogatású hitelkonstrukció. A kedvezményes kamatozású hitelből likviditási problémáik kezelése végett egyszerűsített eljárással részesülhetnek a legalább már egy éve működő mikro-, kis- és középvállalkozások.

A Széchenyi Forgóeszközhitel állami támogatású hitelkonstrukció, amely nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál, hanem hosszabb, futamideje miatt forgóeszközök finanszírozására is alkalmas.

A Széchenyi Beruházási Hitel nagyobb összegű, hosszabb futamidőre igényelhető hiteltípus a vállalkozás beruházásai, fejlesztései meghitelezésére. A konstrukció felhasználható ingatlan vásárlásra, építésére, fejlesztésére, új és akár használt gépek, tárgyi eszközök beszerzésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzésre is.

A Széchenyi Megelőlegező Hitel állami támogatású hitelkonstrukció, amellyel áthidalhatók a pályázati támogatások útólagos finanszírózásából eredő nehézségek. Biztosítékként nem szükséges tárgyi fedezetet felajánlani, azonban a jövőben befolyó támogatás összegének a hitelező bankra történő engedményezése szükséges.

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel állami támogatású hitelkonstrukció különösen hasznos akkor, ha az európai uniós támogatást elnyert vállalkozás a projekt összköltségéhez nem tudja a saját forráson és a támogatáson felüli részt biztosítani. A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel mellet Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel is igényelhető az elnyert támogatáshoz.

Az Agrár Széchenyi Kártya a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdő-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként működő kis- és középvállalkozások számára nyújtott szabad felhasználású 1, 2 vagy 3 éves lejáratú folyószámlahitel.

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) a Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program keretében elsődlegesen a termelő szektorok gazdaságélénkítését ösztönözve a vállalkozások éven túli lejáratú forint-forgóeszközhiteleihez/kölcsöneihez bankgaranciát nyújt a versenyképességük erősítése, a hitelezés elősegítése érdekében. A konstrukció célcsoportja elsősorban a kis- és középvállalkozások.

A Garantiqa Hitelgarancia a hazai kis- és középvállalkozások hitelhez jutását támogatja készfizető kezesség nyújtásával: vállalja, hogy teljesít a hitelező felé abban az esetben, ha az adós nem tesz eleget fizetési kötelezettségének.

A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) támogatja a hazai kis- és középvállalkozások külpiaci versenyképességét exportfinanszírozási (elő-, és utófinanszírozási) konstrukciók, valamint exportcélú (hitelfedezeti, illetve kereskedelmi) garanciák nyújtásával.

A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (Mehib) feladata az exportáló vállalkozások számára exportfinanszírozási és exporthitel-biztosítási konstrukciók nyújtása. A Mehib szolgáltatásai kiterjednek az exportőrök rövid, közép- és hosszú lejáratú szállítóihitelek, a külföldi befektetések, a bankok által nyújtott vevőhitelek és a hitelintézetek által faktorált követelések kockázatainak biztosítására.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)